Najważniejsze wskazówki dotyczące przesyłania i tworzenia raportów o pracy rzeczywistej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Organizacje decydują o śledzeniu prac wykonywanych przez zasoby na wiele sposobów. Microsoft Project Server 2010 zapewnia elastyczność w zakresie różnych potrzeb związanych z śledzeniem organizacji. Niektóre organizacje wymagają, aby praca przesłana przez zasoby była rejestrowana przez cały dzień, szczególnie jeśli praca rzeczywista jest używana do rozliczeń, płac lub innych celów finansowych. Project Server 2010 można użyć do przechwycenia prac rzeczywistych przesyłanych przez użytkowników. Niektóre organizacje decydują się przenieść pracę rzeczywistą do innych systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i raportów. Na przykład organizacja może użyć Project Server 2010 do przechwycenia pracy rzeczywistej, a następnie przeniesienia pracy rzeczywistej do narzędzia księgowego w celu kierowania fakturowania do klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Program Project Server ułatwia zarządzanie projektami, więc praca rzeczywista może być przechwycona na wiele sposobów i jest wyświetlana w sposób najbardziej przydatny dla użytkownika, który uzyskuje do niego dostęp. Na przykład w grafiku dane wprowadzone przez użytkownika są wprowadzane na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika w ciągu dnia (lub okresu), a w kliencie programu Microsoft Project fokus znajduje się na zagregowanym poziomie, wartości skalarnej pracy wykonanej i pozostałej dla zadania ułatwiającego planowanie.

W tym artykule przedstawiono zestaw najważniejszych wskazówek dotyczących przesyłania i zgłaszania pracy rzeczywistej w Project Server 2010.

W tym dokumencie

1. Użyj trybu pojedynczego zapisu.

2. Chroń aktualizacje użytkowników

3. Używaj przesłanej pracy rzeczywistej z grafików zamiast planów projektów okresowych.

4. Używanie kategorii czasu administracyjnego do śledzenia pracy niezwiązanej z projektem

5. Zamknij zadania do aktualizacji zamiast korzystania z pól typu Publikuj i rezerwacja.

Podsumowanie

Potwierdzenia

1. Użyj trybu pojedynczego zapisu.

Najlepszym rozwiązaniem w celu zapewnienia, że praca rzeczywista jest poprawnie wypełniana w całej Project Server 2010, jest użycie jednego trybu wprowadzania i udostępnienie zasobów tylko do pracy rzeczywistej w widoku grafiku .

Aby włączyć tryb jednego wpisu:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zarządzanie czasem i zadania kliknij pozycję Ustawienia grafiku i ustawienia domyślne.

 3. W sekcji tryb wprowadzania jednokrotnego zaznacz pole wyboru tryb pojedynczego wpisu .

Jeśli Twoja organizacja korzysta z trybu wprowadzania jednokrotnego, może to być w najlepszym interesie, aby całkowicie ukryć widok zadania , aby zasoby mogły wprowadzać tylko pracę rzeczywistą, korzystając z widoku grafik . Gdy oba widoki są dostępne, użytkownicy mogą wprowadzać pracę rzeczywistą w obu widokach, a dane są zachowywane w obu widokach. Jeśli Twoja organizacja pobiera dane z grafików do rozliczeń lub płac, na przykład najlepszym rozwiązaniem jest umożliwienie użytkownikom wprowadzania pracy rzeczywistej w widoku grafiku. Zmniejsza to możliwości niepoprawnego zapisu w nieprawidłowym działaniu, jeśli użytkownik może również wprowadzić pracę rzeczywistą w widoku zadania .

Wyjątkiem od tego najlepszego postępowania jest to, że istnieją zasoby materiałowe. Właściciele przydziału zasobów materiałowych muszą wprowadzić czas dla tych zasobów materiałowych za pomocą widoku zadania . Jeśli Twoja organizacja ma właścicieli przydziałów, którzy rejestrują czas na zasoby materiałowe, widok zadania powinien pozostawać widoczny, a użytkownicy powinni mieć możliwość wprowadzania tylko pracy rzeczywistej w odniesieniu do przydziałów w widoku grafik .

Aby ukryć widok zadania:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. W obszarze Ustawianie szczegółów elementu menukliknij Widok zadania w kolumnie Nazwa .

 4. Na liście Szybkie uruchamianie kliknij pozycję nie na linku wyświetlania, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli w Twojej organizacji jest włączony tryb Single entry, należy pamiętać o kilku ważnych uwagach. Załóżmy, że grafik użytkownika zawiera wiersz konkretnego zadania, a przydział jest usuwany. Gdy następnym razem użytkownik otworzy ten grafik, wiersz skojarzony z usuniętym przydziałem może zostać usunięty, w zależności od następujących warunków:

 • Jeśli wiersz nie zawiera żadnych wpisów użytkownika, zostanie usunięty.

