Korzystanie z przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Służy przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości (zwanych również Moderowanie) w bibliotekach jest wymagane które zatwierdzanie zawartości i przechowywanie wersji głównych i pomocniczych jest włączone. Jeśli przepływ pracy umożliwia zarządzanie procesem zatwierdzania zawartości, wersje pomocnicze dokumentu pozostają w stanie oczekiwania do momentu zatwierdzenia lub odrzucenia ich przez proces przepływu pracy. Jeśli wersja pomocnicza zostanie zatwierdzony przez przepływ pracy, jej stan są aktualizowane na podstawie Oczekiwanie nazatwierdzonyi jest opublikowany jako wersja główna oraz wyświetlana wszystkim osobom mającym uprawnienia do wyświetlania biblioteki. Jeśli wersja pomocnicza zostanie odrzucona przez przepływ pracy, jej stan są aktualizowane na podstawie Oczekiwanie na Odrzucone i pozostaje wersją pomocniczą, która jest widoczna tylko dla osób, które mają uprawnienia do wyświetlania wersji pomocniczych w bibliotece. Przepływ pracy zatwierdzania zawartości jest uruchamiany automatycznie podczas autorów w wersji pomocniczej jako wersji głównej lub wybranie polecenia Publikuj wersję główną dla dokumentu. Można również zezwolić użytkownikom mającym określone uprawnienia na ręczne uruchamianie przepływu pracy zatwierdzania zawartości.

Łącza do dodatkowych informacji o zatwierdzaniu zawartości i przechowywaniu wersji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W następnych sekcjach wyjaśniono kroki związane z konfigurowaniem przepływu pracy służącego do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki.

W tym artykule

Krok 1: Włączenie zatwierdzaniem zawartości biblioteki

Krok 2: Włączyć przechowywanie wersji głównych i pomocniczych w bibliotece

Krok 3: Konfigurowanie przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki

Początek strony

Krok 1. Włączanie zatwierdzania zawartości i określanie zabezpieczeń wersji roboczych elementów w bibliotece

Podczas konfigurowania biblioteki można zażądać zatwierdzania zmian wprowadzanych w dokumentach zapisywanych w tej bibliotece.

Jeśli zatwierdzanie zawartości jest wymagane dla biblioteki, dokument, który został zmieniony pozostaje w stanie oczekiwania, dopóki zostanie zatwierdzony lub odrzucony przez osobę uprawnioną do zatwierdzenia go. Jeśli plik zostanie zatwierdzony, jest on przypisany stan zatwierdzony w bibliotece i jest wyświetlana wszystkim osobom mającym uprawnienia do wyświetlania biblioteki. Jeśli plik zostanie odrzucony, jej stan jest aktualizowany na Odrzucone i będzie widoczny tylko dla autora dokumentu i dla osób z uprawnieniami do zarządzania listami.

Domyślnie dokument oczekujący jest widoczny tylko dla autora dokumentu i osób mających uprawnienia do zarządzania listami, ale można określić inne grupy użytkowników mogące wyświetlać dokument.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

 3. W sekcji Zatwierdzanie zawartości w obszarze Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? kliknij pozycję Tak.

 4. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów w obszarze Dla kogo powinny być widoczne wersje robocze elementów na tej liście typu Biblioteka dokumentów? wybierz opcję Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu).

  Uwaga: Jeśli wcześniej nie aktualizowano ustawień tworzenia wersji w tej bibliotece, ta opcja jest zaznaczana automatycznie po określeniu, że ma być wymagane zatwierdzanie zawartości.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Krok 2: Włączanie obsługi przechowywania wersji głównych i pomocniczych dla biblioteki

Przed rozpoczęciem stosowania przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości należy także włączyć obsługę przechowywania wersji głównych i pomocniczych.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

 3. W sekcji Historia wersji dokumentów kliknij opcję Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze).

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Krok 3: Konfigurowanie przepływu pracy zarządzającego zatwierdzaniem zawartości biblioteki

Do zarządzania zatwierdzaniem zawartości biblioteki można zastosować wstępnie zdefiniowany przepływ pracy Zatwierdzanie dostępny w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Organizacja może też przygotować i wdrożyć niestandardowy przepływ pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości.

