Microsoft Office Communicator 2007 Informacje o wersji

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2007

W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące aktualnej wersji programu Microsoft® Office Communicator 2007. Można w nim znaleźć informacje dotyczące znanych problemów z programem Office Communicator 2007.

W tym artykule

Artykuły bazy wiedzy Knowledge Base (KB) dotyczące znanych problemów

Informacje o wersji

Początek strony

Artykuły bazy wiedzy Knowledge Base (KB) dotyczące znanych problemów

Początek strony

Informacje o wersji

Ten dokument zawiera ważne informacje, które należy znać przed wdrożeniem i rozpoczęciem używania programu klienckiego Office Communicator 2007.

Zagadnienia, których dotyczą te informacje

Połączenia audio

Wideokonferencje

Konfigurowanie ustawień audio i wideo

Historia konwersacji

Obiekt wpisu kontroli dostępu (ACE) publicznego Internetu

Integracja z pakietem Office

Integracja aplikacji

Instalacja

Pakiet MUI (Multilingual User Interface)

Obsługa języka

Współpraca z programem Communicator 2005

Współpraca z programem Windows Messenger 5.1

Współpraca z programem Windows Live Messenger

Połączenia audio

Program Office Communicator nie może nawiązywać połączeń VoIP z zewnętrznymi użytkownikami po połączeniu za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

PROBLEM:     Jeśli użytkownik ma skonfigurowany zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny serwer SIP i zarejestruje się do programu Office Communicator z domu, nie używając wirtualnej sieci prywatnej (VPN), a następnie połączy się za pośrednictwem sieci VPN, program Office Communicator automatycznie wyrejestrowuje i ponownie rejestruje użytkownika. W tym stanie użytkownik nie może nawiązywać połączeń VoIP, ponieważ nie można rozwiązać w pełni kwalifikowanej nazwy domeny Media Relay (FQDN).
ROZWIĄZANIE:     Jedynym znanym rozwiązaniem jest ręczne wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie się z ponownym podaniem poświadczeń.

Program Office Communicator może nie być w stanie odpowiedzieć pewnym typom systemów IVR poprzez naciśnięcia klawiszy generujących sygnały DTMF, jeśli osoba, z którą nawiązano połączenie, określiła ustawienia przekazywania połączeń

PROBLEM:     Jeśli użytkownik łączy się z innym użytkownikiem, który określił ustawienia przekazywania połączeń programu Office Communicator w taki sposób, aby połączenia były natychmiast przełączane, a nieodebrane połączenia były przekierowywane do systemu IVR oczekującego danych tonowych (czyli sygnałów DTMF), program Communicator nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ jest obsługiwany jedynie kierunek przychodzący (czyli nie ma nośnika zdolnego przekazać sygnały DTMF). Osoba dzwoniąca może usłyszeć monit systemu IVR o dane wejściowe, ale naciśnięcie klawisz 1 lub 2 w celu wybrania opcji nie powoduje wysłanie jakichkolwiek danych. W tym stanie w oknie konwersacji programu Communicator będzie cały czas widoczny tekst „Nawiązywanie połączenia <nazwa_użytkownika>...”
ROZWIĄZANIE:     Ten problem może wystąpić w kilku zaledwie systemach IVR. W niektórych wypadkach wystarczy poczekać na pełne połączenie (tzn. na zmianę statusu w oknie konwersacji z „Nawiązywanie połączenia <nazw_użytkownika>...,” na „Łączenie <nazwa_użytkownika>...", w celu wyświetlenia formantów sterowania połączeniami) przed naciśnięciem przycisków generujących sygnały DTMF. W niektórych wypadkach nie ma obejścia. Osoba nawiązująca połączenie nigdy nie osiąga stanu „połączono”.

