Korzystanie z usługi Zarządzanie prawami do informacji w odniesieniu do listy lub biblioteki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zarządzanie prawami do informacji (IRM) w witrynach SharePoint Foundation 2010 umożliwia zwiększenia kontroli i ochrony plików pobieranych z list lub bibliotek.

W tym artykule

Co to jest zarządzanie prawami do informacji?

Jak usługa IRM ułatwia ochronę zawartości

Jak usługa IRM nie chroni

Sposób działania usługi IRM dla bibliotek i list programu SharePoint

Stosowanie usługi IRM do listy lub biblioteki

Co to jest usługa Zarządzanie prawami do informacji?

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (Information Rights Management, IRM) umożliwia ograniczenie działań, które użytkownicy mogą podjąć w odniesieniu do plików pobranych z list lub bibliotek programu SharePoint. Usługa IRM zapewnia szyfrowanie pobieranych plików oraz ograniczanie zbioru użytkowników i programów mających prawo do odszyfrowywania tych plików. Używając usługi IRM, można też ograniczyć prawa użytkowników, którym wolno odczytywać pliki, aby uniemożliwić im podejmowanie działań, takich jak drukowanie kopii plików lub kopiowanie tekstu z tych plików.

Korzystając z usługi IRM, można ograniczyć rozpowszechnianie poufnej zawartości list lub bibliotek. Jeśli na przykład jest tworzona biblioteka dokumentów w celu udostępnienia wybranym przedstawicielom działu marketingu informacji o zapowiadanych produktach, można skorzystać z usługi IRM, aby uniemożliwić tym osobom udostępnianie określonej zawartości innym pracownikom firmy.

W witrynie SharePoint Foundation 2010 usługa IRM jest stosowana do całej listy lub biblioteki, a nie do pojedynczych plików. Ułatwia zapewnienie spójny poziom ochrony dla całego zestawu dokumentów lub plików. Twoja organizacja wymuszanie stosowania zasad firmowych decydujących o używaniu i rozpowszechnianiu informacji poufnych lub własnych, więc za pomocą usługi IRM.

Ochrona zawartości za pomocą usługi IRM

Za pomocą usługi IRM można chronić ograniczoną zawartość przez:

 • Zapobieganie kopiowaniu, modyfikowaniu, drukowaniu, faksowaniu oraz kopiowaniu i wklejaniu (w celu nieautoryzowanego używania) zawartości przez osobę uprawnioną do przeglądania.

 • Zapobieganie kopiowaniu zawartości przy użyciu funkcji przechwytywania zawartości ekranu w systemie Microsoft Windows przez osobę uprawnioną do przeglądania.

 • Zapobieganie wyświetlaniu przez osoby nieuprawnione do przeglądania po pobraniu z serwera zawartości, która została wysłana w wiadomości e-mail.

 • Umożliwianie dostępu do zawartości przez określony czas, po upływie którego użytkownicy muszą potwierdzić swoje poświadczenia i ponownie pobrać zawartość.

 • Wymuszanie zasad firmowych decydujących o stosowaniu i rozpowszechnianiu zawartości w organizacji.

Zagrożenia, przed którymi nie chroni usługa IRM

Usługa IRM nie chroni ograniczonej zawartości przed następującymi zagrożeniami:

 • Usunięciem, kradzieżą, przechwyceniem ani transmisją za pomocą złośliwego oprogramowania, takiego jak konie trojańskie, rejestratory naciśnięć klawiszy czy określone typy programów szpiegujących.

 • Utrata lub uszkodzenie spowodowane działaniem wirusów komputerowych

 • Ręcznym skopiowaniem ani przepisaniem zawartości wyświetlanej na ekranie.

 • Przed skopiowaniem zawartości wyświetlanej na ekranie za pomocą fotografii cyfrowej lub tradycyjnej.

 • Kopiowania za pomocą programów do przechwytywania zawartości ekranu innych firm.

 • Kopiowania metadanych zawartości (wartości kolumn) za pomocą programów do przechwytywania zawartości ekranu innych firm lub za pomocą kopiowania i wklejania.

