Korzystanie z przepływu pracy Zbieranie podpisów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływ pracy Zbieranie podpisów rozsyła dokument pakietu Microsoft Office zapisany na liście lub w bibliotece do grupy osób w celu zebrania ich podpisów cyfrowych. Przepływ pracy Zbieranie podpisów funkcjonuje tylko z dokumentami programów Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office Excel 2007 zawierającymi jeden lub kilka wierszy podpisu pakietu Microsoft Office. Przepływ pracy Zbieranie podpisów jest domyślnie skojarzony z typem zawartości dokumentu i jest dzięki temu automatycznie dostępny w bibliotekach dokumentów dla dokumentów lub skoroszytów zawierających wiersze podpisu pakietu Microsoft Office.

W tym artykule

Jak działa przepływu pracy Zbieranie podpisów?

Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy Zbieranie podpisów, biblioteki lub typu zawartości

Uruchamianie przepływu pracy Zbieranie podpisów w dokumencie lub skoroszycie

Wykonywanie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów

Jak działa przepływ pracy Zbieranie podpisów

Przepływ pracy Zbieranie podpisów realizuje proces biznesowy polegający na wysyłaniu dokumentu do grupy osób w celu zabrania podpisów. Przepływ pracy Zbieranie podpisów zwiększa efektywność procesu podpisu cyfrowego przez zarządzanie i śledzenie wszystkich działań ludzkich związanych z procesem podpisywania oraz przez podanie zapisu procesu podpisywania po jego zakończeniu.

Przepływ pracy Zbieranie podpisów różni się od innych przepływów pracy wstępnie zdefiniowanych w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 tym, że użytkownicy muszą uruchamiać ten przepływ pracy w programie klienckim pakietu Microsoft Office 2007, w którym zadanie podpisywania będzie wykonywane. Uczestnicy muszą także wykonywać zadania podpisywania dla przepływu pracy Zbieranie podpisów w programie klienckim.

Aby użyć przepływu pracy Zbieranie podpisów, musisz najpierw zapisać dokument lub skoroszyt na biblioteki programu SharePoint, w której znajduje się określonego przepływu pracy Zbieranie podpisów, którego chcesz użyć. Aby uruchomić przepływ pracy Zbieranie podpisów, otwórz Office Word 2007 dokumentu lub Office Excel 2007 skoroszyt, w którym chcesz zebrać jednego lub kilku podpisów. Jeśli dokument lub skoroszyt nie zawiera wiersze podpisu Microsoft Office, należy, należy wstawić lub przepływu pracy Zbieranie podpisów nie będą dostępne do użycia. Do uruchomienia przepływu pracy w programie klienckim, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij polecenie przepływy pracy, a następnie wybierz pozycję przepływ pracy Zbieranie podpisów, który ma być używany. Wypełnij formularz inicjowania przepływu pracy, w którym możesz określić imion i nazwisk osób, które powinny podpisać dokument. Formularz wyświetla automatycznie nazwy sugerowanych osób podpisujących, którzy są określane w dokumencie lub skoroszyt. Można przypisywać zadania podpisu w kolejności, w której są wyświetlane podpisy lub do wszystkich osób podpisujących jednocześnie.

Po uruchomieniu przepływu pracy serwer przypisuje zadania podpisywania do wszystkich uczestników. Jeżeli na serwerze włączone są alerty e-mail, serwer wysyła także do wszystkich uczestników alerty e-mail o zadaniu podpisywania. Uczestnicy mogą kliknąć przycisk Edytuj to zadanie w alercie e-mail o zadaniu w celu otworzenia dokumentu lub skoroszytu wymagającego podpisu i wykonania zadań podpisu.

W czasie trwania przepływu pracy Zbieranie podpisów jego właściciel lub uczestnicy mogą wyświetlać stronę Stan przepływu pracy w celu sprawdzenia, którzy uczestnicy zakończyli swoje zadania przepływu pracy. Gdy uczestnicy przepływu pracy zakończą swoje zadania przepływu pracy, przepływ pracy kończy się i jego właściciel otrzymuje wiadomość e-mail o tym, że przepływ pracy Zbieranie podpisów jest zakończony. Ta wiadomość e-mail zawiera nazwiska wszystkich osób, które podpisały dokument wraz z nazwiskami osób, które pierwotnie były wskazane jako sugerowane osoby podpisujące.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy Zbieranie podpisów dla biblioteki lub typu zawartości

Przed rozpoczęciem korzystania z przepływu pracy Zbieranie podpisów należy dodać przepływ pracy do biblioteki lub typu zawartości w celu udostępnienia go dla dokumentów lub elementów w określonej lokalizacji. Przepływ pracy zbieranie podpisów jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowania w bibliotekach i może być uruchamiany tylko dla dokumentów otwieranych w programie Office Word 2007 lub Office Excel 2007. Użytkownik musi mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływ pracy do biblioteki lub typu zawartości. Zwykle te zadania wykonują administratorzy witryn lub osoby zarządzające określonymi listami bądź bibliotekami.

