Korzystanie z ustawień trybu współautora przez menedżera witryny

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zarządzasz witryną i chcesz, aby Twój zespół mógł korzystać z programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, aby współtworzyć zawartość witryny bez zakłócania projektu, układu lub innej zawartości witryny. Za pomocą ustawień trybu współautora możesz skonfigurować tryb współautora, ułatwiając członkom zespołu wykonywanie zadań, oraz ustawić odpowiednie formanty zawartości witryny, które będą mogli modyfikować. Co najważniejsze dla menedżera witryny, tryb współautora jest włączany domyślnie i nie wymaga żadnej konfiguracji.

W tym artykule omówiono, sposób korzystania z ustawień trybu współautora przez menedżera witryny oraz jak należy pracować z grupami współautorów i typami obszarów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień trybu współautora, zobacz artykuł Wprowadzenie do ustawień trybu współautora.

Ważne: Aby można było korzystać z ustawień trybu współautora, witryna użytkownika musi znajdować się na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Ustawienia trybu współautora jest domyślnie włączone

Jak używać grupy współautorów?

Co to jest domyślne grupy współautorów?

Jak używać typów obszarów?

Podaj adres e-mail kontaktu

Resetowanie ustawień domyślnych ustawień trybu współautora

Ustawienia trybu współautora są domyślnie włączone

Gdy dowolna witryna programu SharePoint zostanie otwarta w programie Office SharePoint Designer 2007, ustawienia trybu współautora są domyślnie włączone. Nie jest wymagana żadna konfiguracja przez menedżera witryny, chyba że mają zostać zmienione domyślne ustawienia. Ustawienia trybu współautora zawierają zestaw domyślnych grup współautorów (mających domyślne ustawienia), które są połączone z domyślnymi poziomami uprawnień programu SharePoint. Ustawienia te obowiązują do momentu, aż osoba z wystarczającymi uprawnieniami je wyłączy.

Gdy ustawienia trybu współautora zostaną wyłączone, każdy użytkownik z uprawnieniami do otwierania witryny będzie miał pełny, nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji i funkcjonalności w programie Office SharePoint Designer 2007. Wszystkie utworzone ustawienia trybu współautora pozostaną jednak w witrynie i w każdej chwili będzie można włączyć ustawienia trybu współautora, aby zaczęły ponownie obowiązywać.

Ważne: Aby włączyć lub wyłączyć ustawienia trybu współautora, należy mieć co najmniej uprawnienie Zarządzanie uprawnieniami w witrynie programu SharePoint. W większości przypadków oznacza to, że trzeba być administratorem witryny.

Włączanie lub wyłączanie ustawień trybu współautora

 1. Otwórz witrynę programu SharePoint w programie Office SharePoint Designer 2007.

 2. W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia trybu współautora.

 3. W razie potrzeby kliknij przycisk Zaawansowane, aby otworzyć sekcję Zaawansowane.

  Okno dialogowe Ustawienia trybu współautora

 4. Jeśli ustawienia trybu współautora są włączone, kliknij opcję Wyłącz ustawienia trybu współautora. Jeśli ustawienia trybu współautora są wyłączone, kliknij opcję Włącz ustawienia trybu współautora.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Jak używać grup współautorów?

W przeglądarce

Jako menedżer witryny musisz wiedzieć, że duża część konfigurowania grup współautorów jest wykonywana na stronach ustawień witryny w przeglądarce.

Na przykład użytkowników nie dodaje się bezpośrednio do grup współautorów. Zamiast tego każda grupa współautorów jest połączona z co najmniej jednym poziomem uprawnień w witrynie programu SharePoint. Poziom uprawnień określa dwa ważne parametry grupy współautorów, z którą jest połączony:

 • Kto jest członkiem tej grupy współautorów     Podczas dodawania użytkowników i grup do witryny programu SharePoint w przeglądarce należy przypisać im poziom uprawnień. Jeśli ten poziom uprawnień jest połączony z grupą współautorów w programie Office SharePoint Designer 2007, użytkownicy i grupy automatycznie stają się członkami tej grupy współautorów. Dlatego aby usunąć użytkowników z grupy współautorów, należy odłączyć ich poziom uprawnień od grupy współautorów (w programie Office SharePoint Designer 2007) lub przypisać im poziom uprawnień, który nie jest połączony z tą grupą współautorów (w przeglądarce).

