Migrowanie skrzynek pocztowych usługi G Suite do usługi Office 365

Artykuł Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365 zawiera omówienie tego procesu migracji. Przeczytaj go i po zapoznaniu się z jego zawartością wróć do tego tematu, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych z usługi G Suite (dawniej Google Apps) Gmail do usługi Office 365. Aby wykonać czynności związane z migracją IMAP, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365.

Aby uzyskać informacje o poleceniach programu Windows PowerShell, zobacz Przeprowadzanie migracji poczty IMAP do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell.

Chcesz przeprowadzić migrację innych typów skrzynek pocztowych IMAP? Zobacz Migrowanie innych typów skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

Migrowanie skrzynek pocztowych z usługi G Suite przy użyciu obszaru centrum administracyjne usługi Office 365

W celu przeprowadzenia migracji IMAP możesz użyć kreatora konfiguracji w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Migracja IMAP w Centrum administracyjnym usługi Office 365.

WAŻNE: Podczas migracji IMAP zostanie przeprowadzona migracja tylko wiadomości e-mail, bez kalendarza i informacji o kontaktach. Użytkownicy mogą zaimportować swoją pocztę e-mail, kontakty i inne informacje zawarte w skrzynkach pocztowych do usługi Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do usługi Office 365 dla firm.

Zanim usługa Office 365 będzie mogła nawiązać połączenie z usługą Gmail lub G Suite, wszyscy właściciele kont muszą utworzyć hasło aplikacji na potrzeby uzyskiwania dostępu do konta. Jest to spowodowane tym, że usługa Google uznaje aplikację Outlook za mniej bezpieczną i nie zezwoli na nawiązanie z nią połączenia tylko przy użyciu hasła. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Przygotowywanie konta G Suite do łączenia się z programem Outlook i usługą Office 365. Musisz także upewnić się, że Twoi użytkownicy usługi G Suite mogą włączyć weryfikację dwuetapową.

Zadania związane z migracją z usługi Gmail

Poniższa lista zawiera zadania związane z migracją podane w kolejności, w jakiej powinny zostać wykonane.

W tym zadaniu najpierw zweryfikujesz w usłudze Office 365, że masz prawo własności do domeny używanej dla kont usługi G Suite.

Uwagi: 

 • Innym rozwiązaniem jest użycie domeny nazwa_Twojej_firmy.onmicrosoft.com, która jest zawarta w Twojej subskrypcji usługi Office 365, zamiast własnej domeny niestandardowej. W tym przypadku możesz po prostu dodać użytkowników, jak to opisano w artykule Tworzenie użytkowników w usłudze Office 365, i pominąć to zadanie.

 • Większość osób woli jednak używać własnej domeny.

Weryfikacja domeny to zadanie realizowane w procesie konfigurowania usługi Office 365. Podczas konfigurowania usługi Office 365 Kreator konfiguracji udostępnia rekord TXT, który dodajesz u swojego dostawcy hosta domeny. Zobacz Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365, aby zapoznać się z procedurą do wykonania na stronie centrum administracyjne usługi Office 365, i wybierz rejestratora domen z dwóch poniższych opcji, aby dowiedzieć się, jak dodać rekord TXT u dostawcy hosta DNS.

 • Twoim bieżącym dostawcą hosta DNS jest firma Google.    Jeśli domena została kupiona od firmy Google i ta firma jest dostawcą hostingu DNS, wykonaj następujące instrukcje: Tworzenie rekordów DNS, gdy domeną zarządza firma Google.

 • Domena została kupiona u innego rejestratora domen.    Jeśli domenę zakupiono od innej firmy, udostępniamy instrukcje dla wielu popularnych dostawców hostingu domen.

Możesz dodać użytkowników pojedynczo lub kilku jednocześnie. Podczas dodawania użytkowników dodajesz też do nich licencje. Każdy użytkownik musi mieć już skrzynkę pocztową w usłudze Office 365, aby można było migrować do niej wiadomości e-mail. Każdy użytkownik potrzebuje również licencji obejmującej plan usługi Exchange Online, aby mógł używać swojej skrzynki pocztowej.

Ważne: W tym momencie potwierdzono prawo własności do domeny i utworzono skrzynki pocztowe oraz użytkowników usługi G Suite w usłudze Office 365 przy użyciu domeny niestandardowej. Zamknij kreatora w tym kroku. Nie przechodź do kroku Konfigurowanie domeny, dopóki nie zostanie ukończona migracja skrzynek pocztowych usługi Gmail do usługi Office 365. Ukończysz kroki konfiguracji w zadaniu 7, Kierowanie usługi Gmail bezpośrednio do usługi Office 365.

