Odczytywanie i edytowanie przypisów dolnych oraz końcowych w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie i edytowanie przypisów dolnych oraz końcowych w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, czytać przypisy dolne i końcowe oraz przechodzić do nich w dokumentach programu Word 2016. Ponadto można dodawać nowe przypisy dolne i końcowe, a także modyfikować, konwertować i usuwać istniejące. Przypisy dolne umieszczane są zazwyczaj u dołu strony, a przypisy końcowe — na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Odczytywanie przypisu dolnego

Odwołania do przypisów dolnych są odczytywane automatycznie wraz z tekstem podczas odczytywania dokumentu i poruszania się po nim. Możesz także szybko przejść do samych przypisów dolnych w dokumencie i odczytać tylko ich zawartość.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+S, aby otworzyć kartę Odwołania.

 2. Aby wybrać opcję Następny przypis dolny, naciśnij klawisz O, a następnie klawisz N w celu przejścia do kolejnego numeru odwołania do przypisu dolnego w dokumencie.

  Porada : Aby przejść do poprzedniego numeru odwołania do przypisu dolnego, naciśnij klawisz P.

 3. Aby przejść do tekstu przypisu dolnego na końcu strony, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie klawisz H. Jeśli dokument zawiera zarówno przypisy dolne, jak i końcowe, wyświetlone zostanie okno Pokazywanie przypisów. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do przypisów dolnych.

 4. Aby rozpocząć odczytywanie przypisów dolnych, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

 5. Aby powrócić do bieżącego numeru odwołania do przypisu dolnego w tekście podstawowym dokumentu, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie klawisz H.

Odczytywanie przypisu końcowego

Odwołania do przypisów końcowych są odczytywane automatycznie wraz z tekstem podczas odczytywania dokumentu i poruszania się po nim. Możesz także szybko przejść do samych przypisów końcowych w dokumencie i odczytać tylko ich zawartość.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+S, aby otworzyć kartę Odwołania.

 2. Aby wybrać opcję Następny przypis dolny, naciśnij klawisz O, a następnie klawisz X w celu przejścia do kolejnego znacznika odwołania do przypisu końcowego w dokumencie.

  Porada : Aby przejść do poprzedniego znacznika odwołania do przypisu dolnego, naciśnij klawisz V.

 3. Aby przejść do tekstu przypisu końcowego na końcu dokumentu, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie klawisz H. Jeśli dokument zawiera zarówno przypisy dolne, jak i końcowe, wyświetlone zostanie okno Pokazywanie przypisów. Naciśnij kombinację klawiszy Shift+Tab+strzałka w dół, a następnie klawisz Enter, aby przejść do przypisów końcowych.

 4. Aby rozpocząć odczytywanie przypisów końcowych, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

 5. Aby powrócić do bieżącego znacznika odwołania do przypisu końcowego w tekście podstawowym dokumentu, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie klawisz H.

Przechodzenie do przypisu dolnego lub końcowego

Podczas odczytywania dokumentu za pomocą Narratora możesz przechodzić między odwołaniami do przypisów dolnych bądź końcowych.

 1. W dokumencie umieść kursor na odwołaniu do przypisu dolnego lub końcowego. Narrator odczyta informację: „Odwołanie do przypisu dolnego” lub „Odwołanie do przypisu końcowego”.

 2. Aby przejść do tekstu odwołania do przypisu dolnego na końcu strony, naciśnij klawisze Caps Lock+Insert. Narrator poinformuje o odwołaniu do przypisu dolnego lub końcowego (na przykład „Przypis dolny 1”).

 3. Aby odczytać przypis dolny lub końcowy, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

 4. Aby powrócić do pierwotnego znacznika przypisu dolnego lub końcowego w tekście podstawowym dokumentu, naciśnij klawisze Caps Lock+Shift+Insert.

Dodawanie przypisu dolnego

Program Word wstawi znacznik odwołania w tekście podstawowym oraz doda tekst odwołania do przypisu dolnego u dołu strony.

 1. W dokumencie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić przypis dolny.

 2. Aby otworzyć kartę Odwołania, naciśnij klawisze Alt+S.

 3. Aby wybrać opcję Wstaw przypis dolny, naciśnij klawisz F. Narrator poinformuje o dodanym do tekstu numerze lub znaczniku odwołania i nastąpi przejście do dolnej części strony.

 4. Wpisz tekst odwołania do przypisu dolnego.

 5. Po wprowadzeniu tekstu odwołania możesz powrócić do punktu wstawiania znacznika odwołania do przypisu dolnego w tekście podstawowym dokumentu. Aby wrócić, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie H.

Dodawanie przypisu końcowego

Program Word wstawi znacznik odwołania w tekście podstawowym oraz doda tekst odwołania do przypisu końcowego na końcu dokumentu.

