Korzystanie z usługi OneDrive w systemie iOS

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat korzystania z aplikacji OneDrive dla telefonu iPhone, tabletu iPad i odtwarzacza iPod touch. Pobierz aplikację dla systemu iOS.

Aby dodać konto osobiste, wprowadź swoje konto Microsoft na stronie logowania. Aby dodać konto usługi OneDrive dla Firm, wprowadź adres e-mail, którego używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta służbowego lub szkolnego, spróbuj zalogować się w witrynie OneDrive.com lub skontaktuj się z działem informatycznym.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive .

 2. W oknie Ustawienia naciśnij pozycję Przekazywanie z aparatu, a następnie włącz ustawienie Przekazywanie z aparatu, aby automatycznie przekazywać zdjęcia i klipy wideo do usługi OneDrive.

  Uwaga : Aby ustawić na urządzeniu przekazywanie zdjęć nawet wówczas, gdy aplikacja OneDrive nie jest aktywna, naciśnij pozycję Przekazuj w tle.

 3. Aby mieć pewność, że klipy wideo są automatycznie przekazywane, włącz ustawienie Uwzględniaj filmy.

Uwagi : 

 • Wszystkie zdjęcia i klipy wideo zostaną przekazane w ich oryginalnych rozmiarach, gdy będziesz mieć połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli chcesz korzystać z sieci komórkowej, naciśnij trzy poziome paski w lewym górnym rogu, naciśnij pozycję Ustawienia, naciśnij pozycję Przekazywanie z aparatu, a następnie włącz ustawienie Użyj sieci komórkowej.

 • Po zakończeniu przekazywania zdjęć i klipów wideo możesz usunąć je z urządzenia, a kopie w usłudze OneDrive pozostaną nienaruszone.

 • W usłudze OneDrive nie można przekazywać zdjęć zoptymalizowanych pod kątem usługi iCloud. Aby wyłączyć optymalizację, naciśnij pozycję Ustawienia > iCloud > Zdjęcia i wyczyść pole wyboru Optymalizuj magazyn.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij pozycję Dodaj Ikona Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w górnej części ekranu.

 2. Następnie naciśnij, aby utworzyć folder, zrobić zdjęcie lub nagrać klip wideo bądź przekazać już istniejące zdjęcia lub klipy.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Dodawanie w aplikacji OneDrive dla systemu iOS

  • Jeśli wybierzesz pozycję Robienie zdjęcia lub nagrywanie filmu, zostanie otwarta aplikacja aparatu na urządzeniu. Może pojawić się monit z pytaniem, czy chcesz zezwolić usłudze OneDrive na dostęp do aparatu — naciśnij przycisk OK, aby umożliwić zapisywanie obrazów w usłudze OneDrive.

  • Jeśli naciśniesz pozycję Przekaż, pojawią się linki do aplikacji Zdjęcia na urządzeniu. Przejdź do obrazów, które chcesz przekazać, zaznacz je, a następnie na górnym pasku naciśnij pozycję Gotowe.

Foldery możesz dodawać w widoku Pliki lub w dowolnym innym folderze w usłudze OneDrive.

 1. W widoku lub folderze, w którym chcesz umieścić nowy folder, naciśnij pozycję Dodaj Ikona Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w górnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz folder.

 2. Naciśnij pozycję Nazwa folderu i wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz.

 1. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść, a następnie naciśnij pozycję Przenieś Przenoszenie plików w usłudze OneDrive (może być konieczne wcześniejsze naciśnięcie pozycji Więcej w celu wyświetlenia ikony Przenieś).

  Porada : Do innego folderu możesz przenosić zarówno foldery, jak i poszczególne pliki.

 2. Pojawi się lista Pliki. Naciśnij folder, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie naciśnij pozycję Przenieś.

Porada : Aby utworzyć nowy folder dla przenoszonych plików, w dolnej części listy Pliki naciśnij pozycję Nowy folder. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz.

Możesz wyszukiwać tekst w plikach, a nawet na zdjęciach. W górnej części dowolnego widoku pliku naciśnij pole Wyszukaj, a następnie wpisz wyszukiwaną frazę.

Porady : 

 • Jeśli korzystasz z konta osobistego usługi OneDrive, wyszukiwanie uwzględnia zawartość tylko otwartego folderu. Jeśli na przykład jest otwarty folder Dokumenty służbowe, zostaną przeszukane tylko pliki w folderze Dokumenty służbowe. Aby przeszukać wszystkie pliki w usłudze OneDrive, użyj funkcji wyszukiwania w widoku Pliki.

