Korzystanie z edytora HTML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Edytor HTML w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 jest w pełni funkcjonalnym edytorem tekstu sformatowanego. Przy użyciu menu na pasku narzędzi Edytor HTML można stosować style formatowania do tekstu i elementów zawartości. Używając przycisków na tym pasku narzędzi, można wstawiać elementy, takie jak tabele i listy. Ten pasek narzędzi umożliwia także wyszukiwanie zawartości, a nawet sprawdzanie w niej pisowni. Wszystkie te funkcje są również dostępne z poziomu klawiatury.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie i Edycja tekstu

Zaznacz tekst lub elementów HTML i stosowania stylów formatowania lub niestandardowych

Wstawianie i edytowanie tabel i innych elementów HTML

Używanie źródła HTML tryb edycji

Wstawianie i edytowanie tekstu

Edytor HTML może być wyświetlany jako wbudowany lub w nowym oknie dialogowym strony sieci Web. W oknie edytora HTML można wpisywać tekst bezpośrednio, tak jak w dowolnym edytorze tekstu. Wygląd tekstu w oknie edytora HTML jest taki sam jak na opublikowanej stronie. Gdy edytor HTML jest wyświetlany jako wbudowany, niektóre funkcje są niedostępne.

Kopiowanie i wklejanie

Funkcja kopiowania i wklejania tekstu działa tak samo jak w innych edytorach tekstu sformatowanego, lecz edytor HTML oferuje opcje wklejania.

W momencie wklejania tekstu sformatowanego ze schowka zostaje wyświetlone menu Opcje wklejania. Menu Opcje wklejania oferuje następujące opcje:

 • Usuń style wbudowane      Przy użyciu tej opcji można usunąć wszelkie style wbudowane z wklejanego tekstu. Formatowanie, które nie jest częścią stylu wbudowanego, pozostaje bez zmian.

 • Zachowaj tylko tekst      Przy użyciu tej opcji można usunąć wszelkie style wbudowane oraz formatowanie z wklejanego tekstu.

 • Zachowaj style wbudowane      Podczas wklejania tekstu przy użyciu tej opcji wszelkie style wbudowane i formatowanie pozostają bez zmian.

Wyszukiwanie tekstu w zawartości

Można wyszukiwać tekst w treści, klikając przycisk Znajdź Obraz przycisku . Po kliknięciu przycisku Znajdź, okno dialogowe Znajdowanie zostanie wyświetlone, wraz z przycisk Znajdź następny. W polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz wyszukać, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny. Jeśli tekst, który został wpisany w polu Znajdź występuje w zawartości, którą edytujesz, pierwsze wystąpienie danego tekstu zostaną wyróżnione w zawartości. Kliknij przycisk Znajdź następny ponownie, aby wyszukać następne wystąpienie.

Uwaga: Jeśli kursor zostanie umieszczony poza polem Znajdź, po kliknięciu przycisku Znajdź następny polecenie Znajdź rozpocznie przeszukiwanie zawartości od miejsca, w którym znajduje się kursor, i nie przejdzie na początek zawartości po osiągnięciu końca. Aby mieć pewność, że cała zawartość zostanie przeszukana, należy pozostawić kursor w polu Znajdź, po czym kliknąć przycisk Znajdź następny.

Uwaga: Gdy edytor HTML jest wyświetlany jako wbudowany, funkcje wyszukiwania są niedostępne.

Sprawdzanie pisowni w tekście

Tekst pod kątem błędów pisowni można sprawdzić, klikając przycisk paska narzędzi Obraz przycisku Sprawdź pisownię. Po kliknięciu przycisku Sprawdź pisownię nowego okna zostanie wyświetlona a ewentualne błędy pisowni, a także sugestii dotyczących ich usunięcia.

Skrót klawiaturowy Aby sprawdzić pisownię, naciśnij klawisz F7.

Uwaga: Gdy edytor HTML jest wyświetlany jako wbudowany, funkcje sprawdzania pisowni są niedostępne.

