Korzystanie z Konstruktora wyrażeń

Korzystanie z Konstruktora wyrażeń

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wyrażenia są używane w programie Access w wielu różnych kontekstach i są podobne do formuł w programie Excel. Konstruktor wyrażeń zapewnia łatwy dostęp do nazw pól i kontrolek w bazie danych oraz do wielu wbudowanych funkcji dostępnych podczas pisania wyrażeń. Można korzystać z tych funkcji w dowolnym stopniu, stosownie do własnych potrzeb i preferencji.

W tym artykule

Dlaczego warto korzystać z Konstruktora wyrażeń?

Narzędzia ułatwiające wprowadzanie wyrażeń

Omówienie Konstruktora wyrażeń

Dlaczego warto korzystać z Konstruktora wyrażeń?

Wyrażenia składają się z funkcji, operatorów, stałych i identyfikatory (na przykład nazwy pól, tabel, formularzy i kwerend). Konstruktor wyrażeń umożliwia łatwe wyszukiwanie i wstawić składniki, a tym samym wprowadzanie wyrażeń szybkie i precyzyjne. Ponadto Konstruktora wyrażeń pomaga określić, które składniki są odpowiednie dla kontekstu, w którym jest wpisywany tekst wyrażenia.

Za pomocą Konstruktora wyrażeń można utworzyć nowe wyrażenie lub wybrać jedno z wstępnie utworzonych wyrażeń do wyświetlania numerów stron, bieżącej daty oraz bieżącej daty i godziny.

Konstruktora wyrażeń można uruchomić z większości miejsc, w których wyrażenia mogą być wpisywane ręcznie, takich jak właściwość kontrolki Źródło kontrolki lub właściwość pola tabeli Reguła sprawdzania poprawności. Zasada jest następująca: tam, gdzie po kliknięciu w polu właściwości jest widoczny przycisk Konstruuj Obraz przycisku i gdzie w menu jest widoczny wyraz wyrażenie, można kliknąć tę pozycję w celu uruchomienia Konstruktora wyrażeń.

Narzędzia ułatwiające wprowadzanie wyrażeń

Program Access zawiera narzędzia ułatwiające szybsze i dokładniejsze wprowadzanie wyrażeń. Te narzędzia są dostępne nie tylko w Konstruktorze wyrażeń, ale również w arkuszu właściwości i w większości innych miejsc, w których można wprowadzać wyrażenia.

Lista IntelliSense i szybkie porady

Gdy zaczniesz wpisywać nazwę identyfikatora lub funkcji, funkcja IntelliSense wyświetli listę rozwijaną możliwych wartości. Możesz kontynuować wpisywanie lub kliknąć dwukrotnie właściwą wartość na liście, aby dodać ją do wyrażenia. Możesz też wybrać odpowiednią wartość, używając klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie nacisnąć klawisz TAB lub ENTER w celu dodania jej do wyrażenia. Na przykład po rozpoczęciu wpisywania wyrazu „Format” na liście IntelliSense zostaną wyświetlone wszystkie funkcje rozpoczynające się od tego wyrazu.

Porada:  Aby ukryć listę rozwijaną funkcji IntelliSense, naciśnij klawisz ESC. Aby znów ją wyświetlić, naciśnij klawisze CTRL + SPACJA.

Gdy jest wyświetlana lista IntelliSense, po prawej stronie zaznaczonej pozycji jest wyświetlany krótki opis, czyli szybka porada. Domyślnie jest zaznaczona pierwsza pozycja na liście, ale można zaznaczyć dowolną pozycję, aby wyświetlić jej szybką poradę. Szybka porada ułatwia ustalenie przeznaczenia danej funkcji lub określenie, jakiego rodzaju kontrolką bądź właściwością jest dana pozycja.

Na poniższej ilustracji przedstawiono listę funkcji IntelliSense i szybką poradę.

Lista rozwijana IntelliSense i szybka porada

1. Podczas wpisywania wyrażenia na liście funkcji IntelliSense są wyświetlane możliwe funkcje i inne identyfikatory.

2. Szybka porada zawiera krótki opis zaznaczonej pozycji.

Szybkie informacje i Pomoc

Podczas wpisywania wyrażenia funkcja Szybkie informacje wyświetla składnię funkcji, dzięki czemu widać, jakich dokładnie argumentów funkcja wymaga. Argumenty opcjonalne są wyświetlane w nawiasach kwadratowych ([]). Gdy wyświetlane są Szybkie informacje, możesz kliknąć nazwę funkcji w celu otwarcia tematu Pomocy i uzyskania dalszych informacji.

Szybkie informacje wyświetlone dla funkcji

1. Szybkie informacje zawierające składnię funkcji. Klikając nazwę funkcji, można otworzyć poświęcony jej temat Pomocy.

2. Argumenty opcjonalne są ujęte w nawiasy kwadratowe. Obecnie wpisywany argument jest wyświetlany z pogrubionym tekstem.

Ważne:  Nie należy mylić nawiasów kwadratowych wskazujących argumenty opcjonalne z nawiasami kwadratowymi wokół identyfikatorów w rzeczywistym wyrażeniu.

Omówienie Konstruktora wyrażeń

W wielu przypadkach narzędzia wymienione w poprzedniej sekcji są wystarczającą pomocą przy wprowadzaniu wyrażenia. Można jednak korzystać także z innych narzędzi udostępnianych w Konstruktorze wyrażeń, które opisano w tej sekcji.

