Odnawianie planów usługi Project Online w większych organizacjach

W sierpniu 2016 r. wprowadziliśmy pewne zmiany dotyczące dostępnych planów usługi Project Online — niektóre plany wygasły wraz z końcem 2016 r., a udostępnione zostały nowe. Możliwe, że musisz teraz odnowić wycofane plany usługi Project Online i przenieść użytkowników do nowo udostępnionych planów.

W większości organizacji procedura odnawiania licencji usługi Project Online może pomóc w zakupie licencji i ponownym przypisaniu ich do użytkowników. Jeśli jednak musisz odnowić więcej niż 3000 licencji usługi Project Online, konieczne będzie przypisanie licencji użytkowników przy użyciu czynności opisanych w tym artykule. Są to następujące czynności:

  1. Krok 1. Określanie bieżących licencji i użytkowników

  2. Krok 2. Określanie nowych jednostek SKU usługi Project Online wymaganych dla użytkowników

  3. Krok 3. Zakup wymaganych jednostek SKU usługi Project Online

  4. Krok 4. Przypisanie nowych licencji do użytkowników

  5. Krok 5. Weryfikowanie przeniesienia użytkowników do nowych jednostek SKU

Do wykonania tych czynności wymagany jest program Windows PowerShell

W ramach procedur opisanych w tym artykule konieczne jest uruchamianie skryptów wymagających połączenia się z usługą Office 365 z poziomu programu Windows PowerShell. Należy zainstalować następujące elementy:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łączenie z usługą Office 365 w programie PowerShell.

Po zakończeniu instalacji otwórz Moduł Windows Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell na komputerze stacjonarnym i wpisz w wierszu następujące polecenie:

Connect-MsolService

To umożliwi wprowadzenie poświadczeń wymaganych do połączenia się z usługą Office 365.

Krok 1. Określanie bieżących licencji i użytkowników

Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakie licencje usługi Project Online posiadasz, i do których użytkowników zostały przypisane. To pomoże w określeniu, jakie nowe licencje usługi Project Online będą potrzebne.

Sugerujemy zastosowanie skryptu Zarządzanie licencjami usługi Office 365, który możesz pobrać z Galerii kodu firmy Microsoft. Ten skrypt umożliwia wygenerowanie kompleksowego raportu przypisanych jednostek SKU i włączonych planów w formacie pliku CSV. Można też za jego pomocą zmienić przypisanie jednostki SKU do użytkownika, co opisano w dalszej części tego artykułu.

Pamiętaj o uruchomieniu polecenia Get-Help w skrypcie w celu uzyskania dodatkowych informacji i przykładów dotyczących używania go.

Po pobraniu pliku Manage-MSOLLicense.ps1 zawierającego skrypt otwórz Moduł Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell, zaloguj się i wprowadź następujące polecenie w celu uruchomienia skryptu:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Spowoduje to zaakceptowanie zastrzeżenia, utworzenie pliku dziennika o nazwie MyReport.log i zapisanie go w bieżącej lokalizacji oraz utworzenie pliku CSV zawierającego raport dotyczący licencji i zapisanie go w lokalizacji domyślnej.

Wyniki uruchomienia skryptu Manage-MSOLLicense.

Jeśli otworzysz plik dziennika, zobaczysz wyniki wyświetlane w module po uruchomieniu skryptu.

Jeśli otworzysz plik CSV zawierający raport dotyczący licencji w programie Excel, zobaczysz listę użytkowników i przypisanych do nich jednostek SKU:

Raport dotyczący licencji

Na przykład na powyższej grafice widać, że do każdego użytkownika na liście przypisano zarówno licencję usługi Project Online Premium, jak i licencję usługi Office 365 Enterprise E5. MOD385910 to identyfikator organizacji.

Możesz użyć filtrów kolumn w programie Excel, aby łatwo pogrupować użytkowników mających określone licencje. Możesz na przykład określić, którzy użytkownicy korzystają odpowiednio z jednostek SKU Project Lite, Project Online oraz Project Online z programem Project Pro dla Office 365.

Ciągi jednostek SKU usługi Project Online

Poniższe tabele zawierają listę ciągów określających jednostki SKU usługi Project Online, które możesz znaleźć w wynikach skryptu. Możesz użyć poniższej tabeli w celu ustalenia, do jakich jednostek SKU usługi Project Online odnoszą się poszczególne ciągi.

Ciągi wycofanych jednostek SKU

Nazwa jednostki SKU

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online (plan 1)

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online (plan 1) dla uczniów lub studentów (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online (plan 1) dla nauczycieli lub wykładowców (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online (plan 2)

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online (plan 2) dla uczniów lub studentów (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online (plan 2) dla nauczycieli lub wykładowców (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTCLIENT

Project dla Office 365

PROJECTCLIENT_FACULTY

Project Pro dla Office 365 (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Pro dla Office 365 (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

Należy również sprawdzić, co oznaczają nowe ciągi jednostek SKU usługi Project Online, aby móc przypisać je do użytkowników, co opisano w dalszej części tego artykułu.