To zadanie obejmuje utworzenie pliku migracji, zawierającego listę skrzynek pocztowych usługi Gmail, które będą migrowane do usługi Office 365. Najłatwiej jest utworzyć plik migracji za pomocą programu Excel, dlatego w tej instrukcji użyto programu Excel. Możesz użyć programu Excel 2013, Excel 2010 lub Excel 2007.

Do utworzenia pliku migracji konieczna jest znajomość haseł do wszystkich skrzynek pocztowych usługi Gmail, które będą migrowane. Prawdopodobnie nie znasz haseł użytkowników, dlatego na czas migracji konieczne będzie przypisanie haseł tymczasowych do wszystkich skrzynek pocztowych (przez zresetowanie haseł). Aby móc zresetować hasła, musisz być administratorem w usłudze G Suite.

Nie musisz migrować wszystkich skrzynek pocztowych usługi Gmail jednocześnie. Możesz to zrobić partiami, w dowolnym momencie. Plik migracji może zawierać maksymalnie 50 000 skrzynek pocztowych (jeden wiersz na jednego użytkownika). Plik ten może mieć rozmiar do 10 MB.

 1. Zaloguj się do konsoli administracyjnej usługi G Suite przy użyciu nazwy użytkownika i hasła administratora.

 2. Po zalogowaniu się wybierz pozycję Users (Użytkownicy).

  Listy użytkowników w centrum administracyjnym usługi Google.
 3. Wybieraj tożsamości poszczególnych użytkowników, aby zidentyfikować ich adresy e-mail. Zanotuj te adresy.

  Szczegóły użytkowników w centrum administracyjnym aplikacji Google
 4. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 i przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy. Zwróć uwagę na kolumnę Nazwa użytkownika. Te informacje przydadzą Ci się za chwilę. Nie zamykaj również okna centrum administracyjne usługi Office 365.

  Kolumna Nazwa użytkownika w centrum administracyjnym usługi Office 365.
 5. Uruchom program Excel.

 6. Utwórz plik migracji w programie Excel, używając poniższego zrzutu ekranu jako szablonu. Zacznij od nagłówków w wierszu 1. Upewnij się, że dokładnie odpowiadają one tym przedstawionym na ilustracji i nie zawierają spacji. Dokładne nazwy nagłówków to:

  • EmailAddress (adres e-mail) w komórce A1.

  • UserName (nazwa użytkownika) w komórce B1.

  • Password (hasło) w komórce C1.

   Nagłówki komórek w pliku migracji programu Excel.
 7. Następnie wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło każdej skrzynki pocztowej, którą chcesz poddać migracji. Wprowadź jedną skrzynkę pocztową w każdym wierszu.

  • Kolumna A zawiera adres e-mail skrzynki pocztowej w usłudze Office 365. Jest to wartość wyświetlana w kolumnie Nazwa użytkownika w obszarze Użytkownicy > Aktywni użytkownicycentrum administracyjne usługi Office 365.

  • Kolumna B zawiera nazwę logowania — na przykład „milena@contoso.com” — skrzynki pocztowej użytkownika w usłudze Gmail.

  • Kolumna C zawiera hasło aplikacji do skrzynki pocztowej użytkownika w usłudze Gmail. Tworzenie hasła aplikacji jest opisane w temacie Migrowanie skrzynek pocztowych z usługi G Suite przy użyciu obszaru centrum administracyjne usługi Office 365.

   Ukończony przykładowy plik migracji.
 8. Zapisz plik jako typ pliku CSV, a następnie zamknij program Excel.

  Przedstawia opcję zapisania jako pliku CSV w programie Excel.

Aby pomyślnie przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych usługi Gmail, usługa Office 365 wymaga połączenia i komunikacji z usługą Gmail. W tym celu usługa Office 365 korzysta z punktu końcowego migracji. Jest to termin techniczny oznaczający ustawienia wykorzystywane do nawiązania połączenia, dzięki któremu można przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych. To zadanie obejmuje utworzenie punktu końcowego migracji.

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 2. W centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja > Więcej Ikona Więcej > Punkty końcowe migracji.

