Koszt budżetowy według planu bazowego (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Koszt budżetowy według planu bazowego (koszt budżetowy wg planu bazowego 1 za pośrednictwem koszt budżetowy wg planu bazowego 10) zawierają pierwotnie planowane koszt budżetowej dla zasoby kosztowe zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe. Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego 1 zawiera koszt budżetowy dla zadań, zasobów lub przydziałów zapisanych w plan bazowy 1. Podobnie koszt budżetowy wg planu bazowego 2 w sklepie pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 planowane koszt budżetowy plan bazowy 2 do 10 według planu bazowego.

Zasoby budżetowe są przydzielone tylko do zadanie sumaryczne projektu. Koszt budżetowy można wprowadzać lub przejrzeć na poziomie przydziału zadania sumarycznego projektu lub rzutowane na poziomie zadania sumarycznego projektu. Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają całkowita planowana liczba osobogodzin dla zadanie, zasobu lub przydział. Wersje okresowe tych pól umożliwia wyświetlenie te same całkowitą rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt budżetowy według planu bazowego (1–10).

Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przydzieleniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie po wpisaniu kosztu dla przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu rodzina produktów Microsoft Office Project 2007 rzutuje całkowitą kwotę do zadania sumarycznego projektu.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają 0,00 zł , aż Ustawianie planu bazowego projektu. Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego koszt całkowity budżet jest kopiowana do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego dla zadania. Koszt, pole, które jest używane budżetowa według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład według planu bazowego 3).

Zalecane zastosowania    W arkuszu zadań wskaż zadanie sumaryczne projektu i dodaj jedno z pól Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 oraz pole Koszt budżetowy, aby porównać koszty budżetowe według planu bazowego i bieżące planowane koszty budżetowe. Można również porównywać koszty budżetowe według różnych planów bazowych. Przeglądając różne warianty, można śledzić zmiany kosztów budżetowych przez cały czas trwania projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W arkuszu zadań wskaż zadanie sumaryczne projektu, a następnie dodaj pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 oraz pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają informacje dla zasobów kosztowych, ale nie do zasobów pracy czy zasobów materiałowych. Aby uzyskać informacje Praca budżetowa według planu bazowego ogólnego w pracy lub zasoby materiałowe, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 do arkusza zadań.

Aby wyświetlić zadanie sumaryczne projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. To spowoduje skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można nadal edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól kosztu budżetowego według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztu będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadzeniu kosztu przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu program Microsoft Office Project 2007 kopiuje tę kwotę do pola zasobu Koszt budżetowy.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają 0,00 zł , aż Ustawianie planu bazowego projektu. Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego koszt całkowity budżet jest kopiowana do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego tego zasobu. Koszt, pole, które jest używane budżetowa według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład według planu bazowego 3).

Zalecane zastosowania    W arkuszu zasobów dodaj jedno z pól Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 i pole Koszt budżetowy w celu porównania kosztu budżetowego według planu bazowego z planowanym kosztem budżetowym. Można również porównywać koszty budżetowe według różnych planów bazowych. Przeglądając wariancje, można śledzić zmiany kosztów budżetowych przez cały okres trwania projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W arkuszu zasobów wskaż zadanie sumaryczne projektu, a następnie dodaj pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 oraz pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają informacje dla zasobów kosztowych, ale nie do zasobów pracy czy zasobów materiałowych. Aby uzyskać informacje Praca budżetowa według planu bazowego ogólnego w pracy lub zasoby materiałowe, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 do arkusza zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. To spowoduje skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można nadal edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól kosztu budżetowego według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztu będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadzeniu kosztu przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu program Microsoft Office Project 2007 kopiuje tę kwotę do pola przydziału Koszt budżetowy.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają 0,00 zł , aż Ustawianie planu bazowego projektu. Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego koszt całkowity budżet jest kopiowana do odpowiedniego pola Koszt budżetowy według planu bazowego dla przydział. Koszt, pole, które jest używane budżetowa według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład według planu bazowego 3).

Zalecane zastosowanie    W widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu dodaj jedno z pól Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 oraz pole Koszt budżetowy, aby porównać koszy budżetowy według planu bazowego i bieżący planowany koszt budżetowy. Można również porównywać koszty budżetowe według różnych planów bazowych. Przeglądając wariancje, można śledzić zmiany kosztów budżetowych przez cały okres trwania projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W widoku Obciążenie zadaniami wskaż kolumnę Koszt budżetowy według planu bazowego 2 oraz kolumnę Koszt budżetowy, znajdujące się w arkuszu wyświetlanym w widoku.