Korzystając z przepływu pracy do zarządzania zatwierdzaniem zawartości w bibliotece, zawsze, gdy użytkownicy zaewidencjonowanie dokumentu jako wersji głównej lub wybranie polecenia Publikuj wersję główną dla dokumentu zostanie uruchomiony przepływ pracy zatwierdzania zawartości. Gdy przepływ pracy jest w toku, dokument pozostaje wersją pomocniczą o stanie Oczekujące. Jeśli dokument zostanie zatwierdzony przez przepływ pracy Zatwierdzanie zawartości, jej stan jest aktualizowany zatwierdzono, a dokument jest publikowany jako wersja główna, dzięki czemu widoczna dla wszystkich użytkowników z uprawnieniami do wyświetlania dokumentów w bibliotece. Jeśli dokument zostanie odrzucony za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie zawartości, jej stan jest aktualizowany na Odrzucone, a pozostaje wersją pomocniczą, który jest widoczny tylko dla autora dokumentu i dla tych użytkowników, którzy mają uprawnienia do zarządzania list.

Uwaga: Może istnieć tylko jeden wyznaczony przepływ pracy zatwierdzania zawartości biblioteki uruchamiany automatycznie po zaewidencjonowaniu dokumentu przez jego autora jako wersji głównej lub po wybraniu dla dokumentu polecenia Publikuj wersję główną.

 1. Otwórz bibliotekę, do której chcesz dodać przepływ pracy.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  Uwagi: 

  • Polecenie Ustawienia przepływu pracy jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla zbioru witryn uaktywnione zostały przepływy pracy.

  • Jeśli przepływ pracy został już dodany do biblioteki, wykonanie tego kroku powoduje przejście do strony Zmienianie ustawień przepływu pracy. Aby przejść do strony Dodawanie przepływu pracy, należy kliknąć łącze Dodaj przepływ pracy. Jeśli do listy, biblioteki lub typu zawartości nie dodano żadnego przepływu pracy, wykonanie tego kroku powoduje przejście bezpośrednio do strony Dodawanie przepływu pracy.

 3. Na stronie Dodawanie przepływu pracy, w sekcji Przepływ pracy kliknij nazwę szablonu przepływu pracy, który ma zostać zastosowany do zarządzania zatwierdzaniem zawartości.

  Jeżeli planujesz zastosować wstępnie zdefiniowany przepływ pracy Zatwierdzanie, który jest dostępny w programie Office SharePoint Server 2007, kliknij szablon przepływu pracy Zatwierdzanie.

 4. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę przepływu pracy.

  1. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

   Uwagi: 

   • Można użyć domyślnej listy Zadania albo utworzyć nową listę. Jeśli użyjesz domyślnej listy Zadania, uczestnicy przepływu pracy będą mogli w łatwy sposób odnaleźć i przejrzeć swoje przepływy pracy przy użyciu widoku Moje zadania na liście Zadania.

   • Jeśli w zadaniach dla tego przepływu pracy zostaną ujawnione poufne dane, które powinny być oddzielone od ogólnej listy Zadania, należy utworzyć nową listę zadań.

   • Jeśli w organizacji wystąpi wiele przepływów pracy lub przepływy pracy będą zawierać wiele zadań, należy utworzyć nową listę zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 5. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Uwaga: Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 6. W sekcji Opcje uruchamiania zaznacz pole wyboru Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu.

  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono przechowywanie wersji głównych i pomocniczych w tej bibliotece, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 7. Jeśli chcesz umożliwić przepływ pracy ma być uruchamiany ręcznie, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ten przepływ pracy do ręcznego uruchomienia przez uwierzytelnionego użytkownika z uprawnieniami Edytowanie elementów. Wybierz pozycję Pole wyboru Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy, jeśli ma być wymagane dodatkowe uprawnienia, aby uruchomić przepływ pracy.

 8. Jeśli dla przepływu pracy są dostępne dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij przycisk Dalej, a następnie określ odpowiednie opcje dla wybranego przepływu pracy na jego stronie dostosowywania.

  Jeśli korzystasz z wstępnie zdefiniowanych przepływu pracy Zatwierdzanie, który jest dostępny w Office SharePoint Server 2007, zobacz Używanie przepływu pracy Zatwierdzanie , aby uzyskać szczegółowe informacje o dostosowywaniu przepływu pracy.

 9. Jeśli dla przepływu pracy nie są dostępne żadne dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Przepływ pracy zatwierdzania zawartości jest uruchamiany automatycznie po zaewidencjonowaniu przez autora wersji roboczej jako wersji głównej lub po wybraniu przez niego dla dokumentu polecenia Publikuj główną wersję.

  • Osoby z uprawnieniem do bezpośredniego zatwierdzenia dokumentu mogą to zrobić, edytując właściwości dokumentu bezpośrednio w bibliotece. Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu dokumentu w taki sposób przepływ pracy zostanie automatycznie zakończony.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×