Ciągi nowych jednostek SKU

Nazwa jednostki SKU

PROJECTPREMIUM

Project Online Premium

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

  Project Online Essentials

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Premium dla uczniów lub studentów (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional dla uczniów lub studentów (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Essentials dla uczniów lub studentów (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Premium dla nauczycieli lub wykładowców (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional dla nauczycieli lub wykładowców (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Essentials dla nauczycieli lub wykładowców (dla instytucji edukacyjnych)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online — klient komputerowy dla uczniów lub studentów (dla instytucji edukacyjnych)

Krok 2. Określanie nowych jednostek SKU usługi Project Online wymaganych dla użytkowników

Po ustaleniu, jakie jednostki SKU przypisano do poszczególnych użytkowników, należy określić, do jakich nowych planów usługi Project Online zostaną odnowione. Najpierw warto poznać nowe plany usługi Project Online i ich funkcje. Zapoznaj się z następującymi zasobami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących właściwego wyboru jednostek SKU usługi Project Online dla użytkowników:

Zasób

Opis

Ważne informacje dla klientów usługi Project Online dotyczące zmiany planów

Skorzystaj z tego artykułu, aby zapoznać się z omówieniem wycofanych i nowych planów usługi Project Online oraz dowiedzieć się, który z nowych planów będzie prawdopodobnie najlepszy, jeśli chcesz zachować funkcje dostępne w poprzednim planie.

Opis usługi Project Online

Skorzystaj z tego artykułu, aby zapoznać się ze szczegółowym omówieniem funkcji poszczególnych nowych planów usługi Project Online.

Project Online — Plany i ceny

W tej witrynie możesz zapoznać się z cenami oraz z ogólnym omówieniem rozwiązań chmurowych usługi Project.

Jeśli chcesz zapewnić użytkownikom funkcje zbliżone do tych dostępnych w wycofanych jednostkach SKU usługi Project Online, możesz skorzystać z ogólnych wskazówek zawartych w poniższej tabeli — ale powyższe zasoby zawierają bardziej szczegółowe informacje:

Wcześniej używany plan

Sugerowany nowy plan

Project Lite

Project Essentials

Project dla Office 365

Project Online Professional

Project Online

Project Online Premium

Project Online i Project Pro dla Office 365

Project Online Premium lub Project Online Professional

Krok 3. Zakup wymaganych jednostek SKU usługi Project Online

Po ustaleniu, czego potrzebujesz, możesz kupić odpowiednią liczbę licencji poszczególnych nowych jednostek SKU usługi Project Online. W tym celu możesz użyć strony Rozliczenia w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Należy wybrać opcję Kup licencje i przypisz je do użytkowników później.

Krok 4. Przypisanie nowych licencji do użytkowników

Po zakupieniu wymaganych jednostek SKU usługi Project Online należy przypisać je do użytkowników. Możesz w tym celu użyć wcześniej uruchomionego skryptu Manage-MSOLLicense, ale konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych parametrów.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

Nazwa domeny usługi Office 365.

Jednostka SKU, którą chcesz przypisać do użytkownika.

Zastępowana jednostka SKU.

Przykład 1

Bardzo prostym przykładem jest sytuacja, w której firma (Contoso) chce przypisać nowe jednostki SKU Project Online Essentials wszystkim użytkownikom, którzy obecnie korzystają z licencji Project Lite. W tej sytuacji można uruchomić skrypt następująco:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

Po wprowadzeniu danych użytkowników Twojej dzierżawy usługi Office 365 dla zmiennej $users skrypt najpierw zaakceptuje zastrzeżenie i określi lokalizację pliku dziennika, a następnie ustawi nową jednostkę SKU, Project Online Essentials (PROJECTESSENTIALS), dla wszystkich użytkowników, którzy korzystali ze starej jednostki SKU — Project Lite (PROJECT_ESSENTIALS).

Przykład 2

Załóżmy teraz, że w firmie Contoso chcemy uaktualnić stare licencje usługi Project Online (plan 2) przypisane do użytkowników w dziale kadr i przypisać im nowe licencje usługi Project Online Premium. Jednak kilku użytkowników w dziale kadr otrzymało już licencje usługi Project Online Premium i w ich przypadku nie chcemy wprowadzać żadnych zmian. Można uruchomić następujący skrypt:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

To polecenie spowoduje odczytanie wszystkich użytkowników, którzy należą do działu kadr, i którzy nie mają jeszcze licencji jednostki SKU Project Online Premium (PROJECTPREMIUM). Następnie skrypt zaakceptuje zastrzeżenie, określi lokalizację pliku dziennika i ustawi nową jednostkę SKU Project Online Premium dla wszystkich użytkowników mających starą jednostkę SKU Project Online (plan 2).

Uwaga: Jak już wspomniano, możesz uruchomić polecenie Get-Help, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące użycia skryptu i dodatkowe przykłady. W ten sposób możesz też zapoznać się z informacjami na temat innych zastosowań tego skryptu, które nie są potrzebne w ramach procedury opisywanej w tym artykule.

Krok 5. Weryfikowanie przeniesienia użytkowników do nowych jednostek SKU

Po zakończeniu przypisywania jednostek SKU usługi Project Online do użytkowników należy sprawdzić, czy użytkownicy nie mają już przypisanych żadnych starych jednostek SKU usługi Project Online. W tym celu wystarczy ponownie uruchomić skrypt, aby wygenerować nowy raport dotyczący licencji:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Po uruchomieniu skryptu otwórz nowo wygenerowany raport dotyczący licencji w programie Excel i wyszukaj wystąpienia starych jednostek SKU usługi Project Online.

Sprawdź również, czy nie masz żadnych nieprzypisanych starych jednostek SKU usługi Project Online — a jeśli tak, anuluj je na stronie Rozliczenia w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Możesz znaleźć wycofane jednostki SKU, po prostu wyszukując w pliku wystąpienia ciągów wycofanych jednostek SKU usługi Project Online.

Jeśli podczas przechodzenia do nowych jednostek SKU usługi Project Online napotkasz problemy, możesz skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365.

Tematy pokrewne

Blog pomocy technicznej programu Project autorstwa Briana Smitha: jak poradzić sobie ze zmianą jednostek SKU usługi Project Online

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×