Ochrona danych za pomocą procesów wykonywania i przywracania kopii zapasowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kopia zapasowa bazy danych jest potrzebna do przywrócenia całej bazy danych w razie awarii systemu oraz do przywrócenia obiektu w przypadku, gdy nie można naprawić pomyłki za pomocą polecenia Cofnij.

Jeśli wydaje się, że kopia zapasowa bazy danych to marnotrawstwo miejsca magazynowania, warto pomyśleć, ile czasu można zaoszczędzić, unikając utraty danych i projektów. Regularne tworzenie kopii zapasowych jest ważne, gdy bazę danych aktualizuje kilku użytkowników. Nie mając kopii zapasowej, nie można przywrócić uszkodzonych ani brakujących obiektów, jak również żadnych zmian w projekcie bazy danych.

W tym artykule

Planowanie regularnego wykonywania kopii zapasowych

Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych

Kopii zapasowej podzielonej bazy danych

Przywracanie bazy danych

Przywracanie obiektów w bazie danych.

Planowanie regularnego wykonywania kopii zapasowych

Ponieważ niektóre zmiany, lub błędów nie można cofnąć, nie chcesz czekać na utratą danych ma się pojawić przed uznasz powinny mieć utworzonej kopii zapasowej bazy danych. Na przykład gdy używasz zapytanie funkcjonalne, usuwanie lub zmienianie danych, wartości, które zostały zaktualizowane przez kwerendę nie można przywrócić przy użyciu cofnąć.

Porada: Kopię zapasową warto wykonać przed uruchomieniem jakiejkolwiek kwerendy funkcjonalnej, szczególnie w sytuacji, gdy ta kwerenda zmieni lub usunie dużą ilość danych.

Jeśli baza danych ma kilku użytkowników, przed wykonaniem kopii zapasowej należy zagwarantować zamknięcie baz danych przez wszystkich użytkowników, aby zostały zapisane wszystkie zmiany danych.

Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych bazy danych na ogół zależy od częstotliwości wprowadzania poważnych zmian w bazie danych. Poniżej podano kilka ogólnych wskazówek ułatwiających podjęcie decyzji o częstotliwości:

 • Jeśli baza danych jest archiwum lub jeśli jest używana tylko w celach informacyjnych i rzadko się zmienia, wystarczy wykonywać kopie zapasowe tylko po zmianie projektu lub danych.

 • Jeśli baza danych jest aktywna, a dane często się zmieniają, należy utworzyć harmonogram regularnego wykonywania kopii zapasowej bazy danych.

 • Jeśli baza danych ma wielu użytkowników, kopię zapasową bazy danych należy utworzyć po każdej zmianie projektu.

  Uwaga: Dane w tabela połączona tworzenie kopii zapasowych przy użyciu wszystkich dostępnych funkcji kopii zapasowej w programie, który zawiera tabele połączone. Bazy danych zawierającej tabele połączone w przypadku bazy danych programu Access, należy użyć procedury w sekcji kopii zapasowej podzielonej bazy danych.

Początek strony

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych

Podczas wykonywania kopii zapasowej bazy danych program Access zapisuje i zamyka obiekty otwarte w widoku projektu oraz zapisuje kopię pliku bazy danych, używając nazwy i lokalizacji, którą może określić użytkownik.

Uwaga: Program Access ponownie otworzy obiekty zgodnie z wartością właściwości Widok domyślny tych obiektów.

 1. Otwórz bazę danych, dla której chcesz utworzyć kopię zapasową.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Zapisz i publikuj.

 4. W obszarze Zapisz bazę danych jako w sekcji Zaawansowane kliknij przycisk Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku sprawdź nazwę kopii zapasowej bazy danych.

  W razie potrzeby można zmienić tę nazwę, ale nazwa domyślna zawiera zarówno nazwę oryginalnego pliku bazy danych, jak i datę wykonania kopii zapasowej.

  Porada: 

  Podczas przywracania danych lub obiektów z kopii zapasowej przydatne są informacje, z której bazy danych pochodzi kopia zapasowa i kiedy została utworzona. Dlatego zazwyczaj warto użyć domyślnej nazwy pliku.

 6. Z listy Zapisz jako typ wybierz typ pliku, w jakim ma zostać zapisana kopia zapasowa bazy danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Wykonywanie kopii zapasowej podzielonej bazy danych

Podzielona baza danych zwykle składa się z dwóch plików bazy danych: wewnętrznej bazy danych zawierającej tylko dane w tabelach oraz zewnętrznej bazy danych zawierającej łącza do tabel w wewnętrznej bazie danych, kwerendy, formularze, raporty i inne obiekty bazy danych. Wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej bazie danych. Wszystkie obiekty interfejsu użytkownika, takie jak kwerendy, formularze i raporty, są przechowywane w zewnętrznej bazie danych.

Ponieważ podczas wykonywania kopii zapasowej podzielonej bazy danych użytkownik musi wykonać kopię zapasową zewnętrznej bazy danych oraz wewnętrznej bazy danych niezależnie od siebie, częste wykonywanie kopii zapasowej może być czasochłonne. Dane znajdują się w wewnętrznej bazie danych, dlatego regularne wykonywanie kopii zapasowej wewnętrznej bazy danych jest ważniejsze. Kopię zapasową zewnętrznej bazy danych należy wykonać po każdej zmianie jej projektu. Ponieważ każdy użytkownik ma jedną kopię zewnętrznej bazy danych i może wprowadzać dowolne zmiany projektu, należy rozważyć nałożenie na tych użytkowników obowiązku wykonywania własnych kopii zapasowych zewnętrznej bazy danych.