 • Jakie uprawnienia ma ta grupa współautorów     Ustawienia trybu współautora nie jest funkcją zabezpieczeń. Ustawienia trybu współautora mają na celu naprowadzenie użytkowników mających dobre intencje na właściwy kierunek, tak aby mogli z łatwością wykonywać swoje zadania przy minimalnym ryzyku naruszenia zabezpieczeń witryny. Ustawienia trybu współautora określone w programie Office SharePoint Designer 2007 nie mogą zastępować poziomów uprawnień programu SharePoint. Poziom uprawnień użytkownika — nie jego ustawienia trybu współautora — zawsze określa poziom dostępu tego użytkownika do witryny programu SharePoint. Ustawienia trybu współautora użytkownika określają, których ustawień edycji może on używać w programie Office SharePoint Designer 2007.

Jako menedżer witryny używający ustawień trybu współautora możesz wykonać następujące czynności w przeglądarce:

 • Dodanie użytkowników i grup oraz przypisanie im poziomu uprawnień.     Automatycznie należą one do każdej grupy współautorów, która może być połączona z tym poziomem uprawnień.

 • Zmiana poziomu uprawnień przypisanego użytkownikom.     Ten poziom uprawnień może być połączony z inną grupą współautorów.

 • Edycja istniejących poziomów uprawnień.     Jako właściciel witryny możesz wybrać, które uprawnienia będą skojarzone z tymi poziomami uprawnień. Poziom uprawnień zawsze zastępuje połączone ustawienia grup współautorów. Ustawienia trybu współautora nie mogą pozwalać użytkownikom na zmianę witryny w żaden sposób, na który nie pozwala ich poziom uprawnień. Na przykład nawet jeśli pozwolisz grupie współautorów na tworzenie nowych stron, użytkownicy ci nie będą mogli tego robić, chyba że ich poziom uprawnień zawiera uprawnienie Dodawanie i dostosowywanie stron.

 • Tworzenie nowych poziomów uprawnień.     Można dodawać nowe poziomy uprawnień, aby łączyć różne zestawy uprawnień. Być może istnieją użytkownicy lub grupy, którzy potrzebują dostępu tylko do określonych obiektów w witrynie. Można im wtedy przyznać najmniej uprzywilejowane uprawnienia, których potrzebują, aby wykonywać swoje zadania.

Łącza do dodatkowych informacji o zarządzaniu uprawnieniami programu SharePoint można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W programie Office SharePoint Designer 2007

Grupy współautorów to grupy użytkowników przydzielone do wykonania określonego zadania w procesie aktualizacji witryny sieci Web — na przykład autorzy zawartości i projektanci stron sieci Web. Ustawień trybu współautora można używać do tworzenia różnych zestawów ograniczeń dotyczących edycji dla różnych grup współautorów, ale grupy muszą najpierw zostać połączone z poziomami uprawnień programu SharePoint.

Istnieją trzy domyślne grupy współautorów: Menedżer witryny, Projektanci stron sieci Web i Autorzy zawartości. Te grupy współautorów są połączone odpowiednio z poziomami uprawnień Pełna kontrola, Projektowanie i Współtworzenie.

Domyślne grupy współautorów pokazane w oknie dialogowym Ustawienia trybu współautora

Przykładowo jeden z projektantów stron sieci Web ma dostęp w celu modyfikowania witryny programu SharePoint przy użyciu poziomu uprawnień Projektowanie. Domyślnie ten projektant stron sieci Web używa nazwy Office SharePoint Designer 2007 jako członek grupy współautorów Projektanci stron sieci Web. Jest to spowodowane tym, że grupa współautorów Projektanci stron sieci Web jest połączona z poziomem uprawnień Projektowanie. Analogicznie menedżer witryny mający poziom uprawnień Pełna kontrola w programie Windows SharePoint Services 3.0 należy do grupy Menedżer witryny w programie Office SharePoint Designer 2007.

