Konwertowanie skrzynek pocztowych programu Exchange 2007 na użytkowników z włączoną obsługą poczty

Po ukończeniu migracji etapowej należy przekonwertować skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty, aby mogły one automatycznie łączyć się ze skrzynką pocztową w chmurze.

Po co konwertować skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty?

Jeśli po zakończeniu migracji etapowej programu Exchange w celu przeniesienia lokalnych skrzynek pocztowych programu Exchange 2007 organizacji do usługi Office 365 chcesz zarządzać użytkownikami w chmurze ze swojej organizacji lokalnej (używając usługi Active Directory), musisz przekonwertować lokalne skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty. Dlaczego? Po zakończeniu migracji skrzynki pocztowej do chmury w ramach etapowej migracji programu Exchange dzieją się dwie rzeczy:

 • Użytkownik uzyskuje lokalną skrzynkę pocztową i skrzynkę pocztową w chmurze.

 • Wiadomość wysłana do lokalnej skrzynki pocztowej użytkownika jest przesyłana dalej do jego skrzynki pocztowej w chmurze. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie procesu migracji właściwość TargetAddress dotycząca lokalnej skrzynki pocztowej jest wypełniana adresem routingu zdalnego skrzynki pocztowej w chmurze. Oznacza to, że w celu uzyskania dostępu do poczty e-mail użytkownicy muszą łączyć się ze swoimi skrzynkami pocztowymi w chmurze.

Takie działanie powoduje dwa problemy:

 • Jeśli użytkownik otwiera skrzynkę pocztową przy użyciu programu Microsoft Outlook, usługa automatycznego wykrywania nadal próbuje nawiązać połączenie z lokalną skrzynką pocztową, a użytkownik nie może połączyć się ze swoją skrzynką pocztową w chmurze. Jeśli istnieją użytkownicy, którzy nie zostali poddani migracji do chmury, nie możesz wskazać chmury w rekordzie CNAME wykrywania automatycznego, dopóki wszyscy użytkownicy nie zostaną poddani migracji.

 • Likwidacja przez organizację programu Exchange po dokonaniu migracji wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych do chmury powoduje utratę informacji o użytkownikach związanych z obsługą wiadomości w skrzynce pocztowej w chmurze. Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services (DirSync) usuwa dane (na przykład adresy serwerów proxy) z obiektu skrzynki pocztowej w chmurze, ponieważ lokalna skrzynka pocztowa już nie istnieje i narzędzie DirSync nie może dopasować jej do odpowiedniej skrzynki pocztowej w chmurze.

Rozwiązanie polega na tym, aby po dokonaniu migracji skrzynki pocztowej użytkownika do chmury przekonwertować lokalną skrzynkę pocztową na użytkownika z włączoną obsługą poczty w organizacji lokalnej. Gdy konwertujesz lokalną skrzynkę pocztową na użytkownika z włączoną obsługą poczty:

 • Adresy serwerów proxy z chmurowej skrzynki pocztowej są kopiowane do nowego użytkownika z włączoną obsługą poczty; jeśli likwidujesz program Exchange, te adresy serwerów proxy są zachowywane w usłudze Active Directory.

 • Właściwości użytkownika z włączoną obsługą poczty umożliwiają narzędziu DirSync dopasowanie tego użytkownika do odpowiedniej skrzynki pocztowej w chmurze.

 • Gdy użytkownik utworzy nowy profil programu Outlook, usługa wykrywania automatycznego będzie używała użytkownika z włączoną obsługą poczty do nawiązywania połączeń programu Outlook ze skrzynką pocztową w chmurze.

Skrypty programu PowerShell umożliwiające tworzenie użytkowników z włączoną obsługą poczty

Za pomocą poniższych skryptów możesz zebrać informacje o chmurowych skrzynkach pocztowych i przekonwertować skrzynki pocztowe programu Exchange 2007 na użytkowników z włączoną obsługą poczty.

Poniższy skrypt zbiera informacje z chmurowych skrzynek pocztowych i zapisuje je w pliku CSV. Najpierw uruchom ten skrypt.

Skopiuj poniższy skrypt i nadaj plikowi nazwę ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession -Prefix "Cloud" $s
}
function Main
{
#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}
#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName
#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-CloudMailbox
$Users = @()
#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object
$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $user.ExchangeGUID
$Users += $UserInfo
}
#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green
}
O365Logon
Main

Poniższy skrypt konwertuje lokalne skrzynki pocztowe programu Exchange 2007 na użytkowników z włączoną obsługą poczty. Uruchom ten skrypt po uruchomieniu skryptu służącego do zbierania informacji ze skrzynek pocztowych w chmurze.

Skopiuj poniższy skrypt do pliku txt, a następnie zapisz ten plik i nadaj mu nazwę Exchange2007MBtoMEU.ps1.

