Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niektóre organizacje służy skoroszyty programu Microsoft Office Excel jako formularze do zbierania danych. Tych skoroszytów zwykle zawiera puste komórki służący do wprowadzania danych. Za pomocą Kreatora importu w programie InfoPath, można przekonwertować skoroszyt do szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath. Konwertując skoroszytu do szablonu formularza, użytkownicy mogą korzystać z funkcji programu InfoPath, takich jak sprawdzanie poprawności schematu, dynamiczne kontrolek, takich jak powtarzające się sekcje i warunków logicznych, takich jak sprawdzanie poprawności danych. Ponadto można udostępnić szablonu formularza do większej liczby osób przez tworzenie szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce. Aby utworzyć szablon formularzy obsługiwanych w przeglądarce, możesz opublikować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z systemem InfoPath Forms Services. Za pomocą przeglądarki sieci Web można wypełniać formularze oparte na szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Przy konwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath poprzez użycie domyślnych ustawień Kreatora importu wynikowy szablon formularza ma układ skoroszytu programu Excel. Ponadto komórki w skoroszycie programu Excel spełniające określone warunki są automatycznie konwertowane na formanty typu pole tekstowe, do których użytkownicy mogą wprowadzać dane. Na przykład jeśli komórka jest sformatowana tak, aby wyświetlała obramowanie wszystkich krawędzi, w wynikowym szablonie formularza jest ona konwertowana na formant typu pole tekstowe. Jeśli domyślne ustawienie w Kreatorze importu nie zostanie użyte, można wybrać włączenie tylko układu podczas importowania skoroszytu programu Excel lub konwertowanie na formanty tylko określonych typów komórek.

W tym artykule wyjaśniono koncepcję i procedurę konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath z uwzględnieniem funkcji i ustawień, które nie są obsługiwane w procesie konwersji.

W tym artykule

Informacje o konwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Funkcje i ustawienia nie w pełni obsługiwane podczas konwertowania

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Informacje o konwertowaniu skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

Kiedy użytkownik konwertuje skoroszyt programu Excel na szablon formularza programu InfoPath, ten skoroszyt jest używany jako plan przy tworzeniu nowego szablonu formularza. Struktura tabeli skoroszytu jest ponownie tworzona w szablonie formularza jako tabela układu. Jeśli podczas konwertowania skoroszytu zostanie wybrane dołączanie komórek używanych do zbierania danych, do szablonu formularza w komórkach tabeli układu odpowiadających położeniu pól w skoroszycie zostaną dodane formanty typu pole tekstowe. W wynikowej wersji szablonu formularza będą zachowane: rozmiar i pozycja obsługiwanych komórek, obramowanie i wypełnienie komórek oraz scalenie lub podział komórek.

Jeśli skoroszyt zawiera kilka arkuszy, dane i formatowanie z pierwszego arkusza są dodawane do domyślnego widok w nowym szablonie formularza, a dodatkowe arkusze są konwertowane na odpowiednie widoki w szablonie formularza. Tytuły dodatkowych widoków odpowiadają tytułom arkuszy.

Związek między skoroszytem konwertowanym za pomocą kreatora Importu programu InfoPath a wynikowym szablonem formularza obrazuje przykład agenta ubezpieczeniowego, który utworzył skoroszyt o nazwie Roszczenia.xls zawierający dwa arkusze. Pierwszy arkusz ma nazwę Mieszkaniowe, drugi — Samochodowe. W obu skoroszytach znajdują się kolumny o nagłówkach: Typ, Opis, Kwota pożyczki i Cena zakupu. Kolumny Kwota pożyczki i Cena zakupu w każdym arkuszu są sformatowane tak, aby był w nich stosowany typ danych waluty. Wszystkie nagłówki kolumn są sformatowane jako pogrubiony tekst w kolorze niebieskim. Arkusz Mieszkaniowe zawiera formułę do obliczania harmonogramu amortyzacji. W pojedynczej komórce z obramowaniem ze wszystkich stron jest wprowadzane imię i nazwisko klienta.

Jeśli do konwertowania skoroszytu Roszczenia.xls zostanie użyty Kreator importu, zostanie utworzony szablon formularza o nazwie Roszczenia.xsn.

