Moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznacza tekst niezgodnie z moimi oczekiwaniami

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W niektórych sytuacjach może być konieczne, aby moduł sprawdzania pisowni i gramatyki w programie pakietu Microsoft Office ignorował niektóre błędy w tekście. Mogą też istnieć sytuacje, w których moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznaczy tekst zawierający jeden wyraz lub cały dokument niezgodnie z oczekiwaniami.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie wyrazu lub frazy do słownika niestandardowego

Ignorowanie tekstu lub całego stylu

Usuwanie oznaczenia tekstu jako niepodlegającego sprawdzaniu pisowni w programie Word

Ukrywanie błędów pisowni i błędów gramatycznych w dokumencie programu Word

Rozwiązywanie problemów z w programie Word 2010 i Outlook 2010 sprawdzania gramatyki

Ignorowanie tekstu oryginalnej wiadomości w programie Outlook

Ignorowanie danych w polu tabeli programu Access

Wyłączanie pól ze sprawdzania pisowni w programie Project

Dodawanie wyrazu lub frazy do słownika niestandardowego

Moduł sprawdzania pisowni porównuje wyrazy w dokumencie z wyrazami w swoim słowniku głównym. Słownik główny zawiera większość popularnych wyrazów, ale może nie obejmować między innymi nazw własnych, terminów technicznych i akronimów. Ponadto pisownia niektórych wyrazów wielką lub małą literą w słowniku może być inna od pisowni w dokumencie. Dodanie takich wyrazów lub określonych przypadków użycia wielkich i małych liter do słownika niestandardowego zapobiega oznaczaniu tych wyrazów przez moduł sprawdzania pisowni.

Aby uzyskać informacje o sposobach korzystania i zarządzania słowników niestandardowych zobacz Dodaj wyrazy do pisowni sprawdzanie słownika.

Początek strony

Ignorowanie tekstu lub całego stylu

W programach Outlook, PowerPoint i Word można skonfigurować moduł sprawdzania pisowni i gramatyki tak, aby ignorował tekst. Na przykład wstawiany tekst z nieformalnej wiadomości e-mail może zawierać fragmenty zdań lub terminy potoczne, w których moduł sprawdzania pisowni i gramatyki ma ignorować błędy.

W programie Word można dodatkowo utworzyć specjalny styl, jeśli występuje konkretny styl zawartości, który nie ma być sprawdzany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki. Może to być przydatne na przykład wtedy, gdy dokument informacje techniczne, takie jak bloki programu komputerowego.

Uwaga   Jeśli moduł sprawdzania pisowni i gramatyki skonfigurowano do ignorowania niektórych tekstów, błędy pisowni lub gramatyczne występujące w tym tekście nie są oflagowane. Należy poinformować o włączeniu tej opcji wszystkie osoby pracujące nad tym dokumentem.

Którego programu pakietu Office używasz?

Program Outlook

Outlook

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Zaznacz pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

Początek strony

PowerPoint

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Zaznacz pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni.

Początek strony

Word

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Zaznacz pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

W programie Word 2010 można utworzyć specjalny styl, który jest oparty na zaznaczony tekst:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.

 2. Nadaj nazwę stylowi, na przykład kod, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie oznaczenia tekstu jako niepodlegającego sprawdzaniu pisowni w programie Word

 1. Zaznacz cały dokument, naciskając klawisze CTRL+A.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

Ukrywanie błędów pisowni i błędów gramatycznych w dokumencie programu Word

Może istnieć dokument, w którym użytkownik nie będzie chciał, aby były wyświetlane błędy pisowni i błędy gramatyczne oflagowane czerwonymi liniami falistymi i zielonymi liniami; użytkownik może preferować, aby w żadnym z tworzonych dokumentów nie były wyświetlane błędy pisowni lub gramatyczne.

Uwaga   To dotyczy także wiadomości programu Outlook, dla których edytorem tekstu jest program Word.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki dla otwartego obecnie dokumentu:

  1. W obszarze Wyjątki kliknij opcję Nazwa otwartego obecnie pliku.

  2. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

   Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki dla wszystkich tworzonych dokumentów:

  3. W obszarze Wyjątki kliknij opcję Wszystkie nowe dokumenty.

  4. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

Ważne   Jeśli automatyczne sprawdzanie pisowni lub gramatyki zostanie wyłączone w dokumencie udostępnianym innym osobom, warto je zawiadomić o tej zmianie.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z w programie Word 2010 i Outlook 2010 sprawdzania gramatyki

W przypadku wątpliwości co do tego, dlaczego moduł sprawdzania gramatyki oflagowywuje tekst jako gramatycznie niepoprawny, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat zaznaczenia potencjalnego błędu gramatycznego

  • W przypadku automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki     Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, a następnie kliknij polecenie Informacje o tym zdaniu.
   Klikanie prawym przyciskiem myszy błędu gramatycznego

  • W przypadku jednoczesnego sprawdzania pisowni i gramatyki     Kliknij przycisk Wyjaśnij w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

 • Jeśli moduł sprawdzania pisowni zaznacza błędy, których nie chcesz naprawić, można dostosować reguły stylów, aby były mniej restrykcyjne pisania i gramatyki. Program Word oferuje moduł sprawdzania gramatyki "języka naturalnego", który oznacza potencjalne problemy, przeprowadzenia kompleksowej analizy tekstu. Jeśli moduł sprawdzania poprawności gramatycznej nie może ustalić poprawnej struktury językowej danego zdania lub jeśli napotka kwestionowane użycie wielkich liter, może nieprawidłowo Flaga tekstu lub zgłosić niewłaściwe sugestie poprawek. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wyłączyć reguły dla określonych stylów pisania lub gramatyki zobacz Wybierz opcje stylu pisania i gramatyki.

Początek strony

Ignorowanie tekstu oryginalnej wiadomości w programie Outlook

W programie Outlook można określić, aby pisownia tekstu oryginalnej wiadomości nie była sprawdzana w odpowiedziach i wiadomościach przesyłanych dalej.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości zaznacz pole wyboru Ignoruj tekst oryginalnej wiadomości w odpowiedzi i wiadomości przesyłanej dalej.

Początek strony

Ignorowanie danych w polu tabeli programu Access

Niektóre tabele w programie Access zawierają dane, które nie powinny podlegać sprawdzaniu pisowni.

 1. Wyświetlając dane w tabeli, kwerendzie, formularzu lub raporcie, wybierz pole, które ma zostać wykluczone.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Pisownia.

  Skrót klawiaturowy, aby wyświetlić okno dialogowe Pisownia, naciśnij klawisz F7.

 3. Kliknij przycisk Ignoruj pole nazwa_pola.

Początek strony

Wyłączanie pól ze sprawdzania pisowni w programie Project

W programie Project mogą istnieć pola, które nie powinny być uwzględniane przy sprawdzaniu pisowni.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

 2. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Project wyczyść pola wyboru odpowiadające polom, które nie mają być sprawdzane.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2016, PowerPoint 2013, Access 2013, Visio Professional 2013, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Project Pro for Office 365, Project Standard 2016, Publisher 2013, Project Professional 2013, OneNote 2010, Project Standard 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, Access 2016, Publisher 2010, Office 2016, Excel 2010, Excel 2013, Word 2013, Office 2010, Excel 2016, Project 2010, Word 2010, Publisher 2016, Visio 2013, Project Professional 2016, PowerPoint 2016, PowerPoint 2010, Outlook 2016, Visio 2010, Project Standard 2013, Access 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język