 • Jeśli korzystasz z konta służbowego, przeszukiwana jest zawsze cała usługa OneDrive.

Jeśli nie widzisz w aplikacji pliku, którego szukasz, zobacz Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive.

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

 1. Naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS u dołu ekranu, naciśnij używane przez Ciebie konto, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 3. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie pliku w usłudze OneDrive . Naciśnij pozycję Usuń Usuwanie pliku w usłudze OneDrive , aby trwale usunąć pliki.

Uwaga : Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

 1. Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij > Zapisz zdjęcie.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zapisz zdjęcie w aplikacji OneDrive w systemie iOS

 2. Pobrane zdjęcie znajdziesz w folderze Z aparatu na urządzeniu.

Oznaczaj pliki jako „offline”, aby móc je odczytać w dowolnej chwili, nawet gdy nie masz połączenia z Internetem. Zmiany edycji wprowadzone w plikach w trybie online zostaną zsynchronizowane, gdy następnym razem Twój tablet iPad, telefon iPhone lub odtwarzacz iPod Touch nawiąże połączenie z Internetem, masz więc dostęp do najnowszej wersji pliku.

Uwaga : Pliki oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

 1. W aplikacji OneDrive zaznacz pliki, które mają być dostępne do odczytu w trybie offline, a następnie naciśnij pozycję Pozostaw w trybie offline Pozycja Pozostaw w trybie offline .

  Uwaga : Do odczytu w trybie offline można oznaczać tylko pliki. Nie można oznaczać tak folderów.

 2. Pliki oznaczone do odczytu w trybie offline zawierają ikonę Pozostaw w trybie offline w widoku listy. Naciśnij plik na liście w dowolnej chwili, aby otworzyć go do odczytu.

Porada : Po oznaczeniu pliku jako offline jest on również wyświetlany na liście w widoku Pliki offline w usłudze OneDrive. Naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Pliki offline, aby błyskawicznie znaleźć Twoje wszystkie pliki offline.

Aby zatrzymać pozostawianie pliku w trybie offline, zaznacz plik offline, a następnie naciśnij pozycję Tylko w trybie online Pozycja Tylko w trybie online .

Możesz udostępniać pliki, zdjęcia i foldery przechowywane w usłudze OneDrive przy użyciu aplikacji OneDrive na urządzeniu z systemem iOS tak samo jak na komputerze PC lub Mac. Aby zatrzymać udostępnianie, przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zaloguj się.

Uwaga : Jeśli chcesz udostępnić plik w trybie tylko do odczytu, przed wybraniem sposobu udostępniania naciśnij pozycję Tylko wyświetlanie.

Zapraszanie osób do wyświetlenia pliku lub folderu

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić (naciskając go i przytrzymując).

 2. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie w usłudze OneDrive > Zaproś osoby.

 3. W panelu Zaproś osoby w obszarze Udostępnij wprowadź odpowiednie adresy e-mail. Naciśnij pozycję Dodaj kontakt Dodawanie adresata , aby dodać adresatów ze swojej listy kontaktów.

 4. Jeśli chcesz, aby adresaci mogli wprowadzać zmiany, w obszarze Opcje włącz przełącznik Zezwolić na edytowanie?. Wyłącz go, aby udostępnić adresatom plik w trybie tylko do odczytu.

 5. Naciśnij pozycję Dodaj. Adresaci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu.

Kopiowanie linku do wklejenia w wiadomości SMS lub w witrynie internetowej

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić (naciskając go i przytrzymując).

 2. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie w usłudze OneDrive > Kopiuj link. Usługa OneDrive utworzy adres URL dla plików i umieści go w schowku urządzenia.

 3. Przejdź do miejsca, w którym chcesz umieścić link — takiego jak blog, strona sieci Web czy wpis w mediach społecznościowych — i wklej zawartość schowka.

Uwaga : Pamiętaj, że każda osoba mająca link może otworzyć, pobrać i zapisać dany dokument, a także przesłać link dalej.

Wysyłanie linku w wiadomości e-mail

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić (naciskając go i przytrzymując).

 2. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie w usłudze OneDrive > Poczta e-mail w aplikacji Outlook.

  Jeśli nie masz aplikacji Outlook dla systemu iOS na swoim urządzeniu, naciśnij pozycję Udostępnij > Mail, a następnie użyj aplikacji poczty systemu iOS lub wybierz aplikację, której chcesz użyć.

