Listy dystrybucyjne uaktualnienia do usługi Office 365 grup w programie Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada, 2017

To łatwo uaktualnić listy dystrybucyjne grupami usługi Office 365 w programie Outlook do! Jest to doskonały sposób, aby nadać listy dystrybucyjne organizacji wszystkich funkcji i funkcji grup usługi Office 365. Dlaczego należy uaktualnić list dystrybucyjnych do grup w programie Outlook

Można też uaktualnić list dystrybucyjnych jeden pojedynczo lub kilku w tym samym czasie.

Uaktualnienia rozkładu jednego lub kilku list grupami usługi Office 365 w programie Outlook

Użytkownik musi być administratorem globalnym usługi Office 365 lub administrator serwera Exchange, aby uaktualnić listy dystrybucyjnej.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora na stronie https://aka.ms/admincenter.

  Zaloguj się przy użyciu konta administratora usługi Office 365 na stronie https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Logowanie się do usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet

 2. Wybierz pozycję Centra administracyjne > Exchange.

 3. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > grupy.

  Pojawi się powiadomienie o wskazuje, że masz listy dystrybucyjne (nazywane również grupami dystrybucyjnymi), które można uaktualnić do grup usługi Office 365.

  Kliknij na wprowadzenie.

 4. Wybierz jeden lub więcej list dystrybucyjnych (nazywana również grupą dystrybucyjną) na stronie grupy.

  Wybierz grupę dystrybucyjną na stronie grupy
 5. Wybierz ikonę uaktualnienia.

  Kliknij lub naciśnij pozycję Uaktualnij do ikony grupy usługi Office 365
 6. W oknie dialogowym informacje o wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić aktualizację. Proces zaczyna się natychmiast. W zależności od rozmiaru i liczby list dystrybucyjnych w przypadku uaktualniania może potrwać minuty lub godziny. .

  Jeśli nie można uaktualnić listy dystrybucyjnej, pojawi się okno dialogowe z informacją. Zobacz, jakie dystrybucji list można uaktualnić.

 7. Uaktualnianie wielu list dystrybucyjnych, należy użyć listy do filtrowania listy dystrybucyjne, które zostały uaktualnione. Jeśli lista nie jest wykonane, poczekaj chwilę dłużej, a następnie wybierz pozycję Odśwież, aby zobaczyć, co to jest został pomyślnie uaktualniony.

  Istnieje nie należy zauważyć, że informuje, gdy proces uaktualniania zostało ukończone dla wszystkich list dystrybucyjnych zostanie zaznaczona. Można określić to, wyświetlając co to jest wyświetlana w obszarze dostępne do uaktualnienia lub Uaktualnione list dystrybucyjnych.

 8. Jeśli zaznaczony listy Dystrybucyjnej do uaktualnienia, ale został nadal jest wyświetlany na stronie jako dostępne w celu uaktualnienia, a następnie go nie można uaktualnić. Zobacz, Co zrobić, jeśli nie działa uaktualnienie.

Uwaga : Jeśli jest wyświetlany grupy szyfrowane wiadomości e-mail, które można zauważyć u dołu, które umożliwiają uaktualnianie dowolny odpowiedniej rozkład czasami będzie oferować listy, że jesteś właścicielem. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości e-mail skrót, zobacz prowadzenie konwersacji grupowej w programie Outlook .

Co zrobić, jeśli nie działa uaktualnienie

Listy dystrybucyjne, których nie można uaktualnić pozostaną niezmienione.

Jeśli co najmniej jeden odpowiedniej listy dystrybucyjne nie można uaktualnić, otwórz bilet pomocy technicznej. Ten problem, musisz być przekazany do zespołu inżynierów grupy dla nich ustalanie problemu.

Jest to możliwe, że ze względu na awarię usług nie uaktualnić listy dystrybucyjnej, ale bardzo prawdopodobne. Jeśli chcesz, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie uaktualnianie listy Dystrybucyjnej.

Jak za pomocą programu PowerShell uaktualnienie rozkładu kilku list w tym samym czasie

Jeśli jesteś doświadczonym przy użyciu programu PowerShell, warto pójść tą drogą zamiast interfejsu użytkownika. Mamy pakietu i skryptów, które ułatwi uaktualnienie listy dystrybucyjne zbiorczo. Te skrypty Sprawdź, czy list dystrybucyjnych kwalifikujące się do uaktualnienia i ułatwiają uaktualnienie.

Uwaga : Możesz również uaktualnić listy dystrybucyjnej jednej grupy usługi Office 365 przy użyciu polecenia cmdlet programu PowerShell Nowy UnifiedGroup .

