Migrowanie innych typów skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

W ramach procesu wdrażania usługi Office 365 możesz przeprowadzić migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników z usługi poczty e-mail IMAP (Internet Mail Access Protocol) do usługi Office 365.

Szukasz poleceń programu Windows PowerShell służących do ogólnych migracji poczty IMAP? Zobacz Przeprowadzanie migracji poczty IMAP do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell.

Zadania związane z migracją skrzynek pocztowych IMAP

Uwagi: 

Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia migracji skrzynek pocztowych IMAP, należy wykonać następujące zadania.

Usługa Office 365 wymaga podania nazwy źródłowego systemu poczty e-mail, czasem nazywanego serwerem, z którego chcesz przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych. Istnieje wiele sposobów na znalezienie nazwy systemu poczty e-mail. Najłatwiejszym sposobem jest użycie klienta poczty e-mail połączonego z tym systemem. W ramach tego zadania opisano sposób odnajdywania nazwy systemu za pomocą aplikacji Outlook Web App. Jeśli klient poczty e-mail, którego używasz, nie jest tutaj opisany, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby otrzymać nazwę źródłowego systemu poczty e-mail.

Uzyskiwanie nazwy źródłowego systemu poczty e-mail za pomocą aplikacji TE102821288

 1. Na pasku narzędzi aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Opcje > Poczta > Konta > POP i IMAP. Pod informacjami o koncie będzie widoczny link Ustawienia dostępu POP lub IMAP. W obszarze ustawienia IMAP jest wyświetlana nazwa serwera IMAP.

  Przedstawia link do ustawień dostępu POP lub IMAP

  Aby uzyskać więcej informacji o połączeniach IMAP w usłudze Office 365, zobacz Nawiązywanie połączenia z kontami usługi Office 365 dla firm lub programu Microsoft Exchange za pomocą protokołu POP lub IMAP.

Czynności, jakie należy wykonać w celu utworzenia listy skrzynek pocztowych do migrowania, zależą od sposobu uzyskiwania dostępu do skrzynek. Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych użytkowników do usługi Office 365, konieczne jest uzyskanie do nich dostępu. Istnieją dwa sposoby na uzyskanie dostępu do skrzynek pocztowych:

Tworzenie listy skrzynek pocztowych użytkowników, gdy znasz hasła użytkowników lub zamierzasz je zresetować

To zadanie obejmuje utworzenie pliku migracji, zawierającego listę skrzynek pocztowych, które będą migrowane do usługi Office 365. W instrukcji zastosowano program Excel, ponieważ za jego pomocą najłatwiej jest utworzyć plik migracji. Możesz użyć programu Excel 2013, Excel 2010 lub Excel 2007.

Do utworzenia pliku migracji konieczna jest znajomość haseł do wszystkich skrzynek pocztowych, które będą migrowane. Prawdopodobnie nie znasz haseł użytkowników, dlatego na czas migracji konieczne będzie przypisanie haseł tymczasowych do wszystkich skrzynek pocztowych (przez zresetowanie haseł).

Nie musisz migrować wszystkich skrzynek pocztowych jednocześnie. Możesz to zrobić partiami, w dowolnym momencie. Plik migracji może zawierać maksymalnie 50 000 skrzynek pocztowych (jeden wiersz na jednego użytkownika) i mieć rozmiar do 10 MB.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pliki CSV partii migracji IMAP.

 1. Przejdź do źródłowego systemu poczty e-mail (z którego przeprowadzasz migrację), a następnie do listy skrzynek pocztowych, które mają zostać uwzględnione podczas migracji.

  Niestety, podanie tutaj szczegółowych instrukcji jest niemożliwe ze względu na dużą liczbę i różnorodność dostępnych systemów poczty e-mail. Gdy znajdziesz listę skrzynek pocztowych, pozostaw to okno otwarte.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy. Zwróć uwagę na kolumnę Nazwa użytkownika. Te informacje przydadzą Ci się za chwilę. Pozostaw otwarte również centrum administracyjne usługi Office 365.