  Wybieranie punktu końcowego migracji.
 3. Kliknij pozycję Nowy Ikona Nowy , aby utworzyć nowy punkt końcowy migracji.

 4. Na stronie Wybierz typ punktu końcowego migracji wybierz pozycję IMAP.

 5. Na stronie Konfiguracja migracji protokołu IMAP ustaw dla opcji Serwer IMAP wartość imap.gmail.com i pozostaw bez zmian ustawienia domyślne.

 6. Kliknij przycisk Dalej. Usługa migracji użyje tych ustawień do sprawdzenia połączenia z systemem usługi Gmail. Jeśli połączenie działa, zostanie wyświetlona strona Wprowadź informacje ogólne.

 7. Na stronie Wprowadź informacje ogólne wpisz wartość w polu Nazwa punktu końcowego migracji, na przykład Test5-punkt_końcowy. Oba pozostałe pola pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych.

  Nazwa punktu końcowego migracji.
 8. Kliknij pozycję Nowy, aby utworzyć punkt końcowy migracji.

Partia migracji umożliwia jednoczesną migrację grup skrzynek pocztowych usługi Gmail do usługi Office 365. Partia zawiera skrzynki pocztowe usługi Gmail umieszczone na liście w pliku migracji, przygotowanym w poprzednim zadaniu.

Porady: 

 • Warto utworzyć najpierw testową partię migracji zawierają kilka skrzynek pocztowych w celu przetestowania procesu.

 • Użyj plików migracji zawierających taką samą liczbę wierszy i uruchamiaj migrację partii o podobnej porze dnia. Następnie porównaj czas wykonywania poszczególnych partii testowych. Ułatwi to oszacowanie czasu potrzebnego na migrację wszystkich skrzynek pocztowych, optymalnej wielkości poszczególnych partii migracji oraz liczby jednoczesnych połączeń ze źródłowym systemem poczty e-mail, która umożliwi dostosowanie prędkości migracji do przepustowości łącza internetowego.

 1. Na stronie centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do pozycji Centra administracyjne > Exchange.

  Przechodzenie do centrum administracyjnego programu Exchange.
 2. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 3. Kliknij pozycję Nowy Ikona Nowy > Migracja do środowiska Exchange Online.

  Wybieranie migracji do usługi Exchange Online
 4. Wybierz pozycję Migracja IMAP > Dalej.

 5. Na stronie Wybierz użytkowników kliknij pozycję Przeglądaj, aby wskazać utworzony plik migracji. Po wybraniu pliku migracji usługa Office 365 weryfikuje plik, aby sprawdzić, czy ma następujące cechy:

  • Nie jest pusty.

  • Jest w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.

  • Nie zawiera więcej niż 50 000 wierszy.

  • Zawiera wymagane atrybuty w wierszu nagłówka.

  • Zawiera wiersze z taką samą liczbą kolumn, jak wiersz nagłówka.

  W przypadku niepowodzenia którejkolwiek kontroli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z opisem przyczyny błędu. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy poprawić plik migracji i przesłać go ponownie, aby utworzyć partię migracji.

 6. Po weryfikacji pliku migracji przez usługę Office 365 zostanie wyświetlona liczba użytkowników umieszczonych w pliku, odpowiadająca liczbie skrzynek pocztowych usługi Gmail do zmigrowania.

  Nowa partia migracji z plikiem CSV
 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Ustaw punkt końcowy migracji wybierz punkt końcowy migracji utworzony w poprzednim kroku i kliknij przycisk Dalej.

 9. Na stronie Konfiguracja migracji protokołu IMAP zaakceptuj wartości domyślne i kliknij przycisk Dalej.

 10. Na stronie Konfiguracja przenoszenia wpisz w polu nazwę (bez spacji i znaków specjalnych) partii migracji, na przykład Test5-migracja. Wyświetlona domyślnie nazwa partii migracji to nazwa wskazanego pliku migracji. Po utworzeniu partii migracji jej nazwa jest wyświetlana na liście na pulpicie nawigacyjnym migracji.

  Możesz także wprowadzić nazwy folderów, które chcesz wykluczyć z migracji. Na przykład Udostępnione, Wiadomości-śmieci i Usunięte. Kliknij pozycję Dodaj Ikona dodawania , aby dodać je do listy wykluczonych. Możesz również użyć ikony edycji Ikona dodawania , aby zmienić nazwę folderu, i ikony usuwania Ikona usuwania , aby usunąć nazwę folderu.