 • Pobieranie plików skryptu z Centrum pobierania firmy Microsoft.

 • Sprawdź, czy korzystasz z programu PowerShell 3.0.

 • Uruchamianie $env:PSModulePath.Split(";") [0] polecenia w programie PowerShell w celu wyprowadzenia ścieżkę katalogu. Kopiowanie modułu DlMigrationModule.psm1 i plik ciągów DlMigration.strings.psd1 do lokalizacji katalogu.

Lista skryptów uaktualniania oraz ich działania

 • Get DlEligibilityList.ps1 - tego skryptu przechodzi przez wszystkie rozkład list w Twojej organizacji, plik uprawnienia szczegółowe ( DlEligibilityList.txt) i list, które listy dystrybucyjne są uprawnione do aktualizacji. Ten plik zawiera następujące informacje dotyczące list dystrybucyjnych: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, Alias, nazwę, nazwę wyświetlaną, uprawnienia, powodów, dla których, liczba elementów członkowskich, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz jakie dystrybucji list można uaktualnić.

 • Konwertuj DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 — ten skrypt wykonuje konwersję i migracji rozkładu list zaznaczonego w pliku DlEligibilityList.txt i zapisuje wynik w pliku MigrationOutput.txt .

  Plik MigrationOutput.txt zawiera również następujące informacje dotyczące list dystrybucyjnych: ExternalDirectoryObjectId DL, DL-PrimarySmtpAddress ExternalDirectoryObjectId g, g-PrimarySmtpAddress MigrationStatus, komunikat o błędzie

 • DlMigrationModule.psm1 — ten moduł ma logika dotycząca uprawnień i migracji, które są używane przez Get-EligibilityList i DistributionGroupToUnifiedGroup Konwertuj skryptów.

 • DlMigration.strings.psd1 - zlokalizowanym wiadomości wyświetlane przez skrypt migracji oparty na ustawienia języka przeglądarki.

Jak uruchomić skrypty uaktualniania

Jeśli planujesz zakresu uaktualnienie w ciągu kilku dni, upewnij się, że Pobierz najnowszą skryptów przed rozpoczęciem migracji.

 1. Nawiązywanie połączenia z programu Exchange programu PowerShell

 2. Uruchom skrypt Get-DlEligibilityList.ps1. Wyniki zostaną zapisane w pliku DlEligibilityList.txt w katalogu roboczym.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Możesz tworzyć kopii pliku DlEligibilityList.txt, Usuń wiersze, których nie chcesz, aby uaktualnić i używanie tego pliku DlEligibilityList.txt w następnym kroku. Format pliku txt nie można zmienić

 4. Uruchom skrypt DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj. Wyniki zostaną zapisane w katalogu roboczym do MigrationOutput.txt.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Zaznacz plik MigrationOutput.txt, aby sprawdzić powiodło się do migracji.

 6. Upewnij się, że utworzono nowych grup usługi Office 365 w Twojej organizacji, zaznaczając pole wyboru Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Zobacz nowych grup usługi Office 365 w Centrum administracyjnym wersji preview

  Listy dystrybucyjne Adres Smtp i zostanie zmieniona Alias listy dystrybucyjnej będą widoczne dla listy adresów.

Sprawdź stan migracji

 • MigrationOutput.txt — ten plik zawiera informację, stan usługi migracji. Oto statusy, który pojawi się w pliku:

  • Powodzenia — migracji została ukończona pomyślnie.

  • Błąd — migracji nie powiodło się i kolumny komunikat o błędzie zawiera szczegółowe informacje.

  • NotEligible — listy dystrybucyjnej nie spełnia kryteria kwalifikujące.

  • SuccessActionRequired — lista dystrybucyjna została uaktualniona z wszystkich członków i właściwości, ale niektóre problem ponowne używanie SMTP lub usuwanie listy dystrybucyjnej. Komunikat o błędzie będzie miał odpowiednie informacje potrzebne do robienia akcji.

  • FailureActionRequired - migracja nie powiodła się. Istnieje kilka czynności na administrator jako Oczyszczanie nieużywane grup.

  • UnknownError — Przegląd błędu kolumny wiadomości, aby uzyskać więcej informacji.

Często zadawane pytania na temat uaktualniania listy dystrybucyjne do grupami usługi Office 365 w programie Outlook

Listy dystrybucyjne, które można uaktualnić?

Możesz uaktualnić tylko listy dystrybucyjne zarządzanych w chmurze, prosta, zagnieżdżone. W poniższej tabeli wymieniono listy dystrybucyjne, których nie można uaktualnić.