param($DomainController = [String]::Empty)
function Main
{
#Script Logic flow
#1. Pull User Info from cloud.csv file in the current directory
#2. Lookup AD Info (DN, mail, proxyAddresses, and legacyExchangeDN) using the SMTP address from the CSV file
#3. Save existing proxyAddresses
#4. Add existing legacyExchangeDN's to proxyAddresses
#5. Delete Mailbox
#6. Mail-Enable the user using the cloud email address as the targetAddress
#7. Disable RUS processing
#8. Add proxyAddresses and mail attribute back to the object
#9. Add msExchMailboxGUID from cloud.csv to the user object (for offboarding support)
if($DomainController -eq [String]::Empty)
{
Write-Host "You must supply a value for the -DomainController switch" -ForegroundColor Red
Exit
}
$CSVInfo = Import-Csv ".\cloud.csv"
foreach($User in $CSVInfo)
{ Write-Host "Processing user" $User.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress" -ForegroundColor Green
$UserInfo = LookupADInformationFromSMTPAddress($User)
#Check existing proxies for On-Premise and Cloud Legacy DN's as x500 proxies. If not present add them.
$CloudLegacyDNPresent = $false
$LegacyDNPresent = $false
foreach($Proxy in $UserInfo.ProxyAddresses)
{
if(("x500:$UserInfo.CloudLegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$CloudLegacyDNPresent = $true
}
if(("x500:$UserInfo.LegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$LegacyDNPresent = $true
}
}
if(-not $CloudLegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.CloudLegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
if(-not $LegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.LegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
#Disable Mailbox
Write-Host "Disabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Disable-Mailbox -Identity $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -DomainController $DomainController -Confirm:$false
#Mail Enable
Write-Host "Enabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Enable-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -ExternalEmailAddress $UserInfo.CloudEmailAddress -DomainController $DomainController
#Disable RUS
Write-Host "Disabling RUS" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddressPolicyEnabled $false -DomainController $DomainController
#Add Proxies and Mail
Write-Host "Adding EmailAddresses and WindowsEmailAddress" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddresses $UserInfo.ProxyAddresses -WindowsEmailAddress $UserInfo.Mail -DomainController $DomainController
#Set Mailbox GUID. Need to do this via S.DS as Set-MailUser doesn't expose this property.
$ADPath = "LDAP://" + $DomainController + "/" + $UserInfo.DistinguishedName
$ADUser = New-Object -TypeName System.DirectoryServices.DirectoryEntry -ArgumentList $ADPath
$MailboxGUID = New-Object -TypeName System.Guid -ArgumentList $UserInfo.MailboxGUID
[Void]$ADUser.psbase.invokeset('msExchMailboxGUID',$MailboxGUID.ToByteArray())
Write-Host "Setting Mailbox GUID" $UserInfo.MailboxGUID -ForegroundColor Green
$ADUser.psbase.CommitChanges()
Write-Host "Migration Complete for" $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host ""
}
}
function LookupADInformationFromSMTPAddress($CSV)
{
$Mailbox = Get-Mailbox $CSV.OnPremiseEmailAddress -ErrorAction SilentlyContinue
if($Mailbox -eq $null)
{
Write-Host "Get-Mailbox failed for" $CSV.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Red
continue
}
$UserInfo = New-Object System.Object
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $CSV.OnPremiseEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CSV.CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudLegacyDN -Value $CSV.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyDN -Value $Mailbox.LegacyExchangeDN
$ProxyAddresses = @()
foreach($Address in $Mailbox.EmailAddresses)
{
$ProxyAddresses += $Address
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name ProxyAddresses -Value $ProxyAddresses
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Mail -Value $Mailbox.WindowsEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $CSV.MailboxGUID
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Identity -Value $Mailbox.Identity
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name DistinguishedName -Value (Get-User $Mailbox.Identity).DistinguishedName
$UserInfo
}
Main

Procedura konfigurowania konwersji lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty

Aby wykonać tę procedurę, wykonaj poniższe czynności.

 1. Skopiuj pliki ExportO365UserInfo.ps1, Exchange2007MBtoMEU.ps1 i plik CSV służący do uruchamiania partii migracji do tego samego katalogu na serwerze lokalnym.

 2. Zmień nazwę pliku CSV migracji na migration.csv.

 3. . W powłoce zarządzania serwerem Exchange uruchom poniższe polecenie. Skrypt zakłada, że plik CSV znajduje się w tym samym katalogu i nosi nazwę migration.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1

  Zostanie wyświetlony monit o skorzystanie z istniejącej sesji lub otwarcie nowej.

 4. Wpisz n i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć nową sesję.

  Skrypt zostanie uruchomiony, a następnie zapisze plik Cloud.csv w bieżącym katalogu roboczym.

 5. Wprowadź poświadczenia administratora organizacji chmurowej, a następnie kliknij pozycję OK.

 6. Uruchom poniższe polecenie w nowej sesji powłoki zarządzania serwerem Exchange. To polecenie zakłada, że pliki ExportO365UserInfo.ps1 i Cloud.csv znajdują się w tym samym katalogu.

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 <FQDN of on-premises domain controller>

  Na przykład:

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 DC1.contoso.com

  Skrypt konwertuje lokalne skrzynki pocztowe na użytkowników z włączoną obsługą poczty w przypadku wszystkich użytkowników znajdujących się w pliku Cloud.csv.

 7. Sprawdź, czy zostali utworzeni nowi użytkownicy z włączoną obsługą poczty. W drzewie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Akcja > Znajdź

  2. Kliknij kartę programu Exchange

  3. Zaznacz pozycję Pokazuj tylko adresatów programu Exchange, a następnie zaznacz pozycję Użytkownicy z zewnętrznymi adresami e-mail.

  4. Kliknij pozycję Znajdź teraz.

  Skrzynki pocztowe przekonwertowane na użytkowników z włączoną obsługą poczty są wymienione w obszarze Wyniki wyszukiwania.

 8. Za pomocą drzewa Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Edytora ADSI lub pliku Ldp.exe sprawdź, czy poniższe właściwości użytkownika z włączoną obsługą poczty zostały wypełnione prawidłowymi informacjami.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid

  • proxyAddresses

  • targetAddress

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×