Moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznacza tekst niezgodnie z moimi oczekiwaniami

W niektórych sytuacjach może być konieczne, aby moduł sprawdzania pisowni i gramatyki w programie pakietu Microsoft Office ignorował niektóre błędy w tekście. Mogą też istnieć sytuacje, w których moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki oznaczy tekst zawierający jeden wyraz lub cały dokument niezgodnie z oczekiwaniami.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie wyrazu lub frazy do słownika niestandardowego

Ignorowanie tekstu lub całego stylu

Dodawanie wyrazu lub frazy do słownika niestandardowego

Moduł sprawdzania pisowni porównuje wyrazy w dokumencie z wyrazami w swoim słowniku głównym. Słownik główny zawiera większość popularnych wyrazów, ale może nie obejmować między innymi nazw własnych, terminów technicznych i akronimów. Ponadto pisownia niektórych wyrazów wielką lub małą literą w słowniku może być inna od pisowni w dokumencie. Dodanie takich wyrazów lub określonych przypadków użycia wielkich i małych liter do słownika niestandardowego zapobiega oznaczaniu tych wyrazów przez moduł sprawdzania pisowni.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze słowników niestandardowych i zarządzania nimi, zobacz Korzystanie ze słowników niestandardowych do dodawania wyrazów do modułu sprawdzania pisowni.

Początek strony

Ignorowanie tekstu lub całego stylu

W programach Outlook, PowerPoint i Word można skonfigurować moduł sprawdzania pisowni i gramatyki tak, aby ignorował tekst. Na przykład wstawiany tekst z nieformalnej wiadomości e-mail może zawierać fragmenty zdań lub terminy potoczne, w których moduł sprawdzania pisowni i gramatyki ma ignorować błędy.

W programie Word można dodatkowo utworzyć specjalny styl, jeśli występuje konkretny styl zawartości, który nie ma być sprawdzany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki. Może to być przydatne na przykład wtedy, gdy dokument informacje techniczne, takie jak bloki programu komputerowego.

Uwaga    Jeśli moduł sprawdzania pisowni i gramatyki skonfigurowano do ignorowania niektórych tekstów, błędy pisowni lub gramatyczne występujące w tym tekście nie są oflagowane. Należy poinformować o włączeniu tej opcji wszystkie osoby pracujące nad tym dokumentem.

Którego programu pakietu Office używasz?

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Zaznacz pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

Początek strony

PowerPoint

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Zaznacz pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni.

Początek strony

Word

 1. Zaznacz tekst, który ma być ignorowany przez moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Zaznacz pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

Można także utworzyć specjalny styl na podstawie zaznaczonego tekstu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.

 2. Nadaj nazwę stylowi, na przykład kod, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie oznaczenia tekstu jako niepodlegającego sprawdzaniu pisowni w programie Word

 1. Zaznacz cały dokument, naciskając klawisze CTRL+A.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

Ukrywanie błędów pisowni i błędów gramatycznych w dokumencie programu Word

Może istnieć dokument, w którym użytkownik nie będzie chciał, aby były wyświetlane błędy pisowni i błędy gramatyczne oflagowane czerwonymi liniami falistymi i zielonymi liniami; użytkownik może preferować, aby w żadnym z tworzonych dokumentów nie były wyświetlane błędy pisowni lub gramatyczne.

Uwaga    To dotyczy także wiadomości programu Outlook, dla których edytorem tekstu jest program Word.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki dla otwartego obecnie dokumentu:

  1. W obszarze Wyjątki kliknij opcję nazwa otwartego obecnie pliku.

  2. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

   Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki dla wszystkich tworzonych dokumentów:

  3. W obszarze Wyjątki kliknij opcję Wszystkie nowe dokumenty.

  4. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru Ukryj błędy ortograficzne tylko w tym dokumencie i Ukryj błędy gramatyczne tylko w tym dokumencie.

Ważne    Jeśli automatyczne sprawdzanie pisowni lub gramatyki zostanie wyłączone w dokumencie udostępnianym innym osobom, warto je zawiadomić o tej zmianie.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z modułem sprawdzania gramatyki w programach Outlook i Word

W przypadku wątpliwości co do tego, dlaczego moduł sprawdzania gramatyki oflagowywuje tekst jako gramatycznie niepoprawny, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat zaznaczenia potencjalnego błędu gramatycznego

  • W przypadku automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki     Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz, a następnie kliknij polecenie Informacje o tym zdaniu.
   Klikanie prawym przyciskiem myszy błędu gramatycznego

  • W przypadku jednoczesnego sprawdzania pisowni i gramatyki     Kliknij przycisk Wyjaśnij w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

 • Jeśli moduł sprawdzania gramatyki oznacza błędy, które nie mają być poprawiane, można dostosować reguły stylów pisania i gramatyki tak, aby były mniej restrykcyjne. Program Word jest wyposażony w moduł sprawdzania gramatyki „języka naturalnego”, który oznacza flagami błędy wykryte w wyniku przeprowadzenia kompleksowej analizy tekstu. Jeśli moduł sprawdzania gramatyki nie może ustalić poprawnej struktury językowej danego zdania lub jeśli napotka potencjalnie niepoprawne użycie wielkich liter, może źle zaznaczyć błędy w tekście lub zgłosić niewłaściwe sugestie poprawek. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania reguł konkretnych stylów pisania lub gramatyki, zobacz Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania.

Początek strony

Ignorowanie tekstu oryginalnej wiadomości w programie Outlook

W programie Outlook można określić, aby pisownia tekstu oryginalnej wiadomości nie była sprawdzana w odpowiedziach i wiadomościach przesyłanych dalej.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Poczta.

 2. W obszarze Redagowanie wiadomości zaznacz pole wyboru Ignoruj tekst oryginalnej wiadomości w odpowiedzi i wiadomości przesyłanej dalej.

Początek strony

Ignorowanie danych w polu tabeli programu Access

Niektóre tabele w programie Access zawierają dane, które nie powinny podlegać sprawdzaniu pisowni.

 1. Wyświetlając dane w tabeli, kwerendzie, formularzu lub raporcie, wybierz pole, które ma zostać wykluczone.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Pisownia.

  Skrót klawiaturowy  Aby wyświetlić okno dialogowe Pisownia, naciśnij klawisz F7.

 3. Kliknij przycisk Ignoruj pole nazwa_pola.

Początek strony

Wyłączanie pól ze sprawdzania pisowni w programie Project

W programie Project mogą istnieć pola, które nie powinny być uwzględniane przy sprawdzaniu pisowni.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

 2. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Project wyczyść pola wyboru odpowiadające polom, które nie mają być sprawdzane.

Początek strony

Dotyczy: Project Standard 2010, PowerPoint 2016 Preview, Excel 2016 Preview, Project Standard 2013, Project Standard 2016 Preview, Access 2010, Project Professional 2016 Preview, Access 2016 Preview, Visio Professional 2013, Excel 2010, Excel 2013, Outlook 2010, Outlook 2016 Preview, OneNote 2013, Publisher 2010, Word 2010, Publisher 2016 Preview, Access 2013, Project 2010, Project Professional 2013, Visio 2010, Office 2010, Visio 2013, OneNote 2010, Publisher 2013, Visio Standard 2010, Outlook 2013, PowerPoint 2010, Word 2016 Preview, PowerPoint 2013, Word 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język