Właściwość

Uprawniony?

Lista dystrybucyjna zarządzanych lokalnego.

Nie

Listy dystrybucyjne zagnieżdżonych. Lista dystrybucyjna składa się z grup podrzędnych lub jest członkiem innej grupy.

Nie

Listy dystrybucyjne z elementem RecipientTypeDetails inne niż UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox, MailUser

Nie

Listy dystrybucyjnej, która ma więcej niż 100 właściciele

Nie

Listy dystrybucyjnej, która zawiera tylko członkowie, ale bez właściciela

Nie

Listy dystrybucyjnej, w której znajduje się alias zawierających znaki specjalne

Nie

Jeśli na liście dystrybucyjnej jest skonfigurowany do być adresem przekazywanie udostępnione skrzynki pocztowej

Nie

Jeśli listy Dystrybucyjnej jest częścią ograniczeń nadawcy w innej listy Dystrybucyjnej.

Nie

Grupy zabezpieczeń

Nie

Dynamiczne listy dystrybucyjne

Nie

Listy dystrybucyjne, które są konwertowane na RoomLists

Nie

Skrypt Get-DlEligibilityList.ps1 przechodzi przez wszystkie rozkład list w organizacji oraz plik uprawnienia do list listami dystrybucyjnymi, które mogą się uaktualnienie. Szczegóły członka i właściciel służy do wysyłania powiadomień uaktualnienia lub określić czas ugprade.

Poniżej przedstawiono definicje uprawnień skryptu.

 • Uprawniony — listy dystrybucyjnej można uaktualnić do usługi Office 365 ze wszystkimi funkcjami grupy usługi Office 365.

 • Informacje o - listy dystrybucyjnej można uaktualnić do grupy usługi Office 365, ale chcemy kilka dodatkowych informacji dotyczących funkcji grupy.

 • Ostrzeżenie — listy dystrybucyjnej można uaktualnić do grupy usługi Office 365 z większość funkcji. Kilka elementów innych niż krytyczne może nie działać. Możesz uaktualnić listy dystrybucyjne przy użyciu parametru w skryptów.

 • NotEligible — te rozmieszczeniu, którego nie można uaktualnić list do grupy usługi Office 365.

Kto może zostać uruchomiony skrypty uaktualniania?

Osoby z administratorem globalnym usługi Office 365 lub praw administratora programu Exchange.

Jak długo skrypty działają i czy istnieją jakichkolwiek ograniczeń?

Dla jednego połączenia Get-DlEligibilityList.ps1 trwa około 25 minut, aby sprawdzić, czy około 300 listami dystrybucyjnymi. Czas potrzebny do uruchomienia DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj zależy od liczby członków w listach dystrybucyjnych uaktualnienia. Go ma na około 1 minutę dla każdej 250 uczestników. Można ustawić parametru - NoOfConnections 2 lub 3, aby przyspieszyć skrypt.

Jeśli liczba dystrybucji list w organizacji jest więcej niż 5000 lub jeśli skrypt uprawnienia do wydaje się być zablokowany, a istnieje żadne dane wyjściowe na konsoli programu PowerShell dla godzin, dzielenie listy dystrybucyjne objętych Get-DlEligibilityList.ps1 skrypt przy użyciu parametru - CustomFilterOnAlias i uruchomić kroków migracji w każdym zestawie oddzielnie. Na przykład jeśli @("a*","b*") - CustomFilterOnAlias zostanie przekazany jako dane wejściowe, następnie skrypt uprawnienia do przegląda tylko listy dystrybucyjne, których alias rozpoczyna się lub b.

Co oznacza stan "Działania" oznacza w pliku MigrationOutput.txt?

Znaczenie tej listy dystrybucyjnej została pobrana migracji, ale nie mamy stan końcowy dostępne. Dzieje się tak, gdy naciśnij klawisze Ctrl + C lub spróbuj zatrzymać skrypt w toku, lub gdy sesja jest odłączona ze względu na sieci lub systemu problemów.

