Obliczanie wielu wyników za pomocą tabeli danych

Tabela danych jest zakresem komórek, w którym można zmieniać wartości w niektórych komórkach, aby otrzymywać różne rozwiązania problemu. Dobrym przykładem jest używanie funkcji PMT z wykorzystaniem różnych kwot pożyczek i stóp oprocentowania w celu określenia, jak dużą pożyczkę na dom lub samochód można zaciągnąć. Eksperymentowanie z wartościami zmiennymi w celu uzyskania rozmaitych wyników należy do dziedziny zwanej analizą danych.

Tabele danych są częścią zestawu poleceń nazywanych narzędziami analizy symulacji. Korzystanie z tabel danych to przeprowadzanie analizy symulacji.

Analiza symulacji polega na zmienianiu wartości w komórkach, aby zobaczyć, jak te zmiany wpłyną na wynik formuł w arkuszu. Tabeli danych można użyć na przykład do zmiany stopy procentowej i długości okresu dla kredytu w celu określenia możliwych kwot rat miesięcznych.

Rodzaje analizy symulacji    W programie Excel są dostępne trzy rodzaje narzędzi do analizy symulacji: scenariusze, tabele danych i funkcja Szukanie wyniku. Scenariusze i tabele danych określają możliwe wyniki na podstawie zestawów wartości wejściowych. Funkcja Szukanie wyniku działa inaczej niż scenariusze i tabele danych, ponieważ na podstawie wyniku określa możliwe wartości wejściowe, które dają ten wynik.

Podobnie jak scenariusze, tabele danych pomagają badać zestaw możliwych wyników. W przeciwieństwie do scenariuszy tabele danych przedstawiają wszystkie wyniki w jednej tabeli w jednym arkuszu. Użycie tabel danych ułatwia szybkie sprawdzenie zakresu możliwości. Wyniki są łatwe do odczytania i udostępnienia w formie tabeli dzięki skupieniu się tylko na jednej lub dwóch zmiennych.

Tabela danych nie może uwzględniać więcej niż dwóch zmiennych. Jeśli mają być analizowane więcej niż dwie zmienne, należy użyć scenariuszy. Chociaż tabela danych jest ograniczona tylko do jednej lub dwóch zmiennych (jednej dla komórki wejściowej wiersza i jednej dla komórki wejściowej kolumny), może ona zawierać dowolną liczbę wartości zmiennych. Scenariusz może mieć maksymalnie 32 różne wartości, ale można utworzyć dowolną liczbę scenariuszy.

Aby uzyskać informacje na temat analizy warunkowej, zobacz Wprowadzenie do analizy warunkowej.

Podstawy tabel danych

W zależności od liczby zmiennych i formuł, które mają zostać przetestowane, można utworzyć tabelę danych z jedną zmienną lub dwiema zmiennymi.

Tabele danych z jedną zmienną    Tabeli danych z jedną zmienną można użyć, aby zobaczyć, jak różne wartości tej zmiennej w jednej lub kilku formułach wpłyną na wyniki tych formuł. Można na przykład użyć tabeli danych z jedną zmienną do sprawdzenia, jak różne stopy procentowe wpłyną na wysokość miesięcznych rat kredytu hipotecznego, za pomocą funkcji PMT. Wartości zmiennej należy wprowadzić w jednej kolumnie lub wierszu, a wyniki zostaną wyświetlone w sąsiedniej kolumnie lub wierszu.

Na poniższej ilustracji komórka D2 zawiera formułę płatności =PMT(B3/12;B4;-B5), która odwołuje się do komórki wejściowej B3.

Tabela danych z jedną zmienną

Tabele danych z dwoma zmiennymi    Tabeli danych z dwiema zmiennymi można użyć do sprawdzenia, jak różne wartości dwóch zmiennych w jednej formule zmienią wyniki tej formuły. Tabeli danych z dwiema zmiennymi można na przykład użyć do sprawdzenia, jak różne kombinacje stopy procentowej i okresu kredytu wpłyną na wysokość miesięcznych rat kredytu hipotecznego.

Na poniższej ilustracji komórka C2 zawiera formułę płatności =PMT(B3/12;B4;-B5), która odwołuje się do dwóch komórek wejściowych: B3 i B4.

Tabela danych z dwoma zmiennymi

Obliczanie tabel danych    Tabele danych są obliczane ponownie za każdym razem, gdy arkusz jest obliczany ponownie, nawet jeśli nic się w nich nie zmieniło. Aby przyspieszyć obliczanie arkusza zawierającego tabele danych, można zmienić opcje w obszarze Obliczanie tak, aby było wykonywane automatyczne obliczanie arkusza z wyjątkiem tabel danych. Zobacz sekcję Przyspieszanie obliczeń w arkuszu z tabelami danych.

Tworzenie tabeli danych z pojedynczą zmienną

Tabela danych z jedną zmienną ma wartości wejściowe umieszczone w kolumnie (orientacja kolumnowa) lub w wierszu (orientacja wierszowa). Obiektem odwołań formuł używanych w tabeli danych z jedną zmienną musi być tylko jedna komórka wprowadzania.

 1. Wpisz listę wartości, które chcesz podstawić w komórce wejściowej, umieszczając je w pojedynczej kolumnie lub w pojedynczym wierszu. Z każdej strony wartości zostaw kilka pustych wierszy i kolumn.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana kolumnowo (wartości zmiennej są wpisane w kolumnie), wpisz formułę w komórce w wierszu ponad pierwszą wartością i o jedną komórkę w prawo od kolumny zawierającej wartości. Tabela danych z jedną zmienną przedstawiona na ilustracji w sekcji Omówienie jest zorientowana kolumnowo, a formuła znajduje się w komórce D2.Aby sprawdzić wpływ różnych wartości na inne formuły, wpisz dodatkowe formuły w komórkach na prawo od pierwszej formuły.

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana wierszowo (wartości zmiennej są wpisane w wierszu), wpisz formułę w komórce w kolumnie na lewo od pierwszej wartości i o jedną komórkę poniżej wiersza zawierającego wartości.
   Aby sprawdzić wpływ różnych wartości na inne formuły, wpisz dodatkowe formuły w komórkach poniżej pierwszej formuły.

 3. Zaznacz zakres komórek zawierający formuły i wartości, które chcesz podstawiać. Na pierwszej ilustracji w sekcji Omówienie ten zakres to C2:D5.

 4. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych (lub grupie Prognoza w programie Excel 2016) kliknij przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana kolumnowo, wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Kolumnowa komórka wejściowa. W przykładzie przedstawionym na pierwszej ilustracji komórka wejściowa to B3.

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana wierszowo, wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Wierszowa komórka wejściowa.

   Uwaga : Po utworzeniu tabeli danych można zmienić format komórek wynikowych. Na ilustracji komórki wynikowe są sformatowane jako walutowe.

Dodawanie formuły do tabeli danych z pojedynczą zmienną

Formuły używane w tabeli danych z jedną zmienną muszą odwoływać się do tej samej komórki wejściowej.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana kolumnowo (wartości zmiennej są wpisane w kolumnie), wpisz nową formułę w pustej komórce po prawej stronie istniejącej formuły w górnym wierszu tabeli danych.

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana wierszowo (wartości zmiennej są wpisane w wierszu), wpisz nową formułę w pustej komórce poniżej istniejącej formuły w pierwszej kolumnie tabeli danych.

 2. Zaznacz zakres komórek zawierający tabelę danych i nową formułę.

 3. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych (lub grupie Prognoza w programie Excel 2016) kliknij przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana kolumnowo, wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Kolumnowa komórka wejściowa.

  • Jeśli tabela danych jest zorientowana wierszowo, wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Wierszowa komórka wejściowa.

Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi

W tabeli danych z dwiema zmiennymi używana jest formuła, która zawiera dwie listy wartości wejściowych. Ta formuła musi odwoływać się do dwóch różnych komórek wejściowych.

 1. W komórce arkusza wprowadź formułę odwołującą się do dwóch komórek wejściowych.

  W poniższym przykładzie, w którym początkowe wartości formuły są wprowadzone w komórkach B3, B4 i B5, należy wpisać formułę =PMT(B3/12;B4;-B5) w komórce C2.

 2. Pierwszą listę argumentów wpisz w tej samej kolumnie, poniżej formuły.

  W tym przypadku wpisz różne wartości stóp procentowych w komórkach C3, C4 i C5.

 3. Drugą listę wpisz w tym samym wierszu, w którym znajduje się formuła, po jej prawej stronie.

  Wpisz okresy kredytu (w miesiącach) w komórkach D2 i E2.

 4. Zaznacz zakres komórek zawierający formułę (C2) oraz zarówno wiersz, jak i kolumnę wartości (C3:C5 i D2:E2), a także komórki z obliczanymi wartościami (D3:E5).

  W tym przypadku zaznacz zakres C2:E5.

 5. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych (lub grupie Prognoza w programie Excel 2016) kliknij przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

 6. W polu Wierszowa komórka wejściowa wprowadź odwołanie do komórki wejściowej dla wartości wejściowych w wierszu.
  W polu Wierszowa komórka wejściowa wpisz komórka B4.

 7. W polu Kolumnowa komórka wejściowa wprowadź odwołanie do komórki wejściowej dla wartości wejściowych w kolumnie.
  W polu Kolumnowa komórka wejściowa wpisz ciąg B3.

 8. Kliknij przycisk OK.

Przykład    Tabela danych z dwiema zmiennymi może pokazywać, jak różne kombinacje stopy procentowej i okresu kredytu wpłyną na wysokość miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Na poniższej ilustracji komórka C2 zawiera formułę płatności =PMT(B3/12;B4;-B5), która odwołuje się do dwóch komórek wejściowych: B3 i B4.

Tabela danych z dwoma zmiennymi

Przyspieszanie obliczeń w arkuszu z tabelami danych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Formuły.

  • We wszystkich innych wersjach kliknij pozycję Plik > Opcje > Formuły.

 2. W sekcji Opcje obliczania w obszarze Obliczanie kliknij opcję Automatycznie z wyjątkiem tabel danych.

  Porada : Można również na karcie Formuły w grupie Obliczanie kliknąć strzałkę na przycisku Opcje obliczania, a następnie kliknąć polecenie Automatycznie z wyjątkiem tabel danych.

Uwaga : Po zaznaczeniu tej opcji obliczania tabele danych są pomijane, gdy reszta skoroszytu jest obliczana ponownie. Aby ręcznie ponownie obliczyć tabelę danych, zaznacz jej formuły, a następnie naciśnij klawisz F9.

Co trzeba zrobić dalej?

Jeśli ma się konkretne cele lub większe zestawy zmiennych danych, do przeprowadzenia analizy warunkowej można użyć kilku innych narzędzi programu Excel.

Szukanie wyniku

Jeśli znany jest żądany wynik formuły, ale nie ma pewności, jakiej wartości wejściowej należy użyć, aby formuła zwracała ten wynik, należy użyć funkcji Szukanie wyniku. Zobacz artykuł Uzyskiwanie odpowiedniego wyniku przez dostosowanie wartości wejściowej za pomocą funkcji Szukanie wyniku.

Dodatek Excel Solver

Dodatku Excel Solver można używać do znajdowania optymalnej wartości na podstawie pewnej liczby zmiennych. Dodatek Solver wykorzystuje grupę komórek (zwaną zmiennymi decyzyjnymi lub po prostu komórkami zmiennych), która służy do obliczania formuł w komórkach celu i ograniczenia. Dodatek Solver dostosowuje wartości w komórkach zmiennych decyzyjnych w celu spełnienia limitów w komórkach ograniczenia i zwrócenia wyniku dla komórki celu. Zobacz artykuł Definiowanie i rozwiązywanie problemów za pomocą dodatku Solver.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×