Naprawianie uszkodzonego skoroszytu

Podczas otwierania uszkodzonego skoroszytu program Microsoft Office Excel automatycznie uruchamia tryb odzyskiwania pliku i próbuje ponownie otworzyć i jednocześnie naprawić skoroszyt.

Program Excel nie zawsze może automatycznie uruchomić tryb odzyskiwania pliku. Jeśli nie możesz otworzyć skoroszytu, ponieważ został uszkodzony, możesz podjąć próbę naprawienia go ręcznie.

Możesz również spróbować skorzystać z innych sposobów odzyskiwania danych skoroszytu, gdy naprawa skoroszytu nie powiedzie się. Zalecanym środkiem zapobiegawczym jest częste zapisywanie skoroszytu i tworzenie jego kopii zapasowej zawsze podczas zapisywania. Możesz także określić, że program Excel powinien automatycznie tworzyć plik odzyskiwania w określonych odstępach. W ten sposób będziesz mieć dostęp do dobrej kopii skoroszytu, jeśli oryginał zostanie przypadkowo usunięty lub uszkodzony.

Co chcesz zrobić?

Ręczna naprawa uszkodzonego skoroszytu

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego skoroszytu

Automatyczne zapisywanie kopii zapasowej skoroszytu

Automatyczne tworzenie pliku odzyskiwania w określonych odstępach

Ręczna naprawa uszkodzonego skoroszytu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz uszkodzony skoroszyt, który chcesz otworzyć.

 3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz i napraw.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odzyskać możliwie największą część danych skoroszytu, wybierz pozycję Napraw.

  • Aby wyodrębnić wartości i formuły ze skoroszytu, gdy próba naprawy skoroszytu nie zakończy się powodzeniem, kliknij przycisk Wyodrębnij dane.

Początek strony

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego skoroszytu

Korzystając z następujących metod, możesz zapobiec utracie danych. Jeśli jedna z tych metod nie będzie skuteczna, możesz spróbować innej. Możesz również skorzystać z rozwiązań opracowanych przez inne firmy, umożliwiających odzyskanie danych skoroszytu, jeśli nie można odzyskać danych za pomocą tych metod.

Ważne : Jeśli błąd dysku lub błąd sieciowy uniemożliwia otwarcie skoroszytu, przed wypróbowaniem dowolnej z poniższych opcji odzyskiwania przenieś skoroszyt na inny dysk twardy albo z sieci na dysk lokalny.

 • Aby odzyskać dane, gdy skoroszyt jest otwarty w programie Excel, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przywracanie skoroszytu do ostatniej zapisanej wersji     Jeśli edytujesz arkusz i skoroszyt zostanie uszkodzony przed zapisaniem wprowadzonych zmian, możesz odzyskać oryginalny arkusz przez przywrócenie ostatniej zapisanej wersji skoroszytu.

   Aby przywrócić ostatnią zapisaną wersję skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   2. Kliknij dwukrotnie nazwę skoroszytu otwartego w programie Excel.

   3. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie otworzyć skoroszyt.

    Uwaga : Zostanie przywrócona ostatnia zapisana wersja skoroszytu. Wszelkie zmiany, które mogły spowodować uszkodzenie skoroszytu, zostaną odrzucone.

  • Zapisywanie skoroszytu w formacie SYLK (Łącze symboliczne)     Zapisanie skoroszytu w formacie SYLK daje możliwość odfiltrowania uszkodzonych elementów. Format SYLK jest zazwyczaj używany do usuwania uszkodzenia pliku drukarki.

   Aby zapisać skoroszyt w formacie SYLK, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako.

   2. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję SYLK (Łącze symboliczne), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga : Gdy używany jest format pliku SYLK, zapisywany jest tylko aktywny arkusz skoroszytu.

   3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrany typ pliku nie obsługuje skoroszytów zawierających wiele arkuszy, kliknij przycisk OK, aby zapisać tylko aktywny arkusz.

   4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że skoroszyt może zawierać funkcje, które nie są zgodne z formatem SYLK, kliknij przycisk Tak.

   5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zamknij.

   6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie wprowadzonych zmian, kliknij przycisk Tak.

   7. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   8. Wybierz plik slk, który został uprzednio zapisany, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    Uwaga : Jeśli plik slk nie jest wyświetlany, może być konieczne kliknięcie pozycji Wszystkie pliki lub Pliki SYLK na liście Pliki typu.

   9. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako.

   10. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel.

   11. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę skoroszytu, aby utworzyć kopię bez zastępowania oryginalnego skoroszytu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Uwaga : Ponieważ ten format umożliwia tylko zapisanie aktywnego arkusza w skoroszycie, należy wielokrotnie otwierać uszkodzony skoroszyt i zapisać oddzielnie poszczególne arkusze.

 • Aby odzyskać dane, gdy nie można otworzyć skoroszytu w programie Excel, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ustawianie opcji obliczania w programie Excel na obliczanie ręczne     Aby otworzyć skoroszyt, spróbuj zmienić ustawienie obliczania z automatycznego na ręczne. Ponieważ skoroszyt nie będzie ponownie obliczany, być może uda się go otworzyć.

   Aby ustawić opcję ręcznego obliczania w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że można otworzyć nowy, pusty skoroszyt w programie Excel. Jeśli nowy, pusty skoroszyt nie zostanie otwarty, wykonaj następujące czynności:

    1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

    2. W obszarze Nowy, pusty dokument kliknij pozycję Pusty dokument.

   2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   3. W kategorii Formuły w obszarze Opcje obliczania kliknij opcję Ręcznie.