Kontakty zablokowane mogą się z Tobą kontaktować, jeśli zostaną przełączone przez inny kontakt

PROBLEM:     Jeśli Andrzej ustawi Fredowi poziom dostępu Zablokowany, Fred nie może się bezpośrednio kontaktować z Andrzejem. Jeśli jednak Fred skontaktuje się z Sarą, a Sara przełączy Freda do Andrzeja, program Communicator nie zablokuje przełączenia, nawet jeśli Andrzej ustawił stan Freda na Zablokowany.
ROZWIĄZANIE:     Obecnie nie ma rozwiązania tego problemu.

Powrót do początku

Wideokonferencje

Dołączenie do wideokonferencji powoduje automatyczne włączenie strumienia wideo

PROBLEM:     Alert zaproszenia do wideokonferencji wskazuje, że kontakt zaprasza użytkownika do połączenia konferencyjnego, ale nie określa, czy jest to konferencja audio czy wideokonferencja. Użytkownik może się dołączyć do konferencji, nie zdając sobie sprawy, że jest to wideokonferencja i że będzie przesyłany strumień wideo z jego kamery internetowej.
ROZWIĄZANIE:     Użytkownik może zakryć kamerę lub odwrócić ją od siebie, gdy nie jest używana. Może też, gdy zostanie okienko wideo, sygnalizujące że będzie przesyłany strumień wideo, nacisnąć przycisk Wstrzymaj, aby zatrzymać wychodzący strumień wideo.

Powrót do początku

Konfigurowanie ustawień audio i wideo

W programie Communicator nie można odtworzyć niestandardowego pliku dźwiękowego

PROBLEM:     Alert zaproszenia do wideokonferencji wskazuje, że kontakt zaprasza użytkownika do połączenia konferencyjnego, ale nie określa, czy jest to konferencja audio czy wideokonferencja. Użytkownik może się dołączyć do konferencji, nie zdając sobie sprawy, że jest to wideokonferencja i że będzie przesyłany strumień wideo z jego kamery internetowej.
ROZWIĄZANIE:     Użytkownik może zakryć kamerę lub odwrócić ją od siebie, gdy nie jest używana. Może też, gdy zostanie okienko wideo, sygnalizujące że będzie przesyłany strumień wideo, nacisnąć przycisk Wstrzymaj, aby zatrzymać wychodzący strumień wideo.

Dane HID (Human Interface Device) nie są aktualizowane, gdy użytkownik odłączy i ponownie podłączy urządzenie w krótkim odstępie czasu

PROBLEM:     Jeśli użytkownik odłączy i ponownie podłączy urządzenie (HID) w krótkim odstępie czasu, rzędu od jednej do trzech sekund, w urządzeniu nie będzie miała miejsca aktualizacja tonu wybierania ani diod LED.
ROZWIĄZANIE:     Poczekaj 10 sekund przed ponownym podłączeniem urządzenia.

Zmiany domyślnego urządzenia dźwiękowego w trakcie działania programu Communicator wymagają ponownego uruchomienia programu

PROBLEM:    Jeśli użytkownik zmieni domyślne urządzenie dźwiękowe za pomocą Panelu sterowania systemu Windows w trakcie działania programu Communicator, zmiana nie zacznie obowiązywać, dopóki użytkownik nie zamknie programu Communicator i ponownie go nie uruchomi.
ROZWIĄZANIE:     Zamknij program Communicator i ponownie go uruchom.

Wykrywanie urządzenia audio lub wideo w systemie Windows Vista kończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik podłączy urządzenie do innego portu USB

PROBLEM:    Jeśli użytkownik wybierze urządzenie jako preferowane urządzenie audio lub wideo do konwersacji prowadzonych za pomocą programu Communicator, a następnie odłączy to urządzenie i podłączy je do innego portu USB, program Communicator może go nie rozpoznać, ponieważ system Windows nadaje mu inną nazwę. Ten problem występuje jedynie w systemie Windows Vista®.
ROZWIĄZANIE:     Użytkownik może ponownie podłączyć urządzenie do portu, do którego było połączone uprzednio.