Wykonywanie kopii zapasowej wewnętrznej bazy danych

Przed rozpoczęciem wykonywania kopii zapasowej należy powiadomić użytkowników, ponieważ proces ten wymaga wyłącznego dostępu do pliku bazy danych, co powoduje, że użytkownicy mogą nie mieć w tym czasie możliwości korzystania z wewnętrznej bazy danych.

 1. Aby otworzyć tylko wewnętrzną bazę danych, uruchom program Access, ale nie otwieraj bazy danych.

 2. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie wybierz plik wewnętrznej bazy danych, której kopię zapasową chcesz wykonać.

 3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością.

  Opcja otwierania bazy danych z wyłącznością

 4. Kliknij kartę Plik.

 5. Kliknij pozycję Zapisz i publikuj.

 6. W obszarze Zapisz bazę danych jako w sekcji Zaawansowane kliknij przycisk Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie bazy danych jako w polu Nazwa pliku sprawdź nazwę kopii zapasowej bazy danych.

Należy sprawdzić domyślną nazwę kopii zapasowej bazy danych. W razie potrzeby można zmienić tę nazwę, ale nazwa domyślna zawiera zarówno nazwę oryginalnego pliku bazy danych, jak i datę wykonania kopii zapasowej.

Porada: 

Podczas przywracania danych lub obiektów z kopii zapasowej przydatne są informacje, z której bazy danych pochodzi kopia zapasowa i kiedy została wykonana. Dlatego zazwyczaj warto użyć domyślnej nazwy pliku.

 1. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową wewnętrznej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wykonywanie kopii zapasowej zewnętrznej bazy danych

Po zmianie projektu, wykonywania kopii zapasowej zewnętrznej bazy danych, pozostaw bazy danych otwarte natychmiast po zmianie jej projekt. Następnie wykonaj kroki opisane w sekcji kopii zapasowej bazy danych, zaczynając od kroku 2.

Początek strony

Przywracanie bazy danych

Uwaga: Bazę danych można przywrócić tylko wtedy, gdy istnieje jej kopia zapasowa.

Kopia zapasowa jest nazywana „znaną dobrą kopią” pliku bazy danych — użytkownik jest pewien integralności jej danych oraz jej projektu. Kopie zapasowe należy wykonywać za pomocą polecenia Wykonaj kopię zapasową bazy danych w programie Microsoft Office Access, ale w celu przywrócenia bazy danych można użyć dowolnej znanej dobrej kopii. Bazę danych można na przykład przywrócić z kopii przechowywanej na zewnętrznym urządzeniu USB.

Przywrócenie całej bazy danych polega na całkowitym zastąpieniu pliku bazy danych (który jest uszkodzony, w którym występują problemy z danymi lub którego w ogóle nie ma) kopią zapasową bazy danych.

 1. Otwórz Eksploratora Windows i przejdź do znanej dobrej kopii bazy danych.

 2. Skopiuj znaną dobrą kopię do lokalizacji, w której ma zostać zastąpiona uszkodzona lub brakująca baza danych. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie istniejącego pliku, zrób to.

Początek strony

Przywracanie obiektów w bazie danych

Jeśli zachodzi potrzeba przywrócenia tylko jednego lub więcej obiektów w bazie danych, należy zaimportować obiekty z kopii zapasowej bazy danych do bazy danych, która zawiera obiekt do przywrócenia (lub w której brakuje tego obiektu).

Ważne: Jeśli inne bazy danych lub programy zawierają łącza do obiektów w przywracanej bazie danych, krytyczne znaczenie ma przywrócenie tej bazy danych do prawidłowej lokalizacji. Jeśli się tego nie zrobi, łącza do obiektów bazy danych nie będą działać i trzeba będzie je zaktualizować.

 1. Otwórz bazę danych, w której chcesz przywrócić obiekt.

 2. Aby przywrócić brakujący obiekt, przejdź do kroku 3. Aby zamienić obiekt zawierający niepoprawne dane albo obiekt, w którym brakuje danych lub który przestał prawidłowo działać, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby zachować bieżący obiekt w celu porównania go z przywróconą wersją po zakończeniu operacji przywracania, zmień nazwę obiektu przed jego przywróceniem. Aby na przykład przywrócić uszkodzony formularz o nazwie Wyewidencjonowywanie, można zmienić nazwę uszkodzonego formularza na Wyewidencjonowywanie_niepoprawny.

  2. Usuń obiekt, który chcesz zastąpić.

   Uwaga: Usuwając obiekty bazy danych, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą być połączone z innymi obiektami w bazie danych.

 3. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Access.

 4. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować kopię zapasową bazy danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wybierz opcję Importuj tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły do bieżącej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij kartę odpowiadającą typowi obiektu, który chcesz przywrócić. Aby na przykład przywrócić tabelę, kliknij kartę Tabele.

 7. Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.

 8. Aby przywrócić więcej obiektów, powtarzaj kroki 6 i 7 do momentu zaznaczenia wszystkich obiektów, które chcesz przywrócić.

 9. Aby przejrzeć opcje importowania przed zaimportowaniem obiektów, w oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij przycisk Opcje.

 10. Po zaznaczeniu obiektów i opcji ustawień importowania kliknij przycisk OK, aby przywrócić obiekty.

Aby zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych, należy rozważyć użycie produktu wykonującego automatyczne kopie zapasowe systemu plików, takiego jak oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych serwera plików lub zewnętrzne urządzenie USB do tworzenia kopii zapasowych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×