Skoroszyt programu Excel przed konwertowaniem na szablon formularza programu InfoPath i po konwertowaniu.
Podczas konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath układ i inne elementy zostają zachowane.

Nowy szablon formularza zawiera dwa widoki. Widok domyślny, o nazwie Mieszkaniowe (domyślny), zawiera układ i formatowanie skoroszytu Mieszkaniowe. Drugi widok, o nazwie Samochodowe, zawiera układ i formatowanie skoroszytu Samochodowe. W każdym widoku znajduje się tabela z nagłówkami kolumn: Typ, Opis, Kwota pożyczki i Cena zakupu, sformatowanymi jako pogrubiony tekst w kolorze niebieskim, tak jak w oryginalnym skoroszycie. Jednakże, w zależności od ustawień wybranych w Kreatorze importu, pewne funkcje wynikowego szablonu formularza mogą się różnić:

 • Jeśli Kreator importu zostanie użyty do konwertowania skoroszytu Roszczenia.xls na szablon formularza przez zachowanie tylko układu    Wynikowy szablon formularza będzie zawierać tabelę układu odpowiadającą tabeli w skoroszycie programu Excel. Szablon formularza nie będzie zawierać żadnych formantów typu pole tekstowe.

 • Jeśli Kreator importu zostanie użyty do zaimportowania skoroszytu Roszczenia.xls przez zachowanie układu oraz konwertowanie komórek na formanty    Wynikowy szablon formularza będzie zawierać tabelę powtarzaną. Komórki spełniające określone warunki, takie jak formatowanie obramowania zewnętrznych krawędzi komórki oraz komórki zawierające formułę obliczania harmonogramu amortyzacji lub odwołujące się do niej, będą konwertowane na formanty typu pole tekstowe.

  Uwaga : Pomimo że komórki zawierające formułę lub odwołujące się do niej będą konwertowane na formanty typu pole tekstowe, formuły nie będą zachowywane w wynikowym szablonie formularza. Należy ponownie utworzyć funkcję wykonywaną przez daną formułę, używając w tym celu odpowiednich funkcji programu InfoPath.

Początek strony

Funkcje i ustawienia nie w pełni obsługiwane podczas konwertowania

Pewne ustawienia i formatowanie w skoroszytach programu Excel nie są obsługiwane w programie InfoPath. Przy konwertowaniu skoroszytu zawierającego takie ustawienia wynikowy szablon formularza programu InfoPath nie będzie zawierał tych funkcji i ustawień. Jeśli w nagłówku skoroszytu znajduje się na przykład obraz, nie zostanie on zachowany w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath, ponieważ program InfoPath nie obsługuje obrazów w nagłówkach i stopkach.

Poniżej znajduje się lista funkcji i ustawień, które nie są zachowywane podczas konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath:

 • Komórki z formatowaniem „Zmniejszaj, aby dopasować”

 • Obrazy tła komórek

 • Desenie tła komórek

 • Gradienty komórek

 • Formatowanie warunkowe

 • Sprawdzanie poprawności danych

 • Formuły

 • Makra

 • Ustawienia drukowania (wielkość strony A4, czarno-biały wydruk, wyśrodkowanie na stronie, numer pierwszej strony, kolejność stron, obrazy, drukowanie linii siatki, jakość wydruku, nagłówki wierszy i kolumn, wiersze i kolumny na każdej stronie, skalowanie oraz ustawianie obszaru wydruku)

 • Wyrównanie tekstu w pionie

 • Wiersze niższe niż domyślna wysokość czcionki (10 pkt)

 • WordArt

Na poniższej liście zostały opisane funkcje i ustawienia, które są obsługiwane częściowo podczas konwertowania skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath:

Komórki z formatowaniem danych    Style lub kolory zastosowane w komórkach z formatowaniem danych nie są konwertowane. Przykładem może być takie sformatowanie komórki, aby liczby ujemne były wyświetlane jako czerwony tekst, dla którego jest konwertowana wartość liczbowa, ale czerwone formatowanie tekstu — nie.

Hiperłącza z odwołaniami do nieobsługiwanych protokołów    Wszystkie hiperłącza są konwertowane, ale jeśli przez hiperłącze jest używany inny protokół niż http, https, ftp lub mailto, hiperłącze nie zadziała po kliknięciu łącza przez użytkownika.

