Migrowanie publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online do witryny internetowej partnera

Jeśli masz publiczną witrynę internetową hostowaną przez usługę Office 365 i chcesz przeprowadzić migrację jej zawartości do jednej z witryn partnerów z publicznymi witrynami internetowymi usługi Office 365, takiej jak usługi GoDaddy lub Wix.com, postępuj zgodnie z tymi ogólnymi wskazówkami, aby skonfigurować nową witrynę i przenieść się do niej.

W celu zilustrowania tych czynności zostanie użyta przykładowa witryna internetowa w usłudze Office 365 firmy Contoso Bistro.

Przed rozpoczęciem: Dodawanie lokalizacji sieciowej

Dodanie folderu z plikami Twojej witryny internetowej jako lokalizacji sieciowej umożliwi Ci łatwe przeglądanie plików i kopiowanie ich do witryny partnera dzięki dostępowi do plików witryny za pomocą Eksploratora plików. W instrukcjach tych przyjęto założenie, że masz konto usługi Office 365 z publiczną witryną internetową oraz poświadczenia logowania administratora zapewniające dostęp do tego konta.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe. Na przykład aneta@contoso.onmicrosoft.com, aneta@contoso.edu lub aneta@contoso.com. Jeśli nie masz pewności, jakie jest Twoje konto służbowe, zajrzyj do powitalnej wiadomości e-mail z prośbą o zalogowanie się po raz pierwszy.

  Pamiętaj, aby podczas logowania zaznaczyć pole Nie wylogowuj mnie. W przeciwnym razie podczas próby późniejszego połączenia się z lokalizacją sieciową zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący odmowy dostępu.

 2. W usłudze Office 365 wybierz menu wafla w lewym górnym rogu, wybierz pozycję Witryny, a następnie wybierz pozycję Witryna publiczna.

  Wybieranie pozycji Witryny w usłudze Office 365
 3. W usłudze Office 365 wybierz menu koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia witryny.

  Wybieranie pozycji ustawień witryny w konstruktorze witryn internetowych w witrynie GoDaddy
 4. Wybierz pozycję Menedżer projektowania, a następnie wybierz pozycję Przekazywanie plików projektu.

 5. Zanotuj adres URL znajdujący się za poniższym tekstem: Zamapuj następującą lokalizację jako dysk sieciowy:.

  W Menedżerze projektowania usługi Office 365: kopiowanie lub notowanie adresu URL
 6. W programie Internet Explorer wybierz menu koła zębatego w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Opcje internetowe, a następnie wybierz kartę Zabezpieczenia.

 7. Wybierz pozycję Zaufane witryny, a następnie wybierz pozycję Witryny.

  Wybieranie pozycji Witryny w oknie dialogowym Opcje internetowe na karcie Zabezpieczenia
 8. Dodaj skopiowany wcześniej adres witryny internetowej, na przykład https://contosobistro14-public.sharepoint.com/.

 9. Otwórz Eksploratora plików, wybierz kartę Komputer w górnej części okna, a następnie wybierz pozycję Dodaj lokalizację sieciową.

  Wybieranie pozycji dodawania lokalizacji sieciowej
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze dodawania lokalizacji sieciowej, używając skopiowanego powyżej adresu witryny internetowej.

  Twoja witryna internetowa zostanie dodana do lokalizacji sieciowych Twojego komputera.

  Znajdowanie lokalizacji sieciowej w programie Internet Explorer

Kopiowanie zawartości do nowej witryny internetowej w usłudze GoDaddy

W ramach tej procedury przyjęto założenie, że zostało przez Ciebie zakupione konto usługi GoDaddy z subskrypcją Business lub Business Plus. Możesz zakupić plan rabatowy, przechodząc do usługi GoDaddy za pomocą linku partnera usługi GoDaddy w usłudze Office 365.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wykonaniu poniższych czynności, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi GoDaddy.

 1. Na karcie przeglądarki zaloguj się do swojego konta w usłudze GoDaddy, a następnie otwórz konstruktora witryn internetowych.