Dostępność przepływu pracy w witrynie zmienia się w zależności od tego, gdzie został dodany:

 • Jeśli przepływ pracy został dodany bezpośrednio do biblioteki, jest on dostępny tylko dla elementów w tej bibliotece.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości listy (wystąpienie typu zawartości witryny, które zostało dodane do określonej biblioteki), jest on dostępny tylko dla elementów tego typu zawartości w określonej bibliotece, z którą ten typ zawartości został skojarzony.

 • Jeśli przepływ pracy zostanie dodany do typu zawartości witryny, to będzie dostępny dla wszystkich elementów tego typu zawartości na każdej liście i w każdej bibliotece, do której zostało dodane wystąpienie tego typu zawartości witryny. Jeżeli przepływ pracy ma być dostępny we wszystkich bibliotekach zbioru witryn dla elementów o określonym typie zawartości, najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia takiego celu jest dodanie tego przepływu pracy bezpośrednio do typu zawartości witryny.

Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy Zbieranie podpisów dla biblioteki lub typu zawartości

W celu dodania nowego przepływu pracy Zbieranie podpisów do biblioteki lub typu zawartości lub w celu zmiany przepływu pracy Zbieranie podpisów, który został już skojarzony z biblioteką bądź typem zawartości, należy wykonać tę samą procedurę.

 1. Aby przejść do strony Dodawanie przepływu pracy lub do strony Zmienianie przepływu pracy dla biblioteki lub typu zawartości, do których ma zostać dodany przepływ pracy, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Dla biblioteki:

   1. Otwórz bibliotekę, do której chcesz dodać przepływ pracy lub w której chcesz zmienić przepływ pracy.

    1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

     Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  • Dla typu zawartości listy:

   1. Otwórz bibliotekę zawierającą wystąpienie typu zawartości listy, do której chcesz dodać przepływ pracy lub w której chcesz zmienić przepływ pracy.

    1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

     Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   2. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości.

    Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie jest skonfigurowana w taki sposób, aby dopuszczać wiele typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie będzie wyświetlana na stronie Dostosowywanie dla tej biblioteki.

   3. W obszarze Ustawienia kliknij łącze Ustawienia przepływu pracy.

  • Dla typu zawartości witryny:

   1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny Obraz przycisku wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

   2. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

   3. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego chcesz dodać lub zmienić przepływ pracy, a następnie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

    Jeśli przepływy pracy zostały już dodane do tej biblioteki lub typu zawartości, ten krok powoduje przejście bezpośrednio do strony Zmienianie ustawień przepływu pracy i w celu przejścia do strony Dodawanie przepływu pracy konieczne będzie kliknięcie polecenia Dodaj przepływ pracy. Jeśli do tej biblioteki lub typu zawartości nie zostały jeszcze dodane przepływy pracy, ten krok powoduje przejście bezpośrednio do strony Dodawanie przepływu pracy.

 2. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij polecenie Dodaj przepływ pracy lub kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku dodawania przepływu pracy na stronie Dodawanie przepływu pracy, w sekcji Przepływ pracy kliknij szablon przepływu pracy Zbieranie podpisów.

  • Jeśli zmieniasz ustawienia przepływu pracy, zmień odpowiednie ustawienia na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy, zgodnie z następującymi krokami.

 4. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę przepływu pracy.

  1. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

   • Można użyć domyślnej listy Zadania albo utworzyć nową listę. Jeśli użyjesz domyślnej listy Zadania, uczestnicy przepływu pracy będą mogli w łatwy sposób odnaleźć i przejrzeć swoje przepływy pracy przy użyciu widoku Moje zadania na liście Zadania.

   • Jeśli w zadaniach dla tego przepływu pracy zostaną ujawnione poufne dane, które powinny być oddzielone od ogólnej listy Zadania, należy utworzyć nową listę zadań.

