Monitorowanie danych usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Dane usługi Yammer można monitorować za pomocą następujących funkcji: monitorowanie słów kluczowych, ustawienia bezpieczeństwa, eksport danych, przechowywanie danych i analiza.

Ten artykuł jest częścią Przewodnika administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer

Monitorowanie danych usługi Yammer    

Dodatkowe funkcje usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń usługi Yammer

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer

Monitorowane słowa kluczowe

* Tylko dla zatwierdzonych administratorów

Usługa Yammer umożliwia monitorowanie słów kluczowych w celu śledzenia poufnej zawartości, od określonych zwrotów i wyrażeń po dane osobowe pracowników. Gdy dowolny użytkownik opublikuje wiadomość zawierającą monitorowane słowo kluczowe lub monitorowaną frazę, usługa Yammer powiadomi o tym fakcie osobę wskazaną w polu wprowadzania adresu e-mail. Zatwierdzeni administratorzy mogą uzyskać dostęp do tych ustawień, przechodząc do sekcji Administrator sieci, i w obszarze Zawartość i bezpieczeństwo wybierając pozycję Monitorowane słowa kluczowe.

Obsługiwane są następujące typy ciągów: pojedyncze słowa kluczowe i wyrażenia regularne. Aby uzyskać więcej informacji o języku wyrażeń regularnych, zobacz Krótki przewodnik po witrynie MSDN.

W poniższej tabeli podano kilka przykładów wyrażeń regularnych, które dodają flagę do pojedynczych wyrazów, numerów kart kredytowych i numerów PESEL:

Cel

Wzorzec

Zgodne ciągi znaków

Podział wyrazów

\bwyraz\b

\bmotyw\b jest zgodny z wyrazem „motyw”, ale nie „motywy, mot”

Numery kart kredytowych

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

Numery ubezpieczenia społecznego

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

Porada : Aby dowiedzieć się, jak utworzyć listę słów kluczowych, odwiedź stronę: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Ustawienia bezpieczeństwa

* Tylko dla zatwierdzonych administratorów

Zachowanie poufności oraz integralności danych użytkowników jest jednym z najważniejszych zadań usługi Yammer. Oprócz czynności wykonywanych w celu zabezpieczenia danych przed jakimkolwiek nadużyciem udostępniamy administratorom następujące ustawienia bezpiecznego dostępu, które mogą zastosować, aby dodatkowo zabezpieczyć swoje sieci. Dostęp do tych ustawień można uzyskać, przechodząc do sekcji Administrator sieci, i w obszarze Zawartość i bezpieczeństwo wybierając pozycję Ustawienia bezpieczeństwa.

Ograniczenia dotyczące zakresów adresów IP

Wyznaczenie co najmniej jednego zakresu adresów IP pozwala ograniczyć dostęp do sieci w usłudze Yammer do wyłącznie własnej sieci korporacyjnej LAN lub innych zaufanych sieci. Użytkownicy logujący się w przeglądarkach sieci Web o adresach IP spoza wyznaczonych zakresów będą wówczas blokowani. Administrator może określić początkowy i końcowy dozwolony zakres adresów IP i do każdego zakresu przypisać nazwę.

Na ogół blokowane są adresy IP przeglądarek zainstalowanych na urządzeniach przenośnych, chyba że aplikacje te korzystają z zaufanych sieci Wi-Fi. Aby umożliwić dostęp do usługi z poziomu aplikacji klienckiej na urządzeniu przenośnym, wybierz opcję Zezwalaj na logowanie. Dzięki temu zablokowane zostaną nazwy logowania spoza zaufanych zakresów adresów IP, ale nazwy klientów na urządzeniach przenośnych zostaną dopuszczone. Wybranie opcji Odrzuć logowanie uniemożliwi uzyskiwanie dostępu do usługi Yammer użytkownikom korzystającym z klientów na urządzeniach przenośnych o niezaufanych adresach IP.

