Konfigurowanie funkcji zasady zarządzania informacjami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administratorzy witryny mogą mieć dostęp do wszystkich lub niektórych wymienionych poniżej funkcji w zależności od tego, które z tych funkcji zostały włączone w aplikacji Administracja centralna. Dostępne mogą być również dodatkowe funkcje niestandardowe utworzone specjalnie dla danej organizacji.

Co chcesz zrobić?

Otwórz stronę Edytowanie zasad

Więcej informacji na temat funkcji zasad etykiet

Dodawanie etykiet do zasad

Dodawanie do zasad inspekcji zdarzeń

Dodawanie kodów kreskowych do zasad

Dodawanie funkcji zasad przechowywania i wygaśnięcia elementu do zasad

Otwieranie strony Edytowanie zasad

Na stronie Edytowanie zasad dostępne z zasad zbioru witryn lub zasad, który został dodany do typu zawartości witryny.

Otwieranie strony Edytowanie zasad dla zasady zbioru witryn

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbiorem witryn kliknij zasady zbioru witryn.

 3. Wybierz zasadę, której funkcje mają być konfigurowane.

Otwieranie strony Edytowanie zasad dla zasady typu zawartości

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Wybierz typ zawartości, z którym zasada została skojarzona, a następnie kliknij opcję Ustawienia zasad zarządzania informacjami.

 4. Kliknij przycisk Definiuj zasady, aby otworzyć stronę Edytowanie zasad dla danego typu zawartości.

Początek strony

Informacje o funkcji zasad etykiet

Funkcja zasad etykiet umożliwia administratorom witryn tworzenie jednolitych etykiet dla dokumentów pakietu Microsoft Office 2007. Dzięki etykietom do drukowanego dokumentu są dołączane informacje o jego właściwościach. Etykieta może zawierać właściwości elementu przechowywane w kolumnach, takie jak nazwa pliku, autor, data utworzenia, stan, nazwa projektu czy informacje o harmonogramie.

Domyślnie etykiety są wyświetlane w nagłówku dokumentu; jednak użytkowników końcowych można wstawiać etykiety dowolne miejsce w dokumencie przy użyciu karty Wstawianie w programach Office 2007, takich jak Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007. Etykiety są stosowane do wszystkich dokumentów, do których zastosowano tę zasadę.

Administratorzy zasady mogą określać następujące atrybuty etykiety:

 • Jakie informacje do uwzględnienia na etykiecie, takie jak metadanych zdefiniowane w kolumnach elementu, a także stałe tekstu i formatowania znaków. Etykiety może zawierać maksymalnie dziesięć odwołań do kolumn, z których każdy może być maksymalnie 255 znaków.

 • Format etykiety, który obejmuje jej całkowitą wysokość i szerokość, styl, czcionkę i rozmiar tekstu, podziały wierszy i tabulatory. Zgodnie z ustawieniami domyślnymi wysokość etykiety wynosi jeden cal, ale można wybrać wartość z zakresu od 0,25 cala do 20 cali. Szerokość etykiety może wynosić od 0,25 cala do 20 cali. Tekst etykiety jest zawsze pionowo wyśrodkowany w jej obrazie.

 • Czy w programach pakietu Office 2007 użytkownicy końcowi będą monitowani o wstawienie etykiety przed zapisaniem bądź wydrukowaniem dokumentu lub czy etykieta będzie mogła być dodawana ręcznie według uznania użytkownika końcowego. W razie potrzeby użytkownicy będą mogli również usunąć etykietę z dokumentu.

 • Czy zawartość etykiety powinna być zablokowana, jeśli jest dodawana do dokumentu po raz pierwszy lub czy może być aktualizowania zgodnie ze zmianami informacji w kolumnach. Etykieta jest blokowana tylko wtedy, gdy zostaną w niej umieszczone wszystkie wymagane metadane.

Początek strony

Dodawanie etykiet do zasady

 1. Otwórz stronę Edytowanie zasad do zasad, do której chcesz dodać etykiety.

 2. Na stronie Edytowanie zasad w sekcji etykiety kliknij opcję Włącz etykiety.

 3. Aby etykieta była zawsze dodawana do dokumentu, zaznacz pole wyboru Monituj użytkowników o wstawianie etykiety przed zapisaniem lub drukowaniem.

  Uwaga: Wszystkie ustawienia są stosowane do całej etykiety. Użytkownik może dostosowywać formatowanie tekstu lub rozmiar etykiety, tak aby tekst był prawidłowo wyświetlany.

  Wyczyść to pole wyboru, jeśli zasada etykiet jest opcjonalna i użytkownicy powinni mieć możliwość ręcznego umieszczania etykiet w dokumentach.

 4. W celu zablokowania etykiety, tak aby nie mogła być zmieniona, nawet jeśli zostały zmodyfikowane informacje w kolumnach, zaznacz pole wyboru Zapobiegaj zmianom etykiet po ich dodaniu.

