Konfigurowanie nawigacji w witrynie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcje nawigacji w witrynie obejmują pasek Szybkie uruchamianie i górny pasek łączy. Te funkcje ułatwiają użytkownikom znajdowanie potrzebnych informacji w witrynie, a prosty i wygodny dostęp do informacji stanowi klucz do sukcesu witryny.

Istnieje wiele różnych sposobów konfigurowania sposobu nawigacji w witrynie. W tym artykule zawarto informacje dotyczące dodawania elementów do paska Szybkie uruchamianie i górnego paska łączy, a także usuwania elementów z tych pasków. Ponadto opisano metodę wyświetlania widoku drzewa w celu wyświetlania zawartości i hierarchii witryny.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Konfiguracja witryny i uprawnienia

Do stron nadrzędnych

Konfigurowanie paska Szybkie uruchamianie

Ukrywanie lub pokazywanie paska Szybkie uruchamianie

Dodawanie lub usuwanie listy lub biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza Szybkie uruchamianie

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Konfigurowanie górnego paska łączy

Konfigurowanie górnego paska łączy w witrynie

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łącza z górnego paska łączy

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy

Pokazywanie lub ukrywanie widoku drzewa

Przed rozpoczęciem

Konfiguracja witryny i uprawnienia

Konfiguracja witryny podczas jej instalowania i określone dla niej uprawnienia mają wpływ na możliwości konfigurowania nawigacji w witrynie.

Użytkownik ma uprawnienia wymagane do konfigurowania nawigacji w witrynie, jeśli są dostępne poniższe ustawienia:

 • Ustawienia witryny jest odpowiednią opcję w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny .

  Menu Ustawienia witryny dostępne w witrynie

 • Górny pasek łączy, pasek Szybkie uruchamianie i widoku drzewa są opcje w sekcji Wygląd i działanie na stronie Ustawienia witryny.
  Wygląd i działanie

Nawigacja za pomocą łączy do stron nadrzędnych

Nie można skonfigurować do stron nadrzędnych. Oto przykład nadrzędnych.
Łącza do stron nadrzędnych

Początek strony

Konfigurowanie paska Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie domyślnie jest wyświetlany przy bocznej krawędzi większości stron w witrynie i zawiera łącza do najważniejszych list oraz bibliotek witryny. Opcjonalnie ten pasek może zawierać łącza do podwitryn bieżącej witryny.

Szybkie uruchamianie

Korzystając ze stron ustawień poszczególnych list i bibliotek, można wybierać listy i biblioteki wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Można też zmieniać kolejność łączy, dodawać i usuwać łącza bez przechodzenia do odpowiedniej listy lub biblioteki, a także dodawać i usuwać sekcje — wszystko za pomocą przeglądarki zgodnej z technologiami programu SharePoint. Ponadto można dodawać łącza do witryn, stron i zawartości dostępnych w intranecie firmowym lub w Internecie.

Ukrywanie lub pokazywanie paska Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie jest domyślnie wyświetlany podczas tworzenia większości witryn. Można go ukryć lub pokazać, w zależności od potrzeb. Na przykład można pokazać pasek Szybkie uruchamianie w witrynie najwyższego poziomu, a ukryć go w podwitrynach.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Widok drzewa.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć pasek Szybkie uruchamianie, wyczyść pole wyboru Włącz pasek Szybkie uruchamianie.

  • Aby pokazać pasek Szybkie uruchamianie, zaznacz pole wyboru Włącz pasek Szybkie uruchamianie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie listy bądź biblioteki do paska Szybkie uruchamianie lub usuwanie ich z niego

Podczas tworzenia listy lub biblioteki można automatycznie umieścić łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie. Zmieniając ustawienia witryny, można w dowolnym momencie dostosować tę opcję.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Cała zawartość witryny.

 2. Kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 3. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.
  Ustawienia listy

  Uwaga : Nazwa karty mogą się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład lista kalendarza zawiera kartę Kalendarz.

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w kolumnie Ustawienia ogólne kliknij pozycję Tytuł, opis i nawigacja.

 5. Na stronie Ustawienia ogólne w sekcji Nawigacja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać element do paska Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak.

  • Aby usunąć element z paska Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk nie.
   Ustawienie wyświetlania listy na pasku Szybkie uruchamianie

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy nagłówek, kliknij przycisk Nowy nagłówek, wpisz adres URL i opis nagłówka, a następnie kliknij przycisk OK. Adres URL może stanowić łącze do dowolnej poprawnej ścieżki, na przykład do folderu w witrynie, udziału w intranecie firmowym lub lokalizacji w Internecie.

  • Aby edytować nagłówek, kliknij przycisk Edytuj przycisk Edycja obok nagłówka. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w adresie URL i opis, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć nagłówek, kliknij pozycję Edytuj przycisk Edycja obok nagłówka, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie

Oprócz łączy do list i bibliotek dostępnych w danej witrynie do paska Szybkie uruchamianie można dodawać łącza niestandardowe. Na przykład można uwzględnić łącze do informacji często używanych przez członków organizacji, takich jak dokumenty, zdarzenia kalendarza, inne witryny i łącza do lokalizacji internetowych.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij pozycję Nowe łącze nawigacji.

