Naprawianie uszkodzonego skoroszytu

Podczas otwierania skoroszytu, który został uszkodzony, program Microsoft Office Excel automatycznie uruchamia tryb odzyskiwania plików i próbuje ponownie otworzyć skoroszyt, jednocześnie naprawiając go.

Program Excel nie zawsze może automatycznie uruchomić tryb odzyskiwania plików. Jeśli z powodu uszkodzenia nie można otworzyć skoroszytu, można spróbować naprawić skoroszyt ręcznie.

Gdy naprawianie skoroszytu nie powiedzie się, można także wypróbować inne metody odzyskiwania danych skoroszytu. Środkiem zapobiegawczym może być częste zapisywanie skoroszytu i tworzenie kopii zapasowej przy każdym zapisaniu. Można także określić, że program Excel ma automatycznie tworzyć plik odzyskiwania w określonych odstępach. Dzięki temu zawsze będzie dostępna dobra kopia skoroszytu, jeśli oryginał zostanie uszkodzony lub przypadkowo usunięty.

Co chcesz zrobić?

Ręczne naprawianie uszkodzonego skoroszytu

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego skoroszytu

Automatyczne zapisywanie kopii zapasowej skoroszytu

Automatyczne tworzenie pliku odzyskiwania w określonych odstępach

Ręczne naprawianie uszkodzonego skoroszytu

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz uszkodzony skoroszyt, który chcesz otworzyć.

 3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz i napraw.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odzyskać możliwie największą część danych skoroszytu, kliknij przycisk Napraw.

  • Aby wyodrębnić wartości i formuły ze skoroszytu, gdy próba jego naprawienia nie powiedzie się, kliknij przycisk Wyodrębnij dane.

Początek strony

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego skoroszytu

Poniższe metody mogą uratować dane, które w przeciwnym wypadku mogłyby zostać utracone. Jeśli jedna metoda nie będzie skuteczna, można wypróbować inną. Jeśli nie uda się odzyskać danych za pomocą tych metod, można sięgnąć po rozwiązania programowe innych producentów, aby spróbować odzyskać dane skoroszytu.

Ważne   Jeśli błąd dysku lub błąd sieciowy uniemożliwia otwarcie skoroszytu, przed wypróbowaniem dowolnej z poniższych opcji odzyskiwania należy przenieść skoroszyt na inny dysk twardy lub z sieci na dysk lokalny.

 • Aby odzyskać dane, gdy skoroszyt jest otwarty w programie Excel, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przywracanie skoroszytu do ostatniej zapisanej wersji     Jeśli podczas edycji arkusza skoroszyt zostanie uszkodzony przed zapisaniem zmian, można odzyskać oryginalny arkusz przez przywrócenie go do ostatniej zapisanej wersji.

   Aby przywrócić skoroszyt do ostatniej zapisanej wersji, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   2. Kliknij dwukrotnie nazwę skoroszytu otwartego w programie Excel.

   3. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie otworzyć skoroszyt.

    Uwaga   Skoroszyt zostanie przywrócony do ostatniej zapisanej wersji. Wszelkie zmiany, które mogły spowodować uszkodzenie skoroszytu, zostaną odrzucone.

  • Zapisywanie skoroszytu w formacie SYLK (Łącze symboliczne)     Zapisanie skoroszytu w formacie SYLK daje możliwość odfiltrowania uszkodzonych elementów. Format SYLK jest zazwyczaj używany do usuwania uszkodzenia pliku drukarki.

   Aby zapisać skoroszyt w formacie SYLK, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako.

   2. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję SYLK (Łącze symboliczne), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga   W przypadku użycia formatu pliku SYLK zostanie zapisany tylko aktywny arkusz skoroszytu.

   3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat monitujący, że wybrany typ pliku nie obsługuje skoroszytów zawierających wiele arkuszy, kliknij przycisk OK, aby zapisać tylko aktywny arkusz.

   4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat monitujący, że skoroszyt może zawierać funkcje niezgodne z formatem SYLK, kliknij przycisk Tak.

   5. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zamknij.

   6. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat monitujący o zapisanie wprowadzonych zmian, kliknij przycisk Tak.

   7. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   8. Wybierz zapisany plik slk, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Uwaga   Aby został wyświetlony plik slk, może być konieczne kliknięcie pozycji Wszystkie pliki lub Pliki SYLK na liście Pliki typu.

   9. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako.

   10. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel.

   11. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę skoroszytu, aby utworzyć kopię bez zamieniania skoroszytu oryginalnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga   Ponieważ w tym formacie jest zapisywany tylko aktywny arkusz skoroszytu, należy otworzyć uszkodzony skoroszyt wielokrotnie i zapisać każdy arkusz z osobna.

 • Aby odzyskać dane, gdy nie można otworzyć skoroszytu w programie Excel, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Ustawianie opcji obliczania w programie Excel na obliczanie ręczne     Aby otworzyć skoroszyt, należy spróbować zmienić ustawienie obliczania z automatycznego na ręczne. Ponieważ skoroszyt nie będzie ponownie obliczany, być może uda się go otworzyć.

   Aby ustawić opcję obliczania w programie Excel na obliczanie ręczne, należy wykonać następujące czynności:

   1. Upewnij się, że nowy pusty skoroszyt jest otwarty w programie Excel. Jeśli nowy pusty skoroszyt nie jest otwarty, wykonaj następujące czynności:

    1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Nowy.