  Kolumna Nazwa użytkownika w centrum administracyjnym usługi Office 365
 4. Uruchom program Excel.

 5. Utwórz plik migracji w programie Excel, używając poniższego zrzutu ekranu jako szablonu. Zacznij od nagłówków w wierszu 1. Upewnij się, że dokładnie odpowiadają one tym przedstawionym na ilustracji i nie zawierają spacji. Dokładne nazwy nagłówków to:

  • EmailAddress (adres e-mail) w komórce A1.

  • UserName (nazwa użytkownika) w komórce B1.

  • Password (hasło) w komórce C1.

   Nagłówki komórek w pliku migracji programu Excel
 6. Następnie wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło każdej skrzynki pocztowej, którą chcesz poddać migracji. Wprowadź jedną skrzynkę pocztową w każdym wierszu:

  • Kolumna A zawiera adres e-mail skrzynki pocztowej w usłudze Office 365. Jest to wartość wyświetlana w kolumnie Nazwa użytkownika w obszarze Użytkownicy > Aktywni użytkownicy na stronie centrum administracyjne usługi Office 365.

  • Kolumna B zawiera nazwę logowania — na przykład „milena” (często jest też używany format milena@contoso.com) — skrzynki pocztowej użytkownika w źródłowym systemie poczty e-mail.

   Uwaga: W wielu systemach poczty e-mail cały adres e-mail jest używany jako nazwa logowania. Ponadto, jeśli korzystasz z tej samej domeny w usłudze Office 365 i źródłowym systemie poczty e-mail, kolumny A i B mogą być identyczne.

  • Kolumna C zawiera hasło do skrzynki pocztowej użytkownika.

   Ukończony przykładowy plik migracji

   Jeśli nie znasz haseł użytkowników, zresetuj je i wprowadź nowe, znane sobie hasła w pliku migracji. Jest to niewygodne dla użytkowników, ale nie ma innego sposobu, jeśli źródłowy system poczty e-mail nie umożliwia użycia poświadczeń administratora.

   Jeśli chcesz, aby użytkownicy mieli dostęp do źródłowego systemu poczty e-mail, możesz po zakończeniu migracji udostępnić im nowe hasła do tego systemu. Udostępnienie nowych haseł zostanie omówione po zakończeniu migracji.

 7. Zresetuj hasła i wprowadź nowe hasła w pliku migracji. Czynności, które należy w tym celu wykonać, zależą od źródłowego systemu poczty e-mail. Prawdopodobnie znajdziesz opcję resetowania hasła, wyświetlając konto poczty e-mail danego użytkownika.

 8. Zapisz plik jako typ pliku CSV i zamknij program Excel.

  Przedstawia opcję zapisania jako pliku CSV w programie Excel

To zadanie obejmuje utworzenie pliku migracji, zawierającego listę skrzynek pocztowych, które będą migrowane do usługi Office 365. Najłatwiej jest utworzyć plik migracji za pomocą programu Excel, dlatego w tej instrukcji użyto programu Excel. Możesz użyć programu Excel 2013, Excel 2010 lub Excel 2007.

W tym zadaniu podczas tworzenia pliku migracji należy wpisać poświadczenia administratora skrzynek pocztowych oraz nazwy użytkowników w specjalnym formacie. Dzięki temu można uzyskać dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników, nie znając haseł użytkowników i bez konieczności ich resetowania. Poniżej podano format stosowany przez serwery IMAP programu Exchange, systemu Dovecot i systemu Mirapoint. Jeśli na tej liście nie ma Twojego źródłowego systemu poczty e-mail i nie znasz prawidłowego formatu, możesz jeszcze skorzystać z opcji resetowania haseł. Pomiń to zadanie i przejdź do sekcji Tworzenie listy skrzynek pocztowych użytkowników, gdy znasz hasła użytkowników lub zamierzasz je zresetować.