Uwagi    Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają informacje dla zasobów kosztowych, ale nie do zasobów pracy czy zasobów materiałowych. Aby uzyskać informacje Praca budżetowa według planu bazowego ogólnego w pracy lub zasoby materiałowe, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. To spowoduje skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można nadal edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól kosztu budżetowego według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zadań)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie zasobu kosztowego, który jest zasób budżetowy do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadzić koszt dla przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, Microsoft Office Project 2007 z rozwiniętymi informacjami w dół łączną do poziomu zadania.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają 0,00 zł , aż Ustawianie planu bazowego projektu. Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego wartość ta jest kopiowana do odpowiedniego pola Przydział z danymi okresowymi koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10. Koszt, pole, które jest używane budżetowa według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład według planu bazowego 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów. Aby wyświetlić pole Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 w części widoku zawierającej grafik, przenieś odpowiednie pole Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 do pola Pokazuj te pola. Spowoduje to wyświetlenie rozciągniętego w czasie podziału kosztu budżetowego według planu bazowego dla zadania sumarycznego projektu. Jeśli w widoku wyświetlisz również pole Koszt budżetowy, będzie można porównać oryginalny zaplanowany okresowy koszt budżetowy z bieżącym planowanym kosztem budżetowym.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać okresowe pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy w zadaniu sumarycznym projektu. W widoku Obciążenie zadaniami dodaj pole Koszt budżetu według planu bazowego 2 oraz pole Koszt budżetowy do części widoku zawierającej grafik.

Uwagi    Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają informacje dla zasobów kosztowych, ale nie do zasobów pracy czy zasobów materiałowych. Aby wyświetlić informacje pracy według planu bazowego okresowe budżetu w pracy lub zasoby materiałowe, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 do grafiku widoku Obciążenie zadaniami.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. To spowoduje skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można nadal edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól kosztu budżetowego według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zasobów)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie zasobu kosztowego, który jest zasób budżetowy do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadzić koszt dla przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, Microsoft Office Project 2007 z rozwiniętymi informacjami w dół tę wartość do poziomu zasobów z danymi okresowymi.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają 0,00 zł , aż Ustawianie planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego projektu wartość ta zostanie zapisany w polu zasobu Koszt budżetowy wg planu bazowego 1 – 10. Koszt, pole, które jest używane budżetowa według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład według planu bazowego 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Użycie zasobu w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów. Wskaż właściwe pole Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 w części widoku zawierającej grafik, aby przejrzeć rozłożony w czasie planowany koszt budżetowy. Jeśli dodasz również pole Koszt budżetowy, będzie można porównać oryginalny plan z bieżącymi planowanymi kosztami budżetowymi.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. d tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać okresowe pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy pod kątem zasobu kosztu dla przydziału sumarycznego projektu. W widoku Użycie zasobu wskaż zadanie sumaryczne projektu, a następnie dodaj pole Koszt budżetowy według planu bazowego 2 oraz pole Koszt budżetowy.

Uwagi    Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają informacje dla zasobów kosztowych, ale nie do zasobów pracy czy zasobów materiałowych. Aby wyświetlić informacje pracy według planu bazowego okresowe budżetu w pracy lub zasoby materiałowe, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 do grafiku w widoku Arkusz zasobów.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. To spowoduje skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można nadal edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól kosztu budżetowego według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków z analizy wariancji.

Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola przydziałów)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie zasobu kosztowego, który jest zasób budżetowy do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wpisz koszt przydział Obciążenie zadaniami lub w widoku użycie zasobu, Microsoft Office Project 2007 z rozwiniętymi informacjami w dół tę wartość do pola Przydział z danymi okresowymi.

Pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają 0,00 zł , aż Ustawianie planu bazowego projektu. Po zapisaniu planu bazowego projektu okresowe koszty budżetowe są kopiowane do odpowiedniego pola Przydział z danymi okresowymi koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10. Koszt, pole, które jest używane budżetowa według planu bazowego (na przykład koszt budżetowy wg planu bazowego 3) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład według planu bazowego 3).

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu w menu Format kliknij polecenie Style szczegółów. Aby pole Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 było wyświetlane w części widoku zawierającej grafik, przenieś odpowiednie pole Koszt budżetowy według planu bazowego 1–10 do pola Pokaż te pola. Można teraz przeglądać wybrany plan bazowy dla kosztu budżetowego. Jeśli dodasz pole Koszt budżetowy, można również porównać wybrany plan bazowy z bieżącymi planowanymi kosztami budżetowymi. Można również porównywać koszty budżetowe według różnych planów bazowych.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać okresowe pole przydziału Koszt budżetowy według planu bazowego 2 z bieżącym polem Koszt budżetowy. W widoku Obciążenie zadaniami wskaż kolumnę Koszt budżetowy według planu bazowego 2 oraz kolumnę Koszt budżetowy, znajdujące się w grafiku wyświetlanym w widoku.

Uwagi    Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 zawierają informacje dla zasobów kosztowych, ale nie do zasobów pracy czy zasobów materiałowych. Aby wyświetlić informacje pracy według planu bazowego okresowe budżetu w pracy lub zasoby materiałowe, które zostały przypisane do zadania sumarycznego projektu, Dodaj odpowiednie pole Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 do grafiku widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu.

Aby zapisać plan bazowy, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij polecenie Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. To spowoduje skopiowanie bieżącej wartości pola Koszt budżetowy do odpowiadającego mu pola Koszt budżetowy według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można nadal edytować koszt budżetowy według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól kosztu budżetowego według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków z analizy wariancji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×