Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook

Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook

W instrukcjach podanych w tym artykule opisano sposób konfigurowania konta e-mail komputerze PC. W programie Outlook możesz dodać różne konta e-mail, między innymi konta służbowe i konta od usługodawcy internetowego.

Korzystanie z automatycznej konfiguracji konta e-mail w programie Outlook

W wielu przypadkach program Outlook umożliwia skonfigurowanie konta za pomocą jedynie adresu e-mail i hasła.

 1. W programie Outlook wybierz kartę Plik.

  Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik
 2. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

  Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage
 3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga : Jeśli po wybraniu pozycji Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź dokładnie swój adres e-mail i hasło. Jeśli oba te elementy są prawidłowe, zobacz następną sekcję.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Automatyczna konfiguracja nie zadziałała lub mam konto POP bądź IMAP

Jeśli masz konto POP bądź IMAP lub automatyczna konfiguracja nie powiodła się, możesz wybrać pozycję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów, aby wprowadzić ustawienia ręcznie.

Uwagi : 

 • Jeśli używasz programu Outlook 2016, nie możesz ręcznie konfigurować kont programu Exchange ani kont usługi Office 365. Jeśli konfiguracja automatyczna kont programu Exchange lub usługi Office 365 kończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange lub z pracownikami działu Microsoft Answer Desk. Te osoby pomogą Ci skonfigurować program Outlook. Zobacz Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

 • Jeśli po uaktualnieniu programu Outlook 2016 ze starszej wersji są wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące niepowodzenia uruchomienia lub logowania do programu Outlook, oznacza to, że nie skonfigurowano usługi wykrywania automatycznego programu Exchange lub nie działa ona poprawnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązania tego problemu, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi błędu „Nie można zalogować się do programu Outlook” lub „Nie można uruchomić programu Microsoft Outlook” w programie Microsoft Outlook 2016.

Aby skonfigurować konto ręcznie

Konta usługi Office 365 dla firm

W przypadku kont usługi Office 365 dla firm nie można skorzystać z funkcji Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Jeśli masz problem z konfiguracją konta usługi Office 365 dla firm, firma Microsoft może automatycznie zdiagnozować i rozwiązać wiele problemów z konfiguracją programu Outlook.

Konta programu Exchange

W przypadku kont programu Exchange nie można skorzystać z opcji Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Jeśli sprawdzono, że wprowadzony adres e-mail i hasło są poprawne, należy spróbować wykonać kolejno następujące czynności.

 1. Sprawdź połączenie internetowe, otwierając przeglądarkę internetową i przechodząc do jednej ze swoich ulubionych witryn. Jeśli przeglądanie Internetu jest możliwe, przejdź do następnego kroku.

 2. Spróbuj uzyskać dostęp do konta e-mail za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web. Jeśli nie znasz swojego adresu aplikacji Outlook w sieci Web, Twój administrator poczty e-mail powinien być w stanie udzielić tej informacji.

  Jeśli możesz się zalogować, oznacza to, że problem prawdopodobnie jest związany z programem Outlook. Zobacz Naprawianie aplikacji pakietu Office

Jeśli to nie rozwiąże problemu, zobacz Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Konta Gmail

Zanim będzie można dodać konto Gmail do programu Outlook, konieczne jest przygotowanie konta Gmail do łączenia się z programem Outlook i usługą Office 365, a następnie zaimportowanie danych z usługi Gmail do programu Outlook. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia dodania konta Gmail do programu Outlook jest brakujące lub niepoprawne hasło aplikacji.

Jeśli chcesz znaleźć ustawienia serwera dla konta Gmail, zobacz Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP.

Konta Yahoo

Aby móc wysyłać i odbierać pocztę z konta Yahoo!, należy wprowadzić jedną prostą zmianę w witrynie https://login.yahoo.com/.

 1. Wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Informacje o koncie.

 2. Wybierz pozycję Zabezpieczenia konta w okienku po lewej stronie, a następnie włącz opcję Zezwalaj na aplikacje używające mniej bezpiecznego logowania.

Jeśli chcesz znaleźć ustawienia serwera dla konta Yahoo, zobacz Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP.

Wszystkie inne konta

W przypadku wszystkich innych kont można skorzystać z opcji konfiguracji ręcznej. Większość innych kont używa protokołu IMAP, ale niektóre mogą korzystać z protokołu POP. Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać informacje o różnych ustawieniach, takich jak nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, porty i ustawienia protokołu SSL. Jeśli masz konto usługi Outlook.com, te ustawienia są dostępne poniżej. Jeśli masz konto e-mail u innego dostawcy, możesz skontaktować się z jego pomocą techniczną w celu uzyskania tych informacji lub zapoznać się z tematem Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP, w którym wymieniono ustawienia najpopularniejszych dostawców poczty e-mail.

