Konfigurowanie górnego paska łączy na potrzeby nawigacji w witrynie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Górny pasek łączy, składający się z szeregu kart u góry stron w witrynie, ułatwia użytkownikom witryny nawigację do innych witryn w zbiorze witryn. Górny pasek łączy jest również nazywany nawigacją globalną, ponieważ może być taki sam we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Podwitryny można jednak tak skonfigurować, aby górny pasek łączy witryny nadrzędnej nie był w nich wyświetlany. Dostępne dla Ciebie opcje konfigurowania górnego paska łączy różnią się w zależności od tego, czy Twój zbiór witryn ma włączone funkcje publikowania.

Oto przykład górny pasek łączy z witryny fikcyjny Contoso. Marketing, sprzedaży i Finanse są podwitryn Contoso witryna nadrzędna.

Górny pasek łączy

Możesz również skonfigurować Szybkie uruchamianie nawigację. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Konfigurowanie paska Szybkie uruchamianie dla nawigacji w witrynie.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Czy masz niezbędne uprawnienia, aby skonfigurować nawigację?

Czy publikowanie jest włączone dla witryny?

Do stron nadrzędnych

Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy

Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy w witrynie publikowania

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łącza z górnego paska łączy

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łączy z górnego paska łączy witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łączy z górnego paska łączy witryny publikowania

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Ręczne zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy witryny publikowania

Automatyczne sortowanie elementów na górnym pasku łączy w witrynie publikowania

Pokazywanie lub ukrywanie podwitryn i stron na górnym pasku łączy

Wyświetlanie podwitryn w menu rozwijanych na górnym pasku łączy

Przed rozpoczęciem

Czy masz niezbędne uprawnienia, aby skonfigurować nawigację?

Zarządzanie nawigacji witryny możesz musi mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny. Masz uprawnień niezbędnych do skonfigurować nawigację w witrynie, w przypadku Ustawienia witryny odpowiednią opcję w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny i na stronie Ustawienia witryny w zobacz polecenie nawigacji w obszarze Wygląd i działanie (w witrynach nieprzeznaczonej do publikowania, zobaczysz polecenia Szybkie uruchamianie i górnego paska łączy w obszarze Wygląd i działanie zamiast nawigacji.
Menu Ustawienia witryny dostępne w witrynie

Czy publikowanie jest włączone dla witryny?

Przed skonfigurowaniem nawigacji dla witryny należy określić, czy dla witryn w danym zbiorze witryn zostały włączone funkcje publikowania. Witryna przeznaczona do publikowania udostępnia więcej opcji niż witryna nieprzeznaczona do publikowania, dlatego ważne jest ustalenie, czy witryna jest przeznaczona do publikowania.

Opcje nawigacji dostępne na stronie ustawień witryny zależą od typu konfigurowanej witryny. Aby szybko ustalić typ używanej witryny, można wykonać następujące czynności:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny przejrzyj listę łączy w obszarze Wygląd i działanie.

  • Jeśli zobaczysz link o nazwie nawigacji, pracujesz z witryną do publikowania i można skonfigurować na stronie Ustawienia nawigacji witryny.
   Nawigacja

  • Jeśli widzisz łącza z górnego paska łączy oraz Szybkie uruchamianie, pracujesz w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania i masz bardziej ograniczony zestaw dostępne opcje konfiguracji nawigacji.
   Wygląd i działanie

Nawigacja za pomocą łączy do stron nadrzędnych

Nie można skonfigurować do stron nadrzędnych. Oto przykład nadrzędnych.
Łącza do stron nadrzędnych

Początek strony

Konfigurowanie dziedziczenia dla górnego paska łączy

Górny pasek łączy dla witryny można skonfigurować w taki sposób, aby używać takiego samego górnego paska łączy jak w witrynie nadrzędnej. Innymi słowy, podwitryna może dziedziczyć górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Można też skonfigurować unikatowy górny pasek łączy dla witryny.

Opcje i procedury dotyczące Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy różnią się w witrynach publikowania i witryny nieprzeznaczonej do publikowania. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Konfigurowanie dziedziczenia dla górnego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Tworząc w zbiorze witryn nową witrynę, dla której funkcje publikowania nie będą włączone, można określić, czy ta witryna ma być uwzględniana na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Istnieją trzy różne opcje konfiguracji witryny:

 • Dziedziczona i uwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Nie można konfigurować górnego paska łączy na tym poziomie, jeśli nie zostanie wyłączone dziedziczenie po witrynie nadrzędnej.

 • Dziedziczona i nieuwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna, ale nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej. Nie można konfigurować górnego paska łączy na tym poziomie, jeśli nie zostanie wyłączone dziedziczenie po witrynie nadrzędnej.

