Microsoft Planner dla administratorów

Zespoły najlepiej wykorzystają możliwości usługi Microsoft Planner, jeśli wszyscy będą za jej pomocą planować zadania, współpracować nad plikami i kontrolować zaplanowaną pracę. Oto kilka działań, które możesz wykonać jako administrator, aby ułatwić użytkownikom wydajną pracę.

W tym artykule:

Jak uzyskać usługę Microsoft Planner

Usługa Microsoft Planner jest dostępna w usługach Office 365 Enterprise (E1, E3, E4 i E5), Office 365 Education (E1, E3, E4 i E5), Office 365 Business Essentials i Office 365 Business Premium, a ponadto jest zaprojektowana do współpracy z kilkoma różnymi przeglądarkami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania systemowe pakietu Office.

Każdy użytkownik posiadający jeden z wyżej wymienionych planów usługi Office 365 ma domyślnie włączoną licencję usługi Microsoft Planner. Administrator może łatwo zarządzać licencjami usługi Planner w celu ich dodania lub usunięcia dla pojedynczych użytkowników bądź wyłączenia usługi Planner dla wszystkich użytkowników.

Usługa Microsoft Planner nie będzie domyślnie udostępniona dla użytkowników w aktualizacji wersji ogólnodostępnej w ramach następujących planów subskrypcji:

  • usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet

  • Office 365 dla instytucji rządowych

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat planowanego zwiększenia dostępności, skorzystaj z Przewodnika po usłudze Office 365.

Wprowadzanie usługi Microsoft Planner w organizacji

Oto niektóre zasoby, z których możesz skorzystać, aby wprowadzić usługę Microsoft Planner w organizacji.

Zanim poinformujesz o usłudze Microsoft Planner

Upewnij się, że rozumiesz relację między grupami usługi Office 365 a usługą Microsoft Planner. Jeśli Twoja organizacja używa już grup usługi Office 365, każda grupa będzie teraz miała także plan, tak jak ma już kalendarz, notes i lokalizację usługi OneDrive.

Jeśli ktoś utworzy nowy plan w usłudze Microsoft Planner, utworzy również nową grupę usługi Office 365. Pamiętaj, że usunięcie planu spowoduje też trwałe usunięcie grupy usługi Office 365 i wszystkiego, co jest z nią skojarzone. Obejmuje to pliki przechowywane w lokalizacji usługi OneDrive grupy, konwersacje i notes grupy.

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat grup usługi Office 365, zobacz Dowiedz się więcej o grupach usługi Office 365.

Informowanie o usłudze Microsoft Planner

Informując o usłudze Microsoft Planner, rozważ wskazanie użytkownikom następujących artykułów, aby ułatwić im rozpoczęcie pracy:

Codzienne korzystanie z usługi Microsoft Planner

W miarę zapoznawania się z usługą Microsoft Planner użytkownicy mogą mieć pytania dotyczące usuwania zadań i planów, logowania się, oznaczania planów jako ulubionych, ustawiania obrazów podglądu zadań i współpracy z innymi członkami zespołu.

Często zadawane pytania na temat zarządzania usługą Microsoft Planner

Poniżej zamieszczono listę często zadawanych pytań przez administratorów usługi Microsoft Planner.

Usługa Planner jest domyślnie włączona, ale może być konieczne kontrolowanie, którym użytkownikom mają być przypisane licencje usługi Microsoft Planner. Na przykład Twoja organizacja może nie być przygotowana do rozpoczęcia korzystania z usługi Planner i do czasu osiągnięcia gotowości trzeba będzie tymczasowo usunąć uprawnienia dostępu niektórych lub wszystkich użytkowników. W tym celu możesz przypisać lub usunąć licencje za pośrednictwem centrum administracyjnego usługi Office 365 lub programu PowerShell dla usługi Office 365.

Ponadto możesz zapoznać się z tematem Jak zarządzać licencjami usługi Planner przy użyciu programu PowerShell dla usługi Office 365, aby uzyskać więcej informacji oraz przykładowe skrypty programu PowerShell służące do zarządzania licencjami usługi Planner.

Uwaga : Podczas uruchamiania skryptów w programie PowerShell dla usługi Office 365 wartość parametru DisabledPlans dla usługi Microsoft Planner to PROJECTWORKMANAGEMENT.