 • Jeśli aktualizacje użytkowników nie są chronione, a wiersz zawiera zatwierdzoną pracę rzeczywistą, zostanie usunięty.

 • Jeśli aktualizacje użytkowników są chronione, a wiersz zawiera zatwierdzoną pracę rzeczywistą, wiersz pozostanie w grafiku. Jeśli jednak zatwierdzona karta czasu pracy zostanie odwołana, wiersz zostanie usunięty.

 • Jeśli wiersz zawiera pracę rzeczywistą, która została wprowadzona do grafiku, ale nadal oczekuje na zatwierdzenie, wiersz zostanie usunięty, nawet jeśli aktualizacje użytkowników są chronione.

Menedżerowie projektu powinni zachować ostrożność podczas usuwania lub zmieniania przydziałów, aby upewnić się, że przed zmianą lub usunięciem została przejrzana przesłana praca rzeczywista. Pomaga to zapewnić, że prawidłowe dane wprowadzone przez użytkownika nie zostaną utracone. PrzyDziały można jawnie lub niejawnie zmienić w dowolnym z poniższych scenariuszy:

 • Menedżer projektu jawnie usunie zadanie, dla którego istnieją oczekujące aktualizacje czasu rzeczywistego.

 • Plan projektu zawierający przydział jest przywracany z archiwum.

 • Zostanie usunięty plan projektu zawierający przydział.

 • Plan projektu zawierający przydział zostanie zastąpiony przy użyciu funkcji Zapisz jako w programie Microsoft Project 2010.

Początek strony

2. Chroń aktualizacje użytkowników

Niektóre organizacje mogą uniemożliwić menedżerowi projektu aktualizowanie pracy rzeczywistej członka zespołu w projekcie.

Uwaga:  Menedżerowie projektów nie mogą zaktualizować rzeczywistej pracy zasobu zarejestrowanej w grafiku.

Jeśli Twoja organizacja chce zachować wartości wprowadzanych zasobów dla pracy rzeczywistej w grafikach i upewnić się, że wartość jest odzwierciedlana w planie projektu, najlepszym rozwiązaniem jest włączenie tej funkcji w Project Server 2010, która chroni aktualizacje użytkowników.

Aby chronić aktualizacje użytkowników:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zarządzanie czasem i zadania kliknij pozycję Ustawienia i wyświetlanie zadania.

 3. W sekcji Chroń użytkownika aktualizacje zaznacz pole wyboru Zezwalaj na aktualizacje zadań tylko za pośrednictwem zadań i grafików .

Gdy chronisz aktualizacje użytkowników, grafiki zawsze zachowują dokładnie, co wprowadza użytkownik do pracy z danymi okresowymi, a wartości skalarne między grafikami a planem projektu są zawsze spójne. Jednak okresowa dystrybucja wartości skalarnej może nieco różnić się w planie projektu, ponieważ jest ona stosowana do planowania przyszłej produkcji, a nie do utrzymywania wartości historycznych prac rzeczywistych. Aparat planowania może dostosować niektóre okresowe prace rzeczywiste w celu zachowania zgodności planu.

Początek strony

3. Używaj przesłanej pracy rzeczywistej z grafików zamiast planów projektów okresowych.

Praca rzeczywista może być przechwycona przy użyciu klienta Project 2010 (planu projektu) lub grafików. Jednak wielu użytkowników przechwytuje pracę rzeczywistą bezpośrednio ze swoich zasobów, korzystając z grafików, szczególnie jeśli chroni on także aktualne aktualizacje zgodnie z poprzednio określonymi instrukcjami. W przypadku korzystania z grafików w celu śledzenia wartości rzeczywistych lub tygodniowych najlepszym rozwiązaniem jest raportowanie bezpośrednio na podstawie pracy rzeczywistej przechwyconej w grafikach podczas synchronizacji z zewnętrznymi systemami ERP i raportowania. Dane grafiku są przerenderowane w celu zapewnienia dokładności na podstawie historycznych i okresowych, dokładnie tak samo jak w przypadku użytkownika wprowadzonego, nawet jeśli warunki w planie projektu uległy zmianie.

Podczas wykonywania wielu obliczeń w planie projektu, takich jak koszt na podstawie stawek kosztów, można je łatwo zreplikować przy użyciu danych grafiku. Plan projektu, z drugiej strony, renderuje dane służbowe (i inne dane harmonogramu) ze wskazaniem przyszłego planowania prac (analiza i wartości wypracowane). Mogą więc wystąpić sytuacje, w których wartość wprowadzona przez użytkownika w grafiku nie odpowiada dokładnie tej samej wartości w planie projektu dla określonego dnia. Jednak ogólna agregacja lub wartość skalarna dla zadania będzie spójna między planem projektu a grafikem, gdy jest włączona ochrona wartości rzeczywistych.

