Konfigurowanie pomocniczego połączenia danych w celu umożliwienia pracy w trybie offline

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projektując szablon formularza, który użytkownicy będą wypełniać na komputerach odłączonych od sieci lub w warunkach niedostępności zewnętrznego źródła danych, można w jego ustawieniach skonfigurować opcje, zgodnie z którymi każde użycie pomocniczego połączenia danych będzie powodowało zapisanie danych uzyskanych za jego pośrednictwem w pamięci podręcznej.

Uwaga: Opcja zapisywania w pamięci podręcznej danych uzyskanych z zewnętrznego źródła danych jest niedostępna dla głównego połączenia danych. Za pośrednictwem tego połączenia informacje mogą być przesyłane tylko wtedy, gdy formularz ma aktywny dostęp do sieci.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Konfigurowanie połączenia danych w trybie offline

Zmienianie zachowania offline szablonu formularza

Omówienie

W ustawieniach formularza opartego o szablon formularza można zdefiniować pomocnicze połączenia danych służące do pobierania informacji z zewnętrznych źródeł danych. Użytkownik wypełnia tymi informacjami formularz, po czym wysyła go. Aby użytkownicy mogli wypełniać formularze oparte na takim szablonie nawet wtedy, gdy ich komputery nie są połączone z siecią lub gdy formularz nie ma kontaktu z zewnętrznym źródłem danych, można skonfigurować opcje szablonu powodujące zapisywanie danych na komputerach użytkowników przy każdej sesji korzystającej z pomocniczego połączenia danych. Po zapisaniu w pamięci podręcznej danych pochodzących z pomocniczego połączenia danych, użytkownik ma do nich dostęp, nawet w przypadku odłączenia komputera od sieci lub niedostępności zewnętrznego źródła danych.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Przed skonfigurowaniem szablon formularza, aby umożliwić formularzy, aby buforować dane z pomocniczego połączenia danych, rozważ, co może wystąpić do danych, jeśli komputer zostanie utracony lub kradzież. Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych, nie można włączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Formularz pobiera dane poufne, można skonfigurować połączenie pomocniczego do pobierania danych tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z siecią.

Po skonfigurowaniu w szablonie ustawień buforowania informacji odbieranych przez pomocnicze połączenie danych, każde użycie tego połączenia będzie powodowało zapisanie tych informacji przez program Microsoft Office InfoPath w pamięci podręcznej na komputerze użytkownika. Jeśli szablon korzysta z kilku połączeń pomocniczych, opcję buforowania należy włączyć dla każdego z nich. Nie ma możliwości zastosowania jej tylko do wybranych połączeń pomocniczych.

Program InfoPath domyślnie tak konfiguruje szablon formularza, aby pochodzące z niego dane były przechowywane bezterminowo w pamięci podręcznej. Można jednak skonfigurować opcje powodujące ograniczenie dostępu do określonej liczby dni. W takim przypadku program InfoPath będzie blokował możliwość użycia tych informacji w formularzach po wskazanym okresie. Dane pozostają w pamięci podręcznej do czasu, gdy program InfoPath zastąpi je nowymi informacjami lub użytkownik usunie formularz z komputera za pomocą opcji dostępnych w oknie dialogowym Wprowadzenie. Okno dialogowe Wprowadzenie jest wyświetlane po uruchomieniu programu InfoPath.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Dane kierowane do pamięci podręcznej są zapisywane w pliku tekstowym, którego zawartość można odczytywać w edytorze tekstu (np. w Notatniku). Jeśli pomocnicze połączenie danych służy do pobierania danych poufnych, można określić, aby dane uzyskiwane za jego pośrednictwem były dostępne tylko wtedy, gdy istnieje aktywne połączenie z siecią.

Domyślnie użytkownicy mogą wypełniać formularze nawet w przypadku, gdy nie jest możliwe pobranie informacji przez pomocnicze połączenia danych. Można jednak określić opcje, zgodnie z którymi przy braku łączności z siecią wypełnianie nie będzie możliwe. Jeśli na przykład w ustawieniach szablonu zdefiniowano pomocnicze połączenie danych inicjowane tylko przy pierwszym otwarciu formularza przez użytkownika i w trakcie otwierania formularza okaże się, że połączenie jest niedostępne, można tak skonfigurować szablon, aby pojawiał się komunikat ostrzegawczy, a następnie był zamykany program InfoPath.

