Korzystanie z danych zewnętrznych za pomocą programu Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Access 2013 obsługuje wszelkie typy danych i dane zewnętrzne nie są pod tym względem wyjątkiem. Możesz zaimportować plik BDCM zawierający typ zawartości zewnętrznej i połączyć się z danymi zewnętrznymi w bazie danych programu Access na swoim komputerze klienckim. Dane będą tylko do odczytu, ale można je okresowo odświeżać.

Uwaga : W takiej sytuacji, w przeciwieństwie do pozostałych produktów pakietu Office, środowisko uruchomieniowe klienta usług łączności biznesowej nie jest używane do synchronizacji z listą zewnętrzną przy odświeżaniu danych.

Ważne : Musi być. Program Microsoft .NET Framework 4 lub nowszy zainstalowany na komputerze klienckim. Możesz pobrać ją z programu Microsoft .NET Framework 4.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Eksportowanie pliku BDCM z produktów programu SharePoint

Importowanie pliku BDCM do programu Access 2013

Tworzenie tabeli połączonej na podstawie zaimportowanego pliku BDCM

Przed rozpoczęciem

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator może być konieczne utworzenie konta i dostarczania uprawnień do źródła danych, aby upewnić się, że odpowiednim osobom dostępu do danych i że dane nie kończy się w górę, w ręce problem. W zewnętrznej bazy danych administrator może być również utworzyć określonych tabel, widoków, kwerend i tak dalej, aby ograniczyć wyniki do właśnie co jest wymagane i w celu zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie usług i SharePoint kont    Administrator musi uaktywnić usługi łączności danych biznesowych oraz usługę bezpiecznego magazynu.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi wykonać następujące czynności: ustalić najlepszy tryb dostępu dla źródła danych zewnętrznych, utworzyć aplikację docelową i Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator musi zapewnić, że użytkownik, który tworzy zewnętrzne zawartości, że typ ma uprawnienia do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych i że odpowiedni użytkownicy mają dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na podstawie listy zewnętrznej.

Tworzenie typu zawartości zewnętrznej    Użytkownika należy zdefiniować typ zawartości zewnętrznej, który zawiera informacje dotyczące połączeń, access, metody operacji, kolumn, filtrów i inne metadane, używane do pobierania danych z zewnętrznego źródła danych.

Początek strony

Eksportowanie pliku BDCM z produktów programu SharePoint

Plik BDCM to plik XML, który zawiera wszystkie informacje zdefiniowane dla typu zawartości zewnętrznej. Używając pliku BDCM w programie Access 2013, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Obsługiwane są tylko płaskie struktury danych. Struktury hierarchiczne nie są obsługiwane.

 • Obsługiwane są następujące typy .NET: System.Boolean, System.Char, System.String, System.Int32, System.Int16, System.Double, System.DateTime, System.GUID. Wszystkie inne typy .NET są konwertowane na tekst.

Aby utworzyć plik BDCM, wykonaj jedną z następujących czynności:

Microsoft SharePoint Designer 2013

 1. W programie Microsoft SharePoint Designer 2013 otwórz witrynę programu SharePoint zawierającą odpowiedni typ zawartości zewnętrznej.

 2. W lewym okienku w obszarze Obiekty witryny zaznacz pozycję Typy zawartości zewnętrznej.

 3. Wybierz typ zawartości zewnętrznej, którego chcesz użyć.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij pozycję Eksportuj model usługi BDC.

 5. W oknie dialogowym Eksportowanie modelu usługi BDC wprowadź nazwę modelu i kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Zapisywanie jako plik przejdź do odpowiedniej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Magazyn metadanych usługi łączności danych biznesowych

Uwaga : Aby wykonać to zadanie, musisz być administratorem farmy, administrator aplikacji usługi łączności danych biznesowych i uprawnienie Edytowanie na modelu i we wszystkich systemach zewnętrznych, które są zawarte w modelu.

 1. W witrynie sieci Web administracji centralnej w sekcji Zarządzanie aplikacjami kliknij pozycję Zarządzaj aplikacjami usług.

 2. Kliknij w kolumnie Nazwa w wierszu odpowiadającym aplikacji usługi łączności danych biznesowych.

 3. Na wstążce w grupie Widok kliknij pozycję Modele usługi BDC.

 4. Na stronie Modele usługi BDC wybierz odpowiedni model.

 5. Na wstążce w grupie Modele usługi BDC kliknij pozycję Eksportuj.

 6. Na stronie eksportowania w polu Typ pliku wybierz pozycję Model, a następnie w sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz jeden lub więcej typów zasobów do wyeksportowania.

  • Aby wyeksportować nazwy zlokalizowane typów zawartości zewnętrznej w określonej wersji regionalnej, kliknij pozycję Nazwy zlokalizowane.

  • Aby wyeksportować właściwości typów zawartości zewnętrznej, kliknij pozycję Właściwości.

  • Aby wyeksportować uprawnienia dotyczące typów zawartości zewnętrznej, kliknij pozycję Uprawnienia.

  • Aby wyeksportować informacje o specyficznym dla implementacji serwerze proxy używanym do łączenia się z systemem zewnętrznym, kliknij pozycję Serwery proxy.

 7. Jeśli został zapisany zestaw zasobów, który można później wyeksportować do użycia w określonym środowisku, w polu Użyj niestandardowych ustawień środowiska wpisz unikatową nazwę skojarzoną z określonymi dla środowiska ustawieniami do wyeksportowania.

 8. Kliknij przycisk Eksportuj.

Zostanie wyświetlona lokalizacja pliku w sieci.

Początek strony

Importowanie pliku BDCM do programu Access 2013

 1. W programie Access 2013 kliknij pozycję Dane zewnętrzne > Usługa sieci Web.

 2. U dołu okna dialogowego Tworzenie łącza do danych usługi sieci Web kliknij pozycję Zainstaluj nowe połączenie.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku definicji połączenia przejdź do pliku BDCM i zaznacz go.

Początek strony

Tworzenie tabeli połączonej na podstawie zaimportowanego pliku BDCM

 1. W programie Access 2013 kliknij pozycję Dane zewnętrzne > Usługa sieci Web.

  W oknie dialogowym Tworzenie łącza do danych usługi sieci Web zostaną wyświetlone tabele danych udostępnianych przez usługę sieci Web. Jeśli na przykład nawiązano połączenie z usługą sieci Web o nazwie AdventureWorks, mogą się pojawić następujące informacje:

  Połączenie danych usługi sieci Web, do którego można utworzyć łącze

 2. Jeśli to możliwe, w obszarze Określ opcjonalne wartości parametru wprowadź wartość dla każdego parametru, którego chcesz użyć do filtrowania lub ograniczania danych zewnętrznych.

 3. Wybierz tabelę, której chcesz użyć.

 4. Kliknij pozycję Utwórz tabelę połączoną.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×