  W witrynie GoDaddy: strona błyskawiczna konstruktora witryn internetowych
 2. Skonfiguruj kilka podstawowych elementów Twojej nowej witryny internetowej. Konieczne będzie utworzenie podstawowej struktury witryny internetowej, aby można było skopiować zawartość do jej stron. Później możesz dodać więcej funkcji. Usługa GoDaddy oferuje szczegółową pomoc dotyczącą pracy z konstruktorem witryn internetowych. Aby rozpocząć, wykonaj poniższe czynności:

  Wybierz motyw dla swojej nowej witryny internetowej. Jeśli nie masz dużego doświadczenia w projektowaniu witryn internetowych, zalecamy wybranie jednego z szablonów witryn internetowych dla firm oferowanych przez usługę GoDaddy. Wybierz projekt najbardziej zbliżony do projektu Twojej witryny internetowej w usłudze Office 365, chyba że chcesz zmienić ten projekt podczas migracji.

  Wybierz tło i tytuł. Możesz zmienić tło później — na przykład możesz użyć tego samego tła, które masz w swojej witrynie internetowej usługi Office 365, aby można było ustawić w niej to samo tło przez skopiowanie jego i innej zawartości do usługi GoDaddy. Tytuł będzie wyświetlany na każdej stronie Twojej witryny internetowej.

 3. Przeprowadź migrację zawartości ze strony głównej Twojej witryny internetowej z usługi Office 365. Postępuj zgodnie z podanymi tutaj podstawowymi krokami, aby skopiować zawartość z usługi Office 365 z folderu, który już został przez Ciebie dodany jako lokalizacja sieciowa. Po przeprowadzeniu migracji strony głównej skopiuj zawartość innych stron w podobny sposób. Możesz także dodać nawigację między stronami. Najpierw jednak spójrz na przykład przedstawiający kopiowanie zawartości strony głównej.

  Poniżej podano podstawowe czynności.

  • Skopiuj zawartość z Twojej strony głównej w usłudze Office 365.

  • Utwórz odpowiednią stronę w Twojej nowej witrynie w usłudze GoDaddy.

  • Wklej zawartość do Twojej właśnie utworzonej strony w usłudze GoDaddy.

  Aby ułatwić kopiowanie zawartości, otwórz dwa okna lub dwie karty przeglądarki: jedną do wyświetlania witryny internetowej z usługi Office 365 i drugą ze stroną konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy. Następnie na stronie głównej Twojej witryny internetowej w usłudze Office 365 przyjrzyj się poszczególnym obszarom, które skopiujesz do witryny w usłudze GoDaddy.

  W przykładowej witrynie internetowej firmy Contoso Bistro są to poniższe najważniejsze elementy:

  • Obraz transparentu

  • Tekst podstawowy

  • Pasek boczny z obrazami

  Jak można przeprowadzić migrację tych elementów?

Obraz transparentu

Aby skopiować obraz transparentu do witryny internetowej w usłudze GoDaddy, przeciągnij i upuść ten obraz z dysku sieciowego, wybierając jeden z plików witryny internetowej w usłudze Office 365 (obraz transparentu prawdopodobnie znajduje się w podfolderze SiteAssets), do okna konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy.

Lub wykonaj instrukcje podane w pomocy usługi GoDaddy na temat wyszukiwania i wstawiania pliku obrazu.

Tekst podstawowy

 1. W lewym okienku konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy wybierz pozycję Text (Tekst). Pojawi się pole tekstowe na kanwie edycji z tekstem symbolu zastępczego.

 2. W oknie z witryną internetową z usługi Office 365 zaznacz i skopiuj tekst, którego chcesz użyć.

 3. W oknie konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy wklej tekst w dodanym polu tekstowym, a następnie w menu skrótów wybierz pozycję Edit (Edytuj).

 4. Zaznacz i sformatuj poszczególne sekcje tekstu za pomocą opcji wyświetlanych powyżej pola tekstowego. Możesz na przykład zmienić kolor tekstu, ustawiając wybrany kolor dla każdego pola tekstowego.

  Pomoc usługi GoDaddy zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące dodawania i edytowania tekstu.

Przykładowy tekst podstawowy w projekcie w witrynie GoDaddy

Pasek boczny z obrazami

 1. Skopiuj obrazy z dysku sieciowego do Twojej witryny internetowej w usłudze GoDaddy, używając plików witryny internetowej z usługi Office 365, przez przeciągnięcie i upuszczenie (do okna konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy) odpowiednich obrazów, które mają się znaleźć na pasku bocznym.

  Lub wykonaj podane w pomocy usługi GoDaddy instrukcje dotyczące wyszukiwania i wstawiania plików obrazów.