Jeśli zgłaszane są dane dotyczące przesłanej pracy rzeczywistej z grafików, ważne jest, aby zasoby nie musiały ponownie przydzielać ani samodzielnie przydzielać zadań. Wszystkie zadania powinny być przekazywane za pośrednictwem menedżera projektu lub Menedżera zasobów. Pomaga to zapewnić prawidłowe obsługiwanie danych służbowych.

Centrum analiz biznesowych w Microsoft Project Web App zawiera szablony raportów, które korzystają z zalet bazy danych raportowania (T-SQL) i Analysis Services (OLAP). Szablony te mogą ułatwić tworzenie raportów w sklepie danych grafiku.

Początek strony

4. Używanie kategorii czasu administracyjnego do śledzenia pracy niezwiązanej z projektem

Niektóre organizacje wymagają śledzenia działań administracyjnych lub prac niezwiązanych z projektem. Przykłady działań administracyjnych obejmują czas wolny, urlop i działania powtarzające się, takie jak obsługa klienta, konserwacja systemu lub spotkania. Zalecamy śledzenie tych działań za pomocą kategorii czasu administracyjnego. Te kategorie wymagają minimalnej konserwacji, a czas przechwycenia tych kategorii może służyć do generowania raportów analizy danych z odpowiedniego modułu OLAP.

Jeśli kategorie czasu administracyjnego nie są zgodne z potrzebami organizacji, a użytkownik zdecyduje się użyć projektów do śledzenia działań administracyjnych, właściciel projektu powinien postępować zgodnie z tymi wskazówkami dla wydajniejszych projektów:

 • Ogranicz liczbę zasobów przydzielonych do planu projektu do mniej niż 100 zasobów.

 • Ogranicz czas trwania planów projektu do śledzenia działań administracyjnych na podstawie kwartalnej lub półrocznej.

 • Automatyczne zachowywanie harmonogramu zadań w planie projektu przy użyciu zadania typu stała liczba jednostek.

 • Zachowaj harmonogram planu projektu zgodnie z okresami raportowania czasu.

Początek strony

5. Zamknij zadania do aktualizacji zamiast korzystania z pól typu Publikuj i rezerwacja.

Menedżerowie projektów mogą znaleźć pola typu Publikuj i rezerwacja pomocne w kontrolowaniu widoczności zadań i zasobów. Za pomocą pola Publikuj można kontrolować, które zadania są widoczne w programie Project Web App, a w polu Typ rezerwacji można kontrolować, które zasoby są widoczne podczas procesu planowania zasobów. Należy jednak pamiętać, że te pola są częścią procesu planowania wczesnego. Nie są one przeznaczone do ograniczania możliwości użytkowników do dalszego śledzenia czasu na konkretne zadanie. Nieprawidłowe użycie pól typu Publikuj i rezerwacja umożliwia usunięcie wpisów zadań ze swojego grafiku lub stanu zadania użytkownika. Jest to szczególnie ważne, ponieważ usunięcie wpisów zadań może oznaczać utratę przesłanej godziny.

Jeśli chcesz zamknąć określone zadanie, aby nie można było przesłać żadnego dodatkowego czasu, możesz użyć opcji Zamknij zadanie do aktualizacji w programie Project Server 2010.

Początek strony

Podsumowanie

Jeśli w organizacji jest używana praca rzeczywista przechwycona w Project Server 2010 wraz z innymi systemami ERP lub Reporting Services, najlepiej będzie przestrzegać wskazówek opisanych w tym artykule:

 • Używanie trybu pojedynczego wpisu

 • Ochrona aktualizacji użytkowników

 • Używanie przesłanej pracy rzeczywistej z grafików zamiast planów projektów okresowych

 • Śledzenie pracy niezwiązanej z projektem przy użyciu kategorii czasu administracyjnego

 • Zamykanie zadań do aktualizacji zamiast korzystania z pól typu Publikuj i rezerwacja

Postępując zgodnie z najważniejszymi wskazówkami, użytkownik pracuje w celu zachowania dokładności rzeczywistych danych pracy wprowadzanych w grafikach przez zasoby organizacji.

Początek strony

Potwierdzenia

Zespół publikowania zawartości programu Project Server ponosi do tego artykułu następujących współautorów:

 • Wojciech naGranie, Menedżer programów II, projekt/Project Server

 • Zestaw AIK Chen, inżyniera eskalacji wsparcia technicznego, projekt/Project Server

 • Christophe Fiessinger, kierownik techniczny, Project/Project Server

 • Heather O'Cull, starsi liderzy menedżera programów, projekt/Project Server

 • Keshav Puttaswamy, Menedżer programu grupy głównej, projekt/Project Server

 • Roe matowy, Menedżer programów, projekt/Project Server

 • Saurabh Sanghvi, Menedżer programów, projekt/Project Server

 • Eli Sheldon, Menedżer programów, projekt/Project Server

 • Michała, inżyniera eskalacji starszej pomocy technicznej, projekt/Project Server

 • Eric Zenz, starsi liderzy menedżera programów, projekt/Project Server

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×