Informacje o serwerze usługi Outlook.com:   

 • Typ konta: IMAP

 • Serwer poczty przychodzącej: imap-mail.outlook.com

 • Serwer poczty wychodzącej: smtp-mail.outlook.com

 • Port serwera poczty przychodzącej (IMAP): 993

 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

 • Port serwera poczty wychodzącej (SMTP): 587

 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS

Konfigurowanie konta za pomocą opcji Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów
 1. Wybierz pozycję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów > Dalej.

  Używanie konfiguracji ręcznej w programie Outlook 2013
 2. Wybierz pozycję POP lub IMAP > Dalej.

 3. Wprowadź następujące informacje.

  • Twoja nazwa i adres e-mail

  • Typ konta: zwykle jest to IMAP

  • Serwer poczty przychodzącej

  • Serwer poczty wychodzącej

  • Nazwa użytkownika: jest to Twój pełny adres e-mail

  • Hasło

 4. Wybierz pozycję Więcej ustawień > Serwer poczty wychodzącej i zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

 5. Na karcie Zaawansowane wprowadź informacje uzyskane od dostawcy poczty e-mail lub z tematu Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP. Poniżej znajdują się najczęściej używane ustawienia.

  • Serwer przychodzący (IMAP): 993

  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

  • Serwer wychodzący (SMTP): 465 lub 587

  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL lub TLS

 6. Wybierz kolejno pozycje OK > Dalej > Zakończ.

Jeśli skonfigurowanie konta nie jest możliwe po wykonaniu tych czynności, zobacz Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Początek strony

Obejrzyj klip wideo

Kreator automatycznej konfiguracji konta jest najszybszym sposobem konfigurowania konta w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli próbujesz skonfigurować konto usługi Office 365 i masz problemy, firma Microsoft może automatycznie zdiagnozować i rozwiązać kilka typowych problemów z konfiguracją programu Outlook. Jeśli nasze zautomatyzowane narzędzie nie pomogło w rozwiązaniu problemu, jeśli nie korzystasz z usługi Office 365 lub jeśli chcesz porozmawiać z pomocą techniczną, możesz skontaktować się z działem Answer Desk.

Wprowadzenie

Automatyczne rozwiązanie problemu
Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z programem Outlook

Pomoc

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?
Skontaktuj się z działem Answer Desk.

Początek strony

Program Outlook 2010 obsługuje konta programu Microsoft Exchange, POP3 i IMAP. Informacje o konfiguracji, które są niezbędne do skonfigurowania konta e-mail w programie Outlook, możesz uzyskać od Twojego usługodawcy internetowego lub administratora poczty e-mail.

Konta e-mail są zawarte w profilu. Profil składa się z kont, plików danych i ustawień określających miejsce zapisywania wiadomości e-mail. Nowy profil jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat profilów, zobacz Tworzenie profilu.

Dodawanie konta e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook 2010

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Outlook lub instalujesz program Outlook 2010 na nowym komputerze, funkcja Automatyczne konfigurowanie konta jest uruchamiana automatycznie i ułatwia konfigurowanie ustawień kont e-mail. Ta konfiguracja wymaga tylko podania Twojej nazwy, adresu e-mail i hasła. Jeśli Twojego konta e-mail nie można skonfigurować automatycznie, musisz ręcznie wprowadzić wymagane informacje dodatkowe.

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Po wyświetleniu monitu o skonfigurowanie konta e-mail kliknij przycisk Dalej.

  Okno uruchamiania programu Outlook 2010

 3. Aby dodać konto e-mail, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z wybranym kontem e-mail

  Jeśli wprowadzasz adres e-mail kończący się na outlook.com lub msn.com, musisz użyć programu Microsoft Outlook Hotmail Connector, aby dodać konto e-mail. Aby uzyskać informacje o dodawaniu kont e-mail tego rodzaju, zobacz Korzystanie z konta usługi Outlook.com w programie Outlook.

  Uwaga : Jeśli komputer jest połączony z domeną sieciową organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane ze względu na stosowanie hasła sieciowego.

  Podczas konfigurowania konta jest wyświetlany wskaźnik postępu. Proces konfiguracji może potrwać kilka minut.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją o konfigurowaniu ustawień serwera poczty e-mail

  Jeśli pierwsza próba skonfigurowania konta zakończy się niepowodzeniem, drugą próbę można podjąć, korzystając z nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli próba połączenia nieszyfrowanego również zakończy się niepowodzeniem, nie będzie można automatycznie skonfigurować Twojego konta e-mail.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją, że nie można skonfigurować konta

  Kliknij pozycję Ponów próbę lub zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie konta e-mail przy użyciu ustawień zaawansowanych.

