Modyfikowanie domyślnych symboli zastępczych zawartości w programie SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formanty symboli zastępczych zawartości, oznaczone w widoku kodu programu symbolem <asp:ContentPlaceHolder>, to znajdujące się na stronie wzorcowej obszary zawartości, którą można zamieniać. Celem modyfikacji symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej może być zastosowanie zmian do wszystkich stron zawartości dołączonych do strony wzorcowej. Alternatywnie można zastąpić wybrane domyślne symbole zastępcze zawartości na poszczególnych stronach zawartości, wstawiając niestandardową zawartość. Gdy użytkownik będzie oglądał stronę w przeglądarce, zamiast zawartości domyślnej zobaczy zawartość niestandardową.

W tym artykule omówiono tematykę symboli zastępczych zawartości oraz możliwości jej wyszukiwania za pomocą paska narzędzi Strona wzorcowa. Zamieszczono tu również listę (wraz z opisami) wszystkich domyślnych symboli zastępczych zawartości zlokalizowanych na stronie Default.master w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 oraz instrukcje modyfikowania zawartości dostarczanej przez symbole zastępcze zawartości.

W tym artykule

Gdzie domyślnych symboli zastępczych zawartości uzyskać ich zawartości?

Znajdź symbolu zastępczego zawartości

Symbole zastępcze zawartości domyślnej na stronę Default.master w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0

Modyfikowanie zawartości w symbolu zastępczego zawartości

Skąd domyślne symbole zastępcze zawartości pobierają swoją zawartość?

Domyślnie większość zawartości na stronę Default.master, domyślnej strony wzorcowej witryny Windows SharePoint Services 3.0, nie jest kodowane na stronie. Większość zawartości pochodzi z formantów ASP.NET sieci Web programu SharePoint, którego zawartość jest pobierana z serwera. Strona zawartość w przypadku zażądania w przeglądarce, tej zawartości jest pobierana z serwera i wyświetlane na stronie. Na przykład tekst "Witryna zespołu" który pojawia się w obszarze po lewej stronie domyślne stronę główną (default.aspx) jest dostarczany przez formantu sieci Web programu ASP.NET programu SharePoint, które pobierają zawartość z serwera. Tekst "Witryna zespołu" nie jest wyświetlany wewnątrz tagów HTML w widoku kodu. Możesz zastąpić tekst zawartość niestandardową za pomocą Microsoft Office SharePoint Designer 2007, zgodnie z opisem w dalszej części Modyfikowanie zawartości w symbolu zastępczego zawartości.

Tekst „Witryna zespołu” jest wyświetlany wewnątrz symbolu zastępczego zawartości

Początek strony

Lokalizowanie symbolu zastępczego zawartości

Symbole zastępcze zawartości są wyświetlane wyłącznie na stronach wzorcowych. Aby były widoczne w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, muszą być włączone ułatwienia wizualne Puste kontenery i Widoczne obramowania. W menu Widok wskaż polecenie Ułatwienia wizualne, a następnie kliknij przyciski Puste kontenery i Widoczne obramowania. Upewnij się, że w podmenu jest zaznaczona opcja Pokaż.

Włączone przyciski Puste kontenery i Widoczne obramowania są wyświetlane w kolorze pomarańczowym, jak pokazano tutaj.

Po włączeniu ułatwienia wizualne są wyróżnione w menu

Symbole zastępcze zawartości można łatwo zlokalizować w widoku projektu za pomocą paska narzędzi Strona wzorcowa.

 1. Aby wyświetlić pasek narzędzi Strona wzorcowa, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 2. Aby zaznaczyć formant symbolu zastępczego zawartości, kliknij strzałkę, a następnie kliknij formant symbolu zastępczego zawartości, który chcesz zlokalizować.

Na przedstawionej ilustracji zaznaczono formant PlaceHolderTitleBreadcrumb na pasku narzędzi Strona wzorcowa.

Pasek narzędzi Strona wzorcowa

Po zaznaczeniu w widoku projektu symbol zastępczy zawartości wygląda jak w przykładzie pokazanym na ilustracji. Na karcie widać identyfikator symbolu zastępczego.

Karta symbolu zastępczego zawartości wyświetlana w widoku projektu
Karta symbolu zastępczego zawartości, która jest wyświetlana w widoku projektu

Zaznaczenie symbolu zastępczego zawartości za pomocą paska narzędzi Strona wzorcowa powoduje jego automatyczne zaznaczenie również w selektorze szybkich tagów.

Porada : Jeśli selektor szybkich tagów jest niewidoczny, w menu Widok kliknij polecenie Selektor szybkich tagów.