Początek strony

Sposób działania usługi IRM w odniesieniu do list i bibliotek programu SharePoint

Ochrona IRM jest stosowana do plików na poziomie listy lub biblioteki. Po włączeniu usługi IRM dla listy lub biblioteki można chronić dowolny typ pliku na tej listy lub biblioteki, dla którego ochrony jest zainstalowany na wszystkich serwerach frontonu sieci Web. Funkcja ochrony to program, który steruje szyfrowania i odszyfrowywania zarządzaniu prawami plików określonego formatu pliku. SharePoint Foundation 2010 nie zawiera funkcje ochrony dla formatów plików. Jeśli w organizacji jest planowane użycie składnika IRM do ochrony plików na listach i w bibliotekach, administrator serwera musi zainstalować funkcje ochrony dla formatów plików, dla których ma zostać Zarządzanie prawami.

Jeśli usługa IRM jest włączona dla biblioteki, zarządzanie prawami dotyczy wszystkich plików w tej bibliotece. Jeśli usługa IRM jest włączona dla listy, zarządzanie prawami dotyczy tylko plików, które zostały dołączone do elementów listy, a nie faktycznych pozycji listy.

Pliki pobierane z listy lub biblioteki, dla której włączono usługę IRM, są szyfrowane, dzięki czemu mogą je przeglądać tylko uprawnione osoby. Każdy plik objęty zarządzaniem prawami dostępu zawiera również licencję publikowania nakładającą ograniczenia na działania osób, które mogą przeglądać dany plik. Typowe ograniczenia obejmują udostępnianie pliku tylko do odczytu, uniemożliwianie kopiowania tekstu, zapobieganie zapisywaniu kopii lokalnej, a także zapobieganie drukowaniu pliku. Programy klienckie, które mogą odczytywać typy plików obsługiwane przez usługę IRM, egzekwują te ograniczenia za pomocą licencji publikowania zawartej w pliku objętym zarządzaniem prawami dostępu. Dzięki temu plik objęty zarządzaniem prawami dostępu jest chroniony nawet po pobraniu go z serwera.

Rodzaj ograniczeń, które są stosowane do pliku, gdy są pobierane z listy lub biblioteki zależą od uprawnień użytkownika w witrynie, w której znajduje się plik. W poniższej tabeli opisano, jak uprawnieniami w witrynach SharePoint Foundation 2010 odpowiadają uprawnieniom usługi IRM.

SharePoint Foundation 2010 Uprawnienia

Uprawnienia usługi IRM

Zarządzanie uprawnieniami, zarządzanie witryną sieci Web

Pełna kontrola (zdefiniowana w programie klienckim): te uprawnienia na ogół zezwalają użytkownikowi na odczytywanie, edytowanie, kopiowanie, zapisywanie i modyfikowanie uprawnień zawartości objętej zarządzaniem prawami.

Edytowanie elementów, zarządzanie listami, dodawanie i dostosowywanie stron

Edytowanie, kopiowanie i zapisywanie: użytkownik może drukować plik tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na drukowanie dokumentów na stronie Ustawienia usługi Zarządzanie prawami do informacji listy lub biblioteki.

Wyświetlanie elementów

Odczytywanie: Użytkownik może odczytywać dokument, ale nie może go kopiować ani modyfikować jego zawartości. Użytkownik może drukować dokument tylko wtedy, gdy na stronie Ustawienia usługi Zarządzanie prawami do informacji zaznaczono pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na drukowanie dokumentów dla listy lub biblioteki.

Inne

Żadne inne uprawnienia nie odpowiadają w sposób bezpośredni uprawnieniom usługi IRM.

Początek strony

Stosowanie usługi IRM do listy lub biblioteki

Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Microsoft Active Directory (AD RMS) w systemie Windows Server 2008 obsługują usługę Zarządzanie prawami dostępu do informacji dla witryn programu SharePoint. Nie są wymagane żadne oddzielne ani dodatkowe instalacje.

Aby można było zastosować usługę IRM do listy lub biblioteki, usługa musi najpierw zostać włączona w Administracji centralnej dla witryny. Administrator serwera musi też zainstalować na wszystkich serwerach frontonu sieci Web funkcje ochrony dla każdego typu pliku, który ma być chroniony za pomocą usługi IRM.