   4. Kliknij przycisk OK.

   5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   6. Wybierz uszkodzony skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Używanie odwołań zewnętrznych do łączenia z uszkodzonym skoroszytem     Jeśli chcesz pobrać ze skoroszytu tylko dane, a nie formuły lub wartości obliczane, spróbuj użyć odwołań zewnętrznych w celu ustanowienia połączenia z uszkodzonym skoroszytem.

   Aby użyć odwołań zewnętrznych do łączenia z uszkodzonym skoroszytem, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   2. W polu Szukaj w wybierz folder zawierający plik uszkodzonego skoroszytu, a następnie kliknij przycisk Anuluj.

   3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

   4. W obszarze Nowy, pusty dokument kliknij pozycję Pusty dokument.

   5. W komórce A1 nowego skoroszytu wpisz =Nazwa_pliku!A1, gdzie Nazwa_pliku jest nazwą uszkodzonego skoroszytu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    Porada : Wystarczy wprowadzić tylko nazwę skoroszytu — nie trzeba wpisywać rozszerzenia nazwy pliku.

   6. Kliknij skoroszyt, a następnie kliknij przycisk OK.

   7. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaznaczanie arkusza, wybierz odpowiedni arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

   8. Zaznacz komórkę A1.

   9. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

    Skrót klawiaturowy  Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+C.

   10. Zaznacz obszar, który w przybliżeniu ma taki sam rozmiar jak zakres komórek zawierających dane w uszkodzonym skoroszycie.

   11. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

    Skrót klawiaturowy  Można też nacisnąć klawisze CTRL+V.

   12. Po upewnieniu się, że ten zakres komórek jest zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij ponownie przycisk Kopiuj.

    Skrót klawiaturowy  Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+C.

   13. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

   14. W obszarze Wklej wybierz opcję Wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : Wklejenie wartości powoduje usunięcie łączy do uszkodzonego skoroszytu i pozostawienie tylko danych.

  • Otwieranie uszkodzonego skoroszytu w programie Microsoft Office Word lub Microsoft WordPad     Jeśli masz zainstalowanego konwertera programu Microsoft Office Excel, być może uda się otworzyć skoroszyt w programie Word. Jeśli skoroszyt zostanie otwarty w programie Word, można odzyskać dane. Ta metoda nie umożliwia odzyskania arkuszy modułów, arkuszy okien dialogowych, arkuszy wykresów, arkuszy makr ani wykresów osadzonych. Nie można również odzyskać formuł w komórkach. Można odzyskać tylko wyniki tych formuł, które są obecnie wyświetlane w komórkach uszkodzonego skoroszytu.

   Skoroszyt programu Excel można również otworzyć w programie WordPad. Jeśli skoroszyt zostanie otwarty, można niekiedy odzyskać kod języka Microsoft Visual Basic w modułach użytkownika i modułach klas. W celu znalezienia kodu można wyszukać słowa „Sub” lub „Function”:

  • Wyodrębnianie danych z uszkodzonego skoroszytu za pomocą makra     Jeśli z uszkodzonym skoroszytem jest połączony wykres, możesz użyć makra w celu wyodrębnienia danych źródłowych wykresu.

   Aby użyć makra, wykonaj następujące czynności:

   1. Wprowadź poniższy kod makra w arkuszu modułu:

    Sub GetChartValues97()

    Dim NumberOfRows As Integer

    Dim X As Object

    Counter = 2

    ' Obliczanie liczby wierszy danych.

    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)

    Worksheets("DaneWykresu").Cells(1, 1) = "X Values"

    ' Zapisywanie wartości osi x w arkuszu.

    With Worksheets("DaneWykresu")

    .Range(.Cells(2, 1), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _

    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)

    End With

    ' Wykonywanie pętli we wszystkich seriach na wykresie i zapisywanie ich wartości w

    ' arkuszu.

    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection

    Worksheets("DaneWykresu").Cells(1, Counter) = X.Name

    With Worksheets("DaneWykresu")

    .Range(.Cells(2, Counter), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _

    Application.Transpose(X.Values)

    End With

    Counter = Counter + 1

    Next

    End Sub

   2. Wstaw nowy arkusz w skoroszycie i zmień jego nazwę na DaneWykresu.

   3. Wybierz wykres, z którego chcesz wyodrębnić wartości danych źródłowych.

    Uwaga : Wykres można osadzić w arkuszu lub w oddzielnym arkuszu wykresu.

   4. Uruchom makro GetChartValues97.

    Dane z wykresu zostaną umieszczone w arkuszu DaneWykresu.

Początek strony

Automatyczne zapisywanie kopii zapasowej skoroszytu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje ogólne.

 3. Zaznacz pole wyboru Zawsze twórz kopię zapasową.

Początek strony

Automatyczne tworzenie pliku odzyskiwania w określonych odstępach

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. W kategorii Zapisywanie w obszarze Zachowaj informacje o kopii zapasowej dla skoroszytów zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co, a następnie wprowadź liczbę minut.

 3. W polu Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania wprowadź lokalizację, w której chcesz zapisać plik odzyskiwania.

 4. Upewnij się, że pole wyboru Wyłącz Autoodzyskiwanie tylko dla tego skoroszytu nie jest zaznaczone.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×