Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer

Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer pozwala użytkownikom uzyskiwać dostęp do usługi Yammer przy użyciu ich tożsamości usługi Office 365. Jest to preferowany model uwierzytelnienia w usłudze Yammer, ponieważ w razie używania tej samej tożsamości:

 • Możesz łatwo zarządzać usługą Yammer w usłudze Office 365. Możesz na przykład zarządzać cyklem życia użytkowników usługi Yammer z poziomu usługi Office 365, a także zarządzać administratorami usługi Yammer w usłudze Office 365.

 • Użytkownicy mogą bezproblemowo przełączać się do usługi Yammer z usługi Office 365. Mogą korzystać z usługi Yammer bez konieczności logowania się przy użyciu osobnej nazwy użytkownika i hasła oraz szybko przełączyć się do usługi Yammer za pomocą przycisku Yammer w obszarze Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365.

Aby korzystać z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer, należy aktywować usługę Yammer Enterprise w celu połączenia usługi Yammer z dzierżawą usługi Office 365.

Po aktywowaniu sieci usługi Yammer Enterprise dla usługi Office 365 dotychczasowa tożsamość usługi Yammer (logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła) będzie nadal obsługiwana w przypadku tych użytkowników, którzy nie zostali jeszcze dodani do usługi Office 365. Zdecydowanie zaleca się dodanie wszystkich użytkowników usługi Yammer do usługi Office 365.

Ściślejsza integracja z funkcją Uruchamianie aplikacji usługi Office 365

Po połączeniu usługi Yammer z usługą Office 365 użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do usługi Yammer, korzystając ze swojej tożsamości usługi Office 365, zobaczą obszar Uruchamianie aplikacji usługi Office 365. Umożliwia on swobodny dostęp do innych usług w usłudze Office 365, w tym programu Outlook, witryn usługi SharePoint Online i usługi OneDrive dla Firm. Użytkownicy mogą zalogować się do dowolnej usługi Office 365, a od usługi Yammer dzieli ich tylko jedno kliknięcie w obszarze Uruchamianie aplikacji.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia obszar Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 zawierający kafelek Yammer.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Yammer na pasku nawigacji usługi Office 365 z ikoną Uruchamianie aplikacji

Sposób działania

Gdy użytkownicy usługi Office 365 odwiedzają usługę Yammer z usługi Office 365 po raz pierwszy: usługa Yammer spróbuje połączyć ich konto usługi Office 365 z istniejącym kontem usługi Yammer jeśli jest dostępne. Aby było to możliwe, adres e-mail konta użytkownika w usłudze Office 365 musi być zgodny z istniejącym adresem e-mail konta w usłudze Yammer. Gdy użytkownik loguje się przy użyciu usługi Office 365, usługa Yammer najpierw próbuje zamapować główny adres e-mail użytkownika usługi Office 365, następnie adresy e-mail proxy, a później główną nazwę użytkownika (UPN). W razie braku dopasowań zostanie utworzony nowy użytkownik usługi Yammer.

Jeśli użytkownik odwiedza usługę Yammer za pośrednictwem witryny www.yammer.com, usługa Yammer automatycznie sprawdzi, czy ten użytkownik co najmniej raz pomyślnie zalogował się do usługi Office 365. Ta weryfikacja pozwala sprawdzić, czy użytkownikowi podano poświadczenia usługi Office 365, i uniknąć sytuacji, w której nie ma on dostępu do istniejącej sieci usługi Yammer, gdy jest wdrażana usługa Office 365. Jeśli użytkownik nie zalogował się do usługi Office 365, w celu uzyskiwania dostępu do usługi Yammer będzie on nadal używał dotychczasowej tożsamości usługi Yammer. Może upłynąć kilka godzin od momentu pomyślnego zalogowania się użytkownika do czasu wykrycia tego faktu przez usługę Yammer. Jeśli chcesz od razu używać logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer, poproś użytkowników, aby najpierw zalogowali się do usługi Office 365, a później uzyskali dostęp do usługi Yammer za pomocą kafelka Yammer w obszarze Uruchamianie aplikacji.

Poniższy schemat blokowy obrazuje, jak to działa:

Diagram schematu blokowego przedstawiający drzewo decyzyjne dotyczące tego, czy użytkownika można zalogować za pomocą jego tożsamości w usłudze Office 365, za pomocą jego tożsamości w usłudze Yammer, czy też zostanie utworzony nowy użytkownik usługi Yammer.