   • Jeśli w organizacji wystąpi wiele przepływów pracy lub przepływy pracy będą zawierać wiele zadań, należy utworzyć nową listę zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 5. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 6. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  Uwagi: 

  • Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

  • Opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu jest dostępna tylko wtedy, gdy w bibliotece jest włączona obsługa tworzenia wersji głównych i pomocniczych, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 7. Jeśli ten przepływ pracy jest dodawany do typu zawartości witryny, w sekcji Aktualizowanie list i typów zawartości witryny określ, czy ma on zostać dodany do wszystkich typów zawartości dziedziczących po tym typie zawartości.

  Uwaga: Sekcja Aktualizowanie list i typów zawartości witryny jest wyświetlana na stronie Dodawanie przepływu pracy tylko dla typów zawartości witryny.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uruchamianie przepływu pracy Zbieranie podpisów dla dokumentu lub skoroszytu

Przed uruchomieniem przepływu pracy Zbieranie podpisów dokument lub skoroszyt, dla którego mają być zbierane podpisy należy zapisać w bibliotece programu SharePoint, w której jest dostępny przepływ pracy Zbieranie podpisów. Aby uruchomić przepływ pracy, należy mieć co najmniej uprawnienie Edytowanie elementów. Niektóre przepływy pracy mogą także wymagać uprawnienia Zarządzanie listami do uruchomienia przepływu pracy dla dokumentu lub elementu.

Uwaga: Aby mieć pewność, że uczestnicy przepływu pracy otrzymają w wiadomościach e-mail powiadomienia i przypomnienia o zadaniach przepływu pracy po uruchomieniu przepływu pracy, należy sprawdzić z administratorem serwera, czy dla witryny włączono powiadomienia e-mail.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. Wskaż dokument lub skoroszyt, w którym chcesz uruchomić przepływ pracy Zbieranie podpisów, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Edytuj w nazwa programu.

 3. Jeżeli dokument lub skoroszyt nie zawiera jeszcze wierszy podpisów przeznaczonych do zbierania podpisów, wstaw je teraz.

  Jak?

  1. W otwartym dokumencie programu Office Word 2007 lub Office Excel 2007 umieść wskaźnik w miejscu, w którym chcesz dodać wiersz podpisu.

  2. Na karcie Wstawianie, w grupie Tekst kliknij strzałkę znajdującą się obok opcji Wiersz podpisu, a następnie kliknij opcję Wiersz podpisu pakietu Microsoft Office.

  3. W oknie dialogowym Konfiguracja podpisu wpisz informacje o osobie, która będzie się podpisywała w tym wierszu podpisu. Te informacje będą wyświetlane bezpośrednio pod wierszem podpisu w dokumencie. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwisko osoby podpisującej w polu Sugerowana osoba podpisująca.

   • Wpisz tytuł w organizacji (jeżeli istnieje) osoby podpisującej w polu Tytuł sugerowanej osoby podpisującej.

   • Wpisz adres e-mail osoby podpisującej (jeżeli go posiada) w polu Adres e-mail sugerowanej osoby podpisującej.

  4. Jeżeli osobie podpisującej mają być przekazane dodatkowe instrukcje, wpisz je w polu Instrukcje dla osoby podpisującej. Te instrukcje zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Podpisywanie używanym przez osobę podpisującą do podpisania dokumentu.

  5. Jeśli chcesz, aby osoba podpisująca miała możliwość dodania komentarza do podpisu, zaznacz pole wyboru Zezwalaj osobie podpisującej na dodawanie komentarzy w oknie dialogowym podpisywania.

  6. Jeżeli ma być wyświetlana data dodania podpisu do wiersza podpisu, zaznacz pole wyboru Pokaż datę podpisania w wierszu podpisu.

  7. Kliknij przycisk OK.

  8. Aby dodać następne wiersze podpisu, powtórz kroki od 1 do 7.

 4. Jeżeli dodawane są nowe wiersze podpisu, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany.

 5. Jeśli dokument jest wyewidencjonowany, należy również sprawdzić w dokumencie przed uruchomieniem przepływu pracy. Aby sprawdzić, w dokumencie, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż polecenie Server, a następnie kliknij Zaewidencjonuj.

 6. Aby uruchomić przepływ pracy, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przepływy pracy.

 7. W oknie dialogowym Przepływy pracy zlokalizuj przepływ pracy Zbieranie podpisów, który chcesz zastosować i kliknij polecenie Uruchom.

