Modyfikowanie domyślnej strony wzorcowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strony wzorcowe określają wygląd i sposób działania wszystkich stron w witrynie. Zmieniając style lub zawartość strony wzorcowej, można szybko dostosować wygląd całej witryny.

W tym artykule opisano, jak utworzyć kopię strony Default.master, zmodyfikować style w witrynie, zmodyfikować symbole zastępcze zawartości, a następnie zastosować nową stronę wzorcową do wszystkich stron w witrynie, które są dołączone do strony Default.master.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Lokalizowanie i kopiowanie stronę Default.master

Identyfikowanie i modyfikowanie stylów

Identyfikowanie i modyfikowanie symboli zastępczych zawartości

Dodaj nowy obszar zawartości

Zastosuj tę nową stronę wzorcową

Przed rozpoczęciem

Przy pierwszym otwarciu witryny Windows SharePoint Services 3.0, pojedynczy domyślnej strony wzorcowej o nazwie strona Default.master jest stosowana do wszystkich stron w witrynie. Za pomocą narzędzi do projektowania w Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można zmodyfikować ten domyślnej strony wzorcowej dla całej witryny. Modyfikowanie strona Default.master jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli ta strona wzorcowa już spełnia większość potrzeb i mają być tylko kilka zmian.

Początek strony

Lokalizowanie i kopiowanie strony Default.master

Domyślna strona wzorcowa znajduje się w galerii stron wzorcowych. W programie Office SharePoint Designer 2007 galeria stron wzorcowych to folder masterpage, umieszczony w folderze _catalogs na liście folderów.

Strona Default.master na liście folderów

Porada : Aby zidentyfikować nazwę i lokalizację strony wzorcowej, do której jest dołączona dana strona zawartości, można sprawdzić wskaźnik strony wzorcowej w prawym górnym rogu strony zawartości.

Identyfikacja lokalizacji oraz nazwy strony wzorcowej przy użyciu składnika breadcrumb

Wszystkie nowo tworzone strony wzorcowe warto przechowywać w tym samym folderze. Dzięki temu można łatwo odnaleźć wszystkie strony wzorcowe danej witryny i zarządzać nimi w jednej lokalizacji.

Jest również zwykle warto utworzyć kopię stronę Default.master zamiast modyfikowania stronę Default.master bezpośrednio. Jednak jeśli zmiany bezpośrednio na stronę Default.master i nie zostaną wprowadzone zmiany będą zadowalające, zawsze można zresetować stronę Default.master do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Aby utworzyć kopię strony Default.master:

 1. W okienku Lista folderów kliknij prawym przyciskiem myszy stronę Default.master, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder masterpage, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Kopia domyślnej strony wzorcowej w okienku Lista folderów

Pojawi się nową stronę wzorcową o nazwie .master default_copy (1). Możesz teraz zmodyfikować i zmienić nazwę tej strony. Po skopiowaniu strony wzorcowej zawartości wszystkich stron, które zostały dołączone do oryginalnej strony wzorcowej — w tym przypadku strona Default.master — pozostają dołączone do oryginalnej strony wzorcowej, a nie do kopiowania. Po skopiować i dostosowywanie stronę Default.master, można zastosować go do wszystkich stron zawartości w witrynie. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania nowego wzorca zobacz Stosowanie nową stronę wzorcową.

Początek strony

Identyfikowanie i modyfikowanie stylów

Narzędzia CSS dostępne w programie Office SharePoint Designer 2007 umożliwiają identyfikowanie stylów używanych na stronie wzorcowej, a następnie modyfikowanie tych stylów. Aby na przykład zmienić kolor tła strony, należy najpierw zidentyfikować style, w których jest zdefiniowany kolor tła, a następnie zmienić te style w celu zastosowania odpowiedniego koloru tła.

