Konfigurowanie opcji osobistych

Opcje omówione w tym temacie

Moje konto

Stan

Menedżer informacji osobistych

Moje konto

 • Nazwa rejestrowania     Wpisz nazwę swojego konta użytkownika, np. someone@example.com.

 • Zaawansowane     Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować połączenia z programem Microsoft Office Communications Server. Zazwyczaj te ustawienia są definiowane automatycznie lub przez administratora systemu.

 • Automatycznie uruchom program Communicator przy logowaniu do systemu Windows     Zaznaczenie tej opcji pozwoli zoptymalizować uruchamianie programu. Odtąd gdy będziesz się logować w systemie Windows, nastąpi automatyczne zainicjowanie programu Communicator połączone z Twoją rejestracją.

 • Automatycznie otwórz listę kontaktów przy uruchamianiu programu Communicator     Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas każdego uruchamiania programu Communicator będzie otwierana jego lista kontaktów. Jeśli opcja jest niezaznaczona, podczas uruchamiania programu Communicator w obszarze powiadomień systemu Windows (na pasku zadań) pojawia się jego ikona.

Początek strony

Stan

 • Pokaż mnie jako Nieaktywny, jeśli mój komputer pozostaje bezczynny przez     Zaznacz długość okresu bezczynności (w minutach), po jakim Twój stan obecności ma się zmieniać na Nieaktywny. Czas bezczynności jest rejestrowany w sytuacji, gdy komputer nie otrzymuje żadnych impulsów od użytkownika — w postaci kliknięcia klawisza klawiatury, naciśnięcia przycisku myszy czy wydania polecenia głosowego. Maksymalna dopuszczalna długość tego okresu to 60 minut. Aby uzyskać więcej informacji o stanach obecności, zobacz Przewodnik po stanach obecności.

 • Pokaż mnie jako Z dala od komputera, jeśli pozostaję w stanie Nieaktywny przez     Zaznacz długość okresu bezczynności (w minutach), po jakim Twój stan obecności ma się zmieniać na Nieaktywny. Czas bezczynności jest rejestrowany w sytuacji, gdy komputer nie otrzymuje żadnych impulsów od użytkownika — w postaci kliknięcia klawisza klawiatury, naciśnięcia przycisku myszy czy wydania polecenia głosowego. Maksymalna dopuszczalna długość tego okresu to 60 minut. Aby uzyskać więcej informacji o stanach obecności, zobacz Przewodnik po stanach obecności.

Początek strony

Menedżer informacji osobistych

 • Microsoft Office Outlook     W przypadku zaznaczenia tej opcji funkcja wyszukiwania programu Communicator poszukuje kontaktów nie tylko na globalnej liście adresowej, ale również na liście kontaktów programu Office Outlook. Ponadto wybranie programu Microsoft Office Outlook do roli menedżera informacji osobistych powoduje otwarcie dostępu do wszystkich opcji zawartych w oknie menedżera zgodnie z opisem w dalszej części tego tematu.

  • Wyświetl moje informacje o nieobecności w biurze z programu Outlook kontaktom na poziomach dostępu Osobiste, Zespół i Firma.     Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby wiadomość o nieobecności w biurze zdefiniowana w programie Outlook była wyświetlana w polu Notatka osobista programu Communicator i widoczna dla innych użytkowników. W celu skonfigurowania wiadomości dla stanu Poza biurem otwórz program Outlook i w menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności. Gdy opcja jest zaznaczona i zdefiniujesz opisywaną wiadomość, wiadomość będzie widoczna dla kontaktów z przyznanym poziomem dostępu Osobiste, Zespół lub Firma. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach dostępu, zobacz Przewodnik po stanach obecności.

  • Aktualizuj mój stan obecności na podstawie kalendarza programu Outlook    Zaznacz tę opcję, aby aktualizować informacje o obecności na podstawie harmonogramu programu Outlook. Na przykład stan obecności automatycznie przybierze wartość Zajęty w czasie zaplanowanych spotkań. Po zakończeniu przewidzianego okresu spotkania stan obecności zostanie automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlić nowy stan obecności.

