Korzystanie z przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami powoduje tworzenie i rozsyłanie kopii dokumentu z biblioteki zarządzania tłumaczeniami do wyznaczonych tłumaczy w celu przetłumaczenia. Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami jest dostępny jedynie dla bibliotek zarządzania tłumaczeniami.

W tym artykule

Jak działa przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Dodawanie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami do biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Dostosowywanie listy tłumaczy korzystanie z przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Uruchamianie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Wykonywanie zadania przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Jak działa przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami ma na celu organizacje zarządzać ręcznego tłumaczenia dokumentów, zarządzanie i śledzenie przydziału zadania tłumaczenia. Ten przepływ pracy jest dostępna tylko w przypadku biblioteki zarządzania tłumaczeniami. Aby uzyskać więcej informacji na temat biblioteki zarządzania tłumaczeniami zobacz Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami.

Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami korzysta z list tłumaczy zawierających osoby odpowiedzialne za tłumaczenie dokumentów na określone języki. Przepływ pracy może być skonfigurowany do uruchamiania ręcznego lub automatycznego dla dokumentu źródłowego.

Jeżeli przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami jest uruchamiany dla dokumentu źródłowego, w ramach tego przepływu jest tworzona kopia dokumentu źródłowego dla każdego tłumacza określonego na liście tłumaczy dla języka dokumentu źródłowego. Ustawiana jest także odpowiednia właściwość języka dla każdego dokumentu zastępczego i tworzona jest relacja między dokumentem zastępczym i dokumentem źródłowym. Następnie każdemu tłumaczowi jest przypisywane zadanie tłumaczenia. Uczestnicy przepływu pracy otrzymują pocztą e-mail alerty o dotyczących ich zadaniach przepływu pracy.

Po zakończeniu zadania tłumaczenia tłumacz oznacza je jako zakończone. Jeżeli wszystkie zadania tłumaczenia w przepływie pracy są zakończone, przepływ pracy jest oznaczany jako zakończony.

Przepływ pracy może być skonfigurowany tak, że kończy się automatycznie i anuluje wszystkie niezakończone zadania tłumaczenia, jeżeli dokument źródłowy zmieni się w czasie działania przepływu pracy.

Początek strony

Dodawanie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami do biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami można dodać do biblioteki zarządzania tłumaczeniami w czasie jej tworzenia. Można też dodać go do istniejącej biblioteki zarządzania tłumaczeniami w dowolnym momencie.

Tworzenie nowej biblioteki zarządzania tłumaczeniami z przepływem pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Możliwe jest jednoczesne utworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami i dodanie do niej przepływu pracy zarządzania tłumaczeniami. Aby utworzyć bibliotekę zarządzania tłumaczeniami dla witryny, wymagane jest uprawnienie Zarządzanie listami.

Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami

 1. Na pasku szybkiego uruchamiania kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij polecenie Utwórz.

 2. W obszarze Biblioteki kliknij opcję Biblioteka zarządzania tłumaczeniami.

  1. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

   Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  1. W polu Opis wpisz opis informujący o przeznaczeniu biblioteki. Opis jest opcjonalny.

   Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planuje się umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą elektroniczną, można dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli łatwo go znaleźć.

 3. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona opcja Tak.

 4. Aby wersja była tworzona za każdym razem, gdy plik jest wprowadzany do biblioteki, w opcji Historia wersji dokumentów kliknij opcję Tak.

  Później można będzie zdecydować, czy ma zostać zapisana zarówno wersja główna, jak i pomocnicza, oraz ile wersji ma być śledzonych.

 5. W sekcji Szablon dokumentu kliknij na liście typ pliku domyślnego, który ma być używany jako szablon dla plików tworzonych w bibliotece.

 6. W sekcji Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami kliknij opcję Tak, aby dodać przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami do biblioteki.

 7. Kliknij przycisk Dalej, aby skonfigurować przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami.

Konfigurowanie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

 1. Na stronie Dodawanie przepływu pracy, w sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę dla tego przepływu pracy, jeśli chcesz ją zmienić z wartości domyślnej Zarządzanie tłumaczeniami.

