Konfigurowanie grafików i stanu zadań

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby członkowie zespołu mogli rejestrować czas w swoich grafikach lub przesyłać stan swoich zadań, należy odpowiednio skonfigurować stan zadania i/lub grafik.

Konfigurowanie grafików

Konfigurowanie o stanie zadań

Tworzenie okresów obrachunkowych

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij polecenie Okresy obrachunkowe.

 3. W sekcji Zarządzanie okresem obrachunkowym kliknij rok, który chcesz zdefiniować jako okres obrachunkowy, a następnie kliknij przycisk Zdefiniuj.

 4. W sekcji Definiowanie daty rozpoczęcia okresu obrachunkowego wpisz datę, na którym roku obrachunkowego należy rozpocząć przy użyciu selektora dat Obraz przycisku .

 5. W sekcji Ustawianie modelu tworzenia roku obrachunkowego zaznacz metodę formatowania dla okresu obrachunkowego:

  • Metoda 4,5,4     W tej metodzie jest ustawiany czterotygodniowy okres obrachunkowy, po nim pięciotygodniowy okres obrachunkowy, a następnie kolejny czterotygodniowy okres obrachunkowy.

  • Metoda 4,4,5     W tej metodzie jest ustawiany czterotygodniowy okres obrachunkowy, po nim kolejny czterotygodniowy okres obrachunkowy, a następnie pięciotygodniowy okres obrachunkowy.

  • Metoda 5,4,4     W tej metodzie jest ustawiany pięciotygodniowy okres obrachunkowy, po nim czterotygodniowy okres obrachunkowy, a następnie kolejny czterotygodniowy okres obrachunkowy.

  • 13 miesięcy     W tej metodzie wszystkie okresy są czterotygodniowe.

  • Standardowy rok kalendarzowy     W tej metodzie ustawienia wszystkich okresów są zgodne ze standardowymi dwunastoma miesiącami roku rozpoczynającego się pierwszego stycznia.

 6. W sekcji Definiowanie konwencji nazewnictwa okresów utwórz unikatową nazwę dla okresów, wprowadzając:

  • Prefiks o długości nieprzekraczającej 15 znaków.

  • Kolejny numer o długości nieprzekraczającej sześciu cyfr.

  • Sufiks o długości nieprzekraczającej 15 znaków, na przykład Kw. nr, '08.

 7. Kliknij przycisk Utwórz i zapisz.

Na stronie Okresy obrachunkowe zostanie wyświetlony okres obrachunkowy z poszczególnymi okresami widocznymi na siatce Dostosowywanie miesięcy obrachunkowych.

Po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego, można go edytować przy użyciu siatki. Jeśli chcesz dostosować datę końcową zakresu dat w ramach okresu obrachunkowego, w kolumnie Data zakończenia okresu obrachunkowego wiersza, wpisz lub wybierz nową datę przy użyciu selektora dat Obraz przycisku . Daty dla następujących okresów zostanie automatycznie dopasowana tak, aby wszystkie okresy są ciągłe.

Porada: Aby ponownie zdefiniować okres obrachunkowy z powodu pomyłki, należy zaznaczyć okres i go usunąć, klikając przycisk Usuń, a następnie zdefiniować go ponownie, klikając przycisk Zdefiniuj.

Początek strony

Konfigurowanie okresów grafiku

Po utworzeniu okresu grafiku należy skonfigurować okresy, które wybierają członkowie zespołu i w których raportują czas pracy.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Okresy grafiku.

 3. W sekcji Definiowanie parametrów okresów grupowych określ liczbę okresów, jakie chcesz utworzyć, datę rozpoczęcia pierwszego okresu grafiku i standardową długość okresów w dniach.

 4. W sekcji Definiowanie grupowej konwencji nazewnictwa określ konwersję nazewnictwa dla każdego okresu grafiku tak, aby członkowie zespołu mogli w łatwy sposób je identyfikować.

  • W polu Wpisz prefiks wpisz unikatowy prefiks, który będzie użyty jako początek konwencji nazewnictwa.