Wyrównanie i formatowanie nagłówka i stopki    Nagłówek lub stopka w skoroszycie programu Excel może zawierać lewą, środkową i prawą sekcję. Są one łączone podczas importu do programu InfoPath. Na przykład skoroszyt z lewym nagłówkiem zawierającym nazwę „Ewa Ciesielska”, środkowym nagłówkiem, w którym znajduje się tytuł „Raport o stanie”, oraz z prawym nagłówkiem, w którym jest wpisana data „13 października 2007” będzie skonwertowany na szablon formularza programu InfoPath zawierający jeden nagłówek z następującym tekstem: „Ewa CiesielskaRaport o stanie13 października 2007”. Jeśli tekst znajduje się tylko w jednej sekcji nagłówka lub stopki skoroszytu, wynikowy tekst szablonu formularza zostanie odpowiednio wyrównany. Na przykład jeśli tylko prawa sekcja nagłówka skoroszytu zawiera tekst, w szablonie formularza odpowiedni tekst zostanie wyrównany do prawej. W przeciwnym razie wszystkie teksty nagłówków lub stopek wyrównane zostaną do lewej strony podczas ich importowania. Ustawienie czcionki zastosowane do pierwszej sekcji nagłówka lub stopki skoroszytu zostanie zastosowane do całego nagłówka lub stopki w wynikowym szablonie formularza programu InfoPath.

Konwersja czcionki    Pomimo że czcionki są importowane przez program InfoPath ze skoroszytu podczas tworzenia nowego szablonu formularza, jeśli czcionki w skoroszycie nie są dostępne na komputerze, na którym jest przeprowadzany import, dla szablonu formularza automatycznie zostaną wybrane alternatywne czcionki.

Niejawnie scalone komórki    Po wpisaniu w programie Excel tekstu przekraczającego rozmiar określonej komórki ten tekst będzie wyświetlany na początku następnych komórek, jakby komórki zostały scalone. Ta funkcja nie jest obsługiwana przez program InfoPath. Jeśli skonwertowana komórka zawiera więcej tekstu niż może pomieścić się w szerokości komórki, w programie InfoPath tekst zostanie zawinięty do następnej linii. Aby temu zapobiec, przed zaimportowaniem skoroszytu należy zaznaczyć komórkę oraz kolejne komórki potrzebne, aby zmieścić tekst, i scalić je, aby długość tekstu pasowała do scalonej komórki.

Raporty tabeli przestawnej    Raporty tabeli przestawnej są konwertowane jako tabele układu.

Bardzo duże tabele    Program InfoPath obsługuje tabele o maksymalnej szerokości 63 kolumn i maksymalnej długości 999 wierszy. Jeśli w skoroszycie programu Excel są przekroczone te granice, zostaną skonwertowane tylko pierwsze 63 kolumny i 999 wierszy.

Uwaga : Nie można otworzyć niektórych skoroszytów programu Excel bez użycia hasła. Jeśli jest to wielkość liter w skoroszycie, nie można pomyślnie zaimportować do programu InfoPath. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć wymaganie hasła dla skoroszytu, przed zaimportowaniem ich. Ponadto niektóre skoroszyty są przeznaczone do uniemożliwić użytkownikom, przenoszenie, usuwanie, ukrywanie lub zmienianie nazwy arkuszy i zmienianie innych elementów strukturalnych w skoroszycie. Jeśli jest to w przypadku arkusza nie można pomyślnie zaimportować do programu InfoPath. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj usunąć strukturalnych przed zaimportowaniem ich do edycji ograniczeń dla skoroszytu.

Początek strony

Konwertowanie skoroszytu programu Excel na szablon formularza programu InfoPath

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj formularz.

 2. W oknie dialogowym Kreator importu kliknij polecenie Importer programu InfoPath dla skoroszytów programu Excel, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Zlokalizuj i kliknij skoroszyt programu Excel, który ma zostać skonwertowany, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Aby zmienić domyślne zachowanie importu, kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz żądane opcje.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga : W zależności od układu i złożoności skoroszytu programu Excel niektóre elementy układu lub kontrolki mogą być wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w celu utworzenia szablonu formularza programu InfoPath. W wyniku może być konieczne zmiany nowego szablonu formularza po przekształceniu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×