Konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty

Czasami daty mogą być sformatowane i przechowywane w komórkach jako tekst. Może to się zdarzyć na przykład przy wprowadzaniu daty w komórce, która była sformatowana jako tekst, albo przy importowaniu lub wklejaniu danych z zewnętrznego źródła jako tekst.

Daty sformatowane jako tekst są wyrównane w komórce do lewej, a nie do prawej. Przy włączonym sprawdzaniu błędów daty tekstowe z rokiem wyrażonym za pomocą dwóch cyfr również mogą być oznaczone wskaźnikiem błędu Komórka z błędną formułą .

Ponieważ podczas sprawdzania błędów w programie Excel daty w formacie tekstowym z rokiem wyrażonym dwoma cyframi mogą być nieprawidłowo identyfikowane, można przekształcać je na daty w formacie daty, używając opcji korekty automatycznej. Większość pozostałych typów dat tekstowych można konwertować na daty za pomocą funkcji DATA.WARTOŚĆ.

Konwertowanie dat tekstowych z rokiem wyrażonym dwoma cyframi przy użyciu sprawdzania błędów

Po zaimportowaniu do programu Excel danych z innego źródła lub po wpisaniu dat z rokiem wyrażonym dwiema cyframi w komórkach sformatowanych przedtem jako tekst w lewym górnym rogu komórki może zostać wyświetlony niewielki zielony trójkąt. Ten błąd wskazuje, że data jest przechowywana jako tekst, jak przedstawiono w poniższym przykładzie.

Komórki z zielonym wskaźnikiem błędu w lewym górnym rogu

Za pomocą wskaźnika błędu można przekonwertować daty z tekstu na format daty.

Uwagi : Najpierw upewnij się, że w programie Excel jest włączona funkcja sprawdzania błędów. W tym celu:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Formuły.

  W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > pozycję Opcje programu Excel > Formuły.

 2. W obszarze Sprawdzanie błędów zaznacz pole wyboru Włącz sprawdzanie błędów w tle. W przypadku znalezienia błędu w lewym górnym rogu komórki jest wyświetlany trójkąt.

 3. W obszarze Reguły sprawdzania błędów zaznacz pole wyboru Komórki zawierające lata przedstawione w postaci dwucyfrowej.

Wykonaj poniższą procedurę, aby przekonwertować datę w formacie tekstowym z powrotem na zwykłą datę.

 1. W arkuszu zaznacz dowolną komórkę lub zakres przylegających komórek z zielonym wskaźnikiem błędu w lewym górnym rogu.

  Jak zaznaczyć komórki, zakresy, wiersze lub kolumny

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj następujące czynności

  Pojedynczą komórkę

  Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

  Zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

  Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

  Duży zakres komórek

  Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

  Wszystkie komórki arkusza

  Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

  Aby zaznaczyć cały arkusz, można również nacisnąć klawisze CTRL+A.

  Uwaga : Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

  Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

  Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+F8, aby do zaznaczenia dodać inną nieprzylegającą komórkę lub zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisze SHIFT+F8.

  Uwaga : Nie można anulować zaznaczenia nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek bez anulowania całego zaznaczenia.

  Cały wiersz lub kolumnę

  Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

  Nagłówki arkusza

  1. Nagłówek wiersza

  2. Nagłówek kolumny

  Można także zaznaczyć komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Uwaga : Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wiersza lub kolumny do ostatniej użytej komórki. Drugie naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

  Przylegające wiersze lub kolumny

  Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

  Nieprzylegające wiersze lub kolumny

  Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki innych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

  Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

  Zaznacz komórkę w wierszu lub kolumnie, a następnie naciśnij klawisze CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

  Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

  Naciśnij klawisze CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

  Naciśnij klawisze CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel, która zawiera dane lub formatowanie.

  Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki w arkuszu (w prawym dolnym rogu).

  Komórki do początku arkusza.

  Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

  Więcej lub mniej komórek niż komórki znajdujące się w aktywnym zaznaczeniu

  Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta między komórka aktywna a klikniętą komórką stanie się nowym zaznaczeniem.

  Porada : Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Kliknij przycisk błędu wyświetlany obok zaznaczonej komórki lub zakresu komórek.

  Przycisk błędu

 3. W menu kliknij polecenie Konwertuj datę z XX na 20XX lub Konwertuj datę z XX na 19XX. (Aby pozbyć się wskaźnika błędu bez konwertowania liczby, kliknij polecenie Ignoruj błąd).

  Polecenia umożliwiające konwertowanie dat

  Ta akcja powoduje konwertowanie dat tekstowych z rokiem wyrażonym dwiema cyframi na standardowe daty z rokiem wyrażonym czterema cyframi.

  Przekonwertowane daty

  Po przekonwertowaniu komórek z postaci dat w formacie tekstowym można zmienić sposób wyświetlania dat w komórkach przez zastosowanie formatowania daty.

Początek strony

Konwertowanie dat tekstowych przy użyciu funkcji DATA.WARTOŚĆ

Aby przekonwertować datę tekstową w komórce na liczbę kolejną, należy użyć funkcji DATA.WARTOŚĆ. Następnie należy przekopiować formułę, zaznaczyć komórki, które zawierają daty tekstowe, i zastosować dla nich format dat za pomocą polecenia Wklej specjalnie.

 1. Zaznacz pustą komórkę i sprawdź, czy jej format liczbowy to Ogólne.

  Jak sprawdzić format liczbowy

  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę obok pola Format liczb, a następnie kliknij pozycję Ogólne.

   Obraz Wstążki programu Excel

 2. W pustej komórce:

  1. Wpisz =DATA.WARTOŚĆ(

  2. Kliknij komórkę zawierającą datę w formacie tekstowym, którą chcesz przekonwertować.

  3. Wpisz )

  4. Naciśnij klawisz ENTER.

   Funkcja DATA.WARTOŚĆ zwraca liczbę seryjną daty w formacie tekstowym.

   Co to jest liczba seryjna?

   W programie Excel dat można używać w obliczeniach, ponieważ są one przechowywane jako kolejne liczby seryjne. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba seryjna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. — liczba seryjna 39448, ponieważ od 1 stycznia 1900 r. minie tego dnia 39 448 dni.

 3. Aby skopiować formułę konwersji do ciągłego zakresu komórek, zaznacz komórkę z wpisaną formułą i przeciągnij uchwyt wypełnienia Uchwyt wypełnienia przez zakres pustych komórek pasujący rozmiarem do zakresu komórek zawierających daty tekstowe.

  Po przeciągnięciu uchwytu wypełnienia powinien pojawić się zakres komórek z liczbami seryjnymi, które odpowiadają zakresowi komórek zawierających daty tekstowe.

 4. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierających liczby kolejne, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy  Można także nacisnąć klawisze CTRL+C.

 5. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierających daty tekstowe, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej i kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 6. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej wybierz opcję Wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe obok pozycji Liczba.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Liczba

 8. W polu Kategoria kliknij pozycję Data, a następnie kliknij odpowiedni format daty na liście Typ.

 9. Aby po przekonwertowaniu wszystkich dat usunąć liczby kolejne, zaznacz wszystkie zawierające je komórki, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×