Początek strony

Zaznaczanie tekstu lub elementów HTML i stosowanie formatowania lub stylów niestandardowych

Aby zmienić wygląd tekstu w zawartości strony, można użyć formatowania i stylów.

Style są wstępnie zdefiniowanymi zestawami opcji formatowania, które można stosować tak, jakby były jedną opcją formatowania. Wstępnie zdefiniowany styl Tytuł artykułu może na przykład określać czcionkę pogrubioną o wielkości 14 punktów z rodziny czcionek Arial, mającą kolor ciemnoczerwony. Podczas stosowania stylu Tytuł artykułu każda z opcji formatowania stylu zostanie zastosowana do zaznaczenia.

Zawartość można zaznaczać na dwa sposoby — ręcznie lub zaznaczając elementy HTML i znajdującą się w nich zawartość.

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Zaznaczanie tekstu za pomocą myszy lub klawiatury

Wybieranie elementów HTML przy użyciu menu wybierz pozycję

Stosowanie stylów za pomocą menu Style

Stosowanie formatowania przy użyciu przycisków na pasku narzędzi

Używanie myszy lub klawiatury w celu zaznaczenia tekstu

Blok tekstu można zaznaczyć przy użyciu myszy lub klawiatury.

Aby zaznaczyć blok tekstu przy użyciu myszy, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij wskaźnik myszy, aby zaznaczyć odpowiedni tekst.

 • Kliknij tekst dwukrotnie, aby zaznaczyć wyraz, lub trzykrotnie, aby zaznaczyć akapit, element listy lub komórkę tabeli.

Aby zaznaczyć blok tekstu przy użyciu klawiatury, należy przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT i nacisnąć klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO, aby zmienić zaznaczenie o jeden znak. Przytrzymanie klawisza SHIFT i naciśnięcie klawisza STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ spowoduje zmianę zaznaczenia o jeden wiersz. Aby zmienić zaznaczenie o jeden wyraz, należy przytrzymać klawisze CTRL i SHIFT podczas naciskania klawisza STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

Powrót do początku sekcji

Wybieranie elementów HTML przy użyciu menu wybierz pozycję

Aby zaznaczyć cały tekst znajdujący się w elemencie HTML, należy użyć menu Wybierz na pasku narzędzi.

Menu Wybierz jest zależne od kontekstu, więc opcje w tym menu zależą od elementu wskazywanego aktualnie przez kursor. Jeśli na przykład menu Wybierz zostanie kliknięte, gdy kursor wskazuje element listy, w menu Wybierz zostaną wyświetlone następujące opcje:

 • Wybierz zawartość sformatowaną (tylko tekst w bieżącym elemencie).

 • Wybierz blok formatowania (tekst i zawierający go element DIV).

 • Wybierz element listy (element listy wraz z zawartym tekstem i blokiem formatowania).

 • Wybierz listę (wszystkie elementy bieżącej listy z uwzględnieniem tekstu i bloków formatowania).

 • Wybierz całą zawartość (cała zawartość znajdująca się w bieżącym oknie edytora HTML).

 • Jeśli strona z zawartością jest otwarta w edytorze HTML, umieść kursor w obrębie tekstu elementu HTML, który chcesz zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Wybierz na pasku narzędzi.

 • W menu Wybierz kliknij pozycję najlepiej odpowiadającą zakresowi, który chcesz zaznaczyć. Jeśli na przykład kursor znajduje się w obrębie tekstu elementu listy punktowanej, a chcesz zaznaczyć całą listę, kliknij polecenie Lista punktowana.

Użycie menu Wybierz daje pewność, że formatowanie i style zostaną zastosowane do określonych elementów HTML, a nie tylko do tekstu wyróżnionego w oknie edytora. Umożliwia to zachowanie spójności stylów i formatowania.

Powrót do początku sekcji

Stosowanie stylów za pomocą menu Style

Bez względu na to, czy tekst został zaznaczony przy użyciu myszy i klawiatury, czy też elementy zostały zaznaczone przy użyciu menu Wybierz, można użyć menu Style, aby zastosować style zdefiniowane dla witryny. Kilka takich stylów jest instalowanych jako część programu Office SharePoint Server 2007, a administrator witryny lub projektant układu strony mogą zdefiniować niestandardowe style dostępne podczas używania menu Style.