 2. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

  • Można skorzystać z domyślnej listy Zadania lub utworzyć nową listę. W przypadku korzystania z domyślnej listy Zadania uczestnicy przepływu pracy będą mogli w prosty sposób wyszukiwać i wyświetlać swoje zadania przepływu pracy, używając widoku Moje zadania listy Zadania.

  • Utwórz nową listę Zadania, jeśli ten przepływ będzie zawierał lub ujawniał dane poufne, które mają być przechowywane oddzielnie od ogólnej listy Zadania.

  • Utwórz nową listę Zadania, jeśli w organizacji istnieje wiele przepływów pracy lub przepływy pracy realizują wiele zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 3. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 4. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  • Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

  • Opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu jest dostępna tylko wtedy, gdy w bibliotece jest włączona obsługa tworzenia wersji głównych i pomocniczych, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W sekcji Lista języków i tłumaczy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić, że przepływ pracy korzysta z istniejącej listy tłumaczy do przydzielenia zadań tłumaczenia, kliknij opcję Użyj istniejącej listy języków i tłumaczy z witryny, a następnie wybierz listę, którą chcesz użyć.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna, jeśli dla witryny istnieje już lista Tłumacze.

  • Aby utworzyć nową listę języków i tłumaczy używaną przez wystąpienia przepływu pracy, kliknij polecenie Utwórz nową listę języków i tłumaczy dla tego przepływu pracy, wpisz unikatową nazwę dla listy w polu Nazwa listy i zaznacz pole wyboru Otwórz nową listę tłumaczy w osobnym oknie, jeśli chcesz rozpocząć dodawanie nazwisk do nowej listy tłumaczy po zakończeniu dostosowywania przepływu pracy.

 7. W sekcji Data ukończenia podaj dla przepływów pracy uruchamianych automatycznie zakres dni, w którym zadania przepływu pracy powinny zostać zakończone.

  Opcja ustawienia daty ukończenia jest dostępna, tylko w przypadku gdy wybrano automatyczne uruchamianie przepływu pracy po utworzeniu lub zmianie dokumentu w bibliotece.

 8. W sekcji Kończenie przepływu pracy zaznacz pole wyboru Gdy dokument źródłowy zostanie zmieniony, jeśli przepływ pracy ma być kończony za każdym razem, gdy zostaną zakończone wszystkie zadania lub gdy zostanie zmieniony dokument źródłowy tłumaczenia.

  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, przepływ pracy będzie kończony po zakończeniu wszystkich zadań tłumaczenia.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Jeśli wybrano opcję tworzenia nowej listy tłumaczy do użycia z tym przepływem pracy oraz jej otwierania w nowym oknie, zostanie otwarte nowe okno, w którym można rozpocząć dodawanie nazwisk do listy.

Początek strony

Dodawanie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami do istniejącej biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami można dodać do biblioteki zarządzania tłumaczeniami w dowolnym momencie. Do jednej biblioteki można dodać klika przepływów pracy Zarządzanie tłumaczeniami, jeżeli istnieją oddzielne listy tłumaczy dla różnych dokumentów źródłowych w tej samej bibliotece lub istnieją różne reguły tłumaczeń dla różnych dokumentów źródłowych.

 1. Otwórz bibliotekę zarządzania tłumaczeniami, do której chcesz dodać przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij łącze Ustawienia przepływu pracy.

  Jeśli przepływy pracy zostały już dodane do tej listy, biblioteki lub typu zawartości, ten krok powoduje przejście bezpośrednio do strony Zmienianie ustawień przepływu pracy i w celu przejścia do strony Dodawanie przepływu pracy konieczne będzie kliknięcie polecenia Dodaj przepływ pracy. Jeśli do tej listy, biblioteki lub typu zawartości nie zostały jeszcze dodane przepływy pracy, ten krok powoduje przejście bezpośrednio do strony Dodawanie przepływu pracy.

 3. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę dla tego przepływu pracy, jeżeli chcesz zmienić wartość domyślną Zarządzanie tłumaczeniami.

