Konwertowanie komórek tabeli przestawnej na formuły arkusza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje wiele układów udostępniających wstępnie zdefiniowaną strukturę raportu tabeli przestawnej, ale tych układów nie można dostosowywać. Jeśli użytkownik potrzebuje więcej swobody przy projektowaniu raportu tabeli przestawnej, może przekonwertować komórki na formuły arkusza, a następnie zmienić układ tych komórek, w pełni wykorzystując wszystkie funkcje dostępne w arkuszu. Można przekonwertować komórki na formuły używające funkcji modułowych lub użyć funkcji WEŹDANETABELI. Konwertowanie komórek na formuły pozwala bardzo uprościć proces tworzenia, aktualizacji i konserwacji dostosowanych raportów tabeli przestawnej.

Formuły powstałe po przekonwertowaniu komórek uzyskują dostęp do tych samych danych co raport tabeli przestawnej i mogą być odświeżane w celu wyświetlenia aktualnych wyników. Interaktywne funkcje raportu tabeli przestawnej, takie jak filtrowanie, sortowanie oraz rozwijanie i zwijanie poziomów, mogą jednak nie być dostępne (wyjątek stanowią niekiedy filtry raportu).

Uwaga: Po przekonwertowaniu raportu tabeli przestawnej OLAP (Online Analytical Processing) można nadal odświeżać dane w celu uzyskania aktualnych wartości pomiarów, jednak nie można odświeżać samych elementów wyświetlanych w raporcie.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o typowych scenariuszach konwertowania raportów tabeli przestawnej na formuły arkusza

Konwertowanie komórek na formuły używające funkcji modułowych

Konwertowanie komórek na formuły przy użyciu funkcji WEŹDANETABELI

Dowiedz się więcej o typowych scenariuszach konwertowania raportów tabeli przestawnej na formuły arkusza

Poniżej omówiono typowe przykłady czynności związanych z dostosowywaniem komórek tabeli przestawnej przekonwertowanych na formuły arkusza.

Ponowne rozmieszczanie i usuwanie komórek   

Załóżmy, że istnieje raport okresowy dotyczący pracowników, który trzeba przygotowywać co miesiąc. Jest potrzebny tylko podzbiór informacji zawartych w raporcie i użytkownik chce dostosować układ danych. Można przenieść i rozmieścić komórki w celu uzyskania odpowiedniego układu projektu, usunąć komórki niepotrzebne w miesięcznym raporcie pracowników, a następnie sformatować komórki i arkusz zgodnie z własnymi potrzebami.

Wstawianie wierszy i kolumn   

Załóżmy, że trzeba pokazać informacje dotyczące sprzedaży z dwóch poprzednich lat według grup regionów i produktów, a także wstawić rozszerzony komentarz w dodatkowych wierszach. W tym celu wystarczy wstawić wiersz i wprowadzić tekst. Użytkownik chce także dodać kolumnę pokazującą sprzedaż według grup regionów i produktów, która nie jest zawarta w raporcie tabeli przestawnej. Wystarczy wstawić kolumnę, dodać formułę pozwalającą uzyskać odpowiednie wyniki, a następnie wypełnić kolumnę w dół, aby otrzymać wyniki dla poszczególnych wierszy.

Używanie wielu źródeł danych   

Załóżmy, że trzeba porównać wyniki między produkcyjną a testową bazą danych w celu upewnienia się, że testowa baza danych daje oczekiwane wyniki. Można łatwo skopiować formuły komórek i zmienić argument określający połączenie tak, aby wskazywał testową bazę danych — i porównać oba wyniki.

Używanie odwołań do komórek w celu zmieniania danych wprowadzanych przez użytkownika   

Załóżmy, że raport powinien być tworzony na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika. Można zmienić argumenty formuł modułowych na odwołania do komórek arkusza, a następnie wprowadzić w tych komórkach różne wartości w celu uzyskania różnych wyników.

Tworzenie niespójnego układu wierszy lub kolumn (tak zwane raportowanie asymetryczne)   

Załóżmy, że trzeba utworzyć raport zawierający kolumnę dla roku 2008 o nazwie Sprzedaż rzeczywista i kolumnę dla roku 2009 o nazwie Sprzedaż przewidywana, jednak nie mają być wyświetlane żadne inne kolumny. W przeciwieństwie do raportu tabeli przestawnej, który wymaga raportowania symetrycznego, można utworzyć raport zawierający tylko te dwie kolumny.

Tworzenie własnych formuł modułowych i wyrażeń MDX   

Załóżmy, że trzeba utworzyć raport ukazujący sprzedaż określonego produktu przez trzech sprzedawców w lipcu. Użytkownicy zaznajomieni z wyrażeniami MDX lub kwerendami OLAP mogą samodzielnie wprowadzać formuły modułowe. Takie formuły mogą być bardzo złożone, jednak można uprościć proces ich tworzenia i zwiększyć ich precyzję za pomocą funkcji autouzupełniania formuł. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z funkcji autouzupełniania formuł.