  • Jeśli zostanie utworzonych wiele okresów, w polu Następna liczba z sekwencji wpisz kolejny numer, którego można użyć do identyfikacji poszczególnych unikatowych okresów.

  • W polu Wpisz sufiks wpisz unikatowy sufiks, który będzie użyty jako koniec konwencji nazewnictwa.

 5. Kliknij pozycję Utwórz partię, aby utworzyć okresy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 6. W sekcji Tworzenie okresów można dalej modyfikować okresy.

  • Kliknij pozycję Wstaw przed lub Wstaw po, aby wstawić dodatkowe okresy grafiku.

  • Aby zmienić nazwę okresu grafiku, kliknij jego nazwę w kolumnie Etykieta okresu, a następnie wpisz nową nazwę.

  • Aby zmienić stan okresu kliknij pozycję Otwarty lub Zamknięty w kolumnie Stan.

   Uwaga: Ustawieniem stanu wszystkich nowych okresów grafiku jest wartość Otwarty. Okres może zamknąć tylko administrator serwera. Jest możliwe ograniczenie przesyłania przyszłych grafików za pomocą strony Ustawienia i wartości domyślne grafiku.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Definiowanie klasyfikacji wierszy grafiku

Klasyfikacje to kategorie definiowane dla pracy wykonywanej w organizacji. W organizacji może obowiązywać inna klasyfikacja dla pracy podlegającej i niepodlegającej rozliczaniu.

Domyślnie wszystkie wiersze grafiku używają Standardowej (lub domyślnej) klasyfikacji wierszy.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Klasyfikacje grafików.

 3. W sekcji Edytowanie i wprowadzanie klasyfikacji wierszy kliknij pozycję Nowa klasyfikacja.

 4. W siatce wpisz nową nazwę i opis, który będzie identyfikował klasyfikację wierszy grafiku dla członków zespołu.

 5. Domyślnym ustawieniem w kolumnie Stan jest wartość Aktywny. Ustaw stan na Nieaktywny w celu dezaktywowania klasyfikacji (zaprzestania jej stosowania). Klasyfikacja pozostanie w programie Project Web Access do celów raportowania historycznego.

Początek strony

Określanie ustawień i wartości domyślnych grafiku

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Ustawienia i wartości domyślne grafiku.

 3. W sekcji Wyświetlanie w programie Outlook określ, w jaki sposób mają być wyświetlane w programie Microsoft Office Outlook 2007 czas zaplanowany, rzeczywisty, nadgodziny oraz czas podlegający i niepodlegający rozliczaniu.

 4. W sekcji Wyświetlanie w programie Project Web Access zaznacz pole wyboru Grafik będzie używać standardowego śledzenia czasu dla nadgodzin i czasu niepodlegającego rozliczaniu, aby zezwolić członkom zespołu na przesyłanie nadgodzin i czasu niepodlegającego rozliczaniu. Członkowie zespołu będą nadal mogli przesyłać czas pracy według harmonogramu.

 5. W sekcji Domyślny tryb tworzenia grafików określ, które dane powinny zostać uwzględnione w grafiku domyślnym:

  • Zaznacz pozycję Bieżące przydziały zadań, aby wstępnie wypełnić grafiki informacjami o przydziałach zadań członków zespołu.

  • Zaznacz pozycję Bieżące projekty, aby wstępnie wypełnić grafiki informacjami o bieżących projektach członków zespołu.

  • Zaznacz pozycję Bez wstępnego wypełniania, aby utworzyć puste grafiki dla członków zespołu.

 6. W sekcji Jednostki kolumn siatki grafiku określ, czy domyślnymi jednostkami śledzenia grafiku są dni czy tygodnie.

 7. W sekcji Domyślne jednostki raportowania określ, czy jednostki czasu w okresach są raportowane w godzinach czy dniach.

  Aby określić, ile godzin składa się na cały dzień pracy, wpisz liczbę godzin w polu Liczba godzin w ciągu dnia w grafiku standardowym.