Zasady dotyczące haseł

Możesz określić wymaganą długość i wymagany stopień złożoności haseł użytkowników oraz częstotliwość zmiany hasła. Po zmianie ustawień haseł i kliknięciu przycisku Zapisz użytkownicy, których hasła nie będą spełniały nowych wymagań, zostaną powiadomieni o konieczności zmiany hasła przy następnym logowaniu. Zaznaczenie opcji Wymuszaj, aby wszyscy użytkownicy natychmiast zmieniali swoje hasła spowoduje, że każdy użytkownik będzie musiał zmienić hasło przy następnym logowaniu bez względu na zmianę wymagań dotyczących haseł.

Uwaga : Administratorzy sieci zewnętrznych nie mają możliwości konfigurowania zasad dotyczących haseł. Dzięki temu użytkownicy korzystający z sieci zewnętrznych nie muszą ustalać haseł spełniających wiele różnych kryteriów siły. Muszą oni tylko przestrzegać zasad dotyczących siły haseł obowiązujących w ich sieci macierzystej.

Wiadomości zewnętrzne

Możesz wymusić reguły transportu programu Exchange (ETR) usługi Exchange Online w usłudze Yammer. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Kontrolowanie wiadomości zewnętrznych w sieci Yammer za pomocą reguł transportu programu Exchange.

Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 w usłudze Yammer

Możesz wymusić tożsamość usługi Office 365 w usłudze Yammer. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

Eksport danych

* Tylko dla zatwierdzonych administratorów

Ważne : Ta funkcja służy do monitorowania i odnajdywania, a nie do migrowania sieci usługi Yammer. Aby uzyskać informacje na temat migracji, zobacz Migracja sieci: konsolidowanie wielu sieci usługi Yammer.

Funkcja eksportu danych w usłudze Yammer pakuje i eksportuje wszystkie wiadomości, notatki, pliki, tematy, grupy oraz wszystkich użytkowników. Dane są eksportowane do pliku zip zawierającego pliki csv w przypadku wiadomości oraz dodatkowe archiwa zawierające pliki i strony. Możesz przeprowadzić jednorazowy eksport, określając po prostu datę początkową, od której chcesz eksportować dane. Dostęp do tych ustawień można uzyskać, przechodząc do sekcji Administrator sieci, i w obszarze Zawartość i bezpieczeństwo wybierając pozycję Eksportuj dane. Możesz również ustawić automatyczne, cykliczne eksportowanie danych, korzystając z interfejsu API usługi Yammer. Eksportowane dane są zapisywane w pliku zip, który zawiera następujące elementy:

  • Wiadomości, użytkownicy, tematy i grupy w osobnych plikach CSV.    Zawierają one pełne dane o każdym typie danych, takie jak identyfikatory wiadomości, sygnatury czasowe, uczestnicy, nazwy grup itd.

  • Foldery Pliki i Notatki.    Zawierają one pliki i notatki dostępne w Twojej sieci. Pliki zachowywane są w natywnym formacie, natomiast notatki są eksportowane w formacie html. W eksporcie są uwzględniane wyłącznie pliki i notatki utworzone lub zmodyfikowane w przedziale czasu określonym dla eksportu.

Narzędzia administratora — eksport danych

Nowy eksport danych usługi Yammer pomoże spełnić wszystkie wymogi dotyczące zgodności, magazynowania danych i zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Eksport danych spakuje i wyeksportuje wszystkie wiadomości, strony, pliki, tematy, grupy oraz wszystkich użytkowników z Twojej sieci. Można łatwo utworzyć i skonfigurować eksporty cykliczne za pomocą interfejsu API eksportu danych usługi Yammer lub pobrać jednorazowy eksport z interfejsu Narzędzia administratora. Więcej informacji na temat interfejsu API /export znajdziesz w Centrum deweloperów usługi Yammer.

Najważniejsze funkcje

  • Kompleksowy eksport danych   . Umożliwia eksport wszystkich danych z Twojej sieci, w tym wiadomości, stron, plików, tematów, użytkowników i grup. Eksport obejmuje również niepublikowane strony i wszystkie wersje stron (wszystkie treści utworzone lub zmodyfikowane w określonym przedziale czasu) oraz pliki.