 • Unikatowe     Witryna nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej ani nie korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Górny pasek łączy można konfigurować na tym poziomie i jest on całkowicie niezależny od witryny nadrzędnej.

Jeśli nazwa witryny zostanie zmieniona na stronie Tytuł, opis i ikona, nie zostanie zaktualizowana na górnym pasku łączy. Aby zmienić nazwę wyświetlaną na górnym pasku łączy, należy zmodyfikować górny pasek łączy.

Domyślnie tworzona podwitryna jest wyświetlana na górnym pasku łączy obiektu witryna nadrzędna i zawiera unikatowe górne paski łączy. W dowolnym momencie możesz zmienić to ustawienie. Aby skonfigurować ustawienia górnego paska łączy dla podwitryny:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć łącza niestandardowe dla podwitryny, kliknij opcję Zatrzymaj dziedziczenie łączy. Łącza z górnego paska łączy w witrynie nadrzędnej nie będą zachowywane po skonfigurowaniu podwitryny do zatrzymania dziedziczenia łączy.

  • Aby były używane te same łącza co w witrynie nadrzędnej, kliknij opcję Użyj łączy z witryny nadrzędnej. Po skonfigurowaniu podwitryny do używania tego samego górnego paska łączy co w witrynie nadrzędnej łącza na górnym pasku łączy w tej podwitrynie zostaną usunięte.

Konfigurowanie dziedziczenia dla górnego paska łączy w witrynie przeznaczonej do publikowania

Podczas tworzenia witryny przeznaczonej do publikowania można określić, czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. W dowolnym czasie można zmienić to ustawienie na stronie ustawień nawigacji. Aby skonfigurować ustawienia górnego paska łączy dla podwitryny:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Nawigacja
  polecenie nawigacji notatek pojawia się w obszarze wygląd i działanie tylko wtedy, gdy dla witryny są włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli ma być wyświetlany taki sam górny pasek łączy jak w witrynie nadrzędnej, wybierz pozycję Wyświetl te same elementy nawigacji co w witrynie nadrzędnej.

  • Aby wyświetlić górny pasek łączy, który jest unikatowy dla bieżącej witryny, wybierz pozycję Wyświetl elementy nawigacji poniżej bieżącej witryny.

   Ustawienia w sekcji Nawigacja globalna

   Uwaga:  Te opcje będą niedostępne, jeśli pracujesz z witryną najwyższego poziomu w zbiorze witryn, ponieważ witryna najwyższego poziomu nie ma witryny nadrzędnej.

 4. W sekcji Nawigacja globalna:

  • Wybierz pozycję Pokaż podwitryny, jeśli na górnym pasku łączy mają być wyświetlane podwitryny bieżącej witryny.

  • Wybierz pozycję Pokaż strony, jeśli na górnym pasku łączy mają być wyświetlane strony bieżącej witryny.

  • Wpisz liczbę określającą ustawienie Maksymalna liczba dynamicznych elementów do pokazania na tym poziomie nawigacji, jeśli chcesz ograniczyć liczbę łączy do witryn i stron, które są automatycznie wyświetlane na górnym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łącza w przypadku górnego paska łączy

Czynności, które można wykonać, aby dodać, edytowanie lub usuwanie łącza z górnego paska łączy różnią się w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla zbioru witryn. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łączy na górnym pasku łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Jeśli dana witryna korzysta z unikatowego górnego paska łączy (tzn. jest witryną najwyższego poziomu lub nie dziedziczy górnego paska łączy z witryny nadrzędnej), można skonfigurować łącza wyświetlane na górnym pasku łączy tej witryny. Można również uwzględnić łącza do witryn spoza danego zbioru witryn.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij pozycję Nowe łącze nawigacji. Wpisz adres URL i opis łącza. Adres URL można łączyć dowolny prawidłową ścieżkę, takich jak folder w tej witrynie, udziału w intranecie organizacji lub łącze do lokalizacji w Internecie.

   Pozycja Nowe łącze nawigacji

  • Aby edytować łącze, kliknij przycisk Edytuj umieszczony obok tego łącza, który chcesz edytować Edycja , a następnie wprowadź niezbędne zmiany. Można edytować tylko opis łącza domyślne, na przykład strona główna.

  • Aby usunąć łącze, kliknij przycisk Edytuj widoczny obok łącza Edycja , kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ważne: Usunięcie nagłówka z górnego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania spowoduje, że zostaną również usunięte wszystkie łącza umieszczone w obszarze tego nagłówka.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łączy na górnym pasku łączy w witrynie przeznaczonej do publikowania

Sekcja Edytowanie i sortowanie nawigacji na stronie Ustawienia nawigacji umożliwia dodawanie nowych nagłówków i łączy oraz edytowanie istniejących nagłówków i łączy na górnym pasku łączy.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji kliknij pozycję Nawigacja globalna, aby wybrać górny pasek łączy.