 8. W sekcji Limity raportowania godzinowego określ maksymalną i minimalną liczbę godzin dozwoloną w grafiku oraz maksymalną liczbę godzin dozwolonych do raportowania w danym dniu. Jeśli członkowie zespołu zadeklarują czas poza tymi limitami, przy próbie przesłania zostaną wyświetlone błędy w ich grafikach.

  Jeśli nie chcesz ustawić maksymalnego lub minimalnego limitu raportowania godzinowego, wpisz 999, aby określić nieograniczoną liczbę godzin lub wpisz 0, aby określić brak minimalnego ograniczenia czasu. Wpisanie wartości 0 powoduje skuteczne wyłączenie limitów raportowania.

  Porada: Można określić domyślną liczbę godzin w ciągu dnia, nieprzekraczającą 999 godzin, odpowiadającą czasowi spędzanemu na raportowaniu przez członków zespołu.

 9. W sekcji Zasady grafików określ poniższe opcje:

  • Zaznacz pozycję Zezwalaj na raportowanie czasu przypadającego w przyszłości, aby umożliwić członkom zespołu zarejestrowanie czasu dla okresów w przyszłości.

  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na niezweryfikowane elementy wierszy grafiku, aby pozwolić członkom zespołu na tworzenie wpisów w grafiku dla projektów lub zadań, których nie ma w programie Microsoft Office Project Server 2007.

   Uwaga: To pole wyboru musi być zaznaczone, jeśli są używane tylko grafiki, a zadania projektu nie są śledzone przy użyciu stanu zadań.

 10. W sekcji Inspekcja kliknij pole wyboru Włącz inspekcję grafików, aby utworzyć rekord szczegółowy wszystkich zmian dokonanych w grafiku.

  Porada: Kliknij pozycję Przeczyść dziennik, aby wyczyścić dziennik.

 11. W sekcji Ścieżka zatwierdzania kliknij pole wyboru Ustalona ścieżka zatwierdzania, aby uniemożliwić członkom zespołu ręczne określenie kolejnej osoby zatwierdzającej przy przesyłaniu grafiku.

Początek strony

Konfigurowanie stanu zadania

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Ustawienia zadań i ich wyświetlanie.

 3. W sekcji Metoda śledzenia zaznacz metodę śledzenia, która najlepiej odpowiada sposobowi raportowania przez członków zespołu postępu w zadaniach projektu.

  Porada: Jeśli menedżerowie projektu mają mieć możliwość określania różnych metod raportowania dla swoich projektów, wyczyść pole wyboru Wymuś używanie przez menedżerów projektów we wszystkich projektach metod raportowania postępu określonych powyżej. Wymaganie tej samej metody raportowania zapewnia spójność w raportach, w których są wyświetlane dane dla całej organizacji.

 4. W sekcji Ochrona aktualizacji użytkowników określ, w jaki sposób chcesz aktualizować wartości rzeczywiste:

  • Aby ograniczyć menedżerowi projektu dostęp do stanu zadań członków zespołu, zaznacz pole wyboru Ogranicz aktualizacje do programu Project Web Access.

  • Aby wymusić na członkach zespołu rejestrowanie wartości rzeczywistych najpierw przez synchronizowanie stanu zadań z grafikiem, zaznacz pole wyboru Wprowadzanie czasu tylko według grafiku; użytkownicy wykonają synchronizację, aby zaktualizować zadania. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, stan zadania można wprowadzić tylko przez kliknięcie pozycji Importuj grafik. Po zaimportowaniu danych grafiku nie można edytować czasu za pomocą stron stanu zadań.

 5. W sekcji Definiowanie bieżących zadań wpisz liczbę dni potrzebną na zaplanowanie wykonania zadania w harmonogramie, aby zadanie było domyślnie wyświetlane i uznane za bieżące na liście zadań członków zespołu.

 6. W sekcji Włącz wyświetlanie wykresu Gantta przez członków zespołu zaznacz pole wyboru Włącz widok ActiveX wykresu Gantta dla wszystkich użytkowników, jeśli chcesz włączyć użytkownikom korzystanie z formantów ActiveX, które są potrzebne, aby używać widoku wykresu Gantta dla zadań na stronie Centrum zadań.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×