 1. Kliknij stronę default_kopia(1).master, w której chcesz zmodyfikować styl.

  Uwaga : Niektóre obszary zawartości wyświetlane w widoku projektu nie mają zastosowanych stylów i dlatego w okienku zadań Zastosuj style nie są wyświetlane odpowiadające im style. Jeśli na przykład zostanie wybrany symbol zastępczy zawartości, w okienku zadań Zastosuj style nie pojawi się styl. Symbole zastępcze zawartości są natomiast wyświetlane wewnątrz elementów HTML, takich jak tag <td>.

 2. Jeśli okienko zadań Zastosuj style nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Zastosuj style.

 3. W okienku zadań Zastosuj style kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Pokaż style użyte w zaznaczeniu.

  Każdy styl zastosowany do obszaru, w którym znajduje się kursor, jest oznaczony niebieskim konturem, a wewnątrz konturu jest wyświetlany podgląd stylu.

  Na poniższej ilustracji w widoku projektu jest zaznaczony obszar div.ms-titleareaframe. W okienku zadań Zastosuj style są wyświetlane trzy style zastosowane do obszaru div.ms-titleareaframe. Styl umieszczony najwyżej, Div.ms-titleareaframe, definiuje kolor tła.

  Uwaga : Ponieważ w stylach jest uwzględniana wielkość liter, nazwa Div.ms-titleareaframe, zaczynająca się wielką literą, różni się od nazwy div.ms-titleareaframe, zaczynającej się małą literą.

  Zaznaczenie obszaru Div.ms-titleareaframe w widoku projektu powoduje wyświetlenie odpowiednich stylów w okienku zadań Zastosuj style

  1. Obszar Div.ms-titleareaframe jest zaznaczony w widoku projektu.

  2. Trzy style zastosowane do obszaru div.ms-titleareaframe są wyświetlane w okienku zadań Zastosuj style.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie wystąpienia X, gdzie X jest liczba wystąpień, w których zastosowano styl na stronie.

  W tym przykładzie kliknij prawym przyciskiem myszy styl znajdujący się najwyżej, czyli Div.ms-titleareaframe.

 5. Po zaznaczeniu wszystkich wystąpień stylu ponownie kliknij styl prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj styl.

 6. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Do opracowania przykład, w oknie dialogowym Modyfikowanie stylu w obszarze kategorii, kliknij pozycję Tło. Na liście kolor tła kliknij czerwony Czerwony , a następnie kliknij przycisk OK.

Nowy styl zostanie zastosowany do strony.

Zmodyfikowany styl w widoku projektu

Kontynuuj modyfikowanie stylów, aż strona wzorcowa uzyska odpowiedni wygląd.

Uwaga : Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie jest zadowalające zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej, można go zresetować do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Po zmodyfikowaniu stylu w witrynie programu SharePoint lokalną kopię Core.css zostanie otwarty, a wprowadzone zmiany zostały wprowadzone w kopii lokalnej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Stosowanie niestandardowego arkusza stylów do witryny programu SharePoint.

Początek strony

Identyfikowanie i modyfikowanie symboli zastępczych zawartości

Większość zawartości znajdującej się na stronie Default.master, czyli na domyślnej stronie wzorcowej związanej z witryną programu Windows SharePoint Services 3.0, nie jest domyślnie kodowana na tej stronie. Duża część zawartości pochodzi z formantów ASP.NET sieci Web programu SharePoint, których zawartość jest pobierania z serwera. Gdy strona zawartości zostanie zażądana w przeglądarce, zawartość ta jest pobierana z serwera i wyświetlana na stronie. Na przykład tekst „Witryna zespołu” wyświetlany w skrajnym lewym obszarze domyślnej strony głównej (default.aspx) pochodzi z formantu ASP.NET symbolu zastępczego zawartości, który pobiera zawartość z serwera. Tekst „Witryna zespołu” nie występuje w tagach HTML w widoku kodu. Ten tekst można zastąpić zawartością niestandardową przy użyciu programu Office SharePoint Designer 2007.