  Wyczyść to pole wyboru, aby umożliwić modyfikowanie etykiet, gdy zmieniają się informacje w ustawieniach kolumn.

 5. W polu Format etykiety wpisz tekst etykiety, który ma być wyświetlany.

  • Wpisz nazwy kolumn, które mają być wyświetlane, w kolejności występowania w etykiecie. Nazwy kolumn należy umieścić w nawiasach klamrowych ({ }), jak pokazano na stronie.

  • W razie potrzeby poza nawiasem można wpisać identyfikator kolumny (zgodnie z przykładem pokazanym na stronie).

  • Aby dodać do etykiety podział wiersza, w polu etykiety wpisz \n w miejscu, w którym ma nastąpić podział wiersza.

  • Aby dodać tabulator, w polu etykiety wpisz \t w miejscu, w którym ma wystąpić wcięcie tekstu.

 6. W sekcji Wygląd wybierz formatowanie tekstu dla etykiety. Upewnij się, że została wybrana czcionka i styl czcionki, które będą dostępne na komputerach użytkowników końcowych. Rozmiar czcionki wpływa również na ilość tekstu wyświetlanego na etykiecie.

 7. W sekcji Rozmiar etykiety wpisz wysokość i szerokość etykiety. Wysokość i szerokość etykiety może wynosić od 0,25 cala do 20 cali. Tekst etykiety jest zawsze pionowo wyśrodkowany w jej obrazie.

 8. Kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić podgląd zawartości etykiety.

  Upewnij się, że tekst mieści się w etykiecie o zdefiniowanej wysokości i szerokości. Tekst za duży dla etykiety nie będzie wyświetlany.

  Uwaga: Rzeczywiste wartości kolumn nie będą wyświetlane na podglądzie.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zastosować funkcję etykiety do zasady.

Rozwiązywanie problemów z etykietami

Aby zagwarantować poprawne drukowanie etykiet, należy sprawdzić, czy:

 • Wszystkie kolumny wymienione w formacie etykiety istnieją w bibliotece dokumentów.

 • Zawartość etykiety nie jest dłuższa niż długość etykiety.

 • Formatowanie tekstu (na przykład styl czcionki) jest prawidłowe. Jeśli parametry formatowania nie są prawidłowe lub odnoszą się do czcionek nieistniejących w systemie klienta, etykieta zostanie utworzona, ale do formatowania zostaną użyte wartości domyślne.

Jeśli niektóre wartości metadanych aktualnie wymaganych dla etykiety nie zostały jeszcze wprowadzone, zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące użytkowników o braku części metadanych wymaganych dla etykiety. W celu uzupełnienia brakujących metadanych użytkownicy mogą przejść do panelu informacji o dokumencie.

Początek strony

Dodawanie inspekcji zdarzeń do zasady

Funkcja inspekcji zasad zbioru witryn umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie i analizowanie torów inspekcji dla dokumentów, a także dla elementów list, które nie są dokumentami, na przykład list zadań, grup dyskusyjnych czy kalendarzy. Funkcja ta udostępnia dziennik inspekcji, w którym są rejestrowane zdarzenia, takie jak przeglądanie, edytowanie, publikowana zawartości itp. Jeśli inspekcja zostanie włączona w zasadzie, administratorzy zasad mogą przeglądać dane dotyczące inspekcji w raportach użycia zasady (opartych na programie Excel), w których zamieszczone są podsumowania bieżącego stosowania zasady. Każdy raport może być przeglądany w celu sprawdzenia, w jaki sposób informacje są używane wewnątrz organizacji. Raporty dziennika inspekcji mogą być przydatne do weryfikowania i dokumentowania zgodności z przepisami lub do analizowania potencjalnych problemów.

W dzienniku inspekcji są rejestrowane następujące informacje:

 • nazwa zdarzenia,

 • data i godzina zdarzenia,

 • nazwa systemu użytkownika wykonującego działanie.

 • Otwórz stronę Edytowanie zasad dla zasad, do którego chcesz dodać inspekcja.

 • Na stronie Edytowanie zasad w sekcji Inspekcja zaznacz pole wyboru Włącz inspekcji, a następnie zaznacz pola wyboru obok zdarzenia, które mają być dziennik inspekcji dla.

 • Kliknij przycisk OK, aby zastosować funkcję inspekcji do zasady.

Po włączeniu inspekcji zdarzenia związane z elementów objętych tych zasad zostaną zapisane w dzienniku. Aby wyświetlić inspekcji dzienniki na stronie Ustawienia witryny kliknij pozycję Raporty dziennika inspekcji, a następnie wybierz raport, który skonfigurowano.

Uwaga: W wyniku inspekcji można uzyskać informacje o tym, kiedy element został zmieniony, natomiast nie ma informacji o tym, co zostało zmienione. Z tego względu inspekcja nie może być traktowana jako funkcja przechowywania wersji dokumentu lub narzędzie tworzenia kopii zapasowej.

