Mapa projektu — plan zarządzania projektem

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Mapa projektu może pomóc jak najlepiej wykorzystać Microsoft Office Project 2007 i wykonywania celów projektu przy użyciu akceptowanych standardów i wskazówki stosowana metodologia zarządzania projektami.

Uwaga: Nawet jeśli korzystasz z metod adaptacyjne zarządzanie projektami, nadal można cele zawarte w planie projektu ułatwiają zarządzanie projektu do pomyślnego zakończenia.

Mapa projektu zawiera trzy fazy cyklu życia projektu: Tworzenie planu, śledzenie i zarządzanie projektem i zamykanie projektu. Zapoznaj się z tym mapy drogowej do zarządzania projektami z kategoriami cele w każdej z tych faz.

Porada: Kliknij poniższe łącza, aby wyświetlić działań związanych z zarządzaniem ogólne projektu, a następnie kliknij elementy cel szczegółowe informacje o wykonywaniu każdej cel w Office Project 2007.

Kompas i mapa drogowa

Tworzenie planu

Definiowanie projektu

Przed rozpoczęciem konstruowania projektu, musisz zdecydować, co to jest dokładnie projektu, co to jest jego zakres i główny cel projektu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Zainicjowanie projektu

Planowania projektu, fazy projektów, które będzie trwać przez dłuższy czas lub obejmują wiele osób należy zdefiniować celów, założeń i ograniczeń projektu.

Rozpoczęcie pracy nad planem projektu

Po zakończeniu planowania wstępnego, można utworzyć pliku projektu, wprowadzić wstępne dane projektu i dołączyć planowania dokumentów do pliku.

Zdefiniowanie elementów dostarczanych projektu

Po ustaleniu celów projektu należy zdefiniować rzeczywisty produkt lub usługę spełniające te cele.

Plan działań związanych z projektem

Po zdefiniowaniu co projektu jest, aby upewnić się, że projekt się pomyślnie, Poznaj podstawowe czynności związane z nim. Wiele projektów kończą się niepowodzeniem, ponieważ Menedżer projektu nie należy rozważyć, odpowiednio, wcześnie pełnego zakresu pracy wymaganego przy tworzeniu projektu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Definiowanie faz i zadań

Po określeniu pracy związanej z projektem, można zorganizować ją w punkty kontrolne, faz i zadań i wprowadzić w planie projektu.

Pokazanie organizacji projektu

Po konspektu zadań, możesz wyświetlić strukturę projektu przy użyciu wbudowanych lub niestandardowych kodów struktury podziału (SPP) lub kodów konspektu.

Szacowanie czasu trwania zadań

Project 2007 można obliczać rzeczywisty harmonogram dla Ciebie często wyłącznie na podstawie czasu trwania zadań i współzależności zadań, które należy wprowadzić.

Utworzenie harmonogramu zadań projektu

Po wprowadzeniu czasu trwania zadań nadszedł czas na adres jak te zadania są powiązane ze sobą i z określonymi datami.

Tworzenie relacji między projektami

Tworząc współzależności między zadaniami w różnych projektach, możesz oszacować wpływ zmian i czynności wykonywanych w jednym projekcie na innych projektów.

Planowanie i zaopatrzenie zasobów

Na tym etapie procesu planowania projektu określono już jego zakres, ustalono listę zadań oraz oszacowano czasy ich trwania.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Szacowanie zapotrzebowania na zasoby

Już zidentyfikowania zakresu projektu, w tym konfigurowania listy zadań i szacowanie czasu trwania zadań. Można skorzystać z tych informacji, można wprowadzać wstępny szacuje określenie wymagań, a następnie uruchom procesami personelu i zamówienia umożliwia uzyskanie zasoby, które są potrzebne.

Utworzenie zespołu projektu

Wszystkich zasobów zostały określone, zatwierdzone i zamówionych. Teraz można utworzyć zespół, wprowadzając informacje o zasobach do planu projektu.

Współużytkowanie zasobów między projektami

Project 2007 ułatwia współużytkowanie zasobów w wielu projektach, w których będzie można użyć osoby, materiałów lub sprzętu.

Przydzielanie zasobów do zadań

Teraz, gdy informacje o zasobie zostały wprowadzone do projektu, możesz przydzielanie zasobów do określonego zadania, które można skonfigurować jako praca w projekcie.