 4. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

  • Można skorzystać z domyślnej listy Zadania lub utworzyć nową listę. W przypadku korzystania z domyślnej listy Zadania uczestnicy przepływu pracy będą mogli w prosty sposób wyszukiwać i wyświetlać swoje zadania przepływu pracy, używając widoku Moje zadania listy Zadania.

  • Utwórz nową listę Zadania, jeśli ten przepływ będzie zawierał lub ujawniał dane poufne, które mają być przechowywane oddzielnie od ogólnej listy Zadania.

  • Utwórz nową listę Zadania, jeśli w organizacji istnieje wiele przepływów pracy lub przepływy pracy realizują wiele zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 5. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 6. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  • Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

  • Opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu jest dostępna tylko wtedy, gdy w bibliotece jest włączona obsługa tworzenia wersji głównych i pomocniczych, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W sekcji Lista języków i tłumaczy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić, że przepływ pracy korzysta z istniejącej listy tłumaczy do przydzielenia zadań tłumaczenia, kliknij opcję Użyj istniejącej listy języków i tłumaczy z witryny, a następnie wybierz listę, którą chcesz użyć.

  • Aby utworzyć nową listę języków i tłumaczy używaną przez wystąpienia przepływu pracy, kliknij polecenie Utwórz nową listę języków i tłumaczy dla tego przepływu pracy, wpisz unikatową nazwę dla listy w polu Nazwa listy i zaznacz pole wyboru Otwórz nową listę tłumaczy w osobnym oknie, jeśli chcesz rozpocząć dodawanie nazwisk do nowej listy tłumaczy po zakończeniu dostosowywania przepływu pracy.

 9. W sekcji Data ukończenia podaj dla przepływów pracy uruchamianych automatycznie zakres dni, w którym zadania przepływu pracy powinny zostać zakończone.

  Opcja ustawienia daty ukończenia jest dostępna, tylko w przypadku gdy wybrano automatyczne uruchamianie przepływu pracy po utworzeniu lub zmianie dokumentu w bibliotece.

 10. W sekcji Kończenie przepływu pracy zaznacz pole wyboru Gdy dokument źródłowy zostanie zmieniony, jeśli przepływ pracy ma być kończony za każdym razem, gdy zostaną zakończone wszystkie zadania lub gdy zostanie zmieniony dokument źródłowy tłumaczenia.

  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, przepływ pracy będzie kończony po zakończeniu wszystkich zadań tłumaczenia.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Jeśli wybrano opcję tworzenia nowej listy tłumaczy do użycia z tym przepływem pracy oraz jej otwierania w nowym oknie, zostanie otwarte nowe okno, w którym można rozpocząć dodawanie nazwisk do listy.

Początek strony

Dostosowywanie listy tłumaczy do zastosowania w przepływie pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Jeżeli zostanie uruchomiony przepływ pracy tłumaczenia, tworzy on kopię dokumentu źródłowego dla każdego języka docelowego określonego na liście tłumaczy dla przepływu pracy. Następnie zadania tłumaczenia są przydzielane tłumaczom określonym dla tych języków na liście tłumaczy. Jeśli dla określonego typu tłumaczenia (na przykład z polskiego na hiszpański) istnieje kilku tłumaczy, każdemu z nich jest przypisywane osobne zadanie tłumaczenia.

 1. Otwórz listę tłumaczy dla przepływu pracy, jeżeli jeszcze nie jest otwarta.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. W menu Nowy Obraz menu kliknij przycisk Nowy element.

 3. W sekcji Tłumaczenie z zaznacz na liście język oryginalny dokumentu źródłowego, z którego tłumacz będzie tłumaczył dokumenty lub kliknij opcję Określ własną wartość i wpisz język w polu.

 4. W sekcji Tłumaczenie na zaznacz na liście język, na który tłumacz będzie tłumaczył dokumenty lub kliknij opcję Określ własną wartość i wpisz język w polu.

 5. W sekcji Tłumacz wpisz nazwisko tłumacza, który będzie wykonywał ten typ tłumaczenia lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać nazwisko z usługi katalogowej.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Powtarzaj kroki od 2 do 6 w celu dodania dodatkowych tłumaczy do listy.