Znane problemy z mediami na konkretnym urządzeniu

PROBLEM:    Może wystąpić pogorszenie jakości mediów spowodowane znanymi problemami z niektórymi urządzeniami sprzętowymi.
ROZWIĄZANIE:     Zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać listę znanych problemów występujących na konkretnych urządzeniach.

Kamera internetowa przestaje działać na początku połączenia wideo na komputerze z systemem Windows Vista

PROBLEM:    W wypadku niektórych komputerów przenośnych i monitorów mających wbudowane kamery internetowe, jeśli na komputerze działa system Windows Vista, kamera internetowa może wyświetlać puste wyjście na początku połączenia. Przyczyną jest błąd w sterowniku klasy USB Video systemu Windows Vista.
ROZWIĄZANIE:     Użytkownicy mogą pobrać poprawkę, aby rozwiązać ten problem. Aby uzyskać informacje na temat poprawki, zobacz Artykuł bazy wiedzy Knowledge Base o numerze 931812. Po zastosowaniu tej poprawki kamera internetowa będzie się uruchamiać normalnie. W niektórych sytuacjach użytkownik może zauważyć opóźnienie o długości do 5 sekund podczas którego interfejs użytkownika nie będzie odpowiadać, ale kamera internetowa powinna działać normalnie, gdy upłynie czas opóźnienia.

Należy określić wartości kluczy rejestru, aby nawiązywać dwustronne połączenia wideo za pomocą kamery internetowej obsługującej tryb VGA

PROBLEM:    Aby nawiązywać dwustronne połączenia wideo za pomocą kamery internetowej obsługującej tryb VGA, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą mieść ustawione odpowiednie wartości kluczy rejestru na komputerze.
ROZWIĄZANIE:     Aby włączyć wideo jakości VGA w dwustronnym połączeniu wideo, użytkownicy muszą:

 1. Używać komputera co najmniej dwurdzeniowego. Na słabszych komputerach użytkownicy mogą zaobserwować problemy z wydajnością, na przykład słabą jakość dźwięku.

 2. Podłączyć do komputera kamerę obsługującą tryb VGA, taką jak Microsoft LifeCam NX6000.

 3. Ustawić następujące klucze rejestru zarówno na komputerze nadawcy, jak i odbiorcy połączenia wideo.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Gdy obie strony ustawią klucze rejestru, muszą ponownie uruchomić program Communicator.

Uwaga: Tryb VGA jest włączony jedynie w dwustronnych połączeniach wideo, a nie w wideokonferencjach z udziałem wielu użytkowników. Gdy zostanie włączony tryb VGA, nie będzie możliwa współpraca z jakimkolwiek klientem programu Live Communications Server 2005.

Powrót do początku

Historia konwersacji

Emotikony nie są zapisywane, gdy program Communicator archiwizuje historię konserwacji sesji wiadomości błyskawicznych programu Outlook

PROBLEM:    Emotikony używane w sesji wiadomości błyskawicznych nie pojawiają się w zarchiwizowanych wiadomościach historii konwersacji w folderze Historia konwersacji programu Outlook.
ROZWIĄZANIE:     Obecnie nie ma rozwiązania tego problemu.

Element historii konwersacji dla konwersacji zaplanowanej w programie Outlook zawiera nadawcę i odbiorców określonych jako Nieznany

PROBLEM:    Podczas dołączania do konferencji zaplanowanej w programie Outlook, nazwy użytkowników nie są zapisywane po zakończeniu konwersacji i zapisaniu jej w programie Outlook.
ROZWIĄZANIE:     Obecnie nie ma rozwiązania tego problemu.