Aby w ustawieniach szablonu formularza skonfigurować ustawienia buforowania informacji wpływających przez pomocnicze połączenie danych, można wykonać niezbędne operacje w Kreatorze połączenia danych już na etapie tworzenia połączenia lub później, za pośrednictwem okna dialogowego Połączenia danych. W celu przejścia do tego okna należy z menu Narzędzia wybrać polecenie Połączenia danych. Domyślnie użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na szablonie bez konieczności uzyskiwania informacji z pomocniczego połączenia danych, a wszelkie informacje pobrane przez to połączenie są przechowywane bezterminowo. Zachowanie to można zmienić w oknie dialogowym Opcje formularza.

Początek strony

Zgodność

Mimo iż opcje buforowania informacji pobranych z pomocniczych źródeł danych można skonfigurować również w ustawieniach szablon formularza zgodny z przeglądarką, buforowanie jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do formularzy wypełnianych w programie InfoPath. Funkcja ta jest niedostępna dla formularzy wypełnianych w przeglądarkach sieci Web.

Początek strony

Konfigurowanie połączenia danych umożliwiającego pracę w trybie offline

Jeśli w ustawieniach szablonu formularza już zostały skonfigurowane opcje buforowania danych pobieranych z połączenia pomocniczego, można pominąć tę procedurę i po prostu zmienić domyślne zachowanie w trybie offline formularzy opartych na tym szablonie.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Przed skonfigurowaniem szablon formularza, aby umożliwić formularzy, aby buforować dane z pomocniczego połączenia danych, rozważ, co może wystąpić do danych, jeśli komputer zostanie utracony lub kradzież. Jeśli korzystasz z pomocniczego połączenia danych do pobierania danych poufnych, nie można włączyć tę funkcję w celu ochrony danych w przypadku, gdy komputer jest utraconych lub kradzież. Formularz pobiera dane poufne, można skonfigurować połączenie pomocniczego do pobierania danych tylko wtedy, gdy komputer jest połączony z siecią.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

  2. Na liście Połączenia danych dla szablonu formularza zaznacz pomocnicze połączenie danych, które ma być używane w trybie offline, i kliknij przycisk Modyfikuj.

  3. W Kreatorze połączeń danych klikaj przyciski Dalej aż do pojawienia się strony z polem wyboru Przechowuj kopię danych w szablonie formularza.

  4. Zaznacz pole wyboru Przechowuj kopię danych w szablonie formularza.

  5. Klikaj przyciski Dalej aż do zamknięcia kreatora.

  6. Powtórz kroki od 2. do 5. dla pozostałych pomocniczych połączeń danych, które mają być używane w trybie offline.

Początek strony

Zmiana zachowania szablonu formularza w trybie offline

Domyślnie program InfoPath zezwala użytkownikom na wypełnianie formularzy opartych na opisywanym szablonie nawet w przypadku, gdy nie można do nich pobrać informacji przez pomocnicze połączenia danych. Dane zapisane w pamięci podręcznej są składowane bezterminowo. Można jednak skonfigurować ustawienia, zgodnie z którymi formularze będzie można wypełniać tylko wtedy, gdy połączenie jest aktywne. Ponadto można wyznaczyć czasowy limit przechowywania danych w pamięci.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

  2. W oknie dialogowym Opcje formularza na liście Kategoria zaznacz pozycję W trybie offline.

  3. Aby użytkownicy mogli wypełniać formularze oparte na tym szablonie tylko wówczas, gdy połączenie danych jest aktywne, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj użytkownikom na wypełnianie tego formularza, gdy dane są niedostępne. Gdy to pole wyboru jest wyczyszczone, a w ustawieniach połączenia danych określono, iż podczas tworzenia przez użytkownika formularza opartego na tym szablonie mają być przez nie pobierane informacje, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Kliknięcie przycisku OK spowoduje zamknięcie programu InfoPath.

  4. Aby dane uzyskane przez pomocnicze połączenie danych były dostępne tylko przez określoną liczbę dni, zaznacz pole wyboru Przechowuj dane zwracane przez kwerendy, aby można było używać ich w trybie offline, zaznacz opcję Przechowywane kwerendy wygasają po następującej liczbie dni, po czym zaznacz żądaną liczbę dni.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×