Konfigurowanie opcji autokorekty nazw

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja Autokorekta nazw pomaga zachować prawidłowe działanie bazy danych w przypadku zmiany projektu bazy. Autokorekta nazw umożliwia:

 • wykrywanie przypadków, w których zmiana nazwy obiektu bazy danych spowoduje nieprawidłowe działanie innych obiektów;

 • automatyczne rozwiązywanie tego problemu;

 • rejestrowanie w dzienniku wszystkich wprowadzanych poprawek.

Domyślne ustawienia autokorekty nazw umożliwiają wykrywanie i rozwiązywanie problemów, ale nie umożliwiają rejestrowania poprawek. Działanie autokorekty nazw nieznacznie obniża wydajność systemu, dlatego można ją wyłączyć, jeśli zmiany projektu bazy danych są wprowadzane tylko w planowany sposób. Można także śledzić wprowadzane poprawki w programie Access. Opcje autokorekty nazw można skonfigurować dla każdej bazy danych.

Uwaga : Autokorekta nazw zapewnia synchronizację nazw obiektów bazy danych. Nie zapobiega bezpośrednio innym problemom wynikającym ze zmieniania projektu, na przykład powodowanym przez usuwanie obiektów z bazy.

W tym artykule

Dlaczego warto używać Autokorekty nazw?

Jak działa Autokorekta nazw

Włączanie lub wyłączanie opcji Autokorekty nazw

Dlaczego warto używać autokorekty nazw?

Podczas pracy z bazą danych, której projekt jest często zmieniany przez użytkowników, pewne obiekty bazy danych mogą przestać działać w wyniku zmian innych obiektów. Niekiedy przyczyną problemów jest zmiana nazwy obiektu, której nie towarzyszą zmiany w obiektach zależnych od obiektu z nową nazwą.

Jeśli na przykład zostanie utworzona kwerenda oparta na tabeli Klienci, a następnie nazwa tej tabeli zostanie zmieniona na Klient, to utworzona kwerenda przestanie działać z powodu zmiany nazwy. Poza tym kwerenda pozostanie poprawna i odpowiednia korekta nazwy tabeli w projekcie kwerendy wystarczy, aby znowu zaczęła działać.

Autokorekta nazw może śledzić nazwy i automatycznie je poprawiać dla formularzy, raportów, tabel, kwerend, pól lub formantów (na przykład pól tekstowych).

Autokorekta nazw a informacje o zależnościach obiektów

Autokorekta nazw tworzy mapy nazw na podstawie informacji o zależnościach między obiektami (tabelami, kwerendami, formularzami i raportami). Dzięki tym mapom można w okienku zadań Zależności obiektu wyświetlić listę obiektów zależnych od zaznaczonej tabeli lub zaznaczonego formularza, a także obiektów, od których zależy tabela lub formularz. Mapa nazw danego obiektu jest aktualizowana przy każdej operacji jego zapisywania i zamykania.

Uwaga : Śledzenie zmian nazw jest domyślnie wyłączone w bazach danych utworzonych w programie Access 97 lub we wcześniejszych wersjach tego programu. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona nawet w przypadku konwersji starszych baz danych na nowszy format pliku bazy danych. Jednak po przeprowadzeniu konwersji można włączyć śledzenie zmian nazw. Dla baz danych utworzonych w programie Access 2000, Access 2002, Access 2003, Access 2007 lub Access 2010 śledzenie nazw jest domyślnie włączone.

Kiedy nie należy używać autokorekty nazw?

Autokorekta nazw nie powinna być stosowana w następujących sytuacjach:

 • Projekt bazy danych nie zmienia się.    Jeśli projekt bazy danych nie ulega zmianom, można zwiększyć wydajność systemu przez wyłączenie autokorekty nazw.

 • Plik bazy danych ma być mniejszy, a zarządzanie zmianami nazw obiektów będzie się odbywać ręcznie.    Włączenie autokorekty nazw dla bazy danych może powodować zwiększenie rozmiaru bazy danych. Jest to związane z mapami nazw tworzonymi w przypadku włączenia tej funkcji. Wyłączenie autokorekty nazw powoduje usunięcie map nazw, co zmniejsza rozmiar bazy danych.

Elementy, które nie są poprawiane przez autokorektę nazw

Autokorekta nazw nie dotyczy następujących elementów:

 • Nie są śledzone zmiany nazw formularzy, raportów ani formantów.

 • Nie są poprawiane nazwy tabel, kwerend ani pól w makrach i w kodzie.

Początek strony

Jak działa autokorekta nazw

Autokorekta nazw obejmuje trzy opcje: Śledź informacje autokorekty nazw, Wykonaj autokorektę nazw i Rejestruj zmiany autokorekty nazw. Dwie ostatnie opcje są dostępne tylko pod warunkiem włączenia poprzednich.

Śledź informacje autokorekty nazw

Włączenie śledzenia zmian nazw w bazie danych przez autokorektę nazw powoduje, że program Access:

 1. Próbuje uzyskać wyłączny dostęp do bazy danych.

 2. Wyszukuje otwarte obiekty.

 3. Wyświetla monity i zamyka otwarte obiekty.

 4. Aktualizuje mapy nazw przez otwarcie, zapisanie i zamknięcie wszystkich tabel, kwerend, formularzy i raportów.

 5. Przywraca stan bazy danych sprzed zmiany trybu na tryb wyłączności.

Przerwane mapowanie nazw

Tworzenie map nazw może zająć kilka minut. Można anulować ten krok, naciskając klawisz ESC. Spowoduje to jednak, że mapy nazw dla niektórych obiektów będą nieaktualne. Dopóki mapy nie zostaną zaktualizowane, nie będzie można wyświetlać informacji o zależnościach dla tych obiektów.

