Konfigurowanie usługi Office 365 lub usługi poczty e-mail opartej na programie Exchange w programie Poczta systemu Windows 8

Aplikacja Poczta systemu Windows 8 umożliwia uzyskiwanie dostępu do konta e-mail usługi Office 365 lub innego konta programu Exchange za pomocą adresu e-mail i hasła. Aplikacja Poczta systemu Windows 8 jest wbudowana w systemy Windows 8 i Windows RT.

Ważne    Do korzystania z aplikacji Poczta systemu Windows 8 jest wymagane konto Microsoft. Konto Microsoft jest kombinacją adresu e-mail i hasła służących do logowania się do takich usług jak Messenger, OneDrive , Xbox LIVE lub Outlook.com (dawniej Hotmail) albo systemu Windows Phone.

 • Jeśli zalogowano się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft, będzie można dodać konta e-mail przy pierwszym otwarciu aplikacji Poczta systemu Windows 8.

 • Jeśli nie zalogowano się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft, w aplikacji Poczta systemu Windows zostanie wyświetlony monit o dodanie informacji o koncie Microsoft do aplikacji Poczta systemu Windows 8 przy pierwszym uruchomieniu programu.

Uwaga    Jeśli masz konto e-mail usługi Office 365, zobacz Korzystanie z usługi Office 365 na urządzeniu z systemem Windows RT , aby uzyskać szczegółowe informacje o korzystaniu z usługi Office 365 na telefonie lub tablecie.

Aby uzyskać ogólne informacje o kontach Microsoft, aplikacji Poczta systemu Windows 8 lub sposobie łączenia konta e-mail innych niż konto e-mail usługi Office 365 lub inne konto e-mail programu Exchange, zobacz Co jeszcze należy wiedzieć?.

W tym artykule

Dodawanie konta e-mail do aplikacji Poczta systemu Windows 8

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji Poczta systemu Windows 8

Co jeszcze należy wiedzieć?

Konta Microsoft

Informacje o funkcjach aplikacji Poczta systemu Windows 8

Rejestracja konta

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją konta w aplikacji Poczta systemu Windows 8

Inne sposoby nawiązywania połączenia z pocztą e-mail

Dodawanie konta e-mail do aplikacji Poczta systemu Windows 8

Poniżej przedstawiono procedurę konfigurowania konta e-mail usługi Office 365 lub programu Exchange. Tej procedury można użyć niezależnie od tego, czy zalogowano się do systemu Windows lub aplikacji Poczta systemu Windows 8 za pomocą konta Microsoft.

 1. Na stronie startowej wybierz kafelek Poczta.

Strona startowa systemu Windows 8 z kafelkiem Poczta

 1. Jeśli po uruchomieniu aplikacji Poczta jest wyświetlana strona Dodawanie konta Microsoft, musisz zalogować się do aplikacji Poczta systemu Windows 8 przy użyciu konta Microsoft. Wpisz adres e-mail i hasło konta Microsoft, a następnie kliknij pozycję Zapisz. Jeśli nie masz konta Microsoft, wybierz pozycję Utwórz konto Microsoft.

  Uwaga    Jeśli nie widzisz strony Dodawanie konta Microsoft po uruchomieniu aplikacji Poczta, oznacza to, że zalogowano się już do systemu Windows lub aplikacji Poczta systemu Windows 8 za pomocą konta Microsoft. Przejdź do następnego kroku.

  Strona Dodawanie konta Microsoft w aplikacji Poczta systemu Windows 8

 2. Jeśli po uruchomieniu aplikacji Poczta jest wyświetlana lista Dodaj konta e-mail, wybierz pozycję Outlook, aby skonfigurować pierwsze konto w aplikacji Poczta. Następnie przejdź do kroku 5.

  Strona Dodaj konta e-mail w aplikacji Poczta systemu Windows 8

 3. Jeśli w aplikacji Poczta jest wyświetlana poczta e-mail z konta, które skonfigurowano wcześniej po uruchomieniu aplikacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli używasz urządzenia dotykowego, szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu i wybierz pozycję Ustawienia. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij pozycję Ustawienia.