Nie musisz migrować wszystkich skrzynek pocztowych jednocześnie. Możesz to zrobić partiami, w dowolnym momencie. Plik migracji może zawierać maksymalnie 50 000 skrzynek pocztowych (jeden wiersz na jednego użytkownika) i mieć rozmiar do 10 MB.

 1. Przejdź do źródłowego systemu poczty e-mail (z którego przeprowadzasz migrację), a następnie do listy skrzynek pocztowych, które mają zostać uwzględnione podczas migracji. Niestety, podanie tutaj szczegółowych instrukcji jest niemożliwe ze względu na dużą liczbę i różnorodność dostępnych systemów poczty e-mail. Gdy znajdziesz listę skrzynek pocztowych, pozostaw to okno otwarte, aby móc do niego wrócić.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy. Zwróć uwagę na kolumnę Nazwa użytkownika. Te informacje przydadzą Ci się za chwilę. Pozostaw otwartą również stronę centrum administracyjne usługi Office 365.

  Kolumna Nazwa użytkownika w centrum administracyjnym usługi Office 365
 4. Uruchom program Excel.

 5. Utwórz plik migracji w programie Excel, używając poniższego zrzutu ekranu jako szablonu. Zacznij od nagłówków w wierszu 1. Upewnij się, że dokładnie odpowiadają one tym przedstawionym na zrzucie ekranu i nie zawierają spacji. Dokładne nazwy nagłówków to:

  • EmailAddress (adres e-mail) w komórce A1.

  • UserName (nazwa użytkownika) w komórce B1.

  • Password (hasło) w komórce C1.

   Nagłówki komórek w pliku migracji programu Excel
 6. Następnie wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło każdej skrzynki pocztowej, którą chcesz poddać migracji. Wprowadź jedną skrzynkę pocztową w każdym wierszu.

  • Kolumna A zawiera adres e-mail skrzynki pocztowej użytkownika w usłudze Office 365. Jest to wartość wyświetlana w kolumnie Nazwa użytkownika w obszarze Użytkownicy > Aktywni użytkownicy na stronie centrum administracyjne usługi Office 365.

  • Kolumna B jest kombinacją nazwy administratora skrzynek pocztowych i nazwy użytkownika, właściwą dla danego źródłowego systemu poczty e-mail. Przejdź do sekcji Jak formatować poświadczenia administratora skrzynek pocztowych dla różnych serwerów IMAP, aby znaleźć instrukcje dotyczące formatowania.

  • Kolumna C zawiera hasło do konta administratora skrzynek pocztowych.

 7. Zapisz plik jako typ pliku CSV, a następnie zamknij program Excel.

  Ukończony przykładowy plik migracji

Formatowanie poświadczeń administratora skrzynek pocztowych dla różnych serwerów IMAP

W pliku migracji każda komórka w kolumnie UserName (nazwa użytkownika) zawiera kombinację dwóch nazw: nazwy użytkownika przypisanej do skrzynki e-mail, która będzie migrowana, i nazwy użytkownika przypisanej do konta administratora skrzynek pocztowych. Obsługiwany format poświadczeń administratora skrzynek pocztowych różni się w zależności od źródłowego systemu poczty e-mail. Poniżej przedstawiono formaty dla kilku typów źródłowych systemów poczty e-mail.