Ważne : Przerwanie działania programu Access (przez naciśnięcie klawisza ESC) w trakcie aktualizacji map nazw nie powoduje wyłączenia opcji Śledź informacje autokorekty nazw. Opcja Śledź informacje autokorekty nazw pozostanie zaznaczona pomimo tego, że nie wszystkie mapy nazw zostaną zaktualizowane. Aby ponownie uruchomić proces aktualizacji map nazw, wykonaj następujące czynności:

 1. Na wstążce kliknij kartę Plik. Zostanie otwarty Backstage.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję Opcje. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje programu Access.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 4. Wyczyść pole wyboru Śledź informacje autokorekty nazw i kliknij przycisk OK. Program Access wyświetli ostrzeżenie o konieczności zamknięcia wszystkich otwartych obiektów bazy danych w celu wprowadzenia zmian.

 5. Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.

 6. Ponownie otwórz okno dialogowe Opcje programu Access, w kategorii Bieżąca baza danych zaznacz pole wyboru Śledź informacje autokorekty nazw, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby ręcznie zaktualizować mapę nazw określonego obiektu, otwórz ten obiekt w widoku projektu i zapisz go.

Co się dzieje w przypadku wyłączenia opcji Śledź informacje Autokorekty nazw

Wyłączenie śledzenia zmian nazw przez autokorektę nazw powoduje, że program Access:

 1. Próbuje uzyskać wyłączny dostęp do bazy danych.

 2. Wyszukuje otwarte obiekty.

 3. Wyświetla monity i zamyka otwarte obiekty.

 4. Usuwa mapy nazw ze wszystkich tabel, kwerend, formularzy i raportów.

 5. Przywraca stan bazy danych sprzed zmiany trybu na tryb wyłączności.

Jeśli program Access nie zakończy procesu śledzenia zmian lub usuwania map nazw, zarejestruje błąd w tabeli Błędy zapisu autokorekty nazw.

Wykonaj autokorektę nazw

Aby było możliwe włączenie opcji Wykonaj autokorektę nazw, należy najpierw włączyć opcję Śledź informacje autokorekty nazw.

Gdy jest włączona opcja Wykonaj autokorektę nazw, program Access używa map nazw do określania obiektów bazy danych, których dotyczy zmiana nazwy, a następnie poprawia wystąpienia tej nazwy w odpowiednich obiektach.

Rejestruj zmiany autokorekty nazw

Aby było możliwe włączenie opcji Rejestruj zmiany autokorekty nazw, należy najpierw włączyć opcje Śledź informacje autokorekty nazw i Wykonaj autokorektę nazw.

Gdy jest włączona opcja Rejestruj zmiany autokorekty nazw, w programie Access są śledzone poprawki wprowadzone w wyniku zmian nazw obiektów. Każda poprawka jest zapisywana jako rekord w tabeli Dziennik autokorekty nazw.

Początek strony

Włączanie i wyłączanie opcji autokorekty nazw

Wszystkie trzy opcje autokorekty nazw można włączyć w oknie dialogowym Opcje programu Access. Opcje autokorekty nazw można włączyć lub wyłączyć tylko dla bieżącej bazy danych.

 1. Na wstążce kliknij kartę Plik. Zostanie otwarty Backstage.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję Opcje. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje programu Access.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 4. W obszarze Opcje autokorekty nazw zaznacz lub wyczyść wybrane opcje:

  • Śledź informacje autokorekty nazw    Gdy ta opcja jest zaznaczona, program Access śledzi zmiany nazw obiektów w bazie danych. Informacje ze śledzenia są przechowywane w mapach nazw. Włączenie tej opcji po raz pierwszy powoduje, że program Access tworzy mapę nazw dla każdego z istniejących obiektów bazy danych. Mapa pozostaje aktualna, dopóki ta opcja pozostaje zaznaczona. Mapy nazw umożliwiają poprawianie błędów wywoływanych przez zmiany nazw, a także generowanie informacji o zależnościach między obiektami. Nie można uzyskać bezpośredniego dostępu do map nazw.

   Pozostałe opcje autokorekty nazw są dostępne tylko po zaznaczeniu tej opcji.

   Uwaga : Włączenie tej opcji nie powoduje automatycznego poprawiania nazw w przypadku zmian. Dotyczy ona wyłącznie tworzenia map używanych na potrzeby przyszłych poprawek.

  • Wykonaj autokorektę nazw    Gdy ta opcja jest zaznaczona, program Access automatycznie poprawia nazwy w przypadku wprowadzania zmian. Zaznaczenie tej opcji jest możliwe tylko po zaznaczeniu opcji Śledź informacje autokorekty nazw. Podczas wykonywania autokorekty nazw program Access używa map nazw, które są tworzone po zaznaczeniu opcji Śledź informacje autokorekty nazw.

   Opcja Rejestruj zmiany autokorekty nazw jest dostępna tylko po zaznaczeniu tej opcji.

  • Rejestruj zmiany autokorekty nazw    Program Access generuje dziennik poprawek wprowadzonych przez autokorektę nazw. Każda poprawka jest zapisywana jako rekord w tabeli Dziennik autokorekty nazw.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×