 2. Wybierz poszczególne obrazy, aby odpowiednio zmienić ich rozmiar i położenie. Rozmieszczenie obrazów zostanie zmienione w ten sposób, aby wypełniły przeznaczony dla nich obszar.

  W przypadku witryny firmy Contoso Bistro w celu uzyskania kolumny pionowej zmniejszono szerokość galerii.

 3. Aby ustawić kolor tła, wybierz galerię, a następnie w wyświetlonym menu wybierz pozycję Settings (Ustawienia). Na karcie Advanced (Zaawansowane) wybierz odpowiedni kolor tła dla galerii, a następnie wybierz pozycję Save (Zapisz).

  W przypadku witryny firmy Contoso Bistro wybrano kolor taki jak kolor tła.

Przykład paska bocznego w narzędziu do projektowania witryny internetowych w witrynie GoDaddy

Uwagi dotyczące migrowania witryny internetowej do usługi GoDaddy

Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać podczas migracji witryny internetowej z usługi Office 365 do usługi GoDaddy.

 • W przeciwieństwie do publicznych witryn internetowych usługi Office 365 witryna internetowa utworzona za pomocą konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy nie może zostać ustawiona jako publiczna, chyba że w jej adresie zostanie użyta domena niestandardowa. Oznacza to, że nie możesz udostępnić tej witryny internetowej na potrzeby anonimowego ruchu HTTP ani skonfigurować jej widoczności w Internecie, chyba że zmienisz jej adres URL tak, aby używał Twojej nazwy domeny.

  Wiersz tabeli

  Witryna internetowa w usłudze Office 365

  Witryna internetowa w usłudze GoDaddy

  Bez domeny niestandardowej

  nazwa_firmy-public.sharepoint.com

  Brak

  Z domeną niestandardową

  www.twoja_domena.com

  www.twoja_domena.com

 • Adres strony głównej witryny internetowej utworzonej za pomocą konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy można tak ustawić, aby używał Twojej domeny, tak samo jak w przypadku strony głównej witryny internetowej w usłudze Office 365. Format adresów URL innych stron utworzonych za pomocą konstruktora witryn internetowych usługi GoDaddy jest jednak inny niż w przypadku stron witryny internetowej w usłudze Office 365. Użytkownicy nie będą mogli przechodzić do Twoich stron utworzonych w konstruktorze witryn internetowych usługi GoDaddy za pomocą tych samych adresów URL, których używali w celu uzyskania dostępu do stron Twojej witryny internetowej w usłudze Office 365.

  Nie możesz ponadto dodać przekierowań HTTP 301 (Przeniesiono trwale) z adresów URL sformatowanych na potrzeby witryny internetowej w usłudze Office 365 na adresy URL sformatowane na potrzeby usługi GoDaddy. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu konfigurowania i używania tych przekierowań, zobacz te informacje.

  Oto przykład różnicy między tymi adresami.

  Wiersz tabeli

  Witryna internetowa w usłudze Office 365

  Witryna internetowa w usłudze GoDaddy

  Strona główna

  www.twoja_domena.com/

  www.twoja_domena.com/

  Inne strony

  www.twoja_domena.com/contoso

  www.twoja_domena.com/contoso.html

  Może to mieć duży wpływ na pozycjonowanie wyników wyszukiwania Twojej witryny internetowej w wyszukiwarce. Jest tak, ponieważ usługi Google i Bing używają linków między witrynami internetowymi do ustalania pozycjonowania wyników wyszukiwania. Ponadto może być konieczne naprawienie pewnych przerwanych linków. Na przykład, jeśli witryna internetowa A zawiera linki bezpośrednie do strony „Informacje o nas” (witryna_internetowa_b.com/about-us) w witrynie internetowej B, po zmigrowaniu witryny internetowej B z usługi Office 365 do usługi GoDaddy hiperlink w witrynie internetowej A będzie przerwany (będzie zwracać błąd 404), ponieważ nowa strona „Informacje o nas” w witrynie internetowej w usłudze GoDaddy będzie miała rozszerzenie nazwy pliku html.

 • Po wybraniu szablonu, który ma być używany, nie możesz wprowadzić globalnych zmian motywu. Zamiast tego możesz wybrać motyw, a następnie wprowadzić dostosowania osobno dla każdego obszaru. Na przykład, jeśli wybierzesz szablon z tekstem w kolorze czarnym na białym tle i zdecydujesz, że chcesz zmienić kolor tła na czarny, konieczna będzie zmiana koloru tekstu kolejno dla każdego pola tekstowego w celu uniknięcia tekstu w kolorze czarnym na czarnym tle. Pamiętaj, że niektóre widżety w konstruktorze witryn internetowych usługi GoDaddy nie umożliwiają zmian koloru tekstu.