Początek strony

Dodawanie kodów kreskowych do zasady

Kody kreskowe są szczególnie przydatne do zarządzania rekordami fizycznymi, ponieważ umożliwiają śledzenie zasobów niecyfrowych, takich jak drukowane dokumenty, oraz elementów fizycznych, takich jak produkty, prototypy czy sprzęt komputerowy. Inaczej niż w przypadku etykiet, za pomocą kodów kreskowych nie są wyświetlane informacje o danym elemencie, dzięki czemu poufne informacje mogą być bezpiecznie przechowywane w postaci elektronicznej i skojarzone z kopią drukowaną lub elementami fizycznymi bez ujawniania informacji.

Po włączeniu kodów kreskowych jako część zasady są dodawane do właściwości dokumentu, a wyświetlane w obszarze nagłówka w dokumencie, do którego zastosowano kodu kreskowego. Takie jak etykiety kodów kreskowych można też ręcznie usunąć z dokumentu.

Można określić, czy użytkownicy powinni być monitowani o dołączenie kodu kreskowego w przypadku drukowania bądź zapisywania dokumentu lub czy kod kreskowy powinien być wstawiany ręcznie za pomocą karty Wstawianie w programach pakietu Office 2007.

Zasada dotycząca kodu kreskowego generuje kody kreskowe zgodne ze standardem Code 39. Każdy obraz kodu kreskowego zawiera tekst umieszczany poniżej symbolu kodu, który reprezentuje wartość kodu kreskowego. Dzięki temu dane kodu kreskowego mogą być używane nawet wtedy, gdy nie są dostępne urządzenia skanujące. Użytkownicy mogą ręcznie wpisać numer kodu kreskowego w polu wyszukiwania pakietu Microsoft Office SharePoint Server 2007 w celu zlokalizowania danego elementu w trybie online.

 1. Na stronie Edytowanie zasad w sekcji kody kreskowe zaznacz pole wyboru Włącz kody kreskowe.

 2. Aby użytkownicy byli monitowani o wstawianie kodów kreskowych do dokumentów, zaznacz pole wyboru Monituj użytkowników o wstawienie kodu kreskowego przed zapisaniem lub drukowaniem.

 3. Kliknij przycisk OK, aby funkcja kodu kreskowego została zastosowana do zasady.

Początek strony

Dodawanie funkcji przechowywania i wygasania do zasady

Po włączeniu zasady wygasania zbiór witryn jest przeszukiwany w celu znalezienia elementów, dla których został przekroczony okres przechowywania. Dalsze działanie dotyczące tych elementów zależy od tego, w jaki sposób w systemie została skonfigurowana obsługa elementów o przekroczonym okresie przechowywania. Elementy te mogą być na przykład umieszczane w koszu, może być uruchamiany przepływ pracy dotyczący wygasania lub może być wykonywany niestandardowy proces.

Zasada wygasania jest włączana przez ustawienie okresu przechowywania i określenie akcji wykonywanej po wygaśnięciu.

 1. Otwórz stronę Edytowanie zasad dla zasad, do którego chcesz ustawić element przechowywania i wygaśnięcia.

 2. Na stronie Edytowanie zasad zaznacz pole wyboru Włącz wygasania ustalenie sposobu usuwania zawartości, która zarządza tych zasad.

 3. Wybierz okres przechowywania w celu określenia czasu, po upłynięciu którego dokumenty lub elementy stracą ważność. Działanie to może być również opisane za pomocą oddzielnego przepływu pracy lub za pomocą niestandardowej formuły przechowywania.

  • Aby ustawić datę wygaśnięcia, na podstawie właściwości daty, kliknij pozycję przedział czasu na podstawie elementu właściwości, a następnie wybierz akcję i przedział czasu (dni, miesięcy lub lat). Wpisz liczbę w polu między listami, aby określić przedział czasu.

   Uwagi: 

   • Jeśli zasada jest tworzona jako część typu zawartości, można wybrać dowolną właściwość daty zdefiniowaną w typie zawartości, która będzie używana do określenia daty wygaśnięcia.

   • Te opcje te są dostępne tylko w przypadku tworzenia zasady zbioru witryn.

  • Aby użyć przepływu pracy lub niestandardowej formuły przechowywania w celu określenia daty wygaśnięcia, kliknij polecenie Ustaw programowo.

 4. Zdefiniuj akcje, które mają zostać przeprowadzone po wygaśnięciu dokumentu.

  • Aby włączyć wstępnie zdefiniowane akcje (takie jak usunięcie), kliknij opcję Wykonaj tę akcję, a następnie wybierz z listy odpowiednią akcję.

  • Aby uruchomić przepływ pracy uruchamiany po wygaśnięciu, kliknij opcję Uruchom ten przepływ pracy, a następnie wybierz nazwę przepływu pracy.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko podczas definiowania zasady dla typu zawartości, z którą przepływ pracy został już skojarzony.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować funkcję wygasania do zasady.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×