Na poniższej ilustracji przedstawiono główne elementy Konstruktora wyrażeń:

Okno dialogowe Konstruktor wyrażeń

1. Instrukcje i link Pomoc    Umożliwiają uzyskanie informacji o kontekście wprowadzania danego wyrażenia.

2. Pole wyrażenia    W tym miejscu można wpisać wyrażenie albo dodać elementy wyrażenia, klikając dwukrotnie pozycje na listach elementów umieszczonych poniżej.

Uwaga:  Jeśli nie widzisz list elementów (elementy 3, 4 i 5), kliknij pozycję Więcej >> na prawo od pola Wyrażenie.

3. Lista Elementy wyrażeń    Po kliknięciu typu elementu są wyświetlane jego kategorie na liście Kategorie wyrażeń.

4. Lista Kategorie wyrażeń    Po kliknięciu kategorii są wyświetlane jej wartości na liście Wartości wyrażeń. Jeśli na liście Wartości wyrażeń nie ma żadnych wartości, kliknij dwukrotnie pozycję kategorii, aby dodać ją do pola wyrażenia.

5. Lista Wartości wyrażeń    Kliknij dwukrotnie wartość, aby dodać ją do pola Wyrażenie.

6. Pomoc i informacje dotyczące wybranej wartości wyrażenia    Jeśli jest dostępny link do artykułu Pomocy poświęconego wybranej wartości wyrażenia, można go kliknąć, aby go wyświetlić.

Pole wyrażenia

W górnej sekcji Konstruktora wyrażeń znajduje się pole, w którym można skonstruować wyrażenie. W tym polu można ręcznie wpisać wyrażenie, używając listy IntelliSense i innych narzędzi opisanych w poprzedniej sekcji. Można też wybrać i dodać elementy za pomocą trzech list elementów umieszczonych poniżej tego pola.

Uwaga:  Jeśli nie widzisz tych trzech list w dolnej sekcji Konstruktora wyrażeń, w prawej części okna dialogowego Konstruktor wyrażeń kliknij pozycję Więcej >>.

Elementy, kategorie i wartości wyrażeń

Po rozwinięciu dolnej sekcji Konstruktora wyrażeń są wyświetlane trzy listy, z których można wybierać elementy do umieszczenia w wyrażeniu.

 • Na liście Elementy wyrażeń są wyświetlane elementy najwyższego poziomu dostępne na potrzeby konstruowania wyrażenia, takie jak obiekty bazy danych, funkcje, stałe, operatory i typowe wyrażenia. Zawartość tej listy jest dostosowywana do konkretnego kontekstu, w jakim pracujesz. Jeśli na przykład wpisujesz wyrażenie we właściwości Źródło kontrolki formularza, ta lista zawiera inne pozycje niż w przypadku wpisywania wyrażenia we właściwości Reguła sprawdzania poprawności tabeli.

 • Lista Kategorie wyrażeń zawiera elementy lub kategorie elementów specyficzne dla zaznaczenia na liście Elementy wyrażenia. Jeśli na przykład klikniesz pozycję Funkcje wbudowane na liście Elementy wyrażenia, na liście Kategorie wyrażenia będą wyświetlane kategorie funkcji.

 • Lista Wartości wyrażenia zawiera ewentualne wartości elementów i kategorii zaznaczonych na listach po lewej i na środku. Jeśli na przykład na liście po lewej klikniesz pozycję Funkcje wbudowane, a następnie na liście na środku klikniesz kategorię funkcji, na liście Wartości wyrażenia będą wyświetlane wszystkie wbudowane funkcje z wybranej kategorii.

Dodawanie elementu do wyrażenia za pomocą list elementów

 1. Kliknij element na liście Elementy wyrażenia. Aby na przykład wstawić funkcję wbudowaną, rozwiń pozycję Funkcje, a następnie kliknij pozycję Funkcje wbudowane.

  Na listach środkowej i prawej zostaną wyświetlone odpowiednie wartości.

 2. Jeśli na środkowej liście są wyświetlane kategorie, kliknij jedną z nich. W tym przykładzie kliknij pozycję Przepływ sterowania programu.

  Na liście po prawej zostaną wyświetlone odpowiednie wartości.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję na liście po prawej. W tym przykładzie kliknij dwukrotnie pozycję IIf.

  Program Access doda tę pozycję do pola wyrażenia. W tym przykładzie program Access doda pozycję IIf (<<wyrażenie>>, <<jeśli_prawda>>, <<jeśli_fałsz>>).

 4. Zamień tekst zastępczy na prawidłowe wartości argumentów. Tekst zastępczy jest wskazywany przez nawiasy ostre (<< >>). W tym przykładzie tekst zastępczy to: << wyrażenie >>, <<jeśli_prawda>> oraz <<jeśli_fałsz>>.

  • W polu wyrażenia kliknij tekst zastępczy, a następnie wpisz argument ręcznie albo wybierz element z list elementów.

   Porada:  Aby wyświetlić temat Pomocy zawierający więcej informacji o prawidłowych argumentach danej funkcji, wybierz funkcję na liście Wartości wyrażeń, a następnie kliknij link u dołu Konstruktora wyrażeń.

 5. Jeśli wyrażenie zawiera inne elementy, mogą one być oddzielone tekstem zastępczym <<wyr.>>. Aby całe wyrażenie było prawidłowe, należy zamienić ten tekst zastępczy na operator.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×