Gdy użytkownik nawiąże połączenie, korzystając z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer, nie może on już logować się za pomocą dotychczasowej tożsamości usługi Yammer. Od tej pory będziesz zarządzać cyklem życia tego użytkownika z poziomu usługi Office 365.

Jak włączyć logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer?

Aby włączyć logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer, aktywuj swoją sieć usługi Yammer Enterprise.

Ważne: 

Wymuszanie logowania usługi Office 365 dla wszystkich użytkowników w sieci

Możesz wymusić logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer u wszystkich użytkowników sieci, w rezultacie wyłączając dotychczasową tożsamość usługi Yammer (gdzie użytkownicy logowali się za pomocą adresu e-mail i hasła). Gdy to zrobisz, wszyscy użytkownicy w sieci będą musieli logować się za pomocą kont usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymuszanie tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

Ustawianie usługi Yammer jako domyślnej sieci społecznościowej przedsiębiorstwa

Usługa Yammer bezproblemowo integruje się z innymi usługami w usłudze Office 365. Możesz na przykład udostępniać klipy wideo w usłudze Office 365 innym użytkownikom za pomocą usługi Yammer i współpracować nad dokumentami z witryny Delve, korzystając z usługi Yammer. Aby to umożliwić, ustaw usługę Yammer jako domyślną sieć społecznościową przedsiębiorstwa w usłudze Office 365.

Uwaga: Aby wprowadzić tę zmianę, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień, zobacz Uprawnienia w usłudze Office 365.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W górnej części strony kliknij pozycję SharePoint (dawniej Witryny). Ewentualnie kliknij pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie kafelek SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia.

 4. W obszarze Współpraca w społeczności przedsiębiorstwa wybierz pozycję Użyj usługi Yammer.com.

  Centrum administracyjne programu SharePoint, opcje w obszarze Współpraca w społeczności przedsiębiorstwa
 5. Wybierz pozycję Zapisz.

  Uwaga: Wprowadzenie tej zmiany może potrwać do 30 minut.

Obsługa użytkowników bez adresu e-mail

Nazwa użytkownika i hasło w usłudze Yammer wymagały posiadania ważnego adresu e-mail, natomiast logowanie do usługi Office 365 obsługuje użytkowników bez adresów e-mail. Upewnij się, że główna nazwa użytkownika ma format adresu e-mail (na przykład uzytkownik@contoso.com), a domena skojarzona z tym adresem należy do sieci usługi Yammer.

Często zadawane pytania

 1. Czy mogę uzyskiwać dostęp do usługi Office 365 i usługi Yammer na telefonie przy użyciu tylko jednego konta logowania?

  Tak! Za pomocą tożsamości usługi Office 365 można uzyskiwać dostęp do usługi Yammer z dowolnych urządzeń i aplikacji. Możesz jej używać do uzyskiwania dostępu do usługi Yammer z przeglądarki, usługi Yammer Embed, aplikacji Yammer innych firm i aplikacji Yammer dla telefonu lub tabletu. Tej samej tożsamości usługi Office 365 będziesz też używać do uzyskiwania dostępu do innych usług Office 365, takich jak OneDrive dla Firm lub Outlook.

 2. Czy nadal potrzebuję synchronizacji katalogów usługi Yammer?

  Zalecamy korzystanie z logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer i zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer za pomocą usługi Office 365 zamiast wdrażania synchronizacji katalogów usługi Yammer. Synchronizacja katalogów usługi Yammer jest obecnie wycofywana na rzecz zarządzania cyklem życia użytkownika z poziomu usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie cyklem życia użytkowników usługi Yammer z poziomu usługi Office 365.

 3. Czy użytkownicy muszą coś robić, aby to działało?

  Po włączeniu logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer w sieci użytkownicy powinni jednorazowo uzyskać dostęp do usługi Yammer za pomocą tożsamości usługi Office 365 (ta akcja spowoduje połączenie tożsamości usługi Office 365 z usługą Yammer). Następnie użytkownicy powinni ponownie zalogować się do usługi Yammer na wszystkich urządzeniach i we wszystkich aplikacjach.

 4. Korzystam z logowania jednokrotnego usługi Office 365 i logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer. Co się stanie, jeśli usługa Office 365 jest w federacji ze środowiskiem lokalnym?

  Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer automatycznie będzie uznawać wszystkie ustawienia federacji usługi Office 365.

 5. Czy można łączyć sieci usługi Yammer, aby móc skorzystać z nowego logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer?

  Tak, zalecamy takie postępowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja sieci: konsolidowanie wielu sieci usługi Yammer.

Informacje dodatkowe

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×