Powrót do początku

Obiekt wpisu kontroli dostępu (ACE) publicznego Internetu

Użytkownicy uaktualniający program Office Communicator Public Beta, którzy nie przenieśli obiektu wpisu kontroli dostępu (ACE) publicznego Internetu z kontenera Blocked, powinni usunąć Obiekt wpisu kontroli dostępu (ACE) publicznego Internetu

PROBLEM:    Program Office Communicator 2007 (w wersji Public Beta) domyślnie miał obiekt ACE w kontenerze Blocked. Jeśli nie został ręcznie usunięty od tamtego czasu, będzie wciąż istnieć w programie Office Communicator 2007 w wersji RTM.
ROZWIĄZANIE:    Jeśli użytkownicy chcą otrzymywać powiadomienia od publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, gdy te kontakty dodają ich do swoich list kontaktów, muszą usunąć obiekt wpisu kontroli dostępu (ACE) publicznego Internetu z kontenera Blocked. To umożliwi im odbieranie powiadomień od publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych.

Powrót do początku

Integracja z pakietem Office

Elementy poczty głosowej oraz nieodebranych konwersacji nie pojawiają się, a wskaźnik wiadomości oczekującej nie jest aktualizowany, gdy program Outlook 2007 jest uruchomiony w trybie buforowanym.

PROBLEM:    Wskaźnik wiadomości oczekującej w oknie programu Office Communicator nie jest aktualizowany w pewnych sytuacjach, gdy użytkownik, który uruchomił program Outlook 2007 w trybie buforowanym, otrzyma nowy element poczty głosowej lub nieodebranej konwersacji. Zdarzało się także, gdy użytkownicy uruchamiali program Outlook 2007 w trybie buforowanym, że występowały elementy poczty głosowej lub nieodebranych połączeń, które nie pojawiały się w folderach Poczta głosowa i Nieodebrane konwersacje programu Outlook. ROZWIĄZANIE:    Jeśli w folderze Poczta głosowa lub Nieodebrane konwersacje programu Office Outlook 2007 znajduje się element, można włączyć funkcję sygnalizującą oczekującą wiadomość, rozwijając węzeł Folder wyszukiwania w programie Outlook 2007, klikając odpowiedni folder wyszukiwania, Nieodebrane konwersacje lub Poczta głosowa, następnie zaznaczając element w jednym z folderów i oznaczając go jako przeczytany lub nieprzeczytany. Jeśli w folderach Nieodebrane konwersacje lub Poczta głosowa nie ma elementów, nie ma obecnie obejścia tego problemu. Zespół programu Office Communicator współpracuje z zespołem pakietu Office Outlook nad poprawką.

Program Office Communicator nie może otworzyć notatki programu OneNote dla konwersacji po dodaniu grafiki do notatki.

PROBLEM:    Program Office Communicator nie może otworzyć notatki programu Microsoft® Office OneNote™ dla konwersacji po dodaniu grafiki do notatki.
ROZWIĄZANIE:    Nie dodawaj obrazów do plików programu OneNote połączonych z konwersacjami programu Office Communicator.

Obecność programu Office Communicator nie jest wyświetlana w programie Office Outlook lub SharePoint

PROBLEM:    Obecność programu Office Communicator nie jest wyświetlana w programie Office Outlook lub Office SharePoint.
ROZWIĄZANIE:    Ustaw następujące klucze rejestru, aby program Communicator stał się domyślną aplikacją obecności w aplikacjach pakietu Office.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Nieaktualna obecność w programie Office Outlook

PROBLEM:    Gdy użytkownik się wyrejestruje z programu Office Communicator, kontakty na liście kontaktów programu Communicator mogą mieć nieaktualne informacje o obecności.
ROZWIĄZANIE:    Uruchom ponownie program Office Communicator lub Office Outlook.

Brak obecności w programie Office Outlook

PROBLEM:    Gdy użytkownik się wyrejestruje z programu Office Communicator, kontakty na liście kontaktów programu Communicator mogą mieć nieaktualne informacje o obecności.
ROZWIĄZANIE:    Jeśli użytkownik zamknie program Office Communicator i będzie nawigować między wiadomościami e-mail w programie Outlook w czasie, gdy program Communicator jest zamykany, program Outlook może rozłączyć się z programem Communicator i nie wyświetlić żadnej obecności, nawet wtedy, gdy program Communicator zostanie ponownie uruchomiony.