  Okno dialogowe Konfiguracja przenoszenia
 11. Kliknij pozycję Dalej.

 12. Na stronie Uruchom migrację partii wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz pozycję Przeglądaj, aby wysłać kopię raportów o migracji do innych użytkowników. Domyślnie raporty o migracji są przesyłane do Ciebie pocztą e-mail. Możesz również przejść do raportów o migracji ze strony właściwości partii migracji.

  • Wybierz pozycję Uruchom partię automatycznie > nowa. Migracja zostanie uruchomiona natychmiast ze stanem Synchronizowanie.

   Trwa synchronizowanie partii migracji

Uwaga: Jeśli przez długi czas jest wyświetlany stan Synchronizowanie, może to oznaczać, że obowiązują limity przepustowości ustawione przez firmę Google. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Limity przepustowości.

Sprawdzanie poprawności migracji

 • Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja. Sprawdź, czy partia jest wyświetlona na pulpicie nawigacyjnym migracji. Jeśli migracja została ukończona pomyślnie, jej stan to Zsynchronizowano.

 • Jeśli to zadanie nie powiedzie się, poszukaj szczegółów błędów w odpowiednich raportach o stanie skrzynki pocztowej, a następnie upewnij się, że plik migracji zawiera prawidłowy adres e-mail usługi Office 365 w kolumnie EmailAddress (adres e-mail).

Sprawdzanie poprawności migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365

 • Poproś użytkowników poddanych migracji o wykonanie następujących zadań:

  • Przejdź do strony logowania do usługi Office 365 i zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła tymczasowego.

  • Zaktualizuj hasło i ustaw swoją strefę czasową. Wybranie właściwej strefy czasowej jest istotne dla prawidłowej konfiguracji kalendarza i poczty e-mail.

  • Po uruchomieniu aplikacji Outlook Web App wyślij wiadomość e-mail do innego użytkownika usługi Office 365, aby sprawdzić, czy możesz wysyłać wiadomości e-mail.

  • Wybierz pozycję Outlook i sprawdź, czy są tam wszystkie Twoje wiadomości e-mail i foldery.

Mimo że to zadanie jest opcjonalne, jego wykonanie może pomóc w uniknięciu opóźnień odbierania wiadomości e-mail w nowych skrzynkach pocztowych usługi Office 365.

Gdy osoby spoza Twojej organizacji wysyłają do Ciebie wiadomości e-mail, ich systemy poczty e-mail nie sprawdzają za każdym razem lokalizacji docelowej. Zamiast tego ich systemy zapisują lokalizację Twojego systemu poczty e-mail na podstawie ustawienia na Twoim serwerze DNS, nazywanym czasem wygaśnięcia (TTL). Jeśli przed upływem czasu wygaśnięcia zmienisz lokalizację swojego systemu poczty e-mail, system poczty e-mail nadawcy podejmie próbę wysłania wiadomości do starej lokalizacji, zanim wykryje, że ta lokalizacja uległa zmianie. Może to spowodować opóźnienie w dostarczaniu poczty. Sposobem na uniknięcie tego jest skrócenie czasu wygaśnięcia podawanego przez Twój serwer DNS serwerom spoza Twojej organizacji. W takim przypadku lokalizacja Twojego systemu poczty e-mail zapisana w innych organizacjach będzie odświeżana częściej.

Jeśli zostanie ustawiony krótki interwał, na przykład 3600 sekund (jedna godzina), w przypadku większości systemów poczty e-mail żądanie aktualizacji będzie zgłaszane co godzinę. Przed rozpoczęciem migracji poczty e-mail zalecamy ustawienie dla tego interwału wartości na takim lub jeszcze niższym poziomie. Dzięki temu ustawieniu wszystkie systemy, które wysyłają do Ciebie wiadomości e-mail, będą miały wystarczającą ilość czasu na przetworzenie zmiany. Następnie, po ostatecznym zakończeniu migracji do usługi Office 365, możesz ponownie zmienić czas wygaśnięcia na dłuższy.

Ustawienie czasu wygaśnięcia zmienia się w rekordzie wymiany poczty systemu poczty e-mail, nazywanym również rekordem MX. Znajduje się on na publicznym serwerze DNS. Jeśli masz więcej niż jeden rekord MX, musisz skonfigurować dla tego ustawienia wartość 3600 sekund lub mniejszą we wszystkich rekordach.