  Po pomyślnym dodaniu konta możesz dodać więcej kont, klikając pozycję Dodaj następne konto.

  Powiadomienie o skonfigurowaniu konta

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie nowego konta, kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Dodawanie konta e-mail w programie Outlook

Mimo że większość osób dodaje konto e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook, Twoje pierwsze lub dodatkowe konto e-mail możesz dodać w dowolnym momencie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Informacje o koncie kliknij pozycję Dodaj konto.

  Widok Backstage i polecenie Dodaj konto

 3. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z wybranym kontem e-mail

  Jeśli wprowadzasz adres e-mail kończący się na outlook.com lub msn.com, musisz użyć programu Microsoft Outlook Hotmail Connector, aby dodać konto e-mail. Aby uzyskać informacje o dodawaniu kont e-mail tego rodzaju, zobacz Korzystanie z konta usługi Outlook.com w programie Outlook.

  Uwaga : Jeśli komputer jest połączony z domeną sieciową organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane ze względu na stosowanie hasła sieciowego.

  Podczas konfigurowania konta jest wyświetlany wskaźnik postępu. Proces konfiguracji może potrwać kilka minut.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją o konfigurowaniu ustawień serwera poczty e-mail

  Jeśli pierwsza próba skonfigurowania konta zakończy się niepowodzeniem, drugą próbę można podjąć, korzystając z nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli próba połączenia nieszyfrowanego również zakończy się niepowodzeniem, nie będzie można automatycznie skonfigurować Twojego konta e-mail.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją, że nie można skonfigurować konta

  Kliknij pozycję Ponów próbę lub zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie konta e-mail przy użyciu ustawień zaawansowanych.

  Po pomyślnym dodaniu konta możesz dodać więcej kont, klikając pozycję Dodaj następne konto.

  Powiadomienie o skonfigurowaniu konta

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie nowego konta, kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli zostało dodane konto programu Exchange Server, musisz zamknąć i ponownie uruchomić program Outlook, aby konto stało się widoczne i można go było używać w programie Outlook.

Uwaga :  Jeśli Twój profil zawiera już konto programu Microsoft Exchange Server i chcesz dodać następne, musisz użyć funkcji Automatyczne konfigurowanie konta. Aby ręcznie skonfigurować dodatkowe konto programu Exchange Server, musisz zamknąć program Outlook, a następnie użyć modułu Poczta w Panelu sterowania.

Początek strony

Aby automatycznie lub ręcznie skonfigurować połączenie programu Exchange bądź protokołu POP lub IMAP z pocztą e-mail programu Outlook 2007, wystarczy wpisać adres e-mail i hasło w celu skonfigurowania w programie Microsoft Outlook 2007 dostępu do poczty e-mail opartej na programie Exchange. W programie Outlook jest używany proces nazywany wykrywaniem automatycznym, w ramach którego są automatycznie odnajdowane Twoje ustawienia oraz jest konfigurowane połączenie programu Exchange z Twoim kontem.

Prawdopodobnie możesz ręcznie skonfigurować w programie Outlook 2007 dostęp do konta e-mail przy użyciu protokołu POP (Post Office Protocol) lub IMAP (Internet Message Access Protocol). Jednak zalecamy konfigurowanie połączenia serwera Exchange z kontem za pomocą funkcji automatycznego wykrywania. Jeśli używasz protokołu POP lub IMAP, nie możesz korzystać z wielu funkcji kalendarza ani innych funkcji współpracy dostępnych w przypadku nawiązywania połączenia z kontem za pośrednictwem serwera Exchange.

Konfigurowanie połączenia serwera Exchange z kontem e-mail w programie Outlook 2007

Uwaga :  Program Outlook 2007 obsługuje tylko jedno połączenie serwera Exchange w ramach profilu programu Outlook. Jeśli podczas próby dodania drugiego połączenia serwera Exchange do profilu programu Outlook 2007 zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może być konieczne utworzenie nowego profilu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Co jeszcze należy wiedzieć? w tym artykule.

 1. Otwórz program Outlook 2007. Jeśli automatycznie zostanie otwarty Kreator uruchamiania programu Outlook 2007, na pierwszej stronie tego kreatora kliknij przycisk Dalej.

 2. Na stronie Konta e-mail kreatora kliknij przycisk Dalej, aby skonfigurować konto e-mail.

  • Jeśli Kreator uruchamiania programu Outlook 2007 nie zostanie otwarty, w menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont. W oknie dialogowym Ustawienia kont na karcie Poczta e-mail kliknij pozycję Nowy.

