Konfigurowanie ustawień usług programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

 1. Otwórz stronę administracyjną dostawcy usług udostępnionych.

  Aby otworzyć stronę administracyjną dostawcy usług udostępnionych, należy wykonać następujące czynności:

  1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij kartę Zarządzanie aplikacjami.

  2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami, w sekcji Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server kliknij łącze Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy.

  3. Na stronie Zarządzanie usługami udostępnionymi tej farmy kliknij dostawcę usług udostępnionych, dla którego chcesz otworzyć stronę administracyjną.

 2. Na stronie głównej Administracja usług udostępnionych w sekcji Ustawienia usług programu Excel kliknij polecenie Edytuj ustawienia usług programu Excel.

 3. Na stronie Ustawienia usług programu Excel w sekcji Zabezpieczenia, w obszarze Metoda dostępu do plików zaznacz jedną z następujących opcji:

  1. Personifikacja. Opcja Personifikacja umożliwia uruchomienie wątku w kontekście zabezpieczeń innych niż kontekst procesu, do którego należy wątek. Po wybraniu tej opcji usługi obliczeniowe programu Excel wymagają autoryzacji użytkowników, którzy próbują uzyskać dostęp do skoroszytów przechowywanych w lokalizacjach UNC i HTTP.

   Uwaga: Zaznaczenie opcji Personifikacja nie wpływa na skoroszyty przechowywane w bazach danych programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. W większości rozmieszczeń farm serwerów, w których serwery frontonu sieci Web i serwery aplikacji usług obliczeniowych programu Excel działają na różnych komputerach, personifikacja wymaga ograniczonej delegacji Kerberos.

  2. Konto procesu. Jeśli serwery aplikacji usług obliczeniowych programu Excel otwierają skoroszyty z udziałów UNC lub witryn sieci Web HTTP, konto użytkownika nie może być personifikowane i musi być używane konto procesu.

   W obszarze Szyfrowanie połączenia zaznacz opcję Niewymagane, jeśli nie chcesz szyfrować komunikacji z frontonem usług programu Excel, lub zaznacz opcję Wymagane, aby szyfrować całą komunikację z frontonem usług programu Excel.

   Do szyfrowania transmisji danych między serwerami aplikacji usług obliczeniowych programu Excel, źródłami danych, komputerami klienckimi i serwerami frontonu sieci Web można używać zabezpieczeń protokołu internetowego (IPsec) lub protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Jeśli użytkownik zdecyduje, że jest wymagana szyfrowana transmisja danych, musi ręcznie skonfigurować zabezpieczenia IPsec lub SSL. Połączenia szyfrowane mogą być wymagane pomiędzy komputerami klienckimi a serwerami frontonu sieci Web, natomiast połączenia nieszyfrowane mogą być dopuszczane pomiędzy serwerami frontonu sieci Web a serwerami aplikacji usług obliczeniowych programu Excel.

 4. W sekcji Równoważenie obciążenia w obszarze Schemat równoważenia obciążenia zaznacz jedną z następujących opcji:

  1. Adres URL skoroszytu. Adres URL podany w skoroszycie określa, który proces usług obliczeniowych programu Excel (ECS) otwiera skoroszyt. Zapewnia to, że żądania pochodzące z konkretnego skoroszytu będą zawsze kierowane do tej samej sesji ECS.

  2. Działanie okrężne. Proces ECS otwierający skoroszyt jest wybierany na podstawie schematu równoważenia obciążenia działania okrężnego.

  3. Lokalne. Jeśli lokalny proces ECS komputera, na którym jest otwierany skoroszyt, jest dostępny, jest on używany. Jeśli lokalny proces ECS nie jest dostępny, proces ECS jest przypisywany na podstawie schematu równoważenia obciążenia działania okrężnego.

   W polu Interwał ponawiania prób wpisz maksymalny, wyrażony w sekundach, czas oczekiwania na wznowienie sesji ECS. Dzięki temu próba połączenia jest przeprowadzana co najmniej z podanym interwałem ponawiania prób.

 5. W sekcji Zarządzanie sesjami w polu Maksymalna liczba sesji na użytkownika wpisz maksymalną liczbę sesji usług programu Excel dozwolonych dla jednego użytkownika (wartość -1 oznacza brak ograniczeń).

  Ograniczając maksymalną liczbę sesji na użytkownika do niewielkiej wartości, można zachować dostępność zasobów i zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność usług obliczeniowych programu Excel. Pogorszenie wydajności następuje w sytuacji, gdy wielu użytkowników ma otwartych jednoczenie wiele sesji usług obliczeniowych programu Excel.