Obecność nieznana dla niektórych kontaktów w programie Office Outlook

PROBLEM:    Jeśli wprowadzonego do wiadomości e-mail programu Outlook adresu e-mail użytkownika, nie można rozwinąć w adres SIP w książce adresowej programu Outlook lub za pośrednictwem programu Office Communicator, nie można uzyskać informacji o obecności dla tego użytkownika.
ROZWIĄZANIE:    Ustaw klucz rejestru SetOnlineStatusLevel, aby umożliwić programowi Outlook nawiązywanie połączeń z programem Microsoft Exchange, aby pomóc w rozwiązywaniu adresu SIP dla użytkowników. Ustawienie tego klucza może być szczególnie przydatne, gdy adres programu Exchange użytkownika (x400/X500) znajduje się w wiadomości e-mail.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Powrót do początku

Integracja aplikacji

Punkty wejścia usługi Live Meeting nie pojawiają się w interfejsie użytkownika programu Office Communicator po zainstalowaniu konsoli usługi Live Meeting

PROBLEM:    Po zainstalowaniu konsoli usługi Live Meeting menu Udostępniaj informacje za pomocą usługi Live Meeting oraz Spotkanie teraz za pomocą usługi Live Meeting nie pojawiają się w interfejsie użytkownika programu Office Communicator. Elementy menu powinny pojawić się w menu skrótów programu Communicator, gdy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy kontakt na liście kontaktów. Menu usługi Live Meeting powinny także być dostępne za pośrednictwem przycisku Opcje okna Konwersacja programu Communicator. Instalacja konsoli usługi Live Meeting zapisuje klucze rejestru przejścia programu Office Communicator w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Gdy konsola usługi Live Meeting jest instalowana z uprawnieniami użytkownika, klucze rejestru przejścia programu Office Communicator nie są zapisywane w rejestrze. Użytkownik nie będzie mógł przejść do serwera Live Meeting ani do spotkań usługi Live Meeting, ani też otrzymywać zaproszeń usługi Live Meeting Service wysyłanych za pośrednictwem programu Communicator. Jeśli dodatkowo użytkownik lub administrator nie skonfiguruje kont serwera lub usługi Live Meeting, menu usługi Live Meeting nie będą się pojawiać w interfejsie użytkownika programu Communicator. Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczy rejestru współużytkowanych przez program Office Communicator oraz usługę Office Live Meeting, zobacz Dodatek C „Podręcznik wdrażania klienta programu Microsoft Office Live Meeting 2007 na serwerze Office Communications Server 2007”.
ROZWIĄZANIE:    Użytkownik lub administrator muszą zainstalować konsolę usługi Live Meeting z uprawnieniami administratora. W wypadku systemu Windows Vista użytkownik lub administrator muszą zainstalować usługę Live Meeting działającą jako administrator w trybie zatwierdzania przez administratora. Po zainstalowaniu konsoli usługi Live Meeting użytkownik lub administrator muszą skonfigurować konta użytkownika usługi Live Meeting. Aby skonfigurować usługę Live Meeting za pomocą klienta usługi Live Meeting, uruchom usługę Live Meeting, kliknij strzałkę w dół na pasku tytułu usługi Live Meeting, kliknij polecenie Otwórz konta użytkowników, w oknie dialogowym Konta użytkowników określ wymagane informacje, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie. Jako alternatywne rozwiązanie administrator może ustawić klucze rejestru. Zanim punkty wejścia usługi Live Meeting pojawią się w interfejsie użytkownika programu Office Communicator, użytkownik musi się wyrejestrować z programu Communicator, a następnie ponownie się zarejestrować. W tym celu użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę programu Communicator w zasobniku systemowym, a następnie kliknąć polecenie Zakończ, uruchomić ponownie program Communicator, a następnie ponownie zarejestrować się w programie Communicator. Aby sprawdzić, czy menu usługi Live Meeting są dostępne, użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy kontakt na liście kontaktów. W zależności od ustawień skonfigurowanych w kluczach rejestru lub w oknie dialogowym Konta użytkowników usługi Live Meeting powinny się pojawić polecenia Udostępniaj informacje za pomocą usługi Live Meeting oraz Spotkanie teraz za pomocą usługi Live Meeting.