 3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta program Outlook może próbować automatycznie wypełnić pola ustawień Imię i nazwisko oraz Adres e-mail na podstawie tego, jak logujesz się na komputerze. Jeśli pola ustawień wypełniono poprawnie, kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć konfigurowanie konta w programie Outlook.

  • Jeśli pola ustawień na stronie Automatyczne konfigurowanie konta nie są wypełnione lub są wypełnione niepoprawnie, wykonaj następujące czynności:

   • Wpisz poprawne ustawienia na podstawie informacji uzyskanych od osoby zarządzającej Twoim kontem e-mail.

   • Jeśli informacje w polu Imię i nazwisko są niepoprawne, zanim je edytujesz, może być konieczne zresetowanie opcji na stronie Automatyczne konfigurowanie konta. Aby zresetować opcje, zaznacz, a następnie wyczyść pole wyboru obok pozycji Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

 4. Po kliknięciu przycisku Dalej na stronie Automatyczne konfigurowanie konta w kreatorze program Outlook spróbuje wyszukać online ustawienia serwera poczty e-mail.

  W programie Outlook 2007 zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zezwolenie witrynie internetowej na automatyczne skonfigurowanie konta. Program Outlook musi okresowo łączyć się z tą witryną internetową, aby upewnić się, że Twoje konto jest aktualne. Jeśli nie chcesz, aby ten komunikat był wyświetlany za każdym razem, gdy jest uruchamiana funkcja automatycznego wykrywania, wybierz pozycję Nie pytaj mnie ponownie o tę witrynę internetową, a następnie kliknij pozycję Zezwalaj.

  Konfigurowanie konta w programie Outlook 2007 będzie kontynuowane. Aby program Outlook 2007 mógł połączyć się z kontem, zostanie wyświetlony monit o nazwę użytkownika i hasło. Pamiętaj o podaniu jako nazwy użytkownika pełnego adresu e-mail (na przykład andrzej@contoso.com). Monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła może być wyświetlany kilka razy, zanim połączenie zostanie nawiązane.

  • Jeśli konto w programie Outlook zostanie skonfigurowane pomyślnie, pojawi się następujący komunikat: Konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane do korzystania z programu Exchange. Kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli konfiguracja konta w programie Outlook nie powiedzie się, zobacz Co jeszcze należy wiedzieć? w tym artykule.

Początek strony

Konfigurowanie połączenia POP lub IMAP z kontem e-mail w programie Outlook 2007

Program Outlook 2007 możesz ręcznie skonfigurować tak, aby uzyskiwać dostęp do konta za pomocą protokołu POP3 lub IMAP4.

Uwaga :  Jeśli używasz programu Outlook 2007, możesz również nawiązywać połączenie za pośrednictwem serwera Exchange zamiast protokołu POP3 lub IMAP4. Połączenie serwera Exchange umożliwia korzystanie z kalendarza i innych funkcji współpracy, które nie są dostępne w przypadku łączenia się za pomocą protokołu IMAP4 lub POP3. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Co jeszcze należy wiedzieć? w tym artykule.

 1. Otwórz program Outlook. Przy pierwszym otwarciu programu Outlook powinno zostać otwarte okno dialogowe Ustawienia kont. Jeśli okno dialogowe Ustawienia kont nie zostanie otwarte przy pierwszym otwarciu programu Outlook, wykonaj następujące czynności:

  • W menu Narzędzia kliknij polecenie Konfiguracja kont.

  • W oknie dialogowym Ustawienia kont na karcie Poczta e-mail kliknij pozycję Nowy.

 2. Na stronie Wybierz usługę e-mail upewnij się, że została wybrana pozycja Microsoft Exchange, POP, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. W dolnej części strony Automatyczne konfigurowanie konta zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

 4. Kliknij pozycję Internetowa poczta E-mail > Dalej.

 5. Na stronie Ustawienia internetowej poczty e-mail w obszarze Informacje o użytkowniku wprowadź następujące informacje:

  • W polu Imię i nazwisko wpisz imię i nazwisko widoczne dla użytkowników, którzy otrzymają wiadomości e-mail wysłane przy użyciu tego konta.

  • W polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail.

 6. W obszarze Informacje o serwerze wprowadź następujące informacje:

  • W obszarze Typ konta wybierz pozycję IMAP lub POP3. Rozważ użycie protokołu IMAP, ponieważ obsługuje on więcej funkcji.