Microsoft Exchange

Jeśli przeprowadzasz migrację wiadomości e-mail z serwera IMAP dla programu Exchange, użyj formatu Domena/Nazwa_użytkownika_Administratora/Nazwa_użytkownika_Użytkownika dla atrybutu UserName (nazwa użytkownika) w pliku migracji. Załóżmy, że przeprowadzasz migrację wiadomości e-mail z programu Exchange dla następujących użytkowników: Milena Kowalska, Maciej Dudek, Jan Kozłowski, Beata Kowalska i Jacek Kalinowski. Posiadasz konto administratora skrzynek pocztowych o nazwie użytkownika administratorpoczty, do którego hasło to H@sl0. Plik migracji będzie wyglądał następująco:

Przykładowy plik migracji dla programu Exchange
Dovecot

W źródłowych systemach poczty e-mail obsługujących środowisko SASL (Simple Authentication and Security Layer), takich jak serwer IMAP Dovecot, jest używany format Nazwa_użytkownika_Użytkownika*Nazwa_użytkownika_Administratora. Załóżmy, że przeprowadzasz migrację wiadomości e-mail z serwera IMAP Dovecot, korzystając z poświadczeń administratora skrzynek pocztowych administratorpoczty i H@sl0. Plik migracji będzie wyglądał następująco:

Przykładowy plik migracji dla systemu Dovecot
Mirapoint

Jeśli przeprowadzasz migrację wiadomości e-mail z systemu Mirapoint Message Server, użyj formatu #użytkownik@domena#Nazwa_użytkownika_Administratora#. Załóżmy, że przeprowadzasz migrację wiadomości e-mail, używając poświadczeń administratora skrzynek pocztowych administratorpoczty i H@sl0. Plik migracji będzie wyglądał następująco:

Przykładowy plik migracji dla systemu Mirapoint
Courier IMAP

Niektóre źródłowe systemy poczty e-mail, takie jak Courier IMAP, nie umożliwiają migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 za pomocą poświadczeń administratora skrzynek pocztowych. Możesz jednak skonfigurować źródłowy system poczty e-mail tak, aby korzystał z wirtualnych folderów udostępnionych. Wirtualne foldery udostępnione umożliwiają uzyskanie dostępu do skrzynek pocztowych użytkowników w źródłowym systemie poczty e-mail za pomocą poświadczeń administratora skrzynek pocztowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania wirtualnych folderów udostępnionych w systemie Courier IMAP, zobacz Foldery udostępnione.

Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych po skonfigurowaniu wirtualnych folderów udostępnionych w źródłowym systemie poczty e-mail, wprowadź w pliku migracji opcjonalny atrybut UserRoot (katalog główny). Ten atrybut określa lokalizację skrzynek pocztowych poszczególnych użytkowników w strukturze wirtualnych folderów udostępnionych w źródłowym systemie poczty e-mail. Na przykład ścieżka skrzynki pocztowej Mileny to /uzytkownicy/milena.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik migracji zawierający atrybut UserRoot (katalog główny):

Przykładowy plik migracji dla systemu Courier IMAP

Aby pomyślnie przeprowadzić migrację poczty e-mail, usługa Office 365 wymaga połączenia i komunikacji ze źródłowym systemem poczty e-mail. W tym celu usługa Office 365 korzysta z punktu końcowego migracji. Jest to termin techniczny oznaczający ustawienia wykorzystywane do nawiązania połączenia. To zadanie obejmuje utworzenie punktu końcowego migracji.

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 2. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja > Więcej Ikona Więcej > Punkty końcowe migracji.

  Nazwa punktu końcowego migracji
 3. Kliknij pozycję Nowy Ikona Nowy , aby utworzyć nowy punkt końcowy migracji.

 4. Na stronie Wybierz typ punktu końcowego migracji wybierz pozycję IMAP.

 5. Na stronie Konfiguracja migracji protokołu IMAP wprowadź następujące informacje:

  • * Serwer IMAP Wpisz nazwę serwera wiadomości (na przykład imap.contoso.com) źródłowego serwera poczty e-mail.

  • Pozostaw domyślne ustawienia pozostałych danych — w większości przypadków będą one odpowiednie.

 6. Kliknij przycisk Dalej. Usługa migracji użyje tych ustawień do sprawdzenia połączenia z serwerem poczty e-mail. Jeśli połączenie działa, zostanie wyświetlona strona Wprowadź informacje ogólne.