 4. Wpisz adres URL, taki jak http://contoso/dokumenty%20udostępnione/projekt.docx, i opis łącza.

 5. Na liście Nagłówek wybierz nagłówek, pod którym łącze ma być wyświetlane.

 6. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza znajdującego się na pasku Szybkie uruchamianie

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij pozycję Edytuj przycisk Edycja obok łącza, które chcesz edytować lub usunąć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować łącze, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby przenieść łącze do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, z listy Nagłówek wybierz nowy nagłówek, pod którym ma być wyświetlane łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć łącze, kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Kolejność wyświetlania nagłówków i łączy na pasku Szybkie uruchamianie można zmieniać, ale kolejność łączy można zmieniać tylko pod danym nagłówkiem. Na przykład, jeśli istnieje nagłówek o nazwie Listy, który zawiera łącza do Kalendarza i Zadań, można go przenieść do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, ale kolejność łączy do Kalendarza i Zadań można zmienić tylko pod nagłówkiem Listy. Aby przenieść Kalendarz lub Zadania do innego nagłówka, należy najpierw dokonać edycji łącza, aby przypisać je do innego nagłówka.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 4. Kliknij opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania nagłówków i łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie górnego paska łączy

Na górnym pasku łączy, umożliwia użytkownikom witryny przechodzenie do innych witryn w zbiór witryn, wyświetlając wiersza kart u góry strony w witrynie. Domyślnie w większości typów witryn jest wyświetlana na górnym pasku łączy.

Górny pasek łączy

Podczas tworzenia witryny można wybrać, czy witryna ma być uwzględniana na górnym pasku łączy w witrynie nadrzędnej oraz czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Istnieją trzy różne opcje konfiguracji witryny:

 • Dziedziczona i uwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Nie można dostosowywać górnego paska łączy na tym poziomie, nie wyłączywszy dziedziczenia z witryny nadrzędnej.

 • Dziedziczona i nieuwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna, ale nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej. Nie można dostosowywać górnego paska łączy na tym poziomie, nie wyłączywszy dziedziczenia z witryny nadrzędnej.

 • Unikatowa     Witryna nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i nie korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Górny pasek łączy można dostosowywać na tym poziomie. Jest on całkowicie oddzielony od witryny nadrzędnej.

Uwaga : Jeśli nazwa witryny zostanie zmieniona na stronie Ustawienia ogólne, nie zostanie zaktualizowana na górnym pasku łączy. Aby zmienić nazwę wyświetlaną na górnym pasku łączy, należy dokonać edycji górnego paska łączy.

Konfigurowanie górnego paska łączy dla witryny

Po utworzeniu podwitryny pojawia się domyślnie na górnym pasku łączy witryna nadrzędna i ma unikatowy górny pasek łączy. Możesz zmienić te ustawienia w dowolnym momencie. Aby skonfigurować ustawienia pasek góry dla podwitryny:

 1. Z podwitryny, w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć łącza niestandardowe dla podwitryny, kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie łączy.

  • Aby były używane te same łącza co w witrynie nadrzędnej, kliknij pozycję Użyj łączy z witryny nadrzędnej.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łącza w przypadku górnego paska łączy

Jeśli witryna ma unikatowy górny pasek łączy, można dostosować łącza wyświetlane na górnym pasku łączy witryny. Na górnym pasku łączy mogą być także wyświetlane wszelkie witryny utworzone poniżej witryny nadrzędnej, o ile zostały skonfigurowane tak, aby dziedziczyły górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Można również uwzględnić łącza do witryn spoza danego zbioru witryn.

 1. Z witryny, w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij przycisk Nowe łącze nawigacji. Wpisz adres URL, na przykład http://contoso/marketing/ProjektA, i opis łącza.

  • Aby edytować łącze, kliknij pozycję Edytuj przycisk Edycja obok łącza. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w opisie.

  • Aby usunąć łącze, kliknij pozycję Edytuj przycisk Edycja obok łącza, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy

Kolejność wyświetlania kart na górnym pasku łączy można zmieniać. Zmiany wprowadzone w kolejności elementów górnego paska łączy dla witryny nadrzędnej są uwzględniane w podwitrynach dziedziczących ten pasek z witryny nadrzędnej.

 1. Z witryny, w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 4. W kolumnie Kolejność łączy kliknij opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania łączy na górnym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie widoku drzewa

Widok drzewa to opcja nawigacji umożliwiająca wyświetlanie hierarchicznego widoku list, bibliotek i podwitryn w bieżącej witrynie. Za pomocą widoku drzewa można ułatwić użytkownikom witryny nawigowanie między lokalizacjami w hierarchii witryny, takimi jak biblioteki w bieżącej witrynie i listy w podwitrynach. Po włączeniu widok drzewa jest wyświetlany przy bocznej krawędzi większości stron w witrynie.

Widok drzewa

Uwaga : Zarządzanie nawigacji witryny możesz musi mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny. Masz niezbędne uprawnienia, jeśli jest dostępne na stronie Ustawienia witryny, witryny i widać polecenia Widok drzewa w obszarze Wygląd i działanie.

 1. Z witryny, w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Widok drzewa.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić widok drzewa, zaznacz pole wyboru Włącz widok drzewa i kliknij przycisk OK.

  • Aby ukryć widok drzewa, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz widok drzewa i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×