Korzystanie z zawartości do ponownego użycia

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas publikowania bardzo przydaje się możliwość ponownego użycia zawartości. Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 umożliwia ponowne użycie zawartości w dowolnym zbiorze witryn z włączonymi funkcjami publikacji dzięki liście Zawartość do ponownego użycia.

Do listy Zawartość do ponownego użycia można dodawać kolejne elementy, można także tworzyć na niej kategorie i foldery w celu organizowania elementów listy. Elementów dodanych do listy Zawartość do ponownego użycia można używać w zawartości strony za pomocą funkcji wyboru zawartości do ponownego użycia.

W tym artykule

Co to jest zawartość do ponownego użycia listy?

Dlaczego warto używać zawartość do ponownego użycia?

Kiedy używać zawartość do ponownego użycia

Jak użyć zawartości do ponownego użycia

Co to jest lista Zawartość do ponownego użycia?

Lista Zawartość do ponownego użycia jest zbiorem zawartości utworzonej dla danego zbioru witryn i przechowywanej w postaci elementów listy. Każdy element zawartości do ponownego użycia może zawierać kod HTML lub zwykły tekst. Możliwe jest określenie automatycznej aktualizacji każdego z takich elementów.

Zawartość do ponownego użycia składająca się z kodu HTML może zawierać tekst i elementy HTML, takie jak obrazy, tabele oraz listy. Do tych elementów HTML można w razie potrzeby zastosować styl lub formatowanie.

Zawartość do ponownego użycia składająca się ze zwykłego tekstu może zawierać tylko tekst bez formatowania i stylów.

Jeśli dla danego elementu zawartości do ponownego użycia wyznaczono aktualizację automatyczną, to zawartość jest wstawiana na stronach sieci Web jako odwołanie tylko do odczytu, a zawartość strony jest aktualizowana w przypadku zmiany danego elementu.

Jeśli dla danego elementu zawartości do ponownego użycia nie wyznaczono aktualizacji automatycznej, na stronie sieci Web wstawiana jest kopia zawartości, a zawartość strony nie jest aktualizowana w przypadku zmiany danego elementu.

Początek strony

Po co korzystać z zawartości do ponownego użycia?

Zawartość do ponownego użycia jest używana najczęściej w dwóch przypadkach:

 • Jednolity wygląd i zasady     Zawartość do ponownego użycia umożliwia tworzenie elementów HTML o jednolitym wyglądzie, które muszą być dokładnie takie same w całym zbiorze witryn, takich jak logo firmy czy nazwa produktu. Ponadto jest możliwe tworzenie zawartości zawierającej zasady, na przykład zasady zachowania poufności informacji lub postanowienia umowy licencyjnej. Jeśli zawartość do ponownego użycia będzie stosowana w tych celach, należy określić, czy ma być aktualizowana automatycznie, aby uzyskać jednakowy wygląd w całym zbiorze witryn.

 • Szablony     Zawartość do ponownego użycia może stanowić punkt wyjścia dla autorów stron. Można na przykład utworzyć standardowe wprowadzenie zawierające zrzeczenie się odpowiedzialności, które ma być wyświetlane na początku każdego artykułu z opinią publikowanego w danym zbiorze witryn.

Początek strony

Kiedy można korzystać z zawartości do ponownego użycia?

Z zawartości do ponownego użycia można korzystać za każdym razem, gdy zawartość znajdująca się w formancie pola Zawartość strony jest edytowana przy użyciu edytora HTML.

Uwaga: Przy użyciu edytora HTML można również edytować zawartość znajdującą się w składnik Web Part edytora zawartości, lecz w przypadku składników Web Part korzystanie z zawartości do ponownego użycia jest niemożliwe.

Obecność formantu pola Zawartość strony na danej stronie zależy od układu strony użytego podczas jej tworzenia. Program Office SharePoint Server 2007 udostępnia kilka układów stron zawierających formanty pola Zawartość strony; można też utworzyć niestandardowe układy strony z tymi formantami przy użyciu narzędzi do tworzenia witryn sieci Web współdziałających z programem Office SharePoint Server 2007, takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Program Office SharePoint Server 2007 udostępnia następujące układy strony zawierające formant pola Zawartość strony:

 • Strony artykułów     Istnieją cztery układy strony typu Strona artykułu, które zawierają formant pola Zawartość strony:

  • Strona artykułu tylko z treścią

  • Strona artykułu z obrazem po lewej stronie

  • Strona artykułu z obrazem po prawej stronie

  • Strona artykułu z łączami do podsumowań

 • Strony powitalne     Istnieją różne układy stron powitalnych, ale tylko trzy z nich zawierają formant pola Zawartość strony:

  • Strona główna sieci intranet

  • Strona powitalna z łączami do podsumowań

  • Strona powitalna ze spisem treści

Początek strony

W jaki sposób korzystać z zawartości do ponownego użycia?