Symbol zastępczy zawartości wyświetlany w selektorze szybkich tagów
Symbolu zastępczego zawartości, która jest wyświetlany w Selektorze szybkich tagów

Paska narzędzi Strona wzorcowa można używać w widoku projektu lub widoku kodu programu.

Początek strony

Domyślne symbole zastępcze zawartości na stronie Default.master w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0

Domyślnie na stronach zawartości w programie Windows SharePoint Services 3.0 są używane symbole zastępcze zawartości wymienione w następującej tabeli. Tabela zawiera zestawienie symboli zastępczych zawartości oraz omówienie roli, jaką pełnią na stronach.

Większość domyślnych symboli zastępczych zawartości na stronie Default.master jest wymagana przez funkcje współpracy programu Windows SharePoint Services 3.0 (np. listy i biblioteki programu SharePoint), dlatego nie należy ich usuwać.

Aby zobaczyć podgląd wymienionych domyślnych symboli zastępczych zawartości, należy skorzystać z paska narzędzi Strona wzorcowa zgodnie z opisem zawartym w poprzedniej sekcji.

Symbol zastępczy zawartości

Opis

PlaceHolderBodyAreaClass

Dodatkowe style treści w nagłówku strony.

PlaceHolderBodyLeftBorder

Element obramowania głównej treści strony.

PlaceHolderBodyRightMargin

Prawy margines głównej treści strony.

PlaceHolderCalendarNavigator

Pokazuje wybór daty umożliwiający nawigację po kalendarzu w sytuacji, gdy kalendarz jest widoczny na stronie.

PlaceHolderFormDigest

Formant zabezpieczeń „porządkowanie formularza”.

PlaceHolderGlobalNavigation

Globalne nawigacyjne łącze do stron nadrzędnych.

PlaceHolderHorizontalNav

Górne menu nawigacyjne strony.

PlaceHolderLeftActions

Dół lewego obszaru nawigacyjnego.

PlaceHolderLeftNavBar

Lewy obszar nawigacyjny.

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Element obramowania w lewym pasku nawigacyjnym.

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Źródło danych lewego menu nawigacyjnego.

PlaceHolderLeftNavBarTop

Góra lewego obszaru nawigacyjnego.

PlaceHolderMain

Główna zawartość strony.

PlaceHolderMiniConsole

Miejsce, w którym będą wyświetlane polecenia na poziomie strony, np. polecenia WIKI takie jak Edytuj stronę, Historia czy Łącza przychodzące.

PlaceHolderNavSpacer

Szerokość lewego obszaru nawigacyjnego.

PlaceHolderPageDescription

Opis zawartości strony.

PlaceHolderPageImage

Ikona strony w lewym górnym obszarze strony.

PlaceHolderSearchArea

Obszar pola wyszukiwania.

PlaceHolderSiteName

Nazwa witryny.

PlaceHolderTitleAreaClass

Dodatkowe style w nagłówku strony.

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Pokazuje cienie obszaru tytułu.

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Obszar łącza do stron nadrzędnych głównej zawartości.

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Tytuł strony widoczny tuż poniżej łączy do stron nadrzędnych.

PlaceHolderTitleLeftBorder

Lewe obramowanie obszaru tytułu.

PlaceHolderTitleRightMargin

Prawy margines obszaru tytułu.

PlaceHolderTopNavBar

Górny obszar nawigacyjny.

PlaceHolderUtilityContent

Dodatkowa zawartość u dołu strony.

SPNavigation

W programie Windows SharePoint Services 3.0 — domyślnie pusty. Może być używany na potrzeby dodatkowych formantów edycji strony.

WSSDesignConsole

Formanty edycji strony wyświetlane, gdy strona jest w trybie Edycja strony (w przeglądarce kliknij opcję Akcje witryny, a następnie kliknij opcję Edytuj stronę).

Początek strony

Modyfikowanie zawartości w symbolu zastępczym zawartości

Jeśli zmiany symbolu zastępczego zawartości mają zostać zastosowane do całej witryny, należy zmodyfikować symbol zastępczy zawartości na stronie wzorcowej. Można również modyfikować zawartość na poszczególnych stronach zawartości, zastępując w ten sposób domyślną zawartość dostarczoną do tej strony zawartości ze strony wzorcowej.

Uwaga : Zmiany można wprowadzić w całej zawartości strony wzorcowej, nie tylko w zawartości wewnątrz symboli zastępczych zawartości. Wszelkie zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej będą stosowane do wszystkich stron zawartości dołączonych do tej strony wzorcowej.