   Ustawienia aplikacji Poczta systemu Windows 8

  2. W menu Ustawienia wybierz pozycję Konta > Dodaj konto > Outlook.

   Strony menu aplikacji Poczta systemu Windows 8: Ustawienia > Konta > Dodaj konto

 4. Na stronie Dodawanie konta Outlook wpisz adres e-mail i hasło konta e-mail, które chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Połącz. Aplikacja Poczta wyszuka w trybie online ustawienia serwera poczty e-mail.

Strona Dodawanie konta Outlook w aplikacji Poczta systemu Windows 8

 1. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane”, kliknij pozycję Zakończ. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat zatytułowany Zwiększanie bezpieczeństwa komputera, przeczytaj jego treść, a następnie wybierz pozycję Wymuś te zasady.

Uwaga    Jeśli program Poczta nie może skonfigurować konta, zobacz Co jeszcze należy wiedzieć?.

Początek strony

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji Poczta systemu Windows 8

Konto w aplikacji Poczta systemu Windows 8 jest konfigurowane przy użyciu ustawień domyślnych. Ustawienia domyślne zależą od typu używanego konta. Większość typów kont umożliwia zmienianie ustawień.

Aby uzyskać dostęp do ustawień w przypadku używania urządzenia dotykowego, przesuń szybko od prawej krawędzi ekranu i wybierz pozycję Ustawienia > Konta, a następnie wybierz konto. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij pozycję Ustawienia > Konta, a następnie wybierz konto.

Następujące ustawienia są dostępne w przypadku większości typów kont:

Opcja

Opis

Ustawienia

Nazwa konta   

Nazwa konta wyświetlana podczas przeglądania konta w aplikacji Poczta systemu Windows 8.

Brak

Pobierz nowe wiadomości e-mail

Częstotliwość pobierania poczty e-mail z serwera poczty e-mail do aplikacji Poczta systemu Windows 8.

Po odebraniu elementów

Co 15 minut

Co 30 minut

Co godzinę

Ręcznie

Pobierz wiadomości e-mail z

Okres, dla którego mają zostać pobrane wiadomości e-mail z serwera.

Ostatnie 3 dni

Ostatnie 7 dni

Ostatnie 2 tygodnie

Ostatni miesiąc

Dowolny czas

Zawartość do zsynchronizowania   

Określ, jaką zawartość chcesz zsynchronizować z komputerem.

Poczta e-mail

Kontakty

Kalendarz

Automatycznie pobieraj obrazy zewnętrzne

Określ, czy aplikacja Poczta systemu Windows 8 ma pobierać obrazy automatycznie. Jeśli wybierzesz dla tej opcji ustawienie Wyłączone, możesz decydować o pobraniu obrazów zewnętrznych dla każdej otrzymanej wiadomości z osobna.

Włączone lub Wyłączone

Użyj podpisu wiadomości e-mail   

Tworzenie podpisu wiadomości e-mail wyświetlanego na końcu każdej wiadomości wysyłanej z Twojego konta.

Tak lub Nie

Adres e-mail

Adres e-mail Twojego konta.

Brak

Hasło

Hasło wprowadzone podczas konfigurowania Twojego konta.

Brak

Domena

Domena Twojego konta. Jeśli nie wprowadzisz domeny podczas konfigurowania konta, ustawienie to będzie puste.

Brak

Nazwa użytkownika poczty e-mail

Nazwa pojawiająca się w polu Od wiadomości, które wysyłasz z tego konta.

Brak

Serwer

Nazwa Twojego serwera poczty e-mail.

Brak

Serwer wymaga połączenia SSL

Określ, czy używana przez Ciebie usługa poczty e-mail wymaga połączenia przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

Wybierz lub wyczyść

Pokaż powiadomienia e-mail dla tego konta

Czy chcesz, aby system Windows 8 wyświetlał powiadomienia po odebraniu nowych wiadomości na tym koncie.