Menu Style jest zależne od kontekstu. Style wyświetlane w tym menu zależą od zaznaczenia, do którego mają zostać zastosowane.

Powrót do początku sekcji

Stosowanie formatowania przy użyciu przycisków paska narzędzi

Aby zastosować formatowanie do wybranego elementu, można użyć przycisków paska narzędzi. Te polecenia można wykonać, używając myszy lub skrótów klawiaturowych.

Format stosowany do zaznaczenia jest dodawany do pozostałych stosowanych już formatów, chyba że te formaty są niezgodne. Jeśli dowolne dwa formaty są niezgodne — na przykład określono dwa różne kolory czcionki — stosowany jest drugi format.

Powrót do początku sekcji

Początek strony

Wstawianie i edytowanie tabel oraz innych elementów HTML

Przyciski paska narzędzi umożliwiają wstawianie tabel, list, hiperłączy, obrazów i zawartości do ponownego użycia.

Zawartość do ponownego użycia składa się z bloków tekstu i elementów HTML, które można wstawić do zawartości strony. Przy użyciu edytora HTML nie można zmienić treści ani struktury zawartości do ponownego użycia. Można natomiast stosować style i formatowanie do zawartości do ponownego użycia.

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Wstawianie i edytowanie tabeli

Wstawianie listy

Wstawianie hiperłącza

Wstawianie obrazu

Wstawianie zawartości do ponownego użycia

Wstawianie i edytowanie tabeli

Aby wstawić tabelę, należy kliknąć przycisk paska narzędzi Obraz przycisku Wstaw tabelę. Po kliknięciu przycisku Wstaw tabelę, zostanie otwarte nowe okno, którym można wybrać następujące właściwości tabeli:

 • Właściwości Rozmiar:

  • Wiersze      Ta właściwość umożliwia wybranie liczby wierszy.

  • Kolumny      Ta właściwość umożliwia wybranie liczby kolumn.

  • Określ wymiary      Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zmianę wysokości i szerokości tabeli w polach Szerokość i Wysokość. Jeśli wymiary tabeli mają być zarządzane przez serwer, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

  • Szerokość i Wysokość     Jeśli zaznaczono pole wyboru Określ wymiary, właściwości Szerokość i Wysokość umożliwiają sterowanie wymiarami tabeli. W tym celu należy wpisać liczbę w polu Szerokość lub Wysokość, a następnie kliknąć przycisk ze strzałką, aby wybrać opcję piksel lub procent. Aby na przykład określić, że tabela ma mieć szerokość połowy strony, należy wpisać wartość 50 w polu Szerokość, a następnie kliknąć na liście opcję procent.

 • Właściwości Format:

  • Użyj wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli      Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybranie formatu tabeli z listy rozwijanej. Program Office SharePoint Server 2007 udostępnia trzy wstępnie zdefiniowane formaty tabel. Administrator witryny może utworzyć niestandardowe formaty tabel i dodać je do listy.

   Po wybraniu formatu tabeli z listy jego podgląd jest pokazywany w polu Podgląd.

   Aby wyłączyć opcje w sekcji Format, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli. Wówczas do tabeli nie będzie stosowany żaden format.

  • Zastosuj formaty specjalne do      Każdy wstępnie zdefiniowany format tabeli może zawierać formatowanie stosowane do wiersza nagłówka, ostatniego wiersza, pierwszej kolumny i ostatniej kolumny. Te cztery opcje dotyczące wierszy i kolumn umożliwiają określenie, czy formatowanie dla danego wiersza lub kolumny ma być stosowane. Aby na przykład określić, że wiersz nagłówka ma nie być formatowany według ustawień wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Wiersz nagłówka.

   Uwaga: Te opcje są dostępne tylko wówczas, gdy pole wyboru Użyj wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli jest zaznaczone.

