Konfigurowanie szablonu formularza w celu wykrywania stanu połączenia formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli projektujesz szablon formularza, którego formularzy opierają się na połączenia sieciowego do procesu lub zwracają dane i znasz pisania skryptu, można napisać skrypt, który wykrywa stan połączenia sieciowego formularze oparte na szablonie formularza. Za pomocą tego skryptu Aby sprawdzić, czy nowy formularz jest połączony z siecią, oraz jeśli formularz połączyć się ze źródłem danych zewnętrznych przed formularza są wysyłane kwerendy do zewnętrznego źródła danych programu Microsoft Office InfoPath. Ten artykuł zawiera przykłady Visual Basic Scripting Edition (VBScript) sprawdzania, czy formularze oparte na szablonie formularza i Microsoft JScript jest połączony z siecią, a jeśli tych formularzy połączyć się ze źródłem danych zewnętrznych.

W tym artykule

Omówienie

Przykład w języku JScript

Przykład VBScript

Używanie przykładu skryptu w szablonie formularza

Omówienie

Aby określić stan połączenia sieciowego formularza utworzonego na podstawie danego szablonu formularza, można użyć właściwości MachineOnlineState obiektu Application. Następnie można użyć metody IsDestinationReachable tego samego obiektu Application w celu określenia, czy formularz może znaleźć zewnętrzne źródło danych. Wartość właściwości MachineOnlineState reprezentuje stan połączenia formularza i może wynosić:

Wartość

Opis

0

Komputer nie jest połączony z siecią. Właściwość może mieć tę wartość, gdy komputer nie jest połączony z siecią lub karta sieciowa komputera jest wyłączona.

1

Komputer jest połączony z siecią. Jeśli komputer jest połączony z siecią przy użyciu kabla sieciowego, ta wartość wskazuje, że komputer jest w sieci. Jeśli w komputerze jest zainstalowana karta sieci bezprzewodowej, ta wartość wskazuje, że karta sieci bezprzewodowej działa, ale sam komputer może nie być połączony z siecią bezprzewodową.

2

Komputer jest połączony z siecią, ale program Windows Internet Explorer jest skonfigurowany do pracy w trybie offline. Gdy program Internet Explorer jest skonfigurowany do pracy w trybie offline, połączenia danych z bazy danych lub usługi sieci Web mogą nie działać prawidłowo.

Po ustaleniu, że na komputerze użytkownika jest połączony z siecią, możesz użyj metody IsDestinationReachable ustalenie, jeśli formularz można komunikować się z zewnętrznego źródła danych. Ta metoda przyjmuje Uniform Resource Locator (URL) lub jednolitego zasobu Nazwa URN z zewnętrznego źródła danych jako parametr i zwraca jedną z następujących wartości logicznych:

True    Formularz znalazł zewnętrzne źródło danych w sieci.

False    Formularz nie znalazł zewnętrznego źródła danych. Zewnętrzne źródło danych może działać w trybie offline lub może być połączone z siecią, ale niedostępne.

Przykłady skryptów przedstawione w tym artykule określają tylko, czy formularz jest połączony z siecią. Są one używane wtedy, gdy użytkownik otwiera formularz po raz pierwszy. Można jednak użyć tego skryptu w dowolnym momencie w celu sprawdzenia połączenia sieciowego przed wykonaniem akcji. Można na przykład użyć tego skryptu, gdy użytkownik kliknie konkretny przycisk na formularzu, w celu ustalenia, czy połączenie sieciowe z zewnętrznym źródłem danych jest ustanowione. Bez względu na wybrany moment użycia skryptu można także dodać skrypt, który wykona akcję zależnie od tego, czy formularz jest połączony z siecią, czy nie. Na przykład, jeśli komputer działa w trybie offline lub nie może się połączyć z zewnętrznym źródłem danych, program InfoPath może wyświetlić komunikat ostrzegawczy z informacją, że zewnętrzne źródło danych jest niedostępne. Ten komunikat można dostosować, aby poinformować użytkowników, co mają zrobić, gdy zewnętrzne źródło danych będzie niedostępne. Można na przykład zasugerować użytkownikom odłożenie na później próby wypełnienia formularza lub zalecić kontakt z działem pomocy technicznej.

Początek strony

Przykład w języku JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Początek strony

Przykład VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Początek strony

Używanie przykładu skryptu w szablonie formularza

Aby przetestować przykład skryptu przed użyciem go w swoim szablonie formularza, można utworzyć pusty szablon formularza, a następnie skopiować jeden z przykładów skryptów z tego artykułu do zdarzenia OnLoad. Skrypt w zdarzeniu OnLoad jest uruchamiany za każdym razem podczas tworzenia nowego formularza na podstawie danego szablonu formularza. Następnie można wyświetlić podgląd szablonu formularza w celu przetestowania przykładu skryptu, gdy komputer jest połączony z siecią, odłączony od sieci lub połączony z siecią, ale program Internet Explorer działa w trybie offline.

 1. Skopiuj jeden z przykładów skryptów przedstawionych w tym temacie, a następnie wklej go do edytora tekstów, na przykład Notatnika firmy Microsoft.

  Uwaga: Kopiowanie przykładowy skrypt do edytora tekstu, aby można go dodać do szablonu formularza zapobiega języka HTML (Hypertext Markup) wyświetlane w skrypt znaczników formatowania.

 2. W programie InfoPath w menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 3. W obszarze Projektowanie nowego w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Szablon formularza, kliknij opcję Pusty, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Domyślnie nowe szablony formularzy są konfigurowane do korzystania z języka skryptów JScript. Aby używać języka VBScript, zmień język skryptów szablonu formularza.

  Jak?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji.

  3. Na liście Język kodu szablonu formularza w obszarze Język programowania kliknij pozycję VBScript, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Narzędzia wskaż polecenie Programowanie, a następnie kliknij opcję Zdarzenie przy uruchamianiu. Zostanie uruchomiony program Microsoft Script Editor z kursorem w polu zdarzenia OnLoad.

 6. W polu zdarzenia OnLoad w programie Microsoft Script Editor zamień tekst // Write your code here (JScript) lub ' Write your code here (VBScript) na przykład skryptu skopiowany do edytora tekstów.

 7. Zmodyfikuj przykład skryptu odpowiednio do używanego środowiska. Na przykład zmodyfikuj komunikat i zmień adres http://example na adres URL lub nazwę URN zewnętrznego źródła danych.

 8. W programie Microsoft Script Editor w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 9. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×