Kopiowanie zawartości do nowej witryny internetowej usługi Wix.com, w tym zawartości stron, obrazów i innych plików

W tej procedurze przyjęto założenie, że została przez Ciebie zakupiona subskrypcja usługi Wix.com. Możesz zakupić plan rabatowy, przechodząc do usługi Wix.com za pomocą linku partnera usługi Wix.com w usłudze Office 365.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wykonaniu poniższych czynności, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Wix.com.

 1. Na karcie przeglądarki zaloguj się do Twojego konta w usłudze Wix.com.

 2. Skonfiguruj kilka podstawowych elementów Twojej nowej witryny internetowej. Konieczne będzie utworzenie podstawowej struktury witryny internetowej, aby można było skopiować zawartość do jej stron. Później możesz dodać więcej funkcji. Usługa Wix oferuje szczegółową pomoc dotyczącą pracy z konstruktorem witryn internetowych. Aby rozpocząć, wykonaj poniższe czynności:

  Najpierw wybierz szablon (podobny do motywu) dla Twojej nowej witryny internetowej. Możesz odświeżyć projekt Twojej witryny internetowej z usługi Office 365 podczas przenoszenia zawartości do usługi Wix, wybierając jeden z szablonów witryn internetowych dla firm oferowanych przez usługę Wix.com. Wybierz projekt najbardziej zbliżony do projektu Twojej witryny internetowej w usłudze Office 365, chyba że chcesz go zmienić podczas migracji. Możesz też wybrać szablon Blank (Pusty), a następnie opcję Start from Scratch (Zacznij od podstaw), aby utworzyć witrynę na podstawie pustego szablonu.

  Następnie wybierz tło (w tym celu wybierz ikonę Design (Projekt), a następnie pozycję Background (Tło)) oraz tytuł. Możesz zmienić tło później. Na przykład możesz użyć tego samego tła, które masz w witrynie internetowej w usłudze Office 365. Możesz je zmienić po skopiowaniu zawartości. Tytuł będzie wyświetlany na każdej stronie Twojej witryny internetowej.

 3. Przeprowadź migrację zawartości ze strony głównej Twojej witryny internetowej z usługi Office 365. Postępuj zgodnie z podanymi tutaj podstawowymi krokami, aby skopiować zawartość z usługi Office 365 z folderu, który już został przez Ciebie dodany jako lokalizacja sieciowa. Po przeprowadzeniu migracji strony głównej skopiuj zawartość innych stron w podobny sposób. Możesz także dodać nawigację między stronami. Najpierw jednak spójrz na przykład przedstawiający kopiowanie zawartości strony głównej.

  Poniżej podano podstawowe czynności.

  • Skopiuj zawartość.

  • Utwórz odpowiednią stronę w Twojej nowej witrynie w usłudze Wix.com.

  • Wklej zawartość.

  Aby ułatwić kopiowanie zawartości, otwórz dwa okna lub dwie karty przeglądarki: jedną do wyświetlania witryny internetowej z usługi Office 365 i drugą z otwartą usługą Wix. Następnie na stronie głównej Twojej witryny internetowej w usłudze Office 365 przyjrzyj się poszczególnym obszarom, które skopiujesz do witryny w usłudze Wix.

  W przykładowej witrynie internetowej firmy Contoso Bistro są to poniższe najważniejsze elementy:

  • Obraz transparentu

  • Tekst podstawowy

  • Pasek boczny z obrazami

  Jak można przeprowadzić migrację tych elementów?

Migrowanie obrazu transparentu

Wykonaj podane w pomocy usługi Wix instrukcje dotyczące dodawania obrazu, który ma być używany na transparencie. Gdy zostanie wyświetlony monit o przekazanie obrazu, wyszukaj obraz transparentu na dysku sieciowym z plikami witryny internetowej z usługi Office 365. Obraz transparentu prawdopodobnie znajduje się w podfolderze SiteAssets.

Migrowanie tekstu podstawowego

Wykonaj podane w pomocy usługi Wix instrukcje dotyczące kopiowania i dodawania tekstu z bieżącej witryny internetowej w usłudze Office 365.