Większość domyślnych symboli zastępczych zawartości znajdujących się na stronie Default.master jest wymagana przez funkcje współpracy programu Windows SharePoint Services 3.0 (takie jak listy i biblioteki programu SharePoint) i dlatego nie należy ich usuwać. Jednak za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007 można zmodyfikować domyślne symbole zastępcze zawartości, tak aby wyglądały w określony sposób. Można na przykład zastąpić tekst „Witryna zespołu” innym tekstem.

 1. Otwórz stronę Default.master.

 2. Aby otworzyć pasek narzędzi Strona wzorcowa, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 3. Za pomocą paska narzędzi Strona wzorcowa zlokalizuj symbol zastępczy zawartości, który chcesz zmodyfikować.

  Kontynuując pracę z przykładem, na pasku narzędzi Strona wzorcowa kliknij strzałkę obok pola Obszary, a następnie kliknij pozycję PlaceHolderSiteName.

 4. Kliknij tekst Witryna zespołu, aby wybrać właściwość projektu.

  Właściwość projektu wewnątrz symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName wybranego w widoku projektu
  Właściwość projektu wewnątrz symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName wybranego w widoku projektu
 5. Wpisz nową nazwę witryny, a następnie zapisz zmiany, klikając polecenie Zapisz w menu Plik.

  Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zapisanie zmian spowoduje dostosowanie strony i zmodyfikowanie jej względem definicji witryny. Kliknij przycisk Tak.

  Uwaga : Jeśli nie jesteś zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej będą zadowalające, można zawsze zresetować go do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znaleźć, a następnie modyfikowanie domyślnych symboli zastępczych zawartości zobacz artykuł Modyfikowanie symboli zastępczych zawartości programu SharePoint domyślne.

Początek strony

Dodawanie nowego obszaru zawartości

Do strony wzorcowej można również dodać nowy obszar zawartości, dodając symbol zastępczy zawartości.

Uwaga : Symboli zastępczych zawartości nie można wstawiać w innych symbolach zastępczych zawartości.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę w widoku projektu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zarządzaj obszarami zawartości Microsoft ASP.NET.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie obszarami zawartości, w polu Nazwa obszaru wpisz nazwę nowego obszaru zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Kontynuując pracę z przykładem, w polu Nazwa obszaru wpisz ContentPlaceHolder1.

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

  Zostanie wyświetlony nowy symbol zastępczy zawartości o nazwie ContentPlaceHolder1.

  Symbol zastępczy zawartości w widoku projektu

Uwaga : Jeśli nie jesteś zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej będą zadowalające, można zawsze zresetować go do definicji witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Resetowanie dostosowanej strony do definicji witryny.

Początek strony

Stosowanie nowej strony wzorcowej

Utworzoną nową stronę wzorcową można ustawić jako domyślną stronę wzorcową całej witryny.

Ustawienie nowej strony wzorcowej jako domyślnej strony wzorcowej spowoduje, że wszystkie strony dołączone do bieżącej wersji strony Default.master — czyli zarówno strony już istniejące w witrynie, jak i wszystkie nowo tworzone strony dołączone do strony Default.master — zostaną dołączone do nowej strony wzorcowej.

 • W folderze masterpage kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, której chcesz użyć jako nowej domyślnej strony wzorcowej, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Ustaw jako domyślną stronę wzorcową.

  Pojawi się ostrzeżenie, że stron, które zawierają obszary zawartości, które nie są wyświetlane w nowej domyślnej strony wzorcowej pojawi się przerwane. Jeśli obszary zawartości w do nowego domyślnego wzorca odpowiadają obszary zawartości na stronach zawartości witryny, kliknij przycisk Tak. Aby uzyskać więcej informacji na obszary zawartości i symboli zastępczych zawartości zobacz artykuł symboli zastępczych zawartości Modyfikuj domyślne programu SharePoint.

Uwaga : Jeśli strona wzorcowa jest już domyślną stroną wzorcową witryny, polecenie Ustaw jako domyślną stronę wzorcową jest niedostępne.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×