Tabelę można również edytować w celu zmiany jej rozmiaru, formatowania i innych właściwości. Najlepszym sposobem edytowania tabeli jest użycie menu komórki. Aby otworzyć menu komórki, należy kliknąć strzałkę przy prawej krawędzi edytowanej komórki tabeli.

Menu komórki zawiera następujące polecenia:

 • Wstaw wiersz powyżej      To polecenie umożliwia wstawienie wiersza bezpośrednio nad edytowaną komórką.

 • Wstaw wiersz poniżej      To polecenie umożliwia wstawienie wiersza bezpośrednio pod edytowaną komórką.

 • Wstaw kolumnę z lewej      To polecenie umożliwia wstawienie kolumny bezpośrednio po lewej stronie edytowanej komórki.

 • Wstaw kolumnę z prawej      To polecenie umożliwia wstawienie kolumny bezpośrednio po prawej stronie edytowanej komórki.

 • Usuń wiersz      To polecenie umożliwia usunięcie wiersza, w którym znajduje się edytowana komórka.

 • Usuń kolumnę      To polecenie umożliwia usunięcie kolumny, w której znajduje się edytowana komórka.

 • Scal komórki      To polecenie umożliwia scalenie edytowanej komórki z komórką po prawej stronie lub (w przypadku języków zapisywanych od prawej do lewej) z komórką po lewej stronie.

 • Podziel komórkę      To polecenie umożliwia podzielenie edytowanej komórki i umieszczenie kursora w skrajnej lewej komórce wynikowej.

 • Wysokość i szerokość      To polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można zmienić wysokość wiersza i szerokość kolumny zawierających edytowaną komórkę.

 • Edytuj tabelę      To polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można zmienić dowolne właściwości tabeli zawierającej edytowaną komórkę.

Wszystkie akcje z menu komórki można wykonać również przy użyciu przycisków paska narzędzi.

Powrót do początku sekcji

Wstawianie listy

Można wstawić listę przez kliknięcie przycisku Lista numerowana Obraz przycisku lub przycisk paska narzędzi Obraz przycisku Punktory Listę punktowaną.

Skrót klawiaturowy Aby wstawić listę numerowaną, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + E. Aby wstawić listę punktowaną, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + L.

Powrót do początku sekcji

Wstawianie hiperłącza

Można wstawiać hiperłącza, klikając przycisk paska narzędzi Obraz przycisku Wstawianie hiperłącza.

Skrót klawiaturowy Aby wstawić hiperłącze, naciśnij klawisze CTRL + K.

Podczas wstawiania hiperłącza jest otwierane okno dialogowe strony sieci Web Edytowanie właściwości hiperłącza.

 • W polu Wybrany adres URL wpisz adres URL lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do elementu lub dokumentu znajdującego się w witrynie.

 • Zaznacz pole wyboru Otwórz łącze w nowym oknie, aby hiperłącze było otwierane w nowym oknie. Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, hiperłącze będzie otwierane w tym samym oknie.

 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl łącze z ikoną, aby wyświetlić ikonę przed tekstem hiperłącza. Aby uzyskać taki efekt, do tekstu hiperłącza zostanie dodany tag obrazu (<IMG>). Domyślnie wyświetlana ikona odpowiada typowi dokumentu wskazywanego przez hiperłącze, ale można później zmienić ten obraz, edytując atrybut tagu obrazu, który określa źródło (<IMG src=>). Jeśli pole wyboru Wyświetl łącze z ikoną nie jest zaznaczone, hiperłącze zostanie wyświetlone jako tekst hiperłącza.

 • W polu Etykietka narzędzia wpisz tekst, który zostanie wyświetlony po ustawieniu wskaźnika myszy na hiperłączu. Ten tekst zostanie zapisany jako atrybut title tagu kotwicy hiperłącza (<A title=>).

 • W sekcji Zakładka w polu Nazwa wpisz nazwę hiperłącza. Ta nazwa zostanie zapisana jako atrybut ID tagu kotwicy hiperłącza (<A id=>). W ten sposób możesz utworzyć na stronie zakładkę, do której można utworzyć łącze na innych stronach lub w innym miejscu na tej samej stronie.