W tym przypadku DeleteDlAfterMigration — nie ustawiono wartość true, możesz sprawdzić stan listy dystrybucyjnej, wykonując Get-DistributionGroup przy użyciu rozkład zawiera ExternalDirectoryObjectId (występują w MigrationOutput.txt). Jeśli na liście dystrybucyjnej został uaktualniony, SMTP listy dystrybucyjnej będą mieć identyfikator GUID grupy usługi Office 365. Get-UnifiedGroup < GUID > Zwraca szczegóły grupy. Sprawdź, czy adres SMTP w grupie jest zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli parametr — DeleteDlAfterMigration został ustawiony na wartość true, możesz sprawdzić stan listy dystrybucyjnej w praktyce Get-DistributionGroup przy użyciu rozkład listy ExternalDirectoryObjectId. Jeśli istnieją żadne wyniki, oznacza to, że na liście dystrybucyjnej został pomyślnie uaktualniony. Jeśli nadal istnieje listy dystrybucyjnej i adres SMTP nie ulega zmianie, nie można utworzyć grupy. Jeśli istnieje listy dystrybucyjnej z SMTP o zmienionej nazwie zawierającej identyfikator GUID, uruchom Get-UnifiedGroup < GUID > aby przyjrzeć się szczegóły grupy. Upewnij się również adres SMTP listy dystrybucyjnej i grupy usługi Office 365.

Jak można usunąć grupy utworzone w Azure AD w przypadku FailureActionRequired?

Uruchom polecenie cmdlet MsolGroup Usuń w usłudze Azure Active Directory, przekazując grupy pakietu Office identyfikator zawarte w komunikacie o błędzie.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Zapoznaj się z polecenia cmdlet usługi Azure Active Directory.

Czy można uruchomić skrypt partiami?

Uzyskasz możliwość określenia rozmiaru partii jako danych wejściowych. Na przykład, jeśli rozmiar partii jest określony jako wartość 100, a następnie po przetworzeniu co 100 * listami dystrybucyjnymi [liczba połączeń] n, liczby przetworzone i pomyślnie będą wyświetlane w konsoli programu PowerShell. Skrypt DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj po każdej partii zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, jeśli chcesz kontynuować.

Rozmiar partii należy wybrać oparte na przybliżonego szacowany czas Uruchom każdej partii, aby wyłączyć skrypt w razie potrzeby. Naciśnij klawisze Ctrl-C lub jego zamknięcie podczas wykonywania skryptu DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj, nie będą wiedzieć, stanu bieżącego listy dystrybucyjnej uaktualniany. Na przykład jeśli uaktualnianie 10 listami dystrybucyjnymi w partii i naciśnij klawisze Ctrl + C podczas uaktualniania 7 listy dystrybucyjnej, stan będzie dostępne dla pierwszej listy dystrybucyjne 6. 7 stan listy dystrybucyjnej będą widoczne.

Jak wyświetlić listę wszystkich list dystrybucyjnych w mojej organizacji, które są już uaktualniony, ale nie usunięte

$migratedDls = get DistributionGroup-filtr {Alias — na przykład "MigratedDl-*"} | Obiekt ForEach {$guid = $_. Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = get-UnifiedGroup $guid; Jeśli ($group — No $null) {Echo $_}}

Co należy zrobić, jeśli system zostanie zamknięty lub po zamknięciu programu PowerShell przypadkowo?

Jeśli system zamknięty, gdy podczas uruchamiania Get-DlEligibilityList.ps1, uruchom ponownie skryptu za pomocą przełącznika - ContinueFromPrevious.

Zamknięcie systemu podczas uruchamiania skryptu DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj, uruchom ponownie skrypt DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj. Nie musisz ponownie uruchomić skrypt Get-DlEligibilityList.ps1. Zapoznaj się najnowszą archiwum plik MigrationOutput.txt i sprawdzić stan listy dystrybucyjne ze stanem "Uruchomiony".

Co należy zrobić, w przypadku, gdy adres SMTP nie jest ponownie wykorzystywać lub adres SMTP nie jest unikatowy?

Identyfikowanie adresata, który używa tego samego adresu SMTP przy użyciu Get-adresata < SMTP > lub polecenia cmdlet Get-UnifiedGroup. Nawiązywanie połączenia na obiektu, który powinien mieć ten SMTP albo listy dystrybucyjnej grupy / adresatów. Aktualizowanie adresów w tych obiektów przy użyciu parametru — EmailAddresses na UnifiedGroup zestawu lub zestawu DistributionGroup.

Czy można potoku dane wyjściowe z pliku DlEligibilityList.txt skryptom DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj

Wynik można potoku z pliku DlEligibilityList.txt skryptom DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj. W tym przypadku wszystkich list dystrybucyjnych odpowiedniej i ich dane zostaną uaktualnione. Listy dystrybucyjne bez odpowiednich nie zostaną uaktualnione. W przypadku list dystrybucyjnych bez odpowiednich w pliku DlEligibilityList.txt, trwa dłużej uruchamiać skrypt, ponieważ go będzie ponownie sprawdź uprawnienia.