 6. W sekcji Użycie pamięci w polu Maksymalna liczba bajtów prywatnych wpisz wartość w megabajtach (MB) określającą maksymalną liczbę MB, których może używać proces ECS (wartość -1 oznacza wartość równą 50% fizycznej pamięci komputera obsługującego proces ECS).

  1. W polu Próg pamięci podręcznej wpisz wartość z zakresu od 0 do 95 reprezentującą procent wartości określonej w polu Maksymalna liczba bajtów prywatnych możliwy do przydzielenia obiektom nieaktywnym.

  2. W polu Maksymalny wiek nieużywanych obiektów wpisz maksymalny czas (w minutach), przez jaki nieaktywne obiekty pozostają w pamięci podręcznej.

 7. W sekcji Pamięć podręczna skoroszytu w polu Lokalizacja pamięci podręcznej skoroszytu wpisz ścieżkę pamięci podręcznej pliku skoroszytu na komputerze obsługującym serwer ECS. Jeśli pole pozostanie puste, będzie używany podkatalog w systemowym katalogu tymczasowym.

  1. W polu Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej skoroszytu wpisz wartość w MB, którą można przydzielić skoroszytom używanym w usługach programu Excel. Do tej wartości są wliczane ostatnio używane pliki, które nie są aktualnie otwarte.

  2. Aby zbuforować obiekty nieużywane w żadnej z sesji, zaznacz pole wyboru Buforowanie włączone.

 8. W sekcji Dane zewnętrzne w polu Okres trwania połączenia wpisz wartość (wyrażoną w sekundach) określającą maksymalny czas trwania połączenia. Połączenia, których czas upłynął, są ponownie otwierane po odebraniu kolejnej kwerendy (aby połączenia nigdy nie były zamykane i ponownie otwierane, wpisz wartość -1).

  Ograniczając czas trwania sesji, można zmniejszyć ryzyko ataku typu „odmowa usługi” (DoS).

 9. W sekcji Dane zewnętrzne w sekcji Konto usługi nienadzorowanej w polach Nazwa, Hasło i Wpisz hasło ponownie podaj poświadczenia domyślnego konta systemu Windows dla usług obliczeniowych programu Excel, które będą używane przy łączeniu się ze źródłami danych wymagającymi poświadczeń konta do uwierzytelniania.

  Konto usługi nienadzorowanej jest kontem z niskimi uprawnieniami, które usługi obliczeniowe programu Excel mogą personifikować przy nawiązywaniu połączenia danych z użyciem metody uwierzytelniania innej niż rejestracja jednokrotna systemu Windows lub bez uwierzytelniania. Jeśli konto usługi nienadzorowanej nie zostanie skonfigurowane, nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń danych przy użyciu metody uwierzytelniania innej niż rejestracja jednokrotna systemu Windows lub bez uwierzytelniania.

  Personifikacja konta usługi nienadzorowanej chroni bazy danych programu Office SharePoint Server 2007 oraz inne źródła danych, do których usługi programu Excel mają bezpośredni dostęp przed nieautoryzowanymi połączeniami z komputerów klienckich, na których usługi obliczeniowe programu Excel służą do otwierania zewnętrznych połączeń danych. Gdy konto usługi nienadzorowanej jest personifikowane, do dostępu do innych baz danych nie można używać poświadczeń skojarzonych z wątkiem aplikacji usług obliczeniowych programu Excel. Ponadto w takim przypadku kwerendy zewnętrznych danych są uruchamiane w kontekście zabezpieczeń konta z niskimi uprawnieniami, a nie w kontekście zabezpieczeń wątku aplikacji usług obliczeniowych programu Excel o większych uprawnieniach.

  Konto usługi nienadzorowanej można skonfigurować jako konto domeny lub jako konto lokalne na komputerze. Jeśli konto usługi nienadzorowanej jest skonfigurowane jako konto lokalne na komputerze, konfiguracja musi być jednakowa na wszystkich serwerach aplikacji usług obliczeniowych programu Excel. Ogranicz uprawnienia konta usługi nienadzorowanej, tak aby możliwe było tylko logowanie się w sieci. Sprawdź, czy konto usługi nienadzorowanej nie ma dostępu do żadnych źródeł danych lub baz danych programu Office SharePoint Server 2007.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×