Włączone lub Wyłączone

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

Konta Microsoft

Aby móc korzystać z aplikacji Poczta systemu Windows 8, musisz zalogować się za pomocą konta Microsoft. W tym celu można zalogować się do systemu Windows 8 przy użyciu konta Microsoft. Jeśli nie zalogowano się do systemu Windows przy użyciu konta Microsoft, można zalogować się w aplikacji poczty e-mail systemu Windows 8 za pomocą konta Microsoft przy jej pierwszym otwarciu. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont Microsoft, zobacz artykuły Pomocy Co to jest konto Microsoft? i Tworzenie konta użytkownika.

Informacje o funkcjach aplikacji Poczta systemu Windows 8

 • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania innych kont w aplikacji Poczta systemu Windows 8 (na przykład kont usługi Gmail lub Yahoo!), zobacz artykuł Aplikacja Poczta dla systemu Windows: często zadawane pytania.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji aplikacji Poczta systemu Windows 8, zobacz artykuł Aplikacja Poczta dla systemu Windows: często zadawane pytania.

 • Konta programu Outlook w aplikacji Poczta systemu Windows 8 łączą się z serwerem poczty e-mail przy użyciu programu Exchange ActiveSync. Połączenie programu Exchange ActiveSync obsługuje synchronizację wiadomości e-mail, kontaktów, kalendarza i innych informacji. Z informacji zsynchronizowanych podczas konfigurowania połączenia programu Exchange ActiveSync z kontem mogą korzystać wszystkie aplikacji platformy Windows Communications w systemie Windows 8 (Poczta, Kontakty, Kalendarz i Wiadomości). Dodanie konta do aplikacji Poczta spowoduje pojawienie się jego danych kontaktów i kalendarza w innych aplikacjach platformy Windows Communications.

 • Aby dowiedzieć się, jak zsynchronizować usługi Google z systemem Windows 8 lub Windows RT, zobacz Jak zsynchronizować usługi Google z systemem Windows 8 lub Windows RT.

 • Aby dowiedzieć się, jak zarządzać powiadomieniami aplikacji Poczta systemu Windows 8, zobacz Jak zarządzać powiadomieniami aplikacji Poczta, Kalendarz, Kontakty i Wiadomości.

 • Aplikacja Poczta systemu Windows 8 obecnie obsługuje połączenia z programami poczty e-mail korzystającymi z kont usługi Office 365 i programu Exchange za pomocą programu Exchange ActiveSync (w aplikacji Poczta systemu Windows 8 oznaczone jako konta programu Outlook) oraz połączenia IMAP (oznaczone jako inne konta). Połączenia POP nie są obecnie obsługiwane. Aby uzyskać informacje, zobacz Używanie kont e-mail z protokołem POP w systemach Windows 8 i Windows RT.

 • Aplikacja Poczta systemu Windows 8 nie obsługuje formatu wiadomości S/MIME. Jeśli będziesz wysyłać wiadomość w formacie wiadomości S/MIME, aplikacja Poczta systemu Windows 8 wyświetli element poczty e-mail z następującą treścią wiadomości: „Nie można wyświetlić tej zaszyfrowanej wiadomości”. Jeśli chcesz wyświetlać elementy poczty e-mail w formacie S/MIME, zalecamy otwieranie wiadomości przy użyciu aplikacji Outlook Web App, programu Microsoft Outlook lub innego programu poczty e-mail obsługującego wiadomości S/MIME.

Rejestracja konta

Jeśli Twoje konto e-mail wymaga rejestracji, musisz je zarejestrować, zanim będzie można je skonfigurować w aplikacji Poczta systemu Windows 8. Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Microsoft Office 365, rejestrujesz konto podczas logowania się po raz pierwszy w usłudze Office 365. Jeśli nie jesteś użytkownikiem usługi Microsoft Office 365, rejestrujesz konto podczas logowania się do swojego konta Microsoft lub do aplikacji Outlook Web App.

Jeśli nie zarejestrowano konta, w aplikacji Poczta systemu Windows 8 zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Nie można odnaleźć ustawień konta <adres e-mail>. Podaj więcej informacji, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie”.

