Na stronie klasyczny za pomocą składnika Web Part formularza programu InfoPath

Na stronie klasyczny za pomocą składnika Web Part formularza programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodanie składnika Web Part formularza programu InfoPath do strony umożliwia wyświetlanie formularza przeglądarki, który został:

 • opublikowany w bibliotece formularzy lub dokumentów;

 • skojarzony z formularzem listy programu SharePoint dostosowanym w programie Microsoft InfoPath 2013.

Po dodaniu składnika Web Part formularza programu InfoPath do strony można go także połączyć z innymi składnikami Web Part na tej stronie w celu utworzenia przydatnych rozwiązań. Przykładowe czynności:

 • Wybranie elementu w składniku Web Part Widok listy biblioteki zawierającej podobne formularze i wyświetlenie konkretnego formularza w składniku Web Part Formularz programu InfoPath.

 • Wybranie elementu ze składnika Web Part Widok listy, takiego jak lista zgłoszeń pomocy technicznej i wyświetlenie pola w składniku Web Part Formularz programu InfoPath.

 • Przechwycenie wartości kilku parametrów od użytkownika w składniku Web Part Formularz programu InfoPath, takich jak kalkulator hipoteki i wyświetlenie tabeli wyników w składniku Web Part Usługi programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej programu InfoPath 2010 i 2013.

W tym artykule

Łączenie składnika Web Part formularza programu InfoPath do innego składnika Web Part

Właściwości niestandardowe

Właściwości wspólne

Wygląd

Układ

Zaawansowane

Łączenie składnika Web Part Formularz programu InfoPath z innym składnikiem Web Part

Składnik Web Part Formularz programu InfoPath można połączyć z innym składnikiem Web Part, takim jak składnik Web Part Widok listy, do którego można przekazywać dane, odbierać z niego dane oraz zmieniać sposób wyświetlania danych w tym składniku Web Part.

 1. W menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 kliknij polecenie Edytuj stronę lub Dodaj stronę.

 2. Jeśli to konieczne, dodaj do strony inne składniki Web Part, z którymi chcesz utworzyć połączenie.

 3. Znajdź na stronie składnik Web Part programu InfoPath lub dodaj go do strony.

 4. Kliknij menu Składnik Web Part składnika Web Part programu InfoPath, a następnie wskaż pozycję Połączenia.

 5. Wskaż jedno z następujących poleceń, a następnie kliknij nazwę innego składnika Web Part na stronie, z którym chcesz ustanowić połączenie.

Polecenie

Opis

Wyślij dane do

Umożliwia wyświetlenie listy zawierającej co najmniej jeden inny składnik Web Part na stronie, który może odbierać dane formularza. Składnik Web Part Formularz programu InfoPath może być formularzem biblioteki ze zdefiniowanymi parametrami wyjścia lub formularzem listy.

Pobierz formularz z

Umożliwia wyświetlenie składnika Web Part Widok listy na podstawie listy lub biblioteki. Użytkownicy mogą wybierać formularze ze składnika Web Part Widok listy, aby wyświetlić konkretny formularz w składniku Web Part programu InfoPath.

Pobierz dane z

Umożliwia wyświetlenie innego składnika Web Part, takiego jak składnik Web Part Widok listy, który przesyła co najmniej jedno pole danych do składnika Web Part Formularz programu InfoPath ze zdefiniowanymi parametrami wejścia, formularza biblioteki lub listy.

Właściwości niestandardowe

Właściwość

Opis

Lista lub biblioteka

Umożliwia określenie listy lub biblioteki zawierającej opublikowany formularz programu InfoPath.

Typ zawartości

Umożliwia określenie typu zawartości formularza. Jest to wymagane, jeśli więcej niż jeden formularz programu InfoPath został opublikowany jako typ zawartości lub dodany jako szablon biblioteki. Jeśli nie dokonasz wyboru, wybrany zostanie domyślny typ zawartości.

Wyświetl formularz tylko do odczytu (tylko listy)

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru pozwala na umożliwienie lub uniemożliwienie wprowadzania danych w formularzu listy.

Pokaż Wstążkę lub pasek narzędzi programu InfoPath

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie lub ukrycie Wstążki lub paska narzędzi programu InfoPath. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, dodaj przycisk Prześlij, aby użytkownicy mogli korzystać z formularza programu InfoPath.

Wyślij dane do połączonych składników Web Part po załadowaniu strony

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru umożliwia wysyłanie lub nie wysyłanie pierwszego wiersza danych do przynajmniej jednego połączonego składnika Web Part po pierwszym wyświetleniu strony oraz ukrycie lub wyświetlenie wszystkich wartości domyślnych.

Wybierz domyślnie wyświetlany widok formularza

Jeśli w formularzu zdefiniowano więcej niż jeden widok, z tej listy rozwijanej można wybrać widok domyślny.

Wybierz akcję do wykonania po przesłaniu formularza

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Zamknij formularz Zastępuje formularz następujący komunikat o błędzie: "formularz został zamknięty".

 • Otwórz nowy formularz    Otwiera nowy pusty formularz.

 • Pozostaw formularz otwarty    Pozostawia otwarty formularz.

Początek strony

Właściwości wspólne

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniać do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

Początek strony

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu tego składnika.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, na stronie jest wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy są wyświetlane pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu tego składnika.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Początek strony

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Umożliwia określenie położenia składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Początek strony

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy składnik Web Part można przenosić do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Umożliwia określenie, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Umożliwia określenie, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Umożliwia określenie poziomu danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Umożliwia określenie sposobu wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part w przeglądarce.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • Przechodzenie Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga:  Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Umożliwia określenie komunikatu wyświetlanego w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×