Aby można było stosować usługę IRM do listy lub biblioteki, trzeba dysponować poziomem uprawnień dla tej listy lub biblioteki nie niższym niż poziom uprawnień Projektowanie.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, dla której ma zostać skonfigurowana usługa IRM.

 2. Na wstążce kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki (w wypadku pracy z listą kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy).

 3. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij łącze Zarządzanie prawami do informacji.
  Jeśli łącze Zarządzanie prawami do informacji nie jest wyświetlane, usługa IRM może nie być włączona dla tej witryny. Aby się dowiedzieć, czy jest możliwe włączenie usługi IRM dla tej witryny, skontaktuj się z administratorem serwera. Łącze Zarządzanie prawami do informacji nie jest wyświetlane dla bibliotek obrazów.

 4. Na stronie Ustawienia usługi Zarządzanie prawami do informacji zaznacz pole wyboru Ogranicz uprawnienia do dokumentów w tej bibliotece podczas pobierania, aby ograniczyć uprawnienia do dokumentów pobieranych z tej listy lub biblioteki.

 5. W obszarze Tytuł zasad uprawnień wpisz opisową nazwę zasady, które można później odróżniania jej od innych zasad. Na przykład możesz wpisać Poufne informacje firmowe Jeśli stosowania ograniczonych uprawnień do listy lub biblioteki zawierającej dokumenty firmy, które są poufne.

 6. W obszarze Opis zasad uprawnień wpisz opis, który będzie wyświetlany osobom korzystającym z tej listy lub biblioteki, w którym wyjaśniono, jak należy obsługiwać dokumenty z tej listy lub biblioteki. Na przykład możesz wpisać omówić zawartość tego dokumentu wyłącznie z innymi pracownikami Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do informacji znajdujących się w tych dokumentów do wewnętrznego pracowników.

 7. Aby zastosować dodatkowe ograniczenia do dokumentów na liście lub w bibliotece, należy wykonać dowolną z następujących czynności.

Aby to zrobić:

Czynność:

Zezwalanie użytkownikom na drukowanie dokumentów z tej listy lub biblioteki

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na drukowanie dokumentów.

Zezwalaj osobom mającym co najmniej uprawnienie Wyświetlanie elementów na wykonywanie osadzonego kodu lub makr w dokumencie.

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na programowy dostęp do zawartości.

Uwaga: Zaznaczenie tej opcji umożliwi użytkownikom wykonywanie kodu pobierającego zawartość dokumentu.

Wymaganie weryfikowania poświadczeń w określonych odstępach czasu.

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do zawartości przez określony czas. Jeśli wybierzesz tę opcję, osób licencje publikowania umożliwiające dostęp do zawartości będą wygasały po określoną liczbę dni i osoby będą musieli powrócić do serwera, aby weryfikować swoje poświadczenia i Pobierz nową kopię.

Zaznacz pole wyboru Użytkownicy muszą weryfikować swoje poświadczenia co, a następnie określ liczbę dni, w ciągu których dokument będzie dostępny do przeglądania.

Uniemożliwianie przekazywania dokumentów nieobsługujących usługi IRM do listy lub biblioteki.

Jeśli wybierzesz tę opcję, osoby nie będzie można przekazywać żadnego z następujących typów plików:

 • Typy plików, których nie zainstalowano odpowiednich funkcji ochrony usługi IRM na wszystkich serwerach frontonu sieci Web.

 • Typy plikówSharePoint Foundation 2010nie można odszyfrować.

 • Typy plików, które są chronione w innym programie usługi IRM

Zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj użytkownikom na przekazywanie dokumentów nieobsługujących usługi IRM.

Usuwanie z tej listy lub biblioteki ograniczonych uprawnień w określonym dniu.

Zaznacz pole wyboru Zakończ ograniczanie uprawnień do dokumentów w tej bibliotece w dniu, a następnie wprowadź odpowiednią datę.

 1. Po zakończeniu wybierania odpowiednich opcji kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×