Początek strony

Konwertowanie komórek na formuły używające funkcji modułowych

Uwaga: Ta procedura dotyczy tylko konwertowania raportu tabeli przestawnej OLAP.

 1. Aby zapisać raport tabeli przestawnej do użycia w przyszłości, zaleca się, Utwórz kopię skoroszytu, przed przekonwertowaniem tabeli przestawnej przy użyciu polecenia Zapisz jako na Przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zapisywanie pliku.

 2. Przygotuj raport tabeli przestawnej tak, aby zminimalizować konieczność ponownego rozmieszczania komórek po konwersji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  • Zmień układ na taki, który najbardziej przypomina żądany układ.

  • Wykonaj w raporcie stosowne czynności, takie jak filtrowanie, sortowanie i zmienianie projektu, aby uzyskać odpowiednie wyniki.

 3. Kliknij raport tabeli przestawnej.

 4. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły.

  Jeśli nie ma filtrów raportów, operacja konwersji zostanie zakończona. Jeśli istnieje co najmniej jeden filtr, zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwertowanie na formuły.

 5. Określ, jak ma zostać przekonwertowany raport tabeli przestawnej:

  Konwertowanie całego raportu tabeli przestawnej   

  • Zaznacz pole wyboru Konwertuj filtry raportu.

   Spowoduje to przekonwertowanie wszystkich komórek na formuły arkusza i usunięcie całego raportu tabeli przestawnej.

   Konwertowanie tylko etykiet wierszy i kolumn oraz obszaru wartości tabeli przestawnej przy zachowaniu filtrów raportu   

  • Dopilnuj, by pole wyboru Konwertuj filtry raportu było wyczyszczone (jest to ustawienie domyślne).

   Spowoduje to przekonwertowanie wszystkich etykiet wierszy i kolumn oraz komórek obszaru wartości na formuły arkusza, a także zachowanie raportu tabeli przestawnej (jednak tylko z filtrami raportu, co umożliwi dalsze filtrowanie przy użyciu tych filtrów).

   Uwaga: Jeśli tabela przestawna jest w formacie w wersji 2000–2003 lub starszej, można przekonwertować tylko cały raport tabeli przestawnej.

 6. Kliknij przycisk Convert.

  Operacja konwersji najpierw odświeża raport tabeli przestawnej, co pozwala zagwarantować, że są używane aktualne dane.

  Podczas trwania operacji konwersji na pasku stanu jest wyświetlany komunikat. Jeśli operacja trwa zbyt długo lub planuje się ją wykonać kiedy indziej, należy nacisnąć klawisz ESC. Spowoduje to anulowanie operacji.

  Uwagi: 

  • Nie można konwertować komórek, w których zastosowano filtry do ukrytych poziomów.

  • Nie można konwertować komórek, w których pola zawierają niestandardowe obliczenie utworzone za pomocą karty Pokaż wartości jako w oknie dialogowym Ustawienia pola wartości. Aby wyświetlić to okno, należy na karcie Opcje w grupie Aktywne pole kliknąć przycisk Aktywne pole, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia pola wartości.

  • W przypadku konwertowanych komórek jest zachowywane ich formatowanie, jednak style tabeli przestawnej są usuwane, ponieważ można je stosować tylko do tabel przestawnych.

Początek strony

Konwertowanie komórek na formuły przy użyciu funkcji WEŹDANETABELI

Jeśli użytkownik nie zamierza natychmiast uaktualniać tabeli przestawnej do nowej wersji 2007 lub chce uniknąć zawiłości związanych z używaniem funkcji modułowych, to podczas pracy ze źródłami danych innymi niż OLAP konwertowanie komórek raportu tabeli przestawnej na formuły arkuszy można wykonywać przy użyciu funkcji WEŹDANETABELI w formule.

 1. Upewnij się, że zostało włączone polecenie Generuj funkcję WeźDaneTabeli w grupie Tabela przestawna na karcie Opcje.

  Uwaga: Polecenie Generuj funkcję WeźDaneTabeli powoduje ustawienie lub wyczyszczenie opcji Użyj funkcji WeźDaneTabeli na potrzeby odwołań tabeli przestawnej w kategorii Formuły w sekcji Praca z formułami w oknie dialogowym Opcje programu Excel.

 2. W raporcie tabeli przestawnej upewnij się, że komórka, której chcesz użyć w każdej formule, jest widoczna.

 3. W komórce arkusza poza raportem tabeli przestawnej wpisz fragment odpowiedniej formuły — aż do miejsca, w którym chcesz uwzględnić dane z raportu.

 4. Kliknij w raporcie tabeli przestawnej komórkę, której chcesz użyć w formule w raporcie tabeli przestawnej. Do formuły zostanie dodana funkcja WEŹDANETABELI, która pobiera dane z raportu tabeli przestawnej. Ta funkcja będzie nadal pobierać prawidłowe dane w przypadku zmiany układu raportu, a także po odświeżeniu danych.

 5. Dokończ wpisywanie formuły i naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Formuła z funkcją WEŹDANETABELI zwróci wartość #ADR!, jeśli z raportu zostaną usunięte komórki, do których formuła się odwołuje.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×