Planowanie kosztów projektu

Bez pełne zrozumienie istoty koszty są w projekcie, projektu można szybko zakończyć się niepowodzeniem i stać się niedochodowy. Koszty obejmują wszystkie zasoby, które są wymagane do przeprowadzenia projektu, włączając osoby i sprzęt, które wykonują pracę, a także materiały zużyte jako pracy.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Szacowanie kosztów

Szacowanie kosztów jest procesu tworzenia przybliżonego kosztów zasobów lub zadań wymagane do ukończenia działań związanych z projektem.

Definiowanie informacji koszt budżetowy i według planu bazowego

Po wprowadzeniu stawek kosztów można zapisać je jako budżetu, przed rozpoczęciem śledzenia planu i zarządzania nim. Ponadto można dołączyć ważnych uwag dotyczących budżetu decyzji, udostępnić informacje budżetowe innym osobom lub przesyłaniem informacji w innych formatach plików.

Przygotowanie do zarządzania kosztami

Po ustaleniu kosztów, można tworzyć niezbędnych przygotowań do śledzenia i zarządzania nimi, aby upewnić się, że projekt jest utrzymany w ramach budżetu. Można określić datę rozpoczęcia roku obrachunkowego, kontrolować opcje obliczania i określanie, kiedy koszty są płatnych.

Planowanie pod kątem jakości i czynniki ryzyka

Jakość ma kluczowe znaczenie, ponieważ ma bezpośredni wpływ na klientów lub użytkowników. Brak planu zarządzania ryzykiem może mieć natomiast nieoczekiwany negatywny wpływ na projekt.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Planowanie zorientowane na jakość

Przed rozpoczęciem projektu identyfikowanie normy jakości, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

Zidentyfikowanie i zaplanowanie ryzyka

Identyfikowanie, planowanie i ograniczanie zagrożeń w różnych porze projektu może pomóc w celu zachowania zgodności z projektu zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.

Planowanie komunikacji i zabezpieczeń

Komunikacja i dotyczące jej zabezpieczenia to krytyczne aspekty tworzenia dobrze współpracującego zespołu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Ustalanie metod przekazywania informacji o projekcie

Skonfiguruj metodę komunikowania się z zespołem projektu i aktualizowanie projektu.

Pomoc w ochronie informacji o projekcie

Microsoft Office Project Server 2007 i Project 2007 oferują funkcje podstawowe zabezpieczeń, które pomagają w ochronie informacji projektu przed nieautoryzowanym dostępem.

Optymalizowanie planu projektu

Po rozpoczęciu realizacji projektu może być konieczne sprawdzanie jego przebiegu oraz wprowadzanie poprawek w zadaniach, zasobach oraz kosztach.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Optymalizowanie planu projektu w celu dotrzymania daty zakończenia

Po utworzeniu planu projektu można go uważnie przejrzeć i wprowadzić poprawki zapewniające dotrzymanie daty zakończenia projektu według harmonogramu.

Optymalizowanie planu projektu zorientowane na zasoby

Po utworzeniu planu projektu należy przejrzeć alokacje zasobów i zoptymalizować ich obciążenie.

Optymalizowanie planu projektu w celu dotrzymania założeń budżetu

Przejrzyj koszty planowane w planie projektu ukończone, aby upewnić się, że pozostały w ramach budżetu.

Drukowanie i rozpowszechnianie informacji o projekcie

Aby zapewnić zapewnić udziałowcom i członkom zespołu dostęp do bieżących informacji o postępach w projekcie, można można utworzyć dla nich widoki i raporty drukowane lub w trybie online.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Drukowanie informacji o projekcie

Po projekt jest planowany, może być do dystrybucji drukowanej najnowsze informacje o projekcie udziałowcom lub członkom zespołu.

Rozpowszechnianie informacji o projekcie w trybie online

Należy rozpowszechnić najnowsze informacje projektu w trybie online przez tworzenie raportów dla udziałowców i członków zespołu.

