Konfigurowanie nawigacji w witrynie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcje nawigacji w witrynie obejmują pasek Szybkie uruchamianie i górny pasek łączy. Te funkcje ułatwiają użytkownikom znajdowanie potrzebnych informacji w witrynie, a prosty i wygodny dostęp do informacji stanowi klucz do sukcesu witryny.

Istnieje wiele różnych sposobów konfigurowania sposobu nawigacji w witrynie. W tym artykule zawarto informacje dotyczące dodawania elementów do paska Szybkie uruchamianie i górnego paska łączy, a także usuwania elementów z tych pasków. Ponadto opisano metodę wyświetlania widoku drzewa w celu wyświetlania zawartości i hierarchii witryny.

W tym artykule

Before you begin

Site configuration and permissions

Breadcrumb navigation

Configure the Quick Launch

Hide or show the Quick Launch

Add or remove a list or library from the Quick Launch

Add, edit, or delete a Quick Launch heading

Add a Quick Launch link

Edit, move, or delete a Quick Launch link

Change the order of items on the Quick Launch

Configure the top link bar

Configure the top link bar for a site

Add, edit, or remove a link from the top link bar

Reorder links on the top link bar

Show or hide the tree view

Przed rozpoczęciem

Site configuration and permissions

Konfiguracja witryny podczas jej instalowania i określone dla niej uprawnienia mają wpływ na możliwości konfigurowania nawigacji w witrynie.

Użytkownik ma uprawnienia wymagane do konfigurowania nawigacji w witrynie, jeśli są dostępne poniższe ustawienia:

 • Site Settings is an option on the Site actions menu Menu Akcje witryny .

  Menu Ustawienia witryny dostępne w witrynie

 • Top link bar, Quick launch, and Tree view are options in the Look and Feel section on the site settings page.
  Wygląd i działanie

Nawigacja za pomocą łączy do stron nadrzędnych

You cannot configure the breadcrumb navigation. Following is an example of breadcrumb navigation.
Łącza do stron nadrzędnych

Top of Page

Konfigurowanie paska Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie domyślnie jest wyświetlany przy bocznej krawędzi większości stron w witrynie i zawiera łącza do najważniejszych list oraz bibliotek witryny. Opcjonalnie ten pasek może zawierać łącza do podwitryn bieżącej witryny.

Szybkie uruchamianie

Korzystając ze stron ustawień poszczególnych list i bibliotek, można wybierać listy i biblioteki wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Można też zmieniać kolejność łączy, dodawać i usuwać łącza bez przechodzenia do odpowiedniej listy lub biblioteki, a także dodawać i usuwać sekcje — wszystko za pomocą przeglądarki zgodnej z technologiami programu SharePoint. Ponadto można dodawać łącza do witryn, stron i zawartości dostępnych w intranecie firmowym lub w Internecie.

Ukrywanie lub pokazywanie paska Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie jest domyślnie wyświetlany podczas tworzenia większości witryn. Można go ukryć lub pokazać, w zależności od potrzeb. Na przykład można pokazać pasek Szybkie uruchamianie w witrynie najwyższego poziomu, a ukryć go w podwitrynach.

 1. On the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. In the Look and Feel column, click Tree view.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć pasek Szybkie uruchamianie, wyczyść pole wyboru Włącz pasek Szybkie uruchamianie.

  • Aby pokazać pasek Szybkie uruchamianie, zaznacz pole wyboru Włącz pasek Szybkie uruchamianie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie listy bądź biblioteki do paska Szybkie uruchamianie lub usuwanie ich z niego

Podczas tworzenia listy lub biblioteki można automatycznie umieścić łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie. Zmieniając ustawienia witryny, można w dowolnym momencie dostosować tę opcję.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Cała zawartość witryny.

 2. Kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 3. In the ribbon, click the List or Library tab, and then click List Settings or Library Settings.
  Ustawienia listy

  Uwaga:  The name of the tab can vary depending on the type of list or library. For example, the Calendar list has a Calendar tab.

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w kolumnie Ustawienia ogólne kliknij pozycję Tytuł, opis i nawigacja.

 5. Na stronie Ustawienia ogólne w sekcji Nawigacja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać element do paska Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak.

  • To remove the item from the Quick Launch, click No.
   Ustawienie wyświetlania listy na pasku Szybkie uruchamianie

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie

 1. On the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy nagłówek, kliknij przycisk Nowy nagłówek, wpisz adres URL i opis nagłówka, a następnie kliknij przycisk OK. Adres URL może stanowić łącze do dowolnej poprawnej ścieżki, na przykład do folderu w witrynie, udziału w intranecie firmowym lub lokalizacji w Internecie.

  • To edit a heading, click the Edit button Edytowanie next to the heading. Make any necessary changes to the URL and description, and then click OK.

  • To delete a heading, click the Edit button Edytowanie next to the heading, click Delete, and then click OK.

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie

Oprócz łączy do list i bibliotek dostępnych w danej witrynie do paska Szybkie uruchamianie można dodawać łącza niestandardowe. Na przykład można uwzględnić łącze do informacji często używanych przez członków organizacji, takich jak dokumenty, zdarzenia kalendarza, inne witryny i łącza do lokalizacji internetowych.

