Kopiowanie i modyfikowanie źródła danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieją sytuacje, w których użytkownik może chcieć lub potrzebować skopiować połączenie źródła danych przed zmodyfikowaniem go:

 • Podczas pracy z listami i bibliotekami programu Microsoft SharePoint i przy tworzeniu niestandardowej kwerendy.

  W połączeniu źródła danych w przypadku list i bibliotek programu SharePoint są wyświetlane dane z kwerendy domyślnej, której nie można modyfikować. Kopiując połączenie źródła danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint, można jednak utworzyć kwerendę niestandardową.

 • Podczas pracy z bazą danych i przy tworzeniu kilku kwerend źródła danych opartych na tych samych danych źródłowych.

W bibliotece źródeł danych można również kopiować i modyfikować inne połączenia źródeł danych. Po kliknięciu przycisku Kopiuj i modyfikuj zostaje utworzona kopia połączenia źródła danych. Można wtedy modyfikować kopię przy użyciu opcji znajdujących się w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.

Można modyfikować kwerendy dla źródeł danych opartych na języku SQL, takich jak listy i biblioteki programu SharePoint i połączenia baz danych. Kwerend dla innych połączeń źródeł danych nie można modyfikować. W przypadku tych połączeń źródeł danych można jednak zmieniać inne właściwości.

Co chcesz zrobić?

Kopiowanie i modyfikowanie listy programu SharePoint lub w bibliotece

Kopiowanie i modyfikowanie połączenie z bazą danych

Kopiowanie i modyfikowanie pliku XML

Kopiowanie i modyfikowanie skryptu po stronie serwera

Kopiowanie i modyfikowanie usługi XML sieci Web

Kopiowanie i modyfikowanie połączonego źródła danych

Kopiowanie i modyfikowanie listy lub biblioteki programu SharePoint

Listy i biblioteki programu SharePoint, które są wyświetlane w okienku zadań Biblioteka źródeł danych, są połączeniami z oryginalnymi danymi i są w nich wyświetlane wyniki kwerendy przeprowadzonej na tych danych. W odróżnieniu od kwerend dla innych źródeł danych zawartych w bibliotece źródeł danych nie można modyfikować kwerend dotyczących źródeł danych, które są tworzone automatycznie dla list i bibliotek programu SharePoint. Można jednak skopiować połączenie z listą lub biblioteką programu SharePoint, a następnie zastosować na liście lub w bibliotece kwerendę niestandardową umożliwiającą wyświetlenie dokładnie tych danych, których potrzebuje użytkownik.

Poniższe kroki pokazują jak skopiować połączenia ze źródłem danych, a następnie zmień nazwę, opis i słowa kluczowe dla tego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie modyfikowania kwerendy dla źródła danych zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

 1. Jeżeli okienko zadań Biblioteka źródeł danych jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij listę lub bibliotekę programu SharePoint, która ma zostać skopiowana i zmodyfikowana, a następnie kliknij przycisk Kopiuj i modyfikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości źródła danych.

 3. Na karcie Ogólne w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego źródła danych.

  Uwaga : Jeśli nie zostanie wpisana nowa nazwa dla kopii źródła danych, nazwa pozostanie taka sama jak w oryginalnym źródle danych, ale z dopiskiem _kopia(1). Jeśli na przykład zostanie skopiowane źródło danych Anonsy, ale nie zostanie wpisana nowa nazwa, nowe źródło danych otrzyma nazwę Anonsy_kopia(1).

 4. W polu Opis wpisz opis nowego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowe wpisz dowolne słowa kluczowe.

Teraz można określić zapytanie dla nowej listy lub biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerendy zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie połączenia bazy danych

Kwerendę dla połączenia bazy danych można szybko i łatwo zmodyfikować. Jeśli jednak użytkownik używa regularnie kilku kwerend, warto zapisać każdą kwerendy jako osobne źródło danych.

Przykładowa firma Northwind Traders, zajmująca się dystrybucją wyszukanych potraw, śledzi swoje produkty w bazie danych SQL. Domyślna kwerenda w bazie danych powoduje wyświetlenie wszystkich produktów, które firma Northwind Traders kiedykolwiek zamówiła. Członek zespołu sugeruje, aby utworzyć kolejną kwerendę, która miałaby wyświetlać tylko te produkty, które zostały wycofane. Ten wynik można łatwo osiągnąć przez skopiowanie pierwszej kwerendy źródła danych, zmodyfikowanie kwerendy tak, aby wyświetlała tylko elementy wycofane z produkcji, i zapisanie zmodyfikowanej kwerendy pod nową nazwą jako oddzielnego połączenia bazy danych w bibliotece źródeł danych.

Poniższe kroki pokazują jak skopiować źródła danych, a następnie zmień nazwę, opis i słowa kluczowe dla tego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie modyfikowania kwerendy dla źródła danych zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

 1. Jeżeli okienko zadań Biblioteka źródeł danych jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij połączenie bazy danych, które chcesz skopiować i zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj i modyfikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości źródła danych.

 3. Na karcie Ogólne w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego źródła danych

  Uwaga : Jeśli nie zostanie wpisana nowa nazwa źródła danych, nazwa będzie taka sama jak w poprzednim elemencie, ale z dopiskiem _kopia(1). Jeśli na przykład zostanie skopiowana baza danych Produkty, ale nie zostanie wpisana dla niej nowa nazwa, nowe źródło danych otrzyma nazwę Produkty_kopia(1).