Administrator usługi Office 365 może chcieć kontrolować, którzy użytkownicy mogą tworzyć grupy usługi Office 365 w ramach dzierżawy, i zezwalać na tworzenie grup usługi Office 365 jedynie określonym użytkownikom, którzy korzystają z konkretnych usług Office 365 (takich jak usługa Microsoft Planner) wymagających tworzenia grup.

Kontrolowanie, kto może tworzyć Grupy usługi Office 365, stanowi także dodatkowe zabezpieczenie dzięki ograniczeniu użycia usługi Microsoft Planner przez nielicencjonowanych użytkowników. Choć usunięcie licencji użytkownika usługi Office 365 spowoduje, że dany użytkownik nie będzie już widzieć kafelka usługi Microsoft Planner, to osoba ta nadal będzie mieć możliwość uzyskiwania dostępu do usługi Microsoft Planner za pomocą adresu URL (tasks.office.com). Wyłączenie funkcji pozwalającej tworzyć Grupy usługi Office 365 stanowi dodatkowe ograniczenie możliwości używania usługi Microsoft Planner, ponieważ oznacza także brak możliwości tworzenia planów.

Administratorzy mogą to kontrolować przy użyciu programu PowerShell usługi Azure Active Directory (AD). Te polecenia cmdlet umożliwiają następujące operacje:

  1. Wyłączenie możliwości tworzenia grup dla wszystkich użytkowników w dzierżawie, a następnie

  2. Zezwolenie określonym użytkownikom (np. wszystkim użytkownikom usługi Planner) na tworzenie grup w przypadku, gdy możliwość tworzenia grup jest wyłączona

Ważne : Wyłączenie możliwości tworzenia grup w całej dzierżawie będzie dotyczyć również użytkowników innych usług Office 365, np. Exchange Online, które wymagają tworzenia grup. Podczas konfiguracji tego ustawienia weź pod uwagę wszystkich użytkowników potrzebujących możliwości tworzenia grup.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie tworzeniem grup usługi Office 365 na potrzeby usługi Microsoft Planner.

Jeśli chcesz, aby powiadomienia e-mail pochodziły z niestandardowej domeny poczty e-mail, wykonaj czynności opisane w artykule Obsługa wielu domen na potrzeby grup usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów.

Jeśli konto w usłudze Office 365 Planner Preview zostało utworzone przy użyciu kodu promocyjnego, możesz otrzymać wiadomość e-mail informującą o tym, że Twoja wersja Preview wygaśnie, a usługa Planner zostanie wyłączona i usunięta. Nie stanie się tak, jeśli zarejestrowano się w planie usługi Office 365 obejmującym usługę Planner. Jeśli usługa Planner stanowi część Twojej subskrypcji usługi Office 365, nie wpłynie to na Twoją dzierżawę i dane użytkownika.

Tę wiadomość e-mail dotyczącą wygaśnięcia usługi Planner Preview możesz zignorować, jeśli korzystasz z usługi Office 365 Enterprise (E1, E3, E4 i E5), Office 365 Education (E1, E3, E4 i E5), Office 365 Business Essentials bądź Office 365 Business Premium. Wszystkie te plany obejmują usługę Office 365 Planner.

Jeśli nie korzystasz z planu usługi Office 365 uwzględniającego usługę Planner, możesz zasubskrybować odpowiednią usługę przed datą wygaśnięcia, a Twoje dane pozostaną nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten wpis na blogu pomocy technicznej dla usługi Office 365 Planner.

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Planner w środowisku hybrydowym, w którym użytkownicy mogą korzystać ze skrzynek pocztowych usługi Exchange Online lub skrzynek lokalnych, miej na uwadze następujące kwestie:

  • Wszystkie funkcje usługi Planner są dostępne dla użytkowników posiadających skrzynki pocztowe usługi Exchange Online

  • W przypadku użytkowników usługi Planner niemających skrzynek pocztowych usługi Exchange Online mogą wystąpić następujące problemy:

    • Problemy z wyświetlaniem lub dodawaniem przez użytkowników komentarzy do zadania.

    • Problemy z wyświetlaniem przez użytkowników ulubionych planów w usłudze Planner.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł z bazy wiedzy numer 3169632.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×