  Pozycja Nawigacja globalna

  Uwaga: Jeśli pod nagłówkami Nawigacja globalna lub Bieżąca nawigacja nie są wyświetlane listy łączy, może to oznaczać, że dana witryna dziedziczy ustawienia nawigacji globalnej z witryny nadrzędnej. W takim przypadku można jedynie dodawać i edytować łącza na pasku Szybkie uruchamianie, chyba że zostanie zatrzymane dziedziczenie ustawień nawigacji globalnej z witryny nadrzędnej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeprowadzić edycję nagłówka lub łącza, zaznacz nagłówek lub łącze, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  • Aby dodać nowy nagłówek, kliknij przycisk Dodaj nagłówek.

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij pozycję Dodaj łącze.

   Uwaga: Zaznaczenie nagłówka spowoduje dodanie łącza w obszarze tego nagłówka. Zaznaczenie łącza spowoduje dodanie utworzonego łącza na tym samym poziomie co zaznaczone łącze.

  • Aby usunąć nagłówek lub łącze, w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji zaznacz nagłówek lub łącze, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

   Uwaga: Jeśli zostanie usunięty nagłówek z górnego paska łączy w witrynie przeznaczonej do publikowania, łącza znajdujące się w obszarze tego nagłówka nie zostaną usunięte i będą wyświetlane jako nagłówki po usunięciu ich oryginalnego nagłówka.

 5. W oknie dialogowym strony sieci Web wyświetlanym podczas dodawania lub edytowania elementu skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Tytuł  Wpisz tytuł nagłówka lub łącza, który ma być wyświetlany. Tytuł jest wymagany.

  • Adres URL  Wpisz adres URL dla nagłówka lub łącza. Adres URL jest wymagany dla łączy, ale opcjonalny dla nagłówków.

   Jeśli adres URL ma być otwierany w oknie przeglądarki sieci Web innym niż używane przez witrynę, zaznacz pole wyboru Otwórz łącze w nowym oknie.

  • Opis  Wpisz opis dla nagłówka lub łącza. Opis to ustawienie opcjonalne.

  • Grupy odbiorców   Jeśli chcesz ograniczyć widoczność, wprowadź lub przejdź do grupy odbiorców dla nagłówek lub łącze. Tylko do grup odbiorców, po wprowadzeniu widać łącze lub nagłówek (i wszystkie elementy pod nagłówkiem). Jeśli nie zostanie wprowadzona dowolnej grupy odbiorców, wszystkich odbiorców widać łącze. Grupy odbiorców jest to ustawienie opcjonalne.

   Okno dialogowe Nagłówek nawigacji

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy

Czynności, które można wykonać, aby zmienić kolejność łączy na górnym pasku łączy się różnić w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla zbioru witryn. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Kolejność wyświetlania kart na górnym pasku łączy można zmieniać. Wszelkie zmiany kolejności elementów na górnym pasku łączy są odzwierciedlane we wszystkich witrynach dziedziczących górny pasek łączy danej witryny.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 4. W kolumnie Kolejność łączy kliknij opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania łączy na górnym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Ręczne zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy w witrynie przeznaczonej do publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji w obszarze Nawigacja globalna zaznacz element do przeniesienia i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść element w lewo na górnym pasku łączy, kliknij pozycję Przenieś w górę.

  • Aby przesunąć element w prawo na górnym pasku łączy, kliknij przycisk Przenieś w dół.

   Przenoszenie elementów nawigacji globalnej

 4. Aby zmienić kolejność innych elementów, powtórz krok 3.

 5. Gdy skończysz zmieniać kolejność elementów, kliknij przycisk OK.

Automatyczne sortowanie elementów na górnym pasku łączy w witrynie przeznaczonej do publikowania

W przypadku pracy z witryną, dla której zostały włączone funkcje publikowania, można skonfigurować elementy nawigacji w taki sposób, aby były automatycznie sortowane, na przykład według tytułu.

Ważne: Ustawienia sortowania dotyczą zarówno górnego paska łączy, jak i paska Szybkie uruchamianie. Wszelkie wprowadzone zmiany są stosowane do obu tych elementów nawigacji.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Sortowanie wybierz opcję Sortuj automatycznie, jeśli podwitryny, łącza nawigacji, listy, biblioteki i strony mają być automatycznie sortowane rosnąco lub malejąco w kolejności alfabetycznej lub liczbowej na podstawie tytułów, dat utworzenia lub dat ostatniej modyfikacji.