Aby edytować istniejące hiperłącze, można użyć tych samych przycisków paska narzędzi lub nacisnąć klawisze CTRL+K, gdy odpowiednie hiperłącze jest zaznaczone.

Usuwanie hiperłącza

Aby usunąć hiperłącze, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz łącze, które chcesz usunąć, przy użyciu menu Zaznacz.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz DELETE lub BACKSPACE.

  • Kliknij przycisk Usuń hiperłącze Obraz przycisku paska narzędzi.

Powrót do początku sekcji

Wstawianie obrazu

Możesz wstawić obraz, klikając przycisk Wstaw obraz Obraz przycisku paska narzędzi.

Skrót klawiaturowy Aby wstawić obraz, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + G.

Po kliknięciu przycisku Wstaw obraz lub naciśnięciu klawiszy CTRL+SHIFT+G zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Edytowanie właściwości obrazu.

 • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przeglądać dostępne obrazy. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Wybieranie obrazu, w którym zostaną wyświetlone obrazy przechowywane w bibliotece obrazów do opublikowania w witrynie z edytowaną zawartością strony. Aby wstawić obraz, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Wpisz tekst alternatywny dla obrazu w polu Tekst alternatywny. Tekst alternatywny jest odczytywany przez czytniki ekranu zamiast wyświetlania obrazu i jest wyświetlany w przeglądarce, jeśli dany obraz nie może być renderowany przez przeglądarkę sieci Web użytkownika.

 • Wybierz opcje w sekcji Układ, aby określić wyrównanie, grubość obramowania i odstępy wokół obrazu.

 • Wybierz opcje w sekcji Rozmiar, aby określić rozmiar obrazu. Obraz może być wyświetlany w rozmiarze domyślnym lub w rozmiarze określonym w pikselach. W przypadku określenia rozmiaru wyświetlania można wybrać wysokość i szerokość obrazu lub zachować współczynnik proporcji obrazu (stosunek wysokości do szerokości).

 • Po zakończeniu edytowania właściwości obrazu kliknij przycisk OK.

Aby edytować istniejący obraz, można użyć tych samych przycisków paska narzędzi lub nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+G, gdy odpowiedni obraz będzie zaznaczony.

Powrót do początku sekcji

Wstawianie zawartości do ponownego użycia

Możesz wstawić zawartość do ponownego użycia, klikając przycisk paska narzędzi Obraz przycisku Wstawić zawartość do ponownego użycia.

Po wstawieniu zawartości do ponownego użycia można zmienić jej położenie na stronie i rozmiar oraz zastosować style i opcje formatowania.

Aby zmienić położenie i rozmiar zawartości do ponownego użycia, należy kliknąć zawartość, a następnie dostosować położenie oraz rozmiar przy użyciu jej ramki.

Aby zastosować style lub opcje formatowania, należy kliknąć zawartość do ponownego użycia, kliknąć menu Wybierz, a następnie kliknąć polecenie Lista punktowana. Następnie można zastosować style, używając menu Style, oraz opcje formatowania, używając przycisków paska narzędzi lub skrótów klawiaturowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zawartości do ponownego użycia zobacz artykuł Używanie zawartości do ponownego użycia.

Powrót do początku sekcji

Początek strony

Używanie trybu edycji źródła HTML

Klikając przycisk paska narzędzi Edytuj źródło HTML, można w dowolnym momencie przełączyć między trybem edycji tekstu a trybem edycji źródła HTML. Tryb edycji źródła HTML umożliwia zmienianie atrybutów elementów HTML w zawartości.

Podczas pracy w trybie edycji źródła HTML w oknie edytora HTML jest wyświetlana zawartość w języku HTML i większość przycisków paska narzędzi jest wyłączona. Źródło HTML można edytować przy użyciu standardowych tagów i składni języka HTML. Edytor HTML obsługuje język HTML w wersji 4.01 (standard przejściowy).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×