 7. Na stronie Wprowadź informacje ogólne wpisz wartość w polu Nazwa punktu końcowego migracji, na przykład Test5-punkt_końcowy. Oba pozostałe pola pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych.

  Nazwa punktu końcowego migracji
 8. Kliknij pozycję Nowy, aby utworzyć punkt końcowy migracji.

Partia migracji umożliwia jednoczesną migrację kilku grup wiadomości e-mail do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Partia zawiera skrzynki pocztowe umieszczone na liście w pliku migracji, przygotowanym w poprzednim zadaniu.

Porady: 

 • Zalecane jest utworzenie najpierw testowej partii migracji zawierającej kilka skrzynek pocztowych w celu przetestowania procesu.

 • Użyj plików migracji zawierających taką samą liczbę wierszy i uruchamiaj migrację partii o podobnej porze dnia. Następnie porównaj czas wykonywania poszczególnych partii testowych. To porównanie ułatwi oszacowanie czasu potrzebnego na migrację wszystkich skrzynek pocztowych, optymalnej wielkości poszczególnych partii migracji oraz liczby jednoczesnych połączeń ze źródłowym systemem poczty e-mail, która umożliwi dostosowanie prędkości migracji do przepustowości łącza internetowego.

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Kliknij pozycję Nowy Ikona Nowy > Migracja do środowiska Exchange Online.

  Wybieranie migracji do usługi Exchange Online
 3. Wybierz pozycję Migracja IMAP > Dalej.

 4. Na stronie Wybierz użytkowników kliknij pozycję Przeglądaj, aby wskazać utworzony plik migracji. Po wybraniu pliku migracji usługa Office 365 weryfikuje plik, aby sprawdzić, czy ma następujące cechy:

  • Nie jest pusty.

  • Jest w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.

  • Nie zawiera więcej niż 50 000 wierszy.

  • Zawiera wymagane atrybuty w wierszu nagłówka.

  • Zawiera wiersze z taką samą liczbą kolumn, jak wiersz nagłówka.

  W przypadku niepowodzenia którejkolwiek kontroli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z opisem przyczyny błędu. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy poprawić plik migracji i przesłać go ponownie, aby utworzyć partię migracji.

 5. Po weryfikacji pliku migracji przez usługę Office 365 zostanie wyświetlona liczba użytkowników umieszczonych w pliku, odpowiadająca liczbie skrzynek pocztowych do zmigrowania.

  Nowa partia migracji z plikiem CSV
 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Konfiguracja migracji protokołu IMAP kliknij pozycję Dalej.

 8. Na tej stronie wybierz punkt końcowy migracji utworzony w Kroku 4: połączenie usługi Office 365 z systemem poczty e-mail.

 9. Na stronie Konfiguracja przenoszenia wpisz nazwę (bez spacji i znaków specjalnych) partii migracji, na przykład Test5-migracja, a następnie kliknij pozycję Dalej.

  Wyświetlona domyślnie nazwa partii migracji to nazwa wskazanego pliku migracji. Po utworzeniu partii migracji jej nazwa jest wyświetlana na liście na pulpicie nawigacyjnym migracji.

  Możesz także, opcjonalnie, wprowadzić nazwy folderów, które chcesz wykluczyć z migracji, na przykład Udostępnione, Wiadomości-śmieci i Usunięte. Kliknij pozycję Nowy Ikona Nowy , aby dodać je do listy wykluczonych. Możesz również edytować i usuwać foldery, używając ikony edycji Ikona dodawania , aby zmienić nazwę folderu, i ikony usuwania Ikona usuwania , aby usunąć nazwę folderu.

  Ważne: Podczas migrowania poczty e-mail z programu Microsoft Exchange Server zaleca się wykluczenie z migracji folderów publicznych. W przeciwnym razie zawartość folderów publicznych zostanie skopiowana do skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 dla każdego użytkownika uwzględnionego w pliku migracji.