Stosowanie zawartości do ponownego użycia obejmuje dwie czynności — tworzenie elementów listy Zawartość do ponownego użycia i dodawanie elementów z tej listy do strony.

Dodawanie elementu do listy Zawartość do ponownego użycia

Aby dodać element do listy Zawartość do ponownego użycia, użytkownik musi mieć uprawnienia do współtworzenia zbioru witryn zawierającego listę. W celu dodania elementu do listy Zawartość do ponownego użycia należy wykonać następujące czynności:

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny. Zostanie otwarta strona Cała zawartość witryny.

 2. Na stronie Cała zawartość witryny w obszarze Listy kliknij łącze Zawartość do ponownego użycia. Zostanie otwarta lista Zawartość do ponownego użycia.

 3. Na pasku narzędzi listy kliknij strzałkę obok menu Nowy, a następnie kliknij polecenie Kod HTML do ponownego użycia lub Tekst do ponownego użycia. Zostanie otwarta strona Nowy element.

  Uwaga: Na liście Zawartość do ponownego użycia można również utworzyć foldery, klikając polecenie Nowy folder w menu Nowy. Foldery te pozwalają organizować elementy listy. Aby utworzyć zawartość do ponownego użycia w jednym z folderów, należy kliknąć folder, a następnie wykonać od początku czynności opisane w tym kroku.

 4. Na stronie Nowy element można ustawić następujące właściwości elementu:

  • Tytuł      W tym polu należy wpisać tytuł dla elementu. Tytuł jest wyświetlany jako nazwa elementu na liście Zawartość do ponownego użycia.

  • Komentarze      W tym polu można wpisać komentarze dotyczące elementu. Komentarze można sformatować za pomocą paska narzędzi znajdującego się u góry pola Komentarze. W niektórych widokach listy Zawartość do ponownego użycia, również w widoku domyślnym, te komentarze są wyświetlane w kolumnie Komentarze.

  • Kategoria zawartości      Jeśli kategorie zawartości zostały zdefiniowane, można je wybrać z listy. Kategorie zawartości mogą zostać zdefiniowane przez administratorów witryny lub przez właściciela listy Zawartość do ponownego użycia w wyniku edycji kolumny Kategoria zawartości na liście Zawartość do ponownego użycia.

  • Automatyczna aktualizacja      Zaznacz Automatycznej aktualizacji, jeśli element ma zostać aktualizowane automatycznie.

  • Kod HTML do ponownego użycia lub Tekst do ponownego użycia     W przypadku opcji Kod HTML do ponownego użycia kliknij pozycję Edytuj zawartość, aby otworzyć edytor HTML. Następnie można utworzyć element zawartości do ponownego użycia przy użyciu edytora HTML. W przypadku opcji Tekst do ponownego użycia wpisz tekst w polu Tekst do ponownego użycia, aby utworzyć element zawartości do ponownego użycia.

Dodawanie zawartości do ponownego użycia do strony

Aby dodać do strony element listy Zawartość do ponownego użycia, należy użyć edytora HTML.

 1. Na stronie, do której chcesz dodać zawartość do ponownego użycia, w menu Akcje witryny kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W formancie pola Zawartość strony kliknij pozycję Edytuj zawartość. Zawartość strony zostanie otwarta i wyświetlona w edytorze HTML.

 3. W oknie edytora HTML kliknij przycisk Wstaw zawartość do ponownego użycia narzędzi Obraz przycisku . Wybierz zawartość do ponownego użycia okno dialogowe strony sieci Web zostanie wyświetlona a zawartości listy zawartość do ponownego użycia.

 4. Na liście Zawartość do ponownego użycia wyszukaj element, który chcesz dodać do strony, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 5. Jeśli element, który ma być niewidoczne, go może nie zostały utworzone. Aby dodać nową zawartość do ponownego użycia, kliknij pozycję Otwartej liście w oknie dialogowym Wybierz zawartość do ponownego użycia strony sieci Web, a następnie wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji, zaczynając od kroku 3.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×