 8. W oknie dialogowym Nazwa przepływu pracy wpisz nazwy osób, które mają Aby podpisać dokument w wierszach odpowiednich osób podpisujących, lub kliknij pozycję osoba podpisująca, aby wybrać osoby, z usługi katalogowej.

 9. Jeśli chcesz przypisać zadań podpisywania w kolejności, w jakiej są wyświetlane wiersze podpisu w dokumencie, zaznacz pole wyboru Zażądaj podpisów w kolejności powyżej, zamiast wszystkie jednocześnie.

  Uwaga: Ta opcja jest dostępna, jeżeli dokument zawiera kilka wierszy podpisu pakietu Microsoft.

 10. Jeśli inne osoby mają odbierać powiadomienia (nie przydziały zadań) po uruchomieniu przepływu pracy, wpisz ich nazwiska w wierszu DW lub kliknij pole DW, aby wybrać osoby i grupy z usługi katalogowej.

 11. Kliknij przycisk Start.

Początek strony

Wykonywanie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów

Aby wykonać zadanie przepływu pracy Zbieranie podpisów przez dodanie podpisu do dokumentu, należy je wykonać w programie Office Word 2007 lub Office Excel 2007. Jednak aby przekazać zadanie innej osobie lub wskazać, że podpis nie jest już potrzebny, zadanie przepływu pracy Zbieranie podpisów można edytować na serwerze.

Podpisywanie dokumentu w celu wykonania zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów

 1. W wiadomości e-mail dotyczącej zadania kliknij przycisk Edytuj to zadanie, a następnie kliknij polecenie Otwórz dokument.

 2. Na pasku komunikatów, który zostanie wyświetlony w górnej części aktywnego dokumentu kliknij polecenie Podpisz.

  Uwagi: 

  • Jeżeli biblioteka, w której dokument jest zapisany, wymaga wyewidencjonowania dokumentów przed przeprowadzeniem ich edycji, przed kliknięciem polecenia Podpisz konieczne może być kliknięcie polecenia Wyewidencjonuj na pasku komunikatów.

  • Jeżeli podpis jest wymagany w więcej niż jednym miejscu dokumentu, kliknij polecenie Wyświetl zadania przepływu pracy na pasku komunikatów. W oknie dialogowym Zadania przepływu pracy wybierz zadanie i kliknij polecenie Otwórz, aby podpisać się w określonym miejscu. Powtórz tę operację dla każdego wymienionego zadania podpisywania.

 3. Aby dodać podpis do dokumentu, w oknie dialogowym Podpisywanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać drukowaną wersję podpisu, wpisz nazwisko w polu znajdującym się obok znaku X.

  • Aby dodać obraz podpisu odręcznego, kliknij polecenie Wybierz obraz. W oknie dialogowym Wybieranie obrazu podpisu znajdź lokalizację pliku z obrazem podpisu, wybierz żądany plik, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

  • Aby dodać podpis odręczny (tylko użytkownicy komputerów typu Tablet), wpisz nazwisko w polu znajdującym się obok znaku X, korzystając z funkcji pisma odręcznego.

 4. W oknie dialogowym Podpisywanie kliknij przycisk Podpisz.

Początek strony

Edytowanie zadania przepływu pracy Zbieranie podpisów na serwerze

 1. Przejdź do listy Zadania witryny i wybierz polecenie Moje zadania w menu Widok, aby zlokalizować zadania przepływu pracy.

  Uwaga: Jeśli przepływ pracy nie korzysta z domyślnej listy Zadania, zadanie tego przepływu może nie być wyświetlane na liście Zadania. Aby zlokalizować zadanie przepływu pracy, przejdź do biblioteki, w której zapisano element przepływu pracy. Wskaż żądany element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij opcję Przepływy pracy. W obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę przepływu pracy, którego jesteś uczestnikiem. Na stronie Stan przepływu pracy, w obszarze Zadania zlokalizuj zadanie przepływu pracy.

 2. Wskaż nazwę zadania, które chcesz zakończyć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przydzielić zadanie podpisywania innej osobie, wpisz nazwisko tej osoby w wierszu Delegowanie lub kliknij polecenie Deleguj, aby wybrać osobę z usługi katalogowej.

  • Aby wskazać, że już wiersz podpisu lub że podpis nie jest już wymagane, w obszarze zadania aktualizacji, zaznacz pole wyboru Ten wiersz podpisu został już podpisany, lub nie są już wymagane jest podpisu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×