  Okno dialogowe Konfiguracja przenoszenia
 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Na stronie Uruchom migrację partii wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij pozycję Przeglądaj, aby wysłać kopię raportów o migracji do innych użytkowników. Domyślnie raporty o migracji są przesyłane do Ciebie pocztą e-mail. Możesz również przejść do raportów o migracji ze strony właściwości partii migracji.

  • Wybierz pozycję Uruchom partię automatycznie. Migracja rozpocznie się w momencie zapisania nowej partii migracji. Początkowy stan partii to Utworzono, a po rozpoczęciu migracji zmienia się na Synchronizowanie.

   Trwa synchronizowanie partii migracji

Sprawdzanie, czy zadanie się powiodło

 • Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja. Sprawdź, czy partia jest wyświetlona na pulpicie nawigacyjnym migracji. Jeśli migracja została ukończona pomyślnie, jej Stan to Zsynchronizowano.

  Jeśli to zadanie nie powiedzie się, poszukaj szczegółów błędów w odpowiednich raportach o stanie skrzynki pocztowej, a następnie upewnij się, że plik migracji zawiera prawidłowy adres e-mail usługi Office 365 w kolumnie EmailAddress (adres e-mail).

Sprawdzanie poprawności migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365

 • Poproś użytkowników, których skrzynki pocztowe były objęte migracją, o wykonanie następujących czynności:

  • Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

   Użyj hasła tymczasowego.

  • Zaktualizuj hasło i ustaw swoją strefę czasową. Wybranie właściwej strefy czasowej jest istotne dla prawidłowej konfiguracji kalendarza i poczty e-mail.

  • Po uruchomieniu aplikacji Outlook Web App wyślij wiadomość e-mail do innego użytkownika usługi Office 365, aby sprawdzić, czy możesz wysyłać wiadomości e-mail.

  • Wybierz pozycję Outlook i sprawdź, czy są tam wszystkie Twoje wiadomości e-mail i foldery.

To zadanie jest opcjonalne. Nie musisz go wykonywać, ale jeśli je pominiesz, może upłynąć więcej czasu, zanim wiadomości e-mail zaczną pojawiać się w nowych skrzynkach pocztowych w usłudze Office 365.

Gdy osoby spoza Twojej organizacji wysyłają do Ciebie wiadomości e-mail, ich systemy poczty e-mail nie sprawdzają za każdym razem lokalizacji docelowej. Zamiast tego ich systemy zapisują lokalizację Twojego systemu poczty e-mail na podstawie ustawienia na Twoim serwerze DNS, nazywanym czasem wygaśnięcia (TTL). Jeśli przed upływem czasu wygaśnięcia zmienisz lokalizację swojego systemu poczty e-mail, inne systemy najpierw podejmą próbę wysłania wiadomości do poprzedniej lokalizacji, a dopiero potem wykryją zmianę. Może to spowodować opóźnienie w dostarczaniu poczty. Sposobem na uniknięcie tego jest skrócenie czasu wygaśnięcia podawanego przez Twój serwer DNS serwerom spoza Twojej organizacji. W takim przypadku lokalizacja Twojego systemu poczty e-mail zapisana w innych organizacjach będzie odświeżana częściej.

Jeśli zastosujesz krótki okres, na przykład 3600 sekund (1 godzinę) lub mniej, większość systemów poczty e-mail będzie co godzinę monitować o aktualną lokalizację. Przed rozpoczęciem migracji poczty e-mail zalecamy ustawienie dla tego interwału wartości na takim lub jeszcze niższym poziomie. Dzięki temu wszystkie systemy, z których otrzymujesz wiadomości e-mail, będą miały wystarczającą ilość czasu na przetworzenie zmiany. Następnie, po ostatecznym zakończeniu migracji do usługi Office 365, możesz ponownie zmienić czas wygaśnięcia na dłuższy.