 1. On the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij pozycję Nowe łącze nawigacji.

 4. Wpisz adres URL, taki jak http://contoso/dokumenty%20udostępnione/projekt.docx, i opis łącza.

 5. Na liście Nagłówek wybierz nagłówek, pod którym łącze ma być wyświetlane.

 6. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza znajdującego się na pasku Szybkie uruchamianie

 1. On the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Click the Edit button Edytowanie next to the link that you want to edit or delete, and then do one of the following:

  • Aby edytować łącze, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby przenieść łącze do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, z listy Nagłówek wybierz nowy nagłówek, pod którym ma być wyświetlane łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć łącze, kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Kolejność wyświetlania nagłówków i łączy na pasku Szybkie uruchamianie można zmieniać, ale kolejność łączy można zmieniać tylko pod danym nagłówkiem. Na przykład, jeśli istnieje nagłówek o nazwie Listy, który zawiera łącza do Kalendarza i Zadań, można go przenieść do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, ale kolejność łączy do Kalendarza i Zadań można zmienić tylko pod nagłówkiem Listy. Aby przenieść Kalendarz lub Zadania do innego nagłówka, należy najpierw dokonać edycji łącza, aby przypisać je do innego nagłówka.

 1. On the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 4. Kliknij opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania nagłówków i łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Top of Page

Konfigurowanie górnego paska łączy

The top link bar provides a way for users of your site to get to other sites in the zbiór witryn by displaying a row of tabs at the top of the pages in the site. The top link bar is displayed by default in most types of sites.

Górny pasek łączy

Podczas tworzenia witryny można wybrać, czy witryna ma być uwzględniana na górnym pasku łączy w witrynie nadrzędnej oraz czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Istnieją trzy różne opcje konfiguracji witryny:

 • Dziedziczona i uwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Nie można dostosowywać górnego paska łączy na tym poziomie, nie wyłączywszy dziedziczenia z witryny nadrzędnej.

 • Dziedziczona i nieuwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna, ale nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej. Nie można dostosowywać górnego paska łączy na tym poziomie, nie wyłączywszy dziedziczenia z witryny nadrzędnej.

 • Unikatowa     Witryna nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i nie korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Górny pasek łączy można dostosowywać na tym poziomie. Jest on całkowicie oddzielony od witryny nadrzędnej.

Uwaga: Jeśli nazwa witryny zostanie zmieniona na stronie Ustawienia ogólne, nie zostanie zaktualizowana na górnym pasku łączy. Aby zmienić nazwę wyświetlaną na górnym pasku łączy, należy dokonać edycji górnego paska łączy.

Konfigurowanie górnego paska łączy dla witryny

When you create a subsite, it appears by default on the top link bar of the witryna nadrzędna and has a unique top link bar. You can change these setting at any time. To configure the top link bar settings for a subsite:

 1. From the subsite, on the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. In the Look and Feel column, click Top link bar.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć łącza niestandardowe dla podwitryny, kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie łączy.

  • Aby były używane te same łącza co w witrynie nadrzędnej, kliknij pozycję Użyj łączy z witryny nadrzędnej.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łącza w przypadku górnego paska łączy

Jeśli witryna ma unikatowy górny pasek łączy, można dostosować łącza wyświetlane na górnym pasku łączy witryny. Na górnym pasku łączy mogą być także wyświetlane wszelkie witryny utworzone poniżej witryny nadrzędnej, o ile zostały skonfigurowane tak, aby dziedziczyły górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Można również uwzględnić łącza do witryn spoza danego zbioru witryn.

 1. From the site, on the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij przycisk Nowe łącze nawigacji. Wpisz adres URL, na przykład http://contoso/marketing/ProjektA, i opis łącza.

  • To edit a link, click the Edit button Edytowanie next to the link. Make any necessary changes to the description.

  • To remove a link, click the Edit button Edytowanie next to the link, click Delete, and then click OK.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy

Kolejność wyświetlania kart na górnym pasku łączy można zmieniać. Zmiany wprowadzone w kolejności elementów górnego paska łączy dla witryny nadrzędnej są uwzględniane w podwitrynach dziedziczących ten pasek z witryny nadrzędnej.

 1. From the site, on the Site actions menu Menu Akcje witryny , click Site settings.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 4. W kolumnie Kolejność łączy kliknij opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania łączy na górnym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Top of Page

Pokazywanie lub ukrywanie widoku drzewa

Widok drzewa to opcja nawigacji umożliwiająca wyświetlanie hierarchicznego widoku list, bibliotek i podwitryn w bieżącej witrynie. Za pomocą widoku drzewa można ułatwić użytkownikom witryny nawigowanie między lokalizacjami w hierarchii witryny, takimi jak biblioteki w bieżącej witrynie i listy w podwitrynach. Po włączeniu widok drzewa jest wyświetlany przy bocznej krawędzi większości stron w witrynie.

Widok drzewa

Uwaga:  To manage navigation for a site you must have at least the permissions obtained by being added to the default Designers SharePoint group for the site. You have the necessary permissions if you can access the Sites Settings page for the site and you see the Tree View command under Look and Feel.

 1. From the site, on the Site Actions menu Menu Akcje witryny , click Site Settings.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Widok drzewa.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić widok drzewa, zaznacz pole wyboru Włącz widok drzewa i kliknij przycisk OK.

  • Aby ukryć widok drzewa, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz widok drzewa i kliknij przycisk OK.

Top of Page

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×