Początek strony

Uruchamianie przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Jeżeli przepływ pracy Tłumaczenie został skonfigurowany do uruchamiania ręcznego, można go uruchomić ręcznie dla dokumentów z biblioteki zarządzania tłumaczeniami. Aby uruchomić przepływ pracy, należy mieć co najmniej uprawnienie Edytowanie elementów. Niektóre przepływy pracy mogą także wymagać uprawnienia Zarządzanie listami do uruchomienia przepływu pracy dla dokumentu.

Uwaga: Aby mieć pewność, że uczestnicy przepływu pracy otrzymają w wiadomościach e-mail powiadomienia i przypomnienia o zadaniach przepływu pracy po uruchomieniu przepływu pracy, należy sprawdzić z administratorem serwera, czy dla witryny włączono powiadomienia e-mail.

 1. Otwórz bibliotekę zarządzania tłumaczeniami zwierającą dokument, dla którego ma być uruchomiony przepływ pracy.

 2. Wskaż dokument, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij opcję Przepływy pracy.

 3. W obszarze Uruchamianie nowego przepływu pracy kliknij nazwę przepływu pracy, który chcesz uruchomić.

 4. W obszarze Zażądaj tłumaczenia, w polu Data ukończenia wpisz lub wybierz pożądaną datę zakończenia tłumaczenia.

 5. Wpisz wiadomość, która ma być dołączona do żądania tłumaczenia.

 6. Kliknij przycisk Wyślij.

  Przepływ pracy jest uruchamiany natychmiast. Tworzona jest kopia dokumentu źródłowego dla każdego języka docelowego określonego na liście tłumaczy dla tego przepływu pracy. Dla każdego tłumacza z listy tłumaczy tworzone są także zadania tłumaczenia. Zadania polegają na przetłumaczeniu dokumentu źródłowego na określony język. Jeśli dla określonego typu tłumaczenia (na przykład z polskiego na hiszpański) istnieje kilku tłumaczy, każdemu z nich jest przypisywane osobne zadanie tłumaczenia. Jeśli dla witryny została włączona obsługa poczty e-mail, uczestnicy przepływu pracy otrzymają także powiadomienia pocztą e-mail o dotyczących ich zadaniach tłumaczenia.

Początek strony

Wykonywanie zadania przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Aby w pełni wykonać przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami, należy wykonać dwie czynności:

 • Zapisanie przetłumaczonej kopii dokumentu źródłowego w bibliotece zarządzania tłumaczeniami.

 • Poddanie edycji zadania przepływu pracy w celu podania jego stanu jako Ukończone.

Ponieważ tłumaczenie dokumentu może zająć dużo czasu, można edytować formularz przepływu pracy tłumaczenia w celu ogłaszania postępów zadania tłumaczenia przed jego zakończeniem.

 1. Otwórz listę Zadania witryny i wybierz polecenie Moje zadania w menu Widok, aby zlokalizować zadania przepływu pracy.

  Jeżeli przepływ pracy nie korzysta z domyślnej listy Zadania, może on nie być wyświetlany na liście Zadania. Aby zlokalizować zadanie przepływu pracy, przejdź do listy lub biblioteki, w której zapisano element przepływu pracy. Wskaż żądany element, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij opcję Przepływy pracy. Na stronie Stan przepływu pracy, w obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę przepływu pracy, którego jesteś uczestnikiem. W obszarze Zadania zlokalizuj zadanie przepływu pracy.

 2. Wskaż nazwę zadania, które chcesz zakończyć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. Kliknij łącze do dokumentu, który ma być przetłumaczony, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 4. W czasie tłumaczenia dokumentu dobrze jest go wyewidencjonować. Kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż polecenie Zadania serwera, a następnie kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

 5. Przetłumacz dokument.

 6. Po zakończeniu tłumaczenia dokumentu kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

 7. Kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż polecenie Zadania serwera, a następnie kliknij polecenie Zaewidencjonuj.

 8. W formularzu zadania przepływu pracy, obok pola Zmień stan tłumaczenia na wybierz żądaną wartość stanu. Na przykład wybierz opcję W trakcie wykonywania lub Ukończone.

 9. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×