Poziom uprawnień połączony z grupą Współautorzy

Może się okazać, że domyślna grupa Współautorzy wystarcza, lub też należy utworzyć więcej grup Współautorzy. Na przykład mogą być potrzebne dwie różne grupy Projektanci stron sieci Web: pierwsza ze wszystkimi zwykłymi uprawnieniami, a druga bez możliwości tworzenia i modyfikowania stron wzorcowych. W tym celu należy utworzyć nową grupę Współautorzy w programie Office SharePoint Designer 2007 i nadać jej nazwę, na przykład Projektanci z ograniczeniami. Może być konieczne utworzenie nowego poziomu uprawnień programu SharePoint, na przykład Projektowanie z ograniczeniami, ponieważ poziom uprawnień Projektowanie jest już połączony z grupą współautorów Projektanci stron sieci Web. Następnie należy połączyć nową grupę współautorów z nowym poziomem uprawnień programu SharePoint i skonfigurować ograniczenia edycyjne dla tej grupy współautorów.

Program Windows SharePoint Services 3.0 jest elastyczny pod względem tworzenia nowych poziomów uprawnień. W przypadku wyczerpania dostępnych poziomów można po prostu utworzyć nowy. Ponieważ każdy poziom uprawnień programu SharePoint można połączyć tylko z jedną grupą współautorów, może być konieczne utworzenie nowych poziomów uprawnień, jeśli jest dodawanych wiele nowych grup współautorów.

Można tworzyć nowe grupy współautorów lub modyfikować istniejące. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie grupy współautorów.

Początek strony

Czym jest domyślna grupa współautorów?

Gdy po raz pierwszy otworzysz witrynę w programie Office SharePoint Designer 2007, a następnie otworzysz okno dialogowe Ustawienia trybu współautora (menu Witryna), zauważysz, że jako domyślna grupa współautorów jest wyświetlana grupa Autorzy zawartości. Co ona oznacza?

Jak już wspomniano wcześniej, wszystkim użytkownikom i grupom witryny SharePoint są przypisywane poziomy uprawnień w programie Windows SharePoint Services 3.0. Z kolei poziomy uprawnień są połączone z grupami współautorów. Przypuśćmy, że istnieje użytkownik, którego poziom uprawnień nie jest połączony z grupą współautorów. Gdy ten użytkownik otworzy witrynę w programie Office SharePoint Designer 2007, zostanie automatycznie przydzielony do grupy domyślnej. Oznacza to, że gdy ustawienia trybu współautora są włączone, każdy użytkownik otrzymuje zestaw ograniczeń dotyczących edycji, niezależnie od tego, czy jego poziom uprawnień zostanie połączony z grupą współautorów.

Dlaczego grupa współautorów Autorzy zawartości jest domyślną grupą w programie Office SharePoint Designer 2007? Ponieważ grupa Autorzy zawartości domyślnie ma najmniejszą wielkość dostępu do funkcji w programie Office SharePoint Designer 2007. Tak więc nawet jeśli użytkownicy, którzy nie są połączeni z żadną grupą współautorów, otworzą witrynę w celu jej edycji, otrzymują tylko ograniczony dostęp. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego naruszenia zabezpieczeń witryny. Wyznaczenie domyślnej grupy współautorów ułatwia również konfigurowanie ustawień trybu współautora, ponieważ nie trzeba łączyć wszystkich poziomów uprawnień w witrynie z grupą współautorów.

Możesz zmienić domyślną grupę. Jednak przedtem, musisz zastanów się, jeśli ta zmiana nie wpłynie negatywnie procesu aktualizacji witryny sieci Web. Należy pamiętać, że ustawienia grupy współautorów grupy domyślne ograniczenia edycji, które pobiera każdy użytkownik spoza grupy współautorów. Aby dowiedzieć się, jak zmienić grupę współautora grupy domyślnej, zobacz artykuł Tworzenie grupy współautorów.

Początek strony

Jak używać typów obszarów?

Strony wzorcowe zawierają symbole zastępcze zawartości, które określają, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać zmiany na stronach. Obszary wewnątrz symboli zastępczych zawartości są nazywane obszarami zawartości. Ustawienia trybu współautora umożliwiają tworzenie typów obszarów zawartości, a następnie przypisywanie typu obszaru zawartości do obszaru zawartości. Typ obszaru może na przykład określać, że do obszaru zawartości użytkownicy mogą dodawać tylko tekst. W połączeniu ze stronami wzorcowymi ustawienia trybu współautora umożliwiają właścicielowi witryny określanie nie tylko miejsc na stronie, w których można wprowadzać zmiany, ale także typów zmian, które są w nich dozwolone.

