Odbieranie alertów i źródeł danych RSS wyników wyszukiwania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli w witrynie skonfigurowano wysyłanie powiadomień o zmianach wyników wyszukiwania, można je odbierać w postaci alertów i źródeł danych RSS (Really Simple Syndication).

Co chcesz zrobić?

Omówienie

Otrzymywać alerty w przypadku zmiany wyników wyszukiwania

Subskrybowanie źródła danych RSS

Omówienie

I alerty, i źródła danych RSS informują o aktualizacjach. W obu przypadkach mamy możliwość dostosowania ilości otrzymywanych informacji. Metody różnią się tylko sposobem otrzymywania powiadomień o zmianach.

Alerty mają formę wiadomości e-mail bądź wiadomości SMS otrzymywanych z częstotliwością określoną przez użytkownika i umożliwiają dowiadywanie się o zmianach konkretnych elementów. Aby na przykład dowiadywać się o każdym dodaniu nowych plików do biblioteki, można utworzyć alert — taki alert można także utworzyć dla współpracownika. Taki sam typ alertu można skonfigurować w celu otrzymywania powiadomień o zmianach w wynikach wyszukiwania.

Kanały informacyjne RSS umożliwiają konsolidację aktualizacji z różnych witryn w czytniku danych RSS. Kanały informacyjne RSS mają postać okresowych aktualizacji pojawiających się w czytniku danych RSS, w którym zazwyczaj są już obsługiwane subskrypcje informacji innego typu, na przykład nagłówki z witryn wiadomości i blogów. Istnieje kilka typów czytników danych RSS — w postaci oddzielnej aplikacji lub funkcji przeglądarek (na przykład programu Windows Internet Explorer) i programów poczty e-mail, takich jak Microsoft Outlook.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania alertów na list, bibliotek, folderów lub innych elementów zobacz Zarządzanie alertami.

Odbieranie alertów o zmianie wyników wyszukiwania

Po wykonaniu wyszukiwania, możesz użyć przycisku Przycisk Prześlij mi alert Prześlij mi Alert skonfigurować przyszłych powiadomienia w przypadku zmiany wyników tego wyszukiwania. Na przykład może wyszukiwania w kalendarzu zespołu, a następnie mają alerty wysyłane pocztą e-mail możesz zawsze, gdy została zmieniona kalendarza:

 1. Wykonaj wyszukiwanie i wyświetl jego wyniki.

 2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij przycisk Prześlij mi Alert Przycisk Prześlij mi alert .

 3. Na stronie Nowy alert w polu Tytuł alertu wpisz tytuł tego alertu. Tytuł będzie używany jako temat wiadomości e-mail z alertem.

 4. W polu Adresaci alertów wpisz nazwy osób, które mają odbierać ten alert.

  Uwaga : Pole Wyślij alerty do pojawia się tylko dla osób mających uprawnienia właściciela witryny i powyżej.

 5. W Metoda dostarczaniawybierz metodę dostarczania ma alertów.

  Uwaga : Jeśli Wiadomość tekstowa (SMS) opcje są wyszarzone, nie może być zapisany w witrynie numer telefonu komórkowego. Aby zapisać numer telefonu komórkowego, w górnej części witryny, kliknij swoją nazwę, a następnie kliknij Moje ustawienia. Następnie na stronie informacje o użytkowniku, kliknij pozycję Edytuj element. Jeśli zostały zapisane numer telefonu komórkowego i opcje nadal są wyszarzone, witryny może nie być skonfigurowany wychodzącej poczty e-mail i alerty wiadomości SMS. Skontaktuj się z administratorem serwera.

 6. W sekcji Typ zmiany wybierz typ zmian, które chcesz śledzić. Alerty mogą być odbierane na przykład tylko wtedy, gdy zmianie ulegną nowe elementy, gdy zmianie ulegną istniejące elementy lub w przypadku wszystkich zmian.

 7. W sekcji Czas wysyłania alertów wybierz częstotliwość odbierania alertów: codziennie lub co tydzień.

 8. Kliknij przycisk OK. Otrzymasz potwierdzenie w wiadomości e-mail. Ta wiadomość będzie zawierać łącze do strony Moje alerty w tej witrynie.

  Uwaga : W zależności od sposobu swojej witryny i serwery są skonfigurowane osoby, do której utworzono alert dotyczący może pojawić się wiadomości e-mail, potwierdzający utworzony alertu. Wiadomość e-mail alertu może zawierać łącza do ustawień alertów nazwisko osoby, która utworzyła alert, widoku dla urządzeń przenośnych i inne informacje i polecenia.

Zarządzanie alertami

Do przeglądania alertów i zarządzania nimi służy łącze Moje ustawienia w witrynie, w której ustawiono alert.

 1. Aby przeglądać alerty, w górnej części witryny, w której przeprowadzono wyszukiwanie, kliknij swoją nazwę, a następnie kliknij łącze Moje ustawienia.

 2. Na stronie Informacje o użytkowniku kliknij pozycję Moje alerty.

 3. Na stronie Moje alerty w tej witrynie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby edytować istniejący alert, kliknij nazwę alertu na liście.

  • Aby przerwać wysyłanie alertów, zaznacz pole wyboru obok alertu, a następnie kliknij pozycję Usuń wybrane alerty.

   Uwaga : Inne typy alertów można dodać na stronie Moje alerty w tej witrynie. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tych typów alertów zobacz sekcję Zobacz też tego artykułu.

Początek strony

Subskrybowanie źródeł danych RSS

Zanim zaczniesz odbierać źródeł danych RSS, administrator serwera musi włączyć źródeł danych RSS w administracji centralnej i administrator witryny musi włączony kanałami informacyjnymi RSS dla witryny na stronie Ustawienia witryny. Aby dowiedzieć się więcej na temat włączania źródła danych RSS dla witryny lub zbioru witryn, zobacz artykuł Zarządzanie źródła danych RSS.

Kanały informacyjne RSS wyników wyszukiwania można subskrybować. Na przykład można wyszukać określony dokument, który podlega poprawkom. Na stronie wyników wyszukiwania można subskrybować kanał informacyjny RSS tego dokumentu. Następnie w czytniku danych RSS można ustawić żądanie codziennego odświeżania kanałów informacyjnych, dzięki czemu będzie możliwe przeglądanie wszelkich zmian.

Aby subskrybować kanały informacyjne RSS dla wyników wyszukiwania, wykonaj następujące czynności.

 1. Wykonaj wyszukiwanie i wyświetl jego wyniki.

 2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij przycisk Przycisk RSS na stronie wyników wyszukiwania RSS.

  Uwaga : Jeśli nie ma przycisku źródła danych RSS, RSS nie został włączony dla tej witryny.

 3. Kliknij łącze Subskrybuj ten kanał informacyjny.

 4. W oknie dialogowym subskrybowania kanału informacyjnego w polu Nazwa wpisz tytuł kanału informacyjnego RSS, który ułatwi zapamiętanie, czego dotyczą wyniki wyszukiwania.

 5. Na liście folderów Utwórz w wybierz pozycję Kanały informacyjne.

 6. Kliknij przycisk Subskrybuj. W przeglądarce sieci Web na liście Kanały informacyjne zostanie wyświetlone łącze do nowego kanału informacyjnego RSS.

 7. Wykonaj dodatkowe instrukcje dotyczące czytnika danych RSS, przeglądarki lub programu poczty e-mail.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×