Możesz również bez obaw pominąć to zadanie. Może minąć więcej czasu, zanim wiadomości e-mail zaczną pojawiać się w Twoich nowych skrzynkach pocztowych w usłudze Office 365, ale ostatecznie do nich trafią.

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu ustawień DNS, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

Systemy poczty e-mail ustalają lokalizację, do której należy dostarczać wiadomości e-mail, na podstawie rekordu DNS nazywanego rekordem MX. W trakcie procesu migracji poczty e-mail rekord MX wskazywał system usługi Gmail. Po zakończeniu migracji poczty e-mail do usługi Office 365 musisz zmienić rekord MX tak, aby wskazywał usługę Office 365. Po zmianie rekordu MX za pomocą opisanej tu procedury wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników w Twojej domenie niestandardowej będą dostarczane do skrzynek pocztowych usługi Office 365.

Wielu dostawców hostingu DNS określa szczegółowe instrukcje dotyczące zmieniania rekordów MX — zobacz instrukcje Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS. Jeśli Twojego dostawcy hostingu DNS nie ma na liście lub chcesz zapoznać się z ogólnymi wskazówkami, dostępne są również ogólne instrukcje dotyczące rekordów MX. Znajdziesz je tutaj: Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 3. Wybierz domenę, a następnie wybierz pozycję Rozwiąż problemy.

  Ponieważ kreator został zatrzymany w celu umożliwienia migracji poczty e-mail usługi Gmail do usługi Office 365 przed przełączeniem rekordu MX, wyświetlany stan to Rozwiąż problemy.

  Domena, którą należy naprawić.
 4. Dla każdego typu rekordu DNS, który musisz dodać, wybierz pozycję Jaki problem należy rozwiązać? i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać rekordy dla usług Office 365.

 5. Po dodaniu wszystkich rekordów zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że Twoja domena jest prawidłowo skonfigurowana: Domena Contoso.com jest skonfigurowana prawidłowo. Nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań.

Rozpoznanie zmienionego rekordu MX przez systemy poczty e-mail Twoich klientów i partnerów może potrwać do 72 godzin. Przed przystąpieniem do zatrzymywania synchronizacji z usługą Gmail poczekaj co najmniej 72 godziny.

Podczas ostatniego zadania został przez Ciebie zaktualizowany rekord MX dla Twojej domeny. Teraz musisz sprawdzić, czy wszystkie wiadomości e-mail są kierowane do aplikacji Office 365. Po ukończeniu tej weryfikacji możesz usunąć partię migracji i zatrzymać synchronizację między usługą Gmail i aplikacją Office 365. Przed wykonaniem tej czynności:

 • Upewnij się, że na potrzeby obsługi poczty e-mail Twoi użytkownicy korzystają wyłącznie z aplikacji Office 365. Po usunięciu partii migracji wiadomości e-mail wysyłane do skrzynek pocztowych usługi Gmail nie są kopiowane do aplikacji Office 365. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do tych wiadomości e-mail, dlatego upewnij się, że wszyscy użytkownicy korzystają z nowego systemu.

 • Przed usunięciem uruchomionej partii migracji odczekaj co najmniej 72 godziny. Dzięki temu bardziej prawdopodobne będzie, że:

  • Twoje skrzynki pocztowe w usłudze Gmail i aplikacji Office 365 zostały zsynchronizowane co najmniej raz (synchronizacja jest przeprowadzana raz dziennie).

  • Systemy poczty e-mail Twoich klientów i partnerów rozpoznały zmiany w rekordach MX i obecnie prawidłowo wysyłają wiadomości e-mail do skrzynek pocztowych aplikacji Office 365.

Po usunięciu partii migracji usługa migracji wyczyści wszystkie związane z nią rekordy, a następnie usunie ją z pulpitu nawigacyjnego migracji.

Usuwanie partii migracji

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym migracji zaznacz partię, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Skąd wiadomo, że to działanie się powiodło?

 • Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja. Upewnij się, że partia migracji nie jest już wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Po zmigrowaniu poczty e-mail użytkowników mogą oni zaimportować do programu Outlook swoje kalendarze i kontakty z usługi Gmail:

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z migrowaniem poczty e-mail, poinformuj nas o tym. Sprawdzimy nasze instrukcje ponownie, korzystając z przekazanych przez Ciebie informacji.

Tematy pokrewne

Migracja IMAP w centrum administracyjnym usługi Office 365
Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365
Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×