  Jeśli wszystkie elementy nawigacji z wyjątkiem stron mają być sortowane ręcznie, kliknij opcję Sortuj ręcznie, a następnie zaznacz pole wyboru Sortuj strony automatycznie. Tylko strony będą sortowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sekcji Sortowanie automatyczne.

  Sortowanie

  1. W sekcji Sortowanie automatyczne na liście Sortuj według wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby posortować elementy według tytułu, wybierz pozycję Tytuł.

   • Aby posortować elementy według daty utworzenia, wybierz pozycję Data utworzenia.

   • Aby posortować elementy według daty ostatniej modyfikacji, wybierz pozycję Data ostatniej modyfikacji.

  2. Określ kolejność sortowania, wybierając pozycję w porządku rosnącym (A,B,C lub 1,2,3) albo w porządku malejącym (C,B,A lub 3,2,1).

  3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie podwitryn i stron na górnym pasku łączy

W przypadku pracy z witryną, dla której zostały włączone funkcje publikowania, można pokazywać lub ukrywać strony i podwitryny na górnym pasku łączy.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pokazać podwitrynę lub stronę, która jest ukryta, zaznacz odpowiedni element i kliknij pozycję Pokaż.

  • Jeśli chcesz ukryć podwitrynę lub stronę, która jest obecnie widoczna na górnym pasku łączy, zaznacz element, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

   Przenoszenie elementów nawigacji globalnej

   Uwagi: 

   • Polecenia Pokaż i Ukryj są dostępne tylko w przypadku elementów nawigacji będących podwitrynami lub stronami. Nie można ukrywać nagłówków ani łączy.

   • Po zaznaczeniu elementu, który jest obecnie widoczny na pasku Szybkie uruchamianie, będzie dostępna tylko opcja Ukryj. Po zaznaczeniu elementu, który jest obecnie ukryty na pasku Szybkie uruchamianie, będzie wyświetlana tylko opcja Pokaż.

Początek strony

Wyświetlanie podwitryn w menu rozwijanych na górnym pasku łączy

W przypadku pracy z witryną przeznaczoną do publikowania można określić, czy podwitryny i strony danej witryny mają być automatycznie wyświetlane na górnym pasku łączy. Podwitryny i strony bieżącej witryny są wyświetlane jako nowe karty na górnym pasku łączy (jeśli witryna nie dziedziczy ustawień nawigacji z witryny nadrzędnej). Jeśli zostanie wybrana opcja pokazywania podwitryn i/lub stron dla wszystkich witryn w danym zbiorze witryn, podwitryny i strony należące do podwitryn witryny najwyższego poziomu będą wyświetlane jako łącza w menu rozwijanych na odpowiednich kartach górnego paska łączy.

Menu rozwijane

Uwaga: Jeśli w witrynie zawierającej wiele podwitryn lub stron zostanie wybrana opcja wyświetlania elementów nawigacji dla podwitryn lub stron, witryna może wydawać się mało przejrzysta. Jeśli struktura całego zbioru witryn nie będzie planowana ani zarządzana centralnie, można skonfigurować witrynę w taki sposób, aby podwitryny i strony nie były wyświetlane automatycznie.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby łącza do podwitryn były pokazywane na górnym pasku łączy, zaznacz pole wyboru Pokaż podwitryny.

  • Aby łącza do stron były pokazywane na górnym pasku łączy, zaznacz pole wyboru Pokaż strony.

  • Aby ukryć łącza do podwitryn na górnym pasku łączy, wyczyść pole wyboru Pokaż podwitryny.

  • Aby ukryć łącza do stron na górnym pasku łączy, wyczyść pole wyboru Pokaż strony.

  • Jeśli witryna zostanie skonfigurowana w celu wyświetlania opcji nawigacji globalnej (górnego paska łączy) z jej witryny nadrzędnej, a następnie zostanie wybrane ustawienie pokazywania podwitryn i stron, łącza do tych podwitryn i stron nie będą widoczne w opcjach nawigacji dla bieżącej witryny, chyba że ustawienia nawigacji witryny nadrzędnej również zostaną skonfigurowane w celu wyświetlania podwitryn i stron.

  • Jeśli jest konfigurowana nawigacja dla witryny najwyższego poziomu, a strony lub podwitryny należące do podwitryn witryny najwyższego poziomu mają być wyświetlane w menu rozwijanych na górnym pasku łączy, należy skonfigurować tę witrynę najwyższego poziomu w celu pokazywania podwitryn i stron, a także skonfigurować poszczególne podwitryny w celu pokazywania należących do nich podwitryn i stron.

  • Jeśli nie chcesz wszystkie podwitryny i strony, aby wyświetlić, można ukryć stron i podwitryn pojedynczo po skonfigurowaniu ich do wyświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pokazywanie lub ukrywanie podwitryn i stron na górnym pasku łączy w tym artykule.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×