Dlaczego wizytówki nadal jest wyświetlana na liście dystrybucyjnej? Co należy zrobić, aby zapobiec wyświetlaniu w mojej automatyczne listy dystrybucyjnej uaktualnione proponowanie listy?

 • Dla programu Outlook

  • Jeśli ktoś próbuje wysłać wiadomość e-mail w programie Outlook, wpisując nazwę grupy usługi Office 365 po przeprowadzeniu migracji, adresat będzie rozpoznać jako listy dystrybucyjnej zamiast grupy usługi Office 365. Wizytówki adresata będzie wizytówki listy dystrybucyjnej. Wynika to z adresatów pamięci podręcznej lub nick nazwy pamięci podręcznej w programie Outlook. Wiadomość e-mail zostanie wysłana pomyślnie do grupy usługi Office 365, ale może powodować dezorientację nadawcy.

   W tym temacie informacje dotyczące listy autouzupełniania resetowanie pamięci podręcznej, która będzie rozwiązać ten problem, można wykonać czynności.

 • Dla programu Outlook w sieci web

Czy nowych członków grupy przeznaczony powitalna wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej?

Wartość nie. To ustawienie w celu umożliwienia wiadomości powitalnej jest domyślnie ma wartość FAŁSZ. To ustawienie wpływa zarówno istniejących, jak i nowych członków grupy, którzy mogą przyłączyć się po zakończeniu migracji. Jeśli później właściciela grupy pozwala użytkowników gości, użytkowników gości będą odbierane powitalna wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej. Członkowie gościa można kontynuować pracę z grupą.

Co się stanie z listy Dystrybucyjnej, jeśli nie powiedzie się uaktualnienie z Centrum administracyjnego programu Exchange?

Uaktualnianie nastąpi tylko wtedy, gdy połączenie jest przesyłany do serwera. Jeśli uaktualnienie nie powiedzie się, do list dystrybucyjnych będą bez zmian. Będą one działać tak, jak są używane do.

Często używane parametry

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup — domyślnie listy dystrybucyjnej zamknięty zostaną przekonwertowane na grupy prywatnej. Jeśli nie chcesz przekonwertować listy dystrybucyjnej zamknięte grupy prywatnej, ustaw parametr ConvertClosedDlToPrivateGroup $false.

 • Jeśli migracja zakończyło się pomyślnie, zostaną usunięte DeleteDlAfterMigration - Jeśli ten parametr jest ustawiona na $true podczas uruchamiania Konwersji DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, listy dystrybucyjnej.

 • NoOfConnections — liczba równoległych połączeń, które mogą być używane do migracji. Zakres 1-3. Wartością domyślną jest 1. Jeśli firma Microsoft planuje używać 3 następnie nie będzie można otworzyć dowolny nowych sesji programu powershell programu Exchange do wykonywanie skryptów.

 • Poświadczenia - poświadczenia logowania administratora do otwierania nowych sesji w przypadku, gdy określono NoOfConnections.

 • WorkingDir - ścieżka miejsce, w którym będą przechowywane dzienniki i pliki wyjściowe skrypt. Wartość domyślna: Bieżącego katalogu roboczego.

 • ContinueFromPrevious — gdy ten parametr jest ustawiona na PRAWDA, skrypt próbuje przeglądać dane wyjściowe pliki poprzedniego uruchamiane w katalogu roboczego i kontynuuj od punktu, w którym zostało przerwane. Aby to zrobić, WorkingDir przekazywane powinien być taki sam jak Uruchom z którego administrator chce, aby kontynuować. Programu Exchange nie przechowywać dowolne stan poprzedniego tworzenia, znajduje się na liście pliki w WorkingDir. Ten parametr jest dostępna tylko w obszarze skrypt Get-DlEligibilityList.ps1.

 • Każdym uruchomieniu skrypt DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 Konwertuj wszystkie pliki MigrationOutput.txt z poprzedniej migracji zostanie uruchomiona mają być archiwizowane, jak MigrationOutput_yyyyMMddHHmmss.txt i nowy plik danych wyjściowych będą utworzony. Jeśli chcesz używać tego samego pliku wprowadzania danych w wielu zostanie uruchomiona, usuń te wiersze, które zostały wykonane, a następnie uruchom ponownie. Skrypt nie zapamiętuje poprzedni wynik, aby spróbuje ponownie uaktualnianie listy dystrybucyjne przetworzone i może prowadzić do ogólnych dodatkowy czas. Wynik będzie napisane listy dystrybucyjnej jest nieprawidłowy, jeśli już została uaktualniona do listy dystrybucyjnej, w przeciwnym razie zostanie ponów próbę.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×