  • Interfejs API eksportu danych.    Umożliwia skonfigurowanie i dopasowanie automatycznych, cyklicznych eksportów danych dla Twojej sieci. Interfejs API oferuje administratorom systemów informatycznych większą kontrolę, elastyczność i możliwość dostosowania funkcji.

  • Uproszczony eksport jednorazowy.    Określ datę początkową, aby wyeksportować wszystkie dane z Twojej sieci od wybranego dnia do chwili obecnej.

  • Przechowywanie danych.    Wybierz opcję Całkowite usunięcie lub Nietrwałe usunięcie odpowiednio do potrzeb. Opcja Całkowite usunięcie, zalecana w przypadku większości sieci, trwale usuwa dane z sieci. Opcja Nietrwałe usunięcie zachowuje usunięte dane, powodując, że są widoczne w eksportowanych danych.

Korzystanie z interfejsu API usługi Yammer do konfiguracji eksportów cyklicznych

Wraz z wprowadzeniem interfejsu API eksportu danych w usłudze Yammer będą stopniowo wycofywane starsze funkcje eksportów cyklicznych, a interfejs administracyjny eksportu danych będzie upraszczany. Starsza wersja funkcji eksportów cyklicznych pozostanie tymczasowo dostępna, ale zachęca się administratorów do przejścia na interfejs API eksportu danych. Interfejs API eksportu danych oferuje administratorom większą elastyczność i kontrolę oraz umożliwia im tworzenie automatycznych eksportów cyklicznych dostosowanych do potrzeb.

Przykładowy skrypt eksportu danych

Przykładowy skrypt korzystający z interfejsu API przedstawiono w sekcji /export w Centrum deweloperów usługi Yammer. Skrypt ten może być stosowany w połączeniu z typowymi mechanizmami harmonogramów (Cron itd.) w celu łatwego konfigurowania eksportów cyklicznych.

Przechowywanie danych

* Tylko dla zatwierdzonych administratorów

Tutaj w obszarze Administrator sieci > Zawartość i bezpieczeństwo wybierz pozycję Przechowywanie danych, dzięki czemu możesz wybrać opcje określające sposób przechowywania danych w sieci. Domyślna i zalecana opcja to Całkowite usunięcie. W wyniku jej użycia dane będą trwale usuwane z sieci i nie będą widoczne w ramach eksportów danych. Możesz również wybrać opcję Nietrwałe usunięcie, która spowoduje zachowywanie usuniętych danych na serwerach usługi Yammer do momentu ich usunięcia za pośrednictwem interfejsu API dewelopera. Usunięte dane nie są w tym przypadku widoczne dla użytkowników w sieci, ale są eksportowane w ramach eksportów danych. Wybierz tę opcję, jeśli w Twoim przypadku mają zastosowanie wymogi zgodności z przepisami lub dotyczące zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na podstawie których zachodzi konieczność przechowywania usuniętych danych.

Analiza

To jest pulpit nawigacyjny służący do monitorowania i śledzenia wydajności sieci. Za jego pomocą możesz analizować kondycję sieci, określać możliwości jej wzrostu oraz obserwować sposób, w jaki Twoja organizacja korzysta z usługi Yammer. Możesz uzyskać dostęp do takich metryk wydajności sieci, jak wzrost sieci, zaangażowanie członków, opublikowane wiadomości, grupy, a także do innych danych statystycznych: w obszarze Administrator sieci > Analiza wybierz pozycję Pulpit nawigacyjny. Pamiętaj, że funkcja analiz jest dostępna dla wszystkich użytkowników w Twojej sieci, a każdy użytkownik może wyświetlić zagregowane dane statystyczne dotyczące jego sieci.

Raporty usługi Yammer

Możesz także wyświetlić Raport aktywności usługi Yammer na pulpicie nawigacyjnym Raporty usługi Office 365. W raportach aktywności mogą znajdować się informacje dotyczące użytkownika lub aktywności w zakresie wstępnie wybranych dat (od tygodnia do 6 miesięcy). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wyświetlanie raportu aktywności w usłudze Yammer.

Następny artykuł: Dodatkowe funkcje usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Zobacz też

Przewodnik administratora usługi Yammer

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×