Ustawienie czasu wygaśnięcia zmienia się w rekordzie wymiany poczty systemu poczty e-mail, nazywanym również rekordem MX. Znajduje się on na publicznym serwerze DNS. Jeśli masz więcej niż jeden rekord MX, zmień wartość czasu wygaśnięcia w każdym z nich na 3600 lub mniej.

Możesz również bez obaw pominąć to zadanie. Może minąć więcej czasu, zanim wiadomości e-mail zaczną pojawiać się w Twoich nowych skrzynkach pocztowych w usłudze Office 365, ale ostatecznie do nich trafią.

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu ustawień DNS, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz tę wersję artykułu: Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

Systemy poczty e-mail ustalają lokalizację, do której należy dostarczać wiadomości e-mail, na podstawie rekordu DNS nazywanego rekordem MX. W procesie migracji poczty e-mail rekord MX pozostał na razie niezmieniony i wskazuje źródłowy system poczty e-mail. Po zakończeniu migracji poczty e-mail do usługi Office 365 należy zmienić rekord MX tak, aby wskazywał usługę Office 365. Dzięki temu wiadomości e-mail będą na pewno dostarczane do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Zmiana rekordu MX umożliwi również wyłączenie poprzedniego systemu poczty e-mail, gdy wszystko będzie już gotowe.

Wielu dostawców hostingu DNS określa szczegółowe instrukcje dotyczące zmieniania rekordów MX — zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS. Jeśli korzystasz z usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz tę wersję artykułu: Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS. Jeśli Twojego dostawcy hostingu DNS nie ma na liście, lub jeśli chcesz zapoznać się z ogólnymi wskazówkami, dostępne są również ogólne instrukcje dotyczące rekordów MX — zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS lub w przypadku usługi Office 365 w Chinach, zobacz tę wersję artykułu: Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 u dowolnego dostawcy hostingu DNS.

Rozpoznanie zmienionego rekordu MX przez systemy poczty e-mail Twoich klientów i partnerów może potrwać do 72 godzin. Przed rozpoczęciem kolejnego zadania, zatrzymania synchronizacji wiadomości e-mail, poczekaj co najmniej 72 godziny.

W poprzednim zadaniu został zmieniony rekord MX. Teraz możesz sprawdzić, czy wszystkie wiadomości e-mail są kierowane do usługi Office 365, a następnie usunąć partię migracji. Spowoduje to zatrzymanie synchronizacji między źródłowym systemem poczty e-mail a usługą Office 365. Zanim wykonasz tę czynność, upewnij się, że:

 • Użytkownicy korzystają z poczty e-mail wyłącznie w usłudze Office 365. Po usunięciu partii migracji wiadomości e-mail wysłane do skrzynek pocztowych w źródłowym systemie poczty e-mail nie będą kopiowane do usługi Office 365. Oznacza to, że te wiadomości nie dotrą do użytkowników, dlatego należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy korzystają z nowego systemu.

 • Przed usunięciem uruchomionej partii migracji odczekaj co najmniej 72 godziny. Dzięki temu znacznie bardziej prawdopodobne będzie, że:

  • Skrzynki pocztowe w źródłowym systemie poczty e-mail i w usłudze Office 365 zostały zsynchronizowane co najmniej raz (synchronizacja ma miejsce raz dziennie).

  • Systemy poczty e-mail Twoich klientów i partnerów rozpoznały zmiany w rekordach MX i obecnie prawidłowo wysyłają wiadomości e-mail do skrzynek pocztowych aplikacji Office 365.

Po usunięciu partii migracji usługa migracji wyczyści wszystkie związane z nią rekordy, a następnie usunie ją z pulpitu nawigacyjnego migracji.

Usuwanie partii migracji

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym migracji zaznacz partię, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie partii migracji

Potwierdzanie, że usunięcie się powiodło

 • Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja. Upewnij się, że partia migracji nie jest już wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Zobacz też

Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×