 3. Otworzy się okno wiadomości e-mail z linkiem do udostępnianych plików. Wprowadź adresy osób, którym chcesz udostępnić plik — i dodaj notatkę, jeśli chcesz – po czym wyślij wiadomość.

Wysyłanie pliku jako załącznika

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić (naciskając go i przytrzymując).

 2. Naciśnij pozycję Udostępnij Udostępnianie w usłudze OneDrive > Wyślij plik.

  Porada : Udostępnianie w postaci załącznika działa tylko w przypadku pojedynczych plików. Jeśli chcesz udostępnić wiele plików lub folder, użyj pozycji Zaproś osoby lub Kopiuj link.

 3. Wybierz aplikację, której chcesz użyć do wysłania wiadomości e-mail.

 4. Zostanie otwarta wiadomość e-mail zawierająca plik, który chcesz udostępnić w postaci załącznika. Wprowadź adresy osób, którym chcesz udostępnić plik — i dodaj notatkę, jeśli chcesz – po czym wyślij wiadomość.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi OneDrive w usłudze Office 365, możesz dodać konto usługi OneDrive dla Firm do aplikacji OneDrive dla systemu iOS.

 1. Otwórz aplikację OneDrive i naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu.

 2. Naciśnij pozycję Dodaj konto.

 3. Na ekranie logowania wprowadź adres e-mail i hasło, których używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013 lub SharePoint Server 2016, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera SharePoint Server? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi : 

 • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

 • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont typu konto służbowe.

Jeśli masz problem z logowaniem się za pomocą konta typu konto służbowe, spróbuj zalogować się w witrynie https://portal.office.com/onedrive lub skontaktuj się z działem IT Twojej organizacji.

Aby przełączyć się między osobistym kontem usługi OneDrive i kontem usługi OneDrive dla Firm lub między wieloma kontami usługi OneDrive dla Firm, otwórz aplikację, naciśnij i przytrzymaj ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij nazwę konta, którego chcesz użyć.

Zrzut ekranu przedstawiający przełączanie między kontami w aplikacji OneDrive w systemie iOS

Do aplikacji OneDrive możesz dodać tylko jedno konto osobiste. Aby otworzyć inne konto osobiste, naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, naciśnij konto, z którego chcesz się wylogować, a następnie naciśnij pozycję Wyloguj z tego konta. Następnie zaloguj się za pomocą wybranego konta.

Aby wylogować się z osobistego konta usługi OneDrive lub konta usługi OneDrive dla Firm, otwórz aplikację, naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, naciśnij konto, z którego chcesz się wylogować, a następnie naciśnij pozycję Wyloguj z tego konta.

Możesz ocenić aplikację OneDrive podczas jej wyświetlania na telefonie iPhone, tablecie iPad i odtwarzaczu iPod touch lub uzyskać pomoc, potrząsając urządzeniem.

Możesz ustawić funkcję Touch ID lub czterocyfrowy kod dostępu, aby uniemożliwić innym użytkownikom Twojego urządzenia uzyskiwanie dostępu do Twojego konta usługi OneDrive. W tym celu otwórz aplikację, naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive , a następnie naciśnij przełącznik Touch ID i kod dostępu, aby go włączyć i wprowadzić kod dostępu.

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie spójrz na wiersz Miejsce do magazynowania, aby sprawdzić całkowitą ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce lub wykupić dodatkową przestrzeń dyskową.

Najpierw zaktualizuj system iOS na urządzeniu. Następnie upewnij się, że zainstalowano wszystkie dostępne aktualizacje aplikacji. Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi będą one pobierane i instalowane automatycznie. Aby wyświetlić dostępne aktualizacje, które nie zostały pobrane:

 1. Otwórz sklep App Store, a następnie naciśnij pozycję Uaktualnienia.

 2. Jeśli są dostępne aktualizacje, naciśnij pozycję Uaktualnij wszystkie. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła Apple ID.

Jeśli nadal występują problemy z aplikacją, spróbuj ją usunąć i przejść do sklepu App Store w celu jej ponownego pobrania.

Jeśli nie widzisz w aplikacji pliku, którego szukasz, zobacz Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive albo uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub w Pomocy usługi OneDrive dla Firm.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem informatycznym lub z administratorem. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint Online, możesz również utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc od ekspertów na forach:
forum społeczności usługi OneDrive lub forum społeczności usługi OneDrive dla Firm

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×