 4. W polu Opis wpisz opis nowego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowe wpisz dowolne słowa kluczowe.

Teraz można określić kwerendę dla nowe połączenie bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerendy zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie pliku XML

Tak jak w przypadku list i bibliotek programu SharePoint, nie można modyfikować połączeń źródeł danych, które są automatycznie tworzone dla lokalnych plików XML. Można jednak kopiować i modyfikować lokalne pliki XML, zmieniając nazwę źródła danych, dodając opis czy słowa kluczowe. Nazwę, opis i słowa kluczowe dla zewnętrznego pliku XML można modyfikować bez potrzeby wcześniejszego kopiowania źródła danych.

 1. Jeżeli okienko zadań Biblioteka źródeł danych jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij plik XML, który chcesz skopiować i zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj i modyfikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości źródła danych.

 3. Na karcie Ogólne w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego źródła danych.

  Uwaga : Jeśli nie zostanie wpisana nowa nazwa źródła danych, nazwa będzie taka sama jak w poprzednim elemencie, ale z dopiskiem _kopia(1). Jeśli na przykład zostanie skopiowany plik XML Produkty, ale nie zostanie wpisana dla niej nowa nazwa, nowe źródło danych otrzyma nazwę Produkty_kopia(1).

 4. W polu Opis wpisz opis nowego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowe wpisz dowolne słowa kluczowe.

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie skryptu strony serwera

Kopiowanie i modyfikowanie połączenia do skryptu strony serwera może być pomocne, jeśli zachodzi potrzeba połączenia się z tym samym skryptem serwera, ale z innymi wartościami parametrów.

 1. Jeżeli okienko zadań Biblioteka źródeł danych jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij plik XML, który chcesz skopiować i zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj i modyfikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości źródła danych.

 3. Na karcie Ogólne w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego źródła danych.

  Uwaga : Jeśli nie zostanie wpisana nowa nazwa źródła danych, nazwa będzie taka sama jak w poprzednim elemencie, ale z dopiskiem _kopia(1). Jeśli na przykład do skryptu strony serwera www.gotdotnet.com zostanie skopiowany plik Rss.aspx, ale nie zostanie wpisana dla niego nowa nazwa, nowe źródło danych otrzyma nazwę www.gotdotnet.com_kopia(1).

 4. W polu Opis wpisz opis nowego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowe wpisz dowolne słowa kluczowe.

 6. Na karcie Źródło w polu Dodaj lub modyfikuj parametry wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj.

  • Kliknij parametr, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 7. W polu Parametr w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego lub zmodyfikowanego parametru.

 8. W polu Wartość domyślna wpisz wartość domyślną dla nowego lub zmodyfikowanego parametru.

  Uwaga : Jeśli skrypt strony serwera używa parametru, który został wprowadzony przez użytkownika odwiedzającego stronę, zaznacz pole wyboru Wartość tego parametru można ustawić za pośrednictwem połączenia składnika Web Part.

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie usługi XML sieci Web

Kopiowanie i modyfikowanie usługi XML sieci Web może być pomocne przy łączeniu się z tą samą usługą sieci Web, ale przy użyciu innych metod albo innych wartości parametrów.

 1. Jeżeli okienko zadań Biblioteka źródeł danych jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij plik XML, który chcesz skopiować i zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj i modyfikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości źródła danych.

 3. Na karcie Ogólne w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego źródła danych.

  Uwaga : Jeśli nie zostanie wpisana nowa nazwa źródła danych, nazwa będzie taka sama jak w poprzednim elemencie, ale z dopiskiem _kopia(1). Jeśli na przykład zostanie skopiowana usługa sieci Web Witryny sieci Web w firmie Northwind, ale nie zostanie wpisana dla niej nowa nazwa, nowe źródło danych otrzyma nazwę Witryny sieci Web w firmie Northwind_kopia(1).

 4. W polu Opis wpisz opis nowego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowe wpisz dowolne słowa kluczowe.

 6. Na karcie Źródło w polu Parametry kliknij parametr, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 7. W polu Parametr wpisz parametr, którego chcesz używać.

  Uwaga : Jeśli usługa sieci Web używa parametru, który został wprowadzony przez użytkownika odwiedzającego stronę, zaznacz pole wyboru Wartość tego parametru można ustawić za pośrednictwem połączenia składnika Web Part.

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie połączonego źródła danych

Kopiowanie i modyfikowanie połączonego źródła danych może być pomocne, jeśli połączone źródło danych jest złożone z połączeń bazy danych, a użytkownik chce utworzyć kopię pierwszego połączonego połączenia bazy danych w celu zmodyfikowania kwerendy.

Poniższe kroki pokazują jak skopiować źródła danych, a następnie zmień nazwę, opis i słowa kluczowe dla tego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie modyfikowania kwerendy dla źródła danych zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

 1. Jeżeli okienko zadań Biblioteka źródeł danych jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij połączone źródło danych, które chcesz skopiować i zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj i modyfikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości źródła danych.

 3. Na karcie Ogólne w polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego źródła danych.

  Uwaga : W przeciwieństwie do innych połączeń źródeł danych, jeśli nie zostanie wpisana nowa nazwa dla źródła danych, pozostanie ona taka sama jak w poprzednim elemencie.

 4. W polu Opis wpisz opis nowego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowe wpisz dowolne słowa kluczowe.

Teraz można określić kwerendę dla nowe połączenie bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerendy zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×