Na przykład przypuśćmy, że grupa Autorzy zawartości musi regularnie aktualizować informacje na stronach w witrynie programu SharePoint. Można utworzyć określone obszary zawartości na stronach, w których autorzy zawartości mogą dodawać zawartość. Pozostałych regionów na stronie nie można edytować, co w efekcie zapobiega przypadkowym zmianom projektu, układu lub stylów przez użytkowników.

W programie Office SharePoint Designer 2007 istnieją trzy domyślne typy regionów — Tylko tekst, Tekst i obrazy oraz Tekst, układ i obrazy.

Zarządzanie typami obszarów

Typów obszarów można używać do sterowania typem zawartości, jaką użytkownicy mogą dodawać do regionów na stronie. Na przykład przypuśćmy, że chcesz zabronić użytkownikom dodawania tabel do strony. Możesz zmodyfikować ustawienia regionu Tekst, układ i obrazy, aby zabronić użytkownikom tworzenia tabel.

Po utworzeniu nowego typu obszaru ograniczenia edycji we wszystkich czterech kategoriach — Edycja, Formatowanie, Obrazy oraz SharePoint — są domyślnie dziedziczone po ustawieniach grupy współautorów, do której należy dany użytkownik. Wszystkie opcje umożliwiające określenie ograniczeń edycji w oknie dialogowym Ustawienia obszaru stają się dostępne dopiero po wybraniu opcji zastępowania ustawień grupy współautorów. To prawdziwa przyczyna używania typów obszarów: zastąpienie ustawień jednej lub więcej grup współautorów w określonych regionach na stronie. Dzięki typom obszarów menedżer witryny może sprawować bardzo szczegółową kontrolę nad tym, które grupy współautorów mogą dodawać jakie typy zawartości do regionów zawartości.

Początek strony

Podawanie adresu kontaktowego e-mail

Jako menedżer witryny podczas tworzenia grup współautorów i typów obszarów witryny musisz równoważyć łatwość administrowania z potrzebą ustawienia ograniczeń dotyczących edycji, tak aby użytkownicy mogli wykonywać zadania, ale bez łamania witryny. W przypadku każdej witryny jest również ważne przestrzeganie zasady ostatniego uprawnienia: Chcesz, aby współautorzy mieli najmniejszą ilość dostępu do funkcji w programie Office SharePoint Designer 2007, zachowując jednak zdolność wykonywania zadań.

Jeśli użytkownicy pracujący w grupach współautorów lub z typami obszarów wykryją, że ustawienia trybu współautora uniemożliwiają im wykonywanie zadań, ważne jest, aby wiedzieli, z kim się kontaktować. Należy dostarczyć do najmniej jeden kontaktowy adres e-mail dla witryny. Najlepszym wyjściem jest, gdy każdy kontakt ma wystarczające uprawnienia (zazwyczaj Pełna kontrola), aby zmienić ustawienia trybu współautora dla witryny, jeśli jest to potrzebne. Gdy użytkownicy wyświetlają swoje ustawienia trybu współautora, mogą skontaktować się z menedżerem witryny, klikając łącze Skontaktuj się z menedżerem witryny w okienku zadań Współautor. Użytkownicy mogą również wyświetlić adres e-mail menedżera witryny, klikając polecenie Ustawienia trybu współautora w menu Witryna.

 1. W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia trybu współautora.

 2. W polu Kontaktowy adres e-mail wpisz pełny adres e-mail kontaktu — na przykład osoba@example.com. W przypadku wpisania więcej niż jednego adresu upewnij się, że adresy zostały rozdzielone średnikami.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przywracanie domyślnych ustawień trybu współautora

Jeśli zostanie wybrane zresetowanie ustawień trybu współautora do ich ustawień domyślnych, wszystkie grupy współautorów i typy obszarów utworzone lub dostosowane są usuwane i nie można ich odzyskać.

 1. W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia trybu współautora, a następnie kliknij opcję Resetuj domyślne ustawienia trybu współautora.

 2. Gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat, kliknij przycisk Tak.

  Komunikat monitujący, czy mają zostać usunięte wszystkie ustawienia trybu współautora

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×