    2. W obszarze Nowy pusty kliknij opcję Pusty dokument.

   2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   3. W kategorii Formuły w obszarze Opcje obliczania kliknij opcję Ręcznie.

   4. Kliknij przycisk OK.

   5. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   6. Wybierz uszkodzony skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Używanie odwołań zewnętrznych do łączenia z uszkodzonym skoroszytem     Aby pobrać ze skoroszytu tylko dane, a nie formuły i wartości, można użyć odwołań zewnętrznych w celu ustanowienia połączenia z uszkodzonym skoroszytem.

   Aby użyć odwołań zewnętrznych w celu ustanowienia połączenia z uszkodzonym skoroszytem, należy wykonać następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   2. W polu Szukaj w wybierz folder zawierający uszkodzony skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Anuluj.

   3. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Nowy.

   4. W obszarze Nowy pusty kliknij opcję Pusty dokument.

   5. W komórce A1 nowego skoroszytu wpisz =Nazwa pliku!A1, gdzie Nazwa pliku jest nazwą uszkodzonego skoroszytu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Porada   Wystarczy wprowadzić tylko nazwę skoroszytu  — nie trzeba wpisywać rozszerzenia.

   6. Kliknij skoroszyt, a następnie kliknij przycisk OK.

   7. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaznaczanie arkusza, wybierz odpowiedni arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

   8. Zaznacz komórkę A1.

   9. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

    Skrót klawiaturowy  Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

   10. Zaznacz obszar, który w przybliżeniu ma taki sam rozmiar jak zakres komórek zawierających dane w uszkodzonym skoroszycie.

   11. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

    Skrót klawiaturowy  Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

   12. Pozostawiając zaznaczony zakres komórek, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij ponownie przycisk Kopiuj.

    Skrót klawiaturowy  Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

   13. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

   14. W obszarze Wklejanie wybierz opcję Wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga   Wklejenie wartości powoduje usunięcie łączy do uszkodzonego skoroszytu i pozostawienie tylko danych.

  • Otwieranie uszkodzonego skoroszytu w programie Microsoft Office Word lub Microsoft WordPad     Jeśli na komputerze jest zainstalowany konwerter programu Microsoft Office Excel, to być może uda się otworzyć skoroszyt w programie Word. Jeśli skoroszyt otwiera się w programie Word, można odzyskać dane. Nie można zastosować tej metody w celu odzyskania arkuszy modułów, arkuszy okien dialogowych, arkuszy wykresów, arkuszy makr i wszelkich wykresów osadzonych. Nie będzie też możliwe odzyskanie formuł komórek. Można tylko odzyskać wyniki tych formuł, które są wyświetlane w komórkach uszkodzonego skoroszytu.

   Skoroszyt programu Excel można również otworzyć w programie WordPad. Jeśli się otwiera, może być możliwe odzyskanie kodu języka Microsoft Visual Basic w modułach i modułach klas. Aby znaleźć kod, można wyszukać wyrazy „Sub” lub „Function”.

  • Wyodrębnianie danych z uszkodzonego skoroszytu za pomocą makra     Jeśli z uszkodzonym skoroszytem jest połączony wykres, można użyć makra w celu wyodrębnienia danych źródłowych wykresu.

   Aby użyć makra, wykonaj następujące czynności:

   1. Wprowadź poniższy kod makra w arkuszu modułu:

    Sub GetChartValues97()

    Dim NumberOfRows As Integer

    Dim X As Object

    Counter = 2

    ' Oblicz liczbę wierszy danych.

    NumberOfRows = UBound

    (ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)

    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"

    ' Zapisz wartości osi x w arkuszu.

    With Worksheets("ChartData")

    .Range(.Cells(2, 1), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _

    Application.Transpose

    (ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)

    End With

    ' Wykonaj pętlę na wszystkich seriach wykresu

    i zapisz ich wartości

    ' w arkuszu.

    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection

    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name

    With Worksheets("ChartData")

    .Range(.Cells(2, Counter), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _

    Application.Transpose(X.Values)

    End With

    Counter = Counter + 1

    Next

    End Sub

   2. Wstaw nowy arkusz do skoroszytu i zmień jego nazwę na DaneWykresu.

   3. Wybierz wykres, z którego chcesz wyodrębnić wartości danych źródłowych.

    Uwaga   Wykres można osadzić w arkuszu lub w oddzielnym arkuszu wykresu.

   4. Uruchom makro GetChartValues97.

    Dane z wykresu zostaną umieszczone w arkuszu DaneWykresu.

Początek strony

Automatyczne zapisywanie kopii zapasowej skoroszytu

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako.

 2. Kliknij strzałkę obok opcji Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje ogólne.

 3. Zaznacz pole wyboru Zawsze z kopią zapasową.

Początek strony

Automatyczne tworzenie pliku odzyskiwania w określonych odstępach

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarze Zachowaj informacje o kopii zapasowej dla skoroszytów zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co, a następnie wprowadź liczbę minut.

 3. W polu Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania wprowadź lokalizację, w której chcesz zapisać plik odzyskiwania.

 4. Upewnij się, że pole wyboru Wyłącz Autoodzyskiwanie tylko dla tego skoroszytu nie jest zaznaczone.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język