  • W polu Serwer poczty przychodzącej wpisz nazwę serwera IMAP lub POP. Jeśli nawiązujesz połączenie z pocztą e-mail w usłudze Office 365, użyj nazwy serwera IMAP lub POP outlook.office365.com. Jeśli nie korzystasz z usługi Office 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP w tym artykule.

  • W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz nazwę serwera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Jeśli nawiązujesz połączenie z pocztą e-mail w usłudze Office 365, użyj nazwy serwera smtp.office365.com. Jeśli nie korzystasz z usługi Office 365, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP w tym artykule.

 7. W obszarze Informacje o logowaniu wprowadź następujące informacje:

  • Wpisz adres e-mail w polu Nazwa użytkownika.

  • W polu Hasło wpisz hasło. Jeśli chcesz, aby program Outlook zapamiętał hasło, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.

 8. U dołu strony kliknij pozycję Więcej ustawień, a następnie wprowadź następujące informacje w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail:

  Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

  Na karcie Zaawansowane:

  • W obszarze Serwer przychodzący (IMAP) lub Serwer przychodzący (POP3) obok pozycji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz z listy pozycję SSL.

  • W obszarze Serwer wychodzący (SMTP) obok pozycji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz pozycję TLS, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli korzystasz z protokołu POP3 i chcesz zachowywać kopie wiadomości na serwerze, w obszarze Dostarczanie kliknij pozycję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, wszystkie wiadomości będą usuwane z serwera i przechowywane lokalnie na komputerze.

 9. Na stronie ustawień Dodawanie nowego konta e-mail kliknij przycisk Dalej.

 10. Na stronie Gratulacje kliknij przycisk Zakończ. Zamknij okno dialogowe Ustawienia konta.

 11. Na stronie Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.

 12. Jeśli używasz protokołu IMAP4, może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz pobrać foldery dla dodanego serwera poczty. Kliknij przycisk Tak. Za pomocą interfejsu użytkownika programu Outlook 2007 wybierz foldery, które mają być synchronizowane między serwerem a komputerem lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Outlook 2007, zapoznaj się z dokumentacją Pomocy dostarczoną z programem Outlook 2007.

Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP

Wykonaj poniższe kroki, aby wyszukać swoje ustawienia.

 1. Zaloguj się na swoim koncie przy użyciu aplikacji Outlook Web App. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App.

 2. Na pasku nawigacji aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konto > Moje konto > Ustawienia dostępu POP lub IMAP.

 3. Nazwy serwerów POP3, IMAP4 i SMTP oraz inne ustawienia, których wpisanie może być konieczne, znajdują się na stronie Ustawienia dostępu POP lub IMAP w sekcjach Ustawienia usługi POP, Ustawienia usługi IMAP i Ustawienia usługi SMTP.

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli Twoje konto e-mail wymaga rejestracji, zarejestruj je podczas pierwszego logowania się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli nie zarejestrujesz konta, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia z kontem e-mail przy użyciu programu Outlook. Po zalogowaniu się na koncie wyloguj się, a następnie spróbuj nawiązać połączenie za pomocą programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App.

 • Jeśli nie możesz pomyślnie połączyć się z kontem przy użyciu funkcji Automatyczne konfigurowanie konta, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

  • Jeśli musisz pilnie połączyć się z kontem e-mail, zrób to za pomocą aplikacji Outlook Web App w przeglądarce internetowej lub za pomocą programu poczty e-mail obsługującego protokół POP lub IMAP. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia przy użyciu przeglądarki internetowej, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia przy użyciu programu poczty e-mail przez protokół POP lub IMAP, zobacz Korzystanie z programów poczty e-mail IMAP lub POP.

  • Jeśli wiesz, kto zarządza Twoją skrzynką pocztową (ta osoba jest czasami nazywana administratorem poczty e-mail), skontaktuj się z tą osobą i zgłoś błąd wyświetlany podczas próby nawiązania połączenia przy użyciu programu Outlook.

 • Program Outlook 2007 obsługuje tylko jedno konto e-mail serwera Exchange w ramach profilu programu Outlook. Próba dodania drugiego połączenia serwera Exchange, gdy program Outlook jest uruchomiony, może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie.

  Nie można dodać konta programu Exchange do tego profilu, dopóki program Outlook jest uruchomiony. Zamknij program Outlook i użyj ikony Poczta w Panelu sterowania, aby dodać konto programu Exchange.

 • Jeśli masz już połączenie serwera Exchange w swoim profilu programu Exchange, może być konieczne usunięcie bieżącego profilu lub utworzenie nowego profilu, zanim można będzie wykonać kroki opisane w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji na temat profilów programu Exchange, zobacz Usuwanie konta e-mail z programu Outlook.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×