Wybieranie pozycji edycji w projekcie witryny internetowej w witrynie Wix

Migrowanie paska bocznego z obrazami

Możesz dodać kilka różnych rodzajów galerii dla witryny internetowej w usłudze Wix. Aby skopiować zdjęcia, które mają być używane w galerii, wykonaj podane w pomocy usługi Wix instrukcje dotyczące dodawania obrazów. Gdy zostanie wyświetlony monit o przekazanie obrazów, przejdź do dysku sieciowego z plikami witryny internetowej z usługi Office 365.

Uwagi dotyczące migrowania witryny internetowej do usługi Wix.com

Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać podczas migracji witryny internetowej z usługi Office 365 do usługi Wix.com.

 • Tak samo, jak w przypadku publicznych witryn internetowych usługi Office 365, witrynę internetową w usłudze Wix.com można ustawić jako publiczną bez zmieniania jej adresu tak, aby używał domeny niestandardowej. Oznacza to, że możesz udostępnić tę witrynę internetową na potrzeby anonimowego ruchu HTTP i skonfigurować jej widoczności w Internecie bez zmieniania jej adresu URL tak, aby używał Twojej nazwy domeny.

  Wiersz tabeli

  Witryna internetowa w usłudze Office 365

  Witryna internetowa w usłudze Wix.com

  Bez domeny niestandardowej

  nazwa_firmy-public.sharepoint.com

  twoje_konto.wix.com/nazwa_witryny_internetowej

  Z domeną niestandardową

  www.twoja_domena.com

  www.twoja_domena.com

  Witryna internetowa utworzona przez Ciebie w usłudze Wix.com będzie miała adres URL w następującym formacie: http://www.contoso.com#!menu/c1zqp

 • Dowiedz się więcej na temat struktury adresów URL w usłudze Wix.

 • Dowiedz się, jak skonfigurować przekierowania 301 do Twoich stron w usłudze Wix.

 • Oto przykład różnicy między tymi adresami.

  Wiersz tabeli

  Witryna internetowa w usłudze Office 365

  Witryna internetowa w usłudze Wix.com

  Strona główna

  www.twoja_domena.com/

  www.twoja_domena.com/

  Inne strony

  www.twoja_domena.com/contoso

  www.twoja_domena.com/#!contoso/c1zqp

Zmienianie adresu witryny internetowej na adres używający Twojej nazwy domeny (usługi GoDaddy i Wix.com)

Po zakończeniu projektowania nowej witryny internetowej w usłudze GoDaddy lub Wix.com możesz skonfigurować adres witryny internetowej tak, aby używał Twojej nazwy domeny, dzięki czemu użytkownicy będą mogli łatwo znaleźć Twoją witrynę, taką jak www.contoso.com.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wykonaniu poniższych czynności, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi GoDaddy lub Wix.com.

GoDaddy

Gdy się zalogujesz, podaj domenę, która będzie używana po opublikowaniu przez Ciebie witryny internetowej.

Ustawienia wstępne w witrynie GoDaddy: wybieranie domeny z listy rozwijanej
Ustawienia wstępne w witrynie GoDaddy: wpisywanie domeny zarejestrowanej w innym miejscu

Jeśli rekordy DNS domeny są zarządzane przez usługę Office 365, po wybraniu odpowiedniej opcji proces publikowania witryny zostanie przeprowadzony automatycznie.

Jeśli system DNS Twojej domeny jest zarządzany przez Ciebie poza usługą Office 365, wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować domenę do używania z Twoją witryną internetową w usłudze GoDaddy.

Wix.com

Jeśli rekordy DNS domeny są zarządzane przez usługę Office 365, po wybraniu odpowiedniej opcji proces publikowania witryny zostanie przeprowadzony automatycznie.

Jeśli system DNS Twojej domeny jest zarządzany przez Ciebie poza usługą Office 365, w celu skonfigurowania witryny internetowej do używania Twojej domeny musisz dodać trzy rekordy DNS dla domeny u jej hosta DNS:

W witrynie Wix.com należy użyć tych ustawień rekordów DNS

Usługa Wix udostępnia instrukcje dotyczące dodawania rekordów DNS u wielu popularnych rejestratorów domen. Wybierz procedurę podaną dla opcji Pointing (Wskazywanie), a nie dla opcji Name Servers (Serwery nazw).

Jeśli zmienisz zdanie, możesz wycofać publikowanie Twojej witryny.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×