   • Pokaż temat i miejsce spotkania kontaktom na poziomie dostępu Zespół     Zaznacz tę opcję, aby osoby z przyznanym poziomem dostępu Zespół widziały tematy i miejsca spotkań zaplanowanych w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach dostępu, zobacz Przewodnik po stanach obecności.

  • Zapisz moje konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Historia konwersacji w programie Outlook     Zaznacz tę opcję, aby rejestrować konwersacje prowadzone przy użyciu wiadomości błyskawicznych w programie Outlook w folderze Historia konwersacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym folderze, zobacz Używanie programu Communicator wspólnie z aplikacjami Office Outlook 2007 i Office OneNote 2007.

  • Zapisz moje dzienniki połączeń w folderze Historia konwersacji w programie Outlook     Zaznacz tę opcję, aby rejestrować połączenia przychodzące i wychodzące w programie Outlook w folderze Historia konwersacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym folderze, zobacz Używanie programu Communicator wspólnie z aplikacjami Office Outlook 2007 i Office OneNote 2007.

  • Co to jest „konwersacja” lub „połączenie” i jakie kryteria decydują o ich wyświetlaniu w programie Outlook w folderze Historia konwersacji?

   Co to jest „konwersacja”?

   Każda próba komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych jest uważana za konwersację i powoduje dodanie wpisu w programie Outlook w folderze Historia konwersacji. Obiekt taki jest dodawany na przykład w sytuacji, gdy wysyłasz wiadomość błyskawiczną do osoby, która nie odpowiada.

   Co to jest „połączenie”?

   Połączenie to sesja, w której występuje element przekazu dźwiękowego. Za połączenie uważa się każdą próbę nawiązania kontaktu z użyciem dźwięku lub obrazu oraz każdą próbę przejścia od komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych do komunikacji z użyciem dźwięku, nawet jeśli druga strona nie odpowie na taką próbę.

   Kiedy rozpoczyna się konwersacja lub połączenie?

   Konwersacja/połączenie zaczyna się z chwilą wykonania dowolnej z następujących czynności:

   • Wysłanie innemu użytkownikowi zaproszenia do komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

   • Przyjęcie od innego użytkownika zaproszenia do komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

   • Odebranie połączenia audio lub wideo (bez względu na to, czy zostanie zaakceptowane)

   • Zainicjowanie połączenia audio lub wideo

    Kiedy kończy się konwersacja lub połączenie?

    Konwersacja/połączenie kończy się z chwilą wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

   • Zamknięcie okna konwersacji (przez wybranie polecenia Plik/Zamknij lub przycisku Zamknij).

   • Upłynięcie limitu czasu konwersacji wynoszącego 10 minut

   • Zakończenie lub przekazanie połączenia audio lub wideo

   • Wyrejestrowanie z programu Communicator lub utrata łączności z serwerem

 • Książka adresowa Windows     Zaznacz tę opcję, jeśli podczas wyszukiwania kontaktów za pomocą funkcji wyszukiwania dostępnej w programie Communicator mają być uwzględniane kontakty zdefiniowane w książce adresowej systemu Windows. Jeśli do roli menedżera informacji osobistych zostanie wybrana książka adresowa systemu Windows w miejsce programu Microsoft Office Outlook, alternatywnym źródłem kontaktów dla tej funkcji wyszukiwania będzie książka adresowa systemu Windows, a nie lista kontaktów zdefiniowana w pakiecie Microsoft Office. Wybór książki adresowej systemu Windows nie powoduje zmiany statusu globalnej listy adresowej jako głównego źródła kontaktów.

 • Brak     Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że funkcja wyszukiwania zawarta w programie Communicator będzie zwracać tylko kontakty z globalnej listy adresowej, tzn. nie będzie korzystać z książki adresowej systemu Windows ani listy kontaktów programu Outlook jako alternatywnych źródeł kontaktów.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×