Aby uzyskać informacje o logowaniu się do konta lub portalu usługi Office 365, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się, ponów próbę po kilku minutach. Jeśli nadal nie możesz się zalogować do aplikacji Outlook Web App, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem e-mail.

Po zalogowaniu się do konta za pomocą aplikacji Outlook Web App wyloguj się. Następnie spróbuj nawiązać połączenie za pomocą aplikacji Poczta systemu Windows 8.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją konta w aplikacji Poczta systemu Windows 8

Jeśli aplikacja Poczta nie zostanie uruchomiona lub nie możesz pomyślnie połączyć się z kontem, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji Poczta systemu Windows 8. Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje aplikacji Poczta systemu Windows 8, z ekranu startowego przejdź do pozycji Sklep > Ustawienia > Aktualizacje aplikacji > Wyszukaj aktualizacje.

 • Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

 • Przejrzyj artykuły firmy Microsoft dotyczące rozwiązywania problemów. Możesz przeglądać artykuły pomocy technicznej systemu Windows 8 według kategorii w witrynie sieci Web Pomoc techniczna systemu Windows.

 • Przejrzyj listę najlepszych rozwiązań dla aplikacji poczty e-mail i współpracy w systemie Windows 8 na stronie Poczta e-mail i komunikacja w witrynie sieci Web systemu Windows.

 • Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące poczty e-mail w systemie Windows 8 i publikuj własne pytania w społeczności firmy Microsoft na stronie Poczta e-mail i komunikacja w systemie Windows 8 — społeczność.

 • Jeśli wiesz, kto zarządza Twoją skrzynką pocztową (ta osoba jest czasami nazywana administratorem poczty e-mail), skontaktuj się z tą osobą i zgłoś błąd wyświetlany podczas próby nawiązania połączenia przy użyciu programu Poczta systemu Windows 8.

Inne sposoby nawiązywania połączenia z pocztą e-mail

Jeśli nie możesz połączyć się z kontem e-mail usługi Office 365 lub programu Exchange przy użyciu aplikacji Poczta systemu Windows 8 i wykonując czynności przedstawione w tym artykule, rozważ wykonanie następujących czynności:

 • Spróbuj połączyć się ze swoim kontem przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Aby dowiedzieć się, jak połączyć się przy użyciu przeglądarki sieci Web, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App.

 • Spróbuj połączyć się ze swoim kontem przy użyciu programu Microsoft Outlook. Jeśli używasz urządzenia z systemem Windows RT 8.1, możesz nawiązać połączenie z kontem przy użyciu programu Outlook 2013 RT, czyli wersji programu Outlook 2013 zoptymalizowanej pod kątem obsługi dotykiem. Aby uzyskać szczegółową procedurę, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2010 lub Outlook 2013.

 • Spróbuj nawiązać połączenie z kontem w systemie Windows 8 za pomocą protokołu IMAP4. Aby skonfigurować połączenie IMAP, wybierz pozycję Inne konto zamiast pozycji Outlook podczas konfigurowania konta w aplikacji Poczta systemu Windows 8. Po skonfigurowaniu połączenia IMAP przy użyciu konta usługi Office 365 lub innego konta programu Exchange musisz ręcznie wprowadzić ustawienia serwerów IMAP i SMTP. Jeśli łączysz się z pocztą e-mail w usłudze Office 365, nazwa serwera IMAP to outlook.office365.com, a nazwa serwera SMTP to smtp.office365.com. Jeśli nie łączysz się z kontem e-mail usługi Office 365, zobacz Ustawienia dostępu za pomocą protokołów POP i IMAP.

 • Spróbuj połączyć się z kontem za pomocą innego programu obsługującego protokół POP lub IMAP.

Uwaga    Połączenie z kontem przy użyciu protokołu IMAP umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pomocą tego konta. Protokoły IMAP i POP nie pozwalają na synchronizowanie kontaktów i informacji kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołów POP i IMAP, zobacz Korzystanie z programów poczty e-mail IMAP lub POP.

Początek strony

Dotyczy: Outlook Web App for Office 365, Outlook Web AppCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język