Śledzenie projektu i zarządzanie nim

Śledzenie postępu

Zaznacz elementy, które chcesz śledzić i wybierz metodę śledzenia, a następnie Rozpocznij monitorowanie postępu projektu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Konfigurowanie projektu do śledzenia

Mimo że Project 2007 ułatwia śledzenie, istnieje kilka czynności do wykonania, zanim będzie można rozpocząć śledzenie postępu wykonania projektu.

Rejestrowanie postępu i reagowanie na aktualizacje

Po wybraniu elementy, które chcesz śledzić i metody śledzenia można rozpocząć śledzenie tych elementów.

Zarządzanie harmonogramem

Projektem można zarządzać, określając problemy, wprowadzając poprawki do harmonogramu i tworząc raporty o postępie projektu dla udziałowców i członków zespołu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Identyfikowanie problemów z harmonogramem

W trakcie śledzenia rzeczywistego postępu zadań można przeglądać harmonogram i identyfikować problemy lub potencjalne problemy z harmonogramami zadań.

Umieszczanie zadań, faz lub projektu z harmonogramem

Gdy zostaną zidentyfikowane problemy dotyczące harmonogramu, można skorzystać z rozmaitych strategii zarządzania harmonogramem projektu.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami przez śledzenie postępów, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z alokacją, zarządzanie zasobami udostępnionymi i raportowania postępu projektu dla udziałowców i członków zespołu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Śledzenie postępu zasobów

Najlepszym sposobem na oceny postępu zasobów pracy nad projektem jest równoważenia obciążenia ich i śledzenie postępu zadań.

Identyfikowanie problemów z alokacją zasobów

Przeglądając informacje o zasobach, takich jak przydziały nadmiernych alokacji lub niedostateczne alokacje, koszty zasobów i odchylenia między pracą zaplanowaną a rzeczywistą, można sprawdzić, czy zasoby są optymalnie przydzielonych do zadań w celu uzyskania wyników, które mają.

Rozwiązywanie problemów z alokacją zasobów

Najlepszą wydajność i wyniki pracy zasobów można osiągnąć, zarządzając obciążeniami zasobów w taki sposób, aby zlikwidować nadmierne i niedostateczne alokacje.

Zarządzanie informacjami o zasobach współużytkowanych

Po dodaniu zasoby przedsiębiorstwa, przeglądanie lub zmienianie udostępniane informacje o zasobach, aby upewnić się, że projektu jest elastyczne i koszt skutecznych możliwie.

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie kosztami, zachowując koszty w ramach budżetu. Koszty są wszystkie zasoby wymagane do przeprowadzenia projektu, włączając osoby i sprzęt, które wykonują pracę, a także materiały zużyte jako pracy.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Monitorowanie kosztów

Przeglądanie podstawowe informacje o kosztach projektu na podstawie powtarzających się, jak również przeprowadzenia analizy bardziej szczegółowe informacje o kosztach, pomaga aby upewnić się, że projekt jest finansowe sukcesu.

Dopasowywanie kosztów na potrzeby zachowania zgodności z projektu w ramach budżetu

Po zidentyfikowaniu problemu, można wykonać przy użyciu Project 2007, aby rozwiązać ten problem i ponownie zoptymalizować harmonogram pod kątem kosztów działań naprawczych.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem polega na określeniu potencjalnych obszarów zagrożeń, przewidując ryzyko i reagując na zdarzenia ryzyka, a także na tworzeniu raportów o postępie w projekcie dla udziałowców i członków zespołu.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Identyfikowanie nowych czynników ryzyka

Identyfikowanie, łagodzenia i kontrolowanie ryzyka pomoże Ci się spotkać celów projektu.

Kontrolowanie ryzyka związanego z projektu

Po ryzyka zdarzenie, może być konieczne odpowiedzieć ryzyka w celu kontroli nad wpływem w projekcie.

Zamykanie projektu

Przeglądanie końcowych informacji o projekcie

Na koniec projektu jest odpowiednim czasie biorący udział w projekcie i członkom zespołu zostały połączone, aby przeanalizować, co się bezpośrednio lub niewłaściwego i da ostateczne formie drukowanej lub online widoków i raportów.

Co chcesz eksplorować?   

Cel

Opis

Przeglądanie końcowych informacji o projekcie

Zamknięcie projektu wymaga podsumowywania i przekazywania informacji o projekcie, analizowania skuteczności projektu i archiwizowania danych projektu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×