 1. W dokumencie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić przypis końcowy.

 2. Aby otworzyć kartę Odwołania, naciśnij klawisze Alt+S.

 3. Aby wybrać opcję Wstaw przypis końcowy, naciśnij klawisz E. Narrator poinformuje o dodanym do tekstu znaczniku lub numerze odwołania i nastąpi przejście na koniec dokumentu.

 4. Wpisz tekst odwołania do przypisu końcowego.

 5. Po wprowadzeniu tekstu odwołania możesz powrócić do punktu wstawiania znacznika odwołania do przypisu końcowego w tekście podstawowym dokumentu.

  Aby wrócić, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie H.

Dostosowywanie przypisów dolnych i końcowych

Możesz zmienić sposób wyświetlania w dokumencie przypisów dolnych i końcowych. Na przykład możesz zmienić format liczb lub miejsce wyświetlania tekstu odwołania w dokumencie.

 1. W programie Word naciśnij klawisze Alt+S, aby otworzyć kartę Odwołania.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy, naciśnij klawisz Q.

 3. W tym oknie dialogowym możesz na przykład wybrać:

  • miejsce wyświetlania przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie;

  • format numeracji do użycia dla każdego przypisu;

  • numer, od którego chcesz rozpocząć;

  • czy dla całego dokumentu ma być stosowane numerowanie ciągłe, czy dla każdej sekcji ma być rozpoczynane od nowa;

  • czy zdefiniowane zmiany mają zostać zastosowane do całego dokumentu, czy tylko do bieżącej sekcji.

  Aby przechodzić między polami i przyciskami okna dialogowego, naciskaj klawisz Tab. Do przechodzenia przez opcje pola użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zastosować zmiany do dokumentu z istniejącymi przypisami dolnymi lub końcowymi, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aż usłysz komunikat Narratora o przycisku Zastosuj. Naciśnij spację, aby zastosować zmiany do dokumentu i zamknąć okno dialogowe.

  Aby zastosować ustawienia do dokumentu bez istniejących przypisów dolnych lub końcowych, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aż usłysz komunikat Narratora o przycisku Wstaw. Naciśnij spację, aby wstawić w dokumencie przypis dolny lub końcowy i zamknąć okno dialogowe.

Konwertowanie wszystkich przypisów dolnych lub końcowych

Przypisy dolne możesz konwertować na przypisy końcowe i odwrotnie.

 1. W programie Word naciśnij klawisze Alt+S, aby otworzyć kartę Odwołania.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy, naciśnij klawisz Q.

 3. Naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat Narratora o przycisku Konwertuj. Aby go wybrać, naciśnij spację. Zostanie otwarte okno dialogowe Konwertowanie przypisów.

 4. W oknie dialogowym Konwertowanie przypisów za pomocą klawiszy strzałek zmieniaj opcje, aż zaznaczysz tę odpowiednią. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij spację, aby go wybrać. Okno dialogowe Konwertowanie przypisów zostanie zamknięte i wrócisz do okna dialogowego Przypis dolny i przypis końcowy.

 5. W tym oknie dialogowym wybrany będzie przycisk Wstaw. Naciśnij spację, aby dokonać konwersji i zamknąć okno dialogowe.

Usuwanie przypisów dolnych lub końcowych

Jeśli chcesz usunąć przypis dolny lub końcowy, usuń numer bądź znacznik odwołania w treści dokumentu, a nie tekst odwołania do przypisu dolnego lub końcowego na końcu strony, sekcji bądź dokumentu. Jeśli usuniesz tekst odwołania, to numer lub znacznik odwołania pozostanie w dokumencie. Usunięcie numeru lub znacznika odwołania powoduje całkowite usunięcie przypisu i odpowiednie zaktualizowanie pozostałych numerów bądź znaczników odwołania.

 1. W programie Word naciśnij klawisze Alt+S, aby otworzyć kartę Odwołania.

 2. Aby wybrać przypisy dolne lub końcowe, naciśnij klawisz O, a następnie przejdź przez opcje za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. W trakcie nawigacji Narrator informuje o klawiszach dla danych elementów.

 3. Aby wybrać przypis dolny lub końcowy, naciśnij odpowiedni klawisz, na przykład N dla opcji Następny przypis dolny. Kursor zostanie umieszczony przed znacznikiem odwołania do przypisu dolnego lub końcowego w tekście podstawowym.

 4. Aby usunąć odwołanie, naciśnij dwukrotnie klawisz Delete (Narrator poda informację: „Usuwanie”).

  W programie JAWS naciśnij klawisz Delete (czytnik JAWS poda informację: „Zaznaczono puste miejsce”), a następnie naciśnij klawisz Delete ponownie. Przypis dolny lub końcowy zostanie usunięty.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×