Zaproszenia usługi Live Meeting wysyłane przez program Communicator 2005 są ignorowane przez program Communicator 2007

PROBLEM:    Jeśli użytkownik programu Communicator 2005 wysyła zaproszenie do udostępniania aplikacji przeznaczone dla usługi lub serwera Live Meeting 2005, użytkownik programu Communicator 2007 ujrzy zaproszenie przypominające zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Użytkownik programu Communicator 2005 nie otrzyma błędu, że użytkownik programu Communicator 2007 nie może się dołączyć do konferencji i upłynie limit czasu zaproszenie. Użytkownik programu Communicator 2007 nigdy nie zobaczy zaproszenia do konferencji.
ROZWIĄZANIE:    Program Communicator 2007 nie obsługuje zawartości zaproszenia programu Communicator 2005 do udostępniania aplikacji. Aktualnie nie ma rozwiązania.

Witryna programu SharePoint nie wyświetla wskaźnika obecności obok nazwy użytkownika

PROBLEM:    Użytkownik programu Office Communicator, którego nazwa pojawia się na witrynie programu Windows SharePoint Server 3.0 (na przykład jako właściciela dokumentu) może nie mieć wskaźnika obecności obok swojej nazwy w witrynie programu SharePoint. Taka sytuacja jest na ogół spowodowana błędnym lub brakującym adresem SIP określonym dla użytkownika w programie SharePoint.
ROZWIĄZANIE:    Zarówno użytkownik, jak i administrator witryny programu SharePoint mogą poprawić błędny lub brakujący adres SIP w programie SharePoint, klikając nazwę użytkownika w celu otwarcia jego profilu, klikając opcję Edytuj element, wpisując poprawny adres SIP, a następnie klikając przycisk OK.

Powrót do początku

Instalacja

Program Communicator nie może anulować instalacji

PROBLEM:    Jeśli podczas instalacji programu Office Communicator użytkownik podejmie próbę anulowania instalacji po ujrzeniu komunikatu „Zapisywanie wartości rejestru systemowego”, wydaje się, że program Communicator anulował instalację i wyświetla komunikat „Instalacja produktu Microsoft Office Communicator nie została pomyślnie ukończona”. Wprawdzie wydaje się, że program Communicator anulował instalację, jednak nie została anulowana.
ROZWIĄZANIE:    Aktualnie nie ma rozwiązania.

Powrót do początku

Pakiet MUI (Multilingual User Interface)

Pakiet MUI nie działa, jeśli zostanie zainstalowany w innym folderze niż program Communicator

PROBLEM:    Jeśli pakiet MUI Pack i program Communicator nie są zainstalowane w tym samym folderze, pakiet MUI nie będzie działać.
ROZWIĄZANIE:    Upewnij się, że pakiet MUI i program Communicator są zainstalowane w tym samym folderze.

Powrót do początku

Obsługa języka

Wymagana obsługa dodatkowego języka dla języków o skomplikowanej pisowni i języków z pisownią od prawej do lewej

PROBLEM:    Problemy mogą wystąpić, jeśli użytkownicy zainstalują wersję programu Communicator zlokalizowaną na języki takie jak arabski, hebrajski, hinduski, tajski lub zainstalują pakiet MUI, a system operacyjny nie obsługuje języków o skomplikowanej pisowni i języków z pisownią od prawej do lewej.
ROZWIĄZANIE:    Użytkownicy mogą zainstalować pliki obsługi dodatkowych języków, otwierając Panel sterowania, klikając aplet Opcje regionalne i językowe, klikając kartę Języki i zaznaczając pole wyboru Zainstaluj pliki dla języków o złożonej pisowni i języków z pisownią od prawej do lewej.

Powrót do początku

Współpraca z programem Communicator 2005

PROBLEM:    Istnieją następujące problemy ze współpracą między programami klienckimi Office Communicator 2005 oraz Office Communicator 2007.

 • Udostępnianie aplikacji za pomocą programu NetMeeting nie jest już dostępne w programie Office Communicator 2007. Jeśli użytkownik programu 2005 wyśle zaproszenie do udostępnienia aplikacji do użytkownika programu Communicator 2007, zaproszenie nie zostanie dostarczone temu użytkownikowi.

 • Udostępnianie aplikacji za pomocą programu NetMeeting nie jest już dostępne w programie Office Communicator 2007. Jeśli użytkownik programu 2005 wyśle zaproszenie do udostępnienia aplikacji do użytkownika programu Communicator 2007, zaproszenie nie zostanie dostarczone temu użytkownikowi.

 • Przekazywanie kontaktów na karcie przy użyciu poleceń GET/POST protokołu HTTP nie jest już obsługiwane. Za pomocą programu Office Communicator 2007 deweloperzy mogą przekazywać informacje kontekstowe do karty, uruchamiając skrypt na tej karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych kart, zobacz Podręcznik wdrażania programu Microsoft Office Communicator 2007 w wersji Public Beta.

 • Rozbudowane stany obecności w programie Microsoft Office Communicator 2007 nie są widoczne w programach klienckich Office Communicator 2005.

 • Przekazywanie oparte na lokalizacji nie jest już dostępne w programie Office Communicator 2007.

 • Strumień wideo jest przejściowo zatrzymywany podczas połączeń audio/wideo między programami Office Communicator 2005 i Office Communicator 2007.

 • Gdy użytkownik programu Office Communicator 2005 inicjuje połączenie z numerem korporacyjnego systemu komunikacji głosowej w programie Office Communicator 2007, użytkownik programu Office Communicator 2007 nie może do połączenia dodać strumienia wideo.

 • Dodawanie i usuwanie trybów audio/wideo nie jest obsługiwane w połączeniu programu klienckiego Communicator 2007 z programem klienckim Communicator 2005, jeśli poziom szyfrowania programu klienckiego Communicator 2005 jest ustawiony jako „required” (wymagane) lub „reject” (odrzuć) przez zasady domeny.

 • Gdy użytkownik programu Communicator 2007 prowadzi konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych z użytkownikiem programu Communicator 2005, program kliencki 2007 dodaje tego użytkownika do listy Ostatnie kontakty. W efekcie użytkownik programu klienckiego 2005 widzi alert sygnalizujący, że został dodany do listy kontaktów programu klienckiego Communicator 2007. W rzeczywistości użytkownik został dodany jedynie do listy Ostatnie kontakty, a nie do listy kontaktów. Aktualnie użytkownik programu klienckiego Communicator 2005 nie ma możliwości rozróżnienia alertów generowanych przy dodawaniu go do listy Ostatnich kontaktów i generowanych przy dodawaniu go do listy kontaktów.


ROZWIĄZANIE:    Aktualnie nie ma rozwiązania.

Powrót do początku

Współpraca z programem Windows Messenger 5.1

Ograniczenia

PROBLEM:    Rozbudowane stany obecności w programie Microsoft Office Communicator 2007 nie są obsługiwane w programie Windows Messenger 5.1
ROZWIĄZANIE:    Aktualnie nie ma rozwiązania.

Powrót do początku

Współpraca z programem Windows Live Messenger

Ograniczenia

PROBLEM:     Usługa Windows Live nie obsługuje uczestnictwa użytkownika programu Windows Live Messenger w konferencji programu Office Communicator 2007.
ROZWIĄZANIE:    Planuje się dodanie obsługi tej funkcji do usługi Windows Live w przyszłości.

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×