Stosowanie zmian symbolu zastępczego zawartości do całej witryny

Zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej są stosowane do wszystkich stron dołączonych do tej strony wzorcowej. W następującym przykładzie użytkownik zmienia tekst nazwy witryny na stronie wzorcowej przez wybranie symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName, a następnie zastąpienie zawartości domyślnej zawartością niestandardową. Po zapisaniu strony zmiany będą widoczne na wszystkich stronach dołączonych do strony wzorcowej.

 1. Aby otworzyć stronę Default.master, na liście folderów kliknij dwukrotnie pozycję _catalogs, kliknij dwukrotnie pozycję masterpage, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję default.master.

 2. Aby wyświetlić pasek narzędzi Strona wzorcowa, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 3. Użyj paska narzędzi Strona wzorcowa, aby zlokalizować symbol zastępczy zawartości, który chcesz zmodyfikować.

  Aby zachować zgodność z przykładem, na pasku narzędzi Strona wzorcowa kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję PlaceHolderSiteName na liście.

 4. Kliknij tekst Witryna zespołu, aby wybrać właściwość projektu.

  Właściwość projektu wewnątrz symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName wybranego w widoku projektu
  Właściwość projektu wewnątrz symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName wybranego w widoku projektu
 5. Wpisz nową nazwę witryny, a następnie zapisz zmiany, klikając polecenie Zapisz w menu Plik.

  Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że zapisanie zmian spowoduje dostosowanie strony zdefiniowanej w definicji witryny. Kliknij przycisk Tak.

  Uwaga : Jeśli nie jesteś zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej będą zadowalające, można zawsze zresetować go do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich stron dołączonych do strony wzorcowej.

Uwaga : Zmiany nie zostaną zastosowane do strony zawartości, jeśli strona zawartości już zastępuje zawartość strony wzorcowej.

Stosowanie zmian symbolu zastępczego zawartości tylko do jednej strony

W przypadku wprowadzania zmian do określonej strony zawartości zmiany są stosowane tylko do tej strony. Dodanie niestandardowej zawartości do symbolu zastępczego zawartości na stronie zawartości powoduje zastąpienie domyślnej zawartości dostarczonej przez stronę wzorcową temu symbolowi zastępczemu zawartości przez utworzenie formantu zawartości na tej stronie. W następującym przykładzie użytkownik zmienił tekst nazwy witryny na domyślnej stronie głównej, wybierając symbol zastępczy zawartości PlaceHolderSiteName, a następnie zastąpił zawartość tekstem niestandardowym. Po zapisaniu strony zmiany będą wyświetlane tylko na stronie Default.aspx.

 1. Na liście folderów kliknij dwukrotnie pozycję default.aspx.

 2. Kliknij tekst Witryna zespołu, a następnie kliknij strzałkę wyświetloną w prawym górnym rogu symbolu zastępczego zawartości.

  Tekst „Witryna zespołu” jest wyświetlany wewnątrz symbolu zastępczego PlaceHolderSiteName w widoku projektu

  Zwróć uwagę na wyraz (Wzorzec) na karcie. Oznacza to, że w obszarze zawartości jest wyświetlana zawartość z wzorca. Tego obszaru nie można edytować.

 3. Kliknij polecenie Utwórz zawartość niestandardową.

  Lista typowych zadań dotyczących zawartości

  Zwróć uwagę na wyraz (Niestandardowa) na karcie. Oznacza to, że zawartość niestandardowa w tym obszarze zastępuje zawartość wzorca. Ten obszar można teraz edytować.

 4. Kliknij tekst Witryna zespołu, aby wybrać właściwość projektu.

  Właściwość projektu wewnątrz symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName wybranego w widoku projektu
  Właściwość projektu wewnątrz symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName wybranego w widoku projektu
 5. Wpisz nową nazwę witryny dla strony głównej, a następnie zapisz zmiany, klikając polecenie Zapisz w menu Plik.

  Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że zapisanie zmian spowoduje dostosowanie strony zdefiniowanej w definicji witryny. Kliknij przycisk Tak.

  Uwaga : Jeśli nie jesteś zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej będą zadowalające, można zawsze zresetować go do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Zmiany zostaną zastosowane tylko do strony Default.aspx.

Aby przywrócić domyślną zawartość ze strony wzorcowej, kliknij tekst Witryna zespołu, kliknij strzałkę wyświetloną w prawym górnym rogu formantu, a następnie kliknij polecenie Ustaw domyślnie zawartość wzorca.

Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że jeśli domyślnie zostanie ustawiona zawartość strony wzorcowej, wszystko w tym regionie zostanie usunięte ze strony. Aby przywrócić zawartość strony wzorcowej, a w efekcie utracić wszelką zawartość niestandardową w tym regionie, kliknij przycisk Tak.

Zapisz swoje zmiany, klikając polecenie Zapisz w menu Plik.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×