Obliczanie różnicy między dwiema datami

Użyj funkcji DATA.RÓŻNICA, aby obliczyć różnicę między dwiema datami. Umieść datę rozpoczęcia i datę zakończenia w oddzielnych komórkach. Następnie wpisz formułę podobną do jednej z poniższych.

Różnica w dniach

=DATEDIF(D9,E9,"d") z wynikiem 856

W tym przykładzie data rozpoczęcia znajduje się w komórce D9, a data zakończenia w komórce E9. Formuła jest w komórce F9. Parametr „d” zwraca liczbę pełnych dni między dwiema datami.

Różnica w tygodniach

=(DATEDIF(D13,E13,"d")/7) i wynik: 122.29

W tym przykładzie data rozpoczęcia jest w komórce D13, a data zakończenia w komórce E13. Parametr „d” zwraca liczbę dni. Zwróć uwagę na /7 na końcu. Liczba dni jest dzielona przez 7, ponieważ tydzień ma 7 dni. Zwróć uwagę, że wynik także musi zostać sformatowany jako liczba. Naciśnij klawisze CTRL + 1. Następnie kliknij pozycję Liczbowe > Miejsca dziesiętne: 2.

Różnica w miesiącach

=DATEDIF(D5,E5,"m") i wynik: 28

W tym przykładzie data rozpoczęcia jest w komórce D5, a data zakończenia w komórce E5. W tej formule parametr „m” zwraca liczbę pełnych miesięcy między dwoma dniami.

Różnica w latach

=DATEDIF(D2,E2,"y") i wynik: 2

W tym przykładzie data rozpoczęcia jest w komórce D2, a data zakończenia w komórce E2. Parametr „y” zwraca liczbę pełnych lat między dwoma dniami.

Obliczanie wieku w skumulowanych latach, miesiącach i dniach

Można również obliczyć wiek lub staż pracy. Wynik może na przykład wynosić „2 lata, 4 miesiące, 5 dni”.

1. Użyj funkcji DATA.RÓŻNICA, aby obliczyć lata całkowite.

=DATEDIF(D17,E17,"y") i wynik: 2

W tym przykładzie data rozpoczęcia jest w komórce D17, a data zakończenia w komórce E17. W tej formule parametr „y” zwraca liczbę pełnych lat między dwoma dniami.

2. Użyj funkcji DATA.RÓŻNICA z parametrem „ym”, aby obliczyć miesiące.

=DATEDIF(D17,E17,"ym") i wynik: 4

W innej komórce wprowadź formułę DATA.RÓŻNICA z parametrem „ym”. Parametr „ym” zwraca liczbę pozostałych miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku.

3. Użyj funkcji ponownie z parametrem „md”, aby obliczyć dni.

=DATEDIF(D17,E17,"MD") i wynik: 5

Parametr „md” zwraca liczbę dni pozostałych po upływie ostatniego pełnego miesiąca.

4. Opcjonalnie: połącz trzy formuły w jedną.

=DATEDIF(D17,E17,"y") & "lat," & DATEDIF(D17,E17,"ym") & "miesięcy," & DATEDIF(D17,E17,"md") & "dni", a wynik: 2 lat, 4 miesięcy 5 dni

Wszystkie trzy obliczenia możesz umieścić w jednej komórce, tak jak w tym przykładzie. Użyj znaku handlowego „i”, cudzysłowów i tekstu. To dłuższa formuła do wpisania, ale zawiera w sobie pozostałe. Porada: Naciśnij klawisze ALT+ENTER, aby umieścić podziały wiersza w formule. Dzięki temu będzie ona bardziej czytelna. Jeśli nie widzisz całej formuły, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+U.

Inne sposoby obliczania daty i godziny

Jak pokazano powyżej, funkcja DATA.RÓŻNICA oblicza różnicę między datą rozpoczęcia a datą zakończenia. Zamiast wpisywać dokładną datę można też wprowadzić wewnątrz formuły funkcję DZIŚ(). Gdy użyjesz funkcji DZIŚ(), program Excel jako daty użyje bieżącej daty na komputerze. Pamiętaj, że ta wartość zmieni się po ponownym otwarciu pliku w przyszłości.

=DATEDIF(Today(),D28,"y") i wynik: 984

Zwróć uwagę, że ten artykuł został napisany 6 października 2016 r.

Użyj funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND, aby obliczyć liczbę dni roboczych między dwiema datami. Weekendy i dni wolne można też wykluczyć.

Przed rozpoczęciem: Zdecyduj, czy chcesz wykluczyć dni wolne. Jeśli tak, wpisz listę z datami dni wolnych w oddzielnym obszarze lub arkuszu. Umieść datę każdego dnia wolnego w osobnej komórce. Następnie zaznacz te komórki i wybierz pozycję Formuły > Definiuj nazwę. Nadaj zakresowi nazwę MojeDniWolne i kliknij przycisk OK. Następnie utwórz formułę, wykonując poniższe kroki.

1. Wpisz datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

Data początkowa w komórce jest D53 2016-1-1, Data zakończenia znajduje się w komórce jest E53 2016-12-31

W tym przykładzie data rozpoczęcia jest w komórce D53, a data zakończenia w komórce E53.

2. W innej komórce wpisz następującą formułę:

= DNI.ROBOCZE. Intl(D53,E53,1) i wynik: 261

Wpisz formułę tak, jak w powyższym przykładzie. Wartość 1 w formule ustanawia soboty i niedziele jako dni weekendowe i wyklucza je z sumy.

Uwaga: Program Excel 2007 nie ma funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND. Ma jednak funkcję DNI.ROBOCZE. Powyższy przykład wyglądałby następująco w programie Excel 2007: =DNI.ROBOCZE.(D53;E53). Nie określaj 1, ponieważ funkcja DNI.ROBOCZE zakłada, że sobota i niedziela to dni weekendowe.

3. W razie potrzeby zmień wartość 1.

Lista IntelliSense 2 – niedziela, poniedziałek; 3 - poniedziałek, wtorek itd.

Jeśli sobota i niedziela nie są dniami weekendowymi to zamień 1 na inny numer z listy IntelliSense. Na przykład 2 ustanawia niedziele i poniedziałki jako dni weekendowe.

Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, pomiń ten krok. Funkcja DNI.ROBOCZE programu Excel 2007 zakłada, że sobota i niedziela to weekend.

4. Wprowadź nazwę zakresu dni wolnych.

= DNI.ROBOCZE. Intl(D53,E53,1,MyHolidays) i wynik: 252

Jeśli nazwę zakresu dni wolnych utworzono w sekcji „Przed rozpoczęciem” powyżej, wpisz ją na końcu w ten sposób. Jeśli nie masz dni wolnych, możesz pominąć średnik i parametr MojeDniWolne. Jeśli używasz programu Excel 2007, powyższy przykład będzie wyglądać następująco: = DNI.ROBOCZE(D53;E53;MojeDniWolne).

Porada: Jeśli nie chcesz odwoływać się do nazwy zakresu dni wolnych, możesz wpisać zamiast niego zakres, taki jak D35:E:39. Każdy dzień wolny można również wpisać wewnątrz formuły. Jeśli na przykład 1 i 2 stycznia 2016 r. były dniami wolnymi, możesz je wpisać w następujący sposób: =DNI.ROBOCZE.NIESTAND(D53;E53;1;{"2016-01-01";"2016-01-02"}). W programie Excel 2007 wygląda to następująco:=DNI.ROBOCZE(D53;E53;{"2016-01-01";"2016-01-02"})

Czas, który upłynął, można obliczyć poprzez odjęcie jednej godziny od drugiej. Umieść godzinę rozpoczęcia w jednej komórce, a godzinę zakończenia w drugiej. Wpisz dokładny czas, uwzględniając godzinę i minuty. Poniżej podano odpowiednie instrukcje:

1. Wpisz godzinę rozpoczęcia i zakończenia.

Data i godzina: 7:15:00, Data i godzina zakończenia: 4:30 PM rozpoczęcia

W tym przykładzie godzina rozpoczęcia jest w komórce D80, a godzina zakończenia w komórce E80. Upewnij się, że wprowadzono godzinę i minuty.

2. Ustaw format g:mm.

Okno dialogowe Formatowanie komórek, polecenie niestandardowy, g: mm AM/PM typ

Zaznacz obie godziny i naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz ustawienie Niestandardowe > g:mm, jeśli jeszcze nie zostało skonfigurowane.

3. Odejmij obie godziny.

= E80 D80 i wynik: 9:15 AM

W następnej komórce odejmij komórkę z godziną rozpoczęcia od komórki z godziną zakończenia.

4. Ustaw format g:mm.

Formatowanie komórek okno dialogowe, polecenie niestandardowy, typ g: mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję Niestandardowe > g:mm.

Aby obliczyć czas, który upłynął między dwiema datami i godzinami, wystarczy odjąć jedną wartość od drugiej. Jednak każdą komórkę trzeba sformatować, aby mieć pewność, że program Excel zwróci oczekiwany wynik.

1. Wpisz dwie pełne daty i godziny.

Data 1/1/16 1:00 PM; Kończenie datę 1/2/16 2:00 PM

W jednej komórce wpisz pełną datę/godzinę rozpoczęcia. A w drugiej komórce pełną datę/godzinę zakończenia. W każdej komórce powinien znaleźć się miesiąc, dzień, rok, godzina, minuta.

2. Ustaw format 2012-03-14 13:30.

Formatowanie komórek okno dialogowe, polecenie Data, 12-3-14 typu 1:30 PM

Zaznacz obie komórki i naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Następnie wybierz pozycję Data > 2012-03-14 13:30. To nie jest data, którą ustawisz, tylko przykład, jak będzie wyglądał format. Pamiętaj, że w wersjach wcześniejszych niż program Excel 2016 ten format może mieć inną datę przykładową, na przykład 01-03-14 13:30.

3. Odejmij obie wartości.

= E84 D84 i wynik 1.041666667

W następnej komórce odejmij datę/godzinę rozpoczęcia od daty/godziny zakończenia. Prawdopodobnie wynik będzie liczbą z miejscami po przecinku. Naprawisz to w następnym kroku.

4. Ustaw format [g]:mm.

Formatowanie komórek okno dialogowe, polecenie niestandardowy, [h]: typu mm

Naciśnij klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac). Wybierz pozycję Niestandardowe. W polu Typ wpisz [g]:mm.

Zobacz też

DATA.RÓŻNICA, funkcja

DNI.ROBOCZE.NIESTAND, funkcja

DNI.ROBOCZE